SİRKÜLER
Sayı: 2014/126
İstanbul, 23.06.2014
Ref: 4/126
Konu:
AR-GE MERKEZLERİNDE İSTİHDAM EDİLMESİ GEREKEN ASGARİ TAM
ZAMANLI AR-GE PERSONEL SAYISI 30’A İNDİRİLMİŞTİR
18.06.2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme
Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam
edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli hakkında karar yayınlanmıştır.
Buna göre, Ar-Ge merkezilerinde tam zaman eş değerli en az 30 Ar-Ge personelinin istihdam
edilmesi gerekmektedir.
Bakanlar Kurulu 5746 sayılı Kanunun 6518 sayılı Kanun ile değişik 4. Maddesinin 6.
Fıkrasındaki yetkiyi kullanarak daha önce 50 olarak uygulanan kişi sayısını 30’a indirmiştir.
Yeni belirleme 1 Temmuz 2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
5746 sayılı Kanunda Ar-Ge merkezi ve Ar-Ge personeli aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
Ar-Ge Merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş
merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim
şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan
ve en az otuz tam zamana eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve
yeteneği olan birimler.
Ar-Ge Personeli: Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli araştırmacı ve teknisyenler.
1) Araştırmacı: Ar-Ge faaliyetleri ile yenilik tanımı kapsamındaki projelerde, yeni bilgi, ürün,
süreç, yöntem ve sistemlerin tasarım veya oluşturulması ve ilgili projelerin yönetilmesi
süreçlerinde yer alan en az lisans mezunu uzmanlar.
2) Teknisyen: Mühendislik, fen ve sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğrenim görmüş ya da
meslek lisesi veya meslek yüksek okullarının teknik fen ve sağlık bölümlerinden mezun,
teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler.
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
1
EK:
2014/6400 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
Erkan YETKİNER
YMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak
[email protected]
Güray ÖĞREDİK
SMMM
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür
[email protected]
2
Resmî Gazete
18 Haziran 2014 ÇARŞAMBA
Sayı : 29034
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6400
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge
merkezlerinde istihdam edilebilecek Ar-Ge personeli sayısının tespitine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 6/5/2014 tarihli ve 3103 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 4 üncü maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
B. ATALAY
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
Ö. ÇELİK
F. IŞIK
Adalet Bakanı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Avrupa Birliği Bakanı V.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
T. YILDIZ
N. ZEYBEKCİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
A. Ç. KILIÇ
M. M. EKER
H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Gençlik ve Spor Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
E. ALA
C. YILMAZ
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
Maliye Bakanı
N. AVCI
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Eğitim Bakanı
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
F. IŞIK
Sağlık Bakanı
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
21/5/2014 TARİHLİ VE 2014/6400 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 ‒ (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli
sayısı otuz olarak belirlenmiştir.
MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
1
Download

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilmesi Gereken