1-)
‫ون‬
َ ‫ِين آ َم ُنوا ارْ َكعُوا َواسْ جُ ُدوا َواعْ ُب ُدوا َر َّب ُك ْم َوا ْف َعلُوا ْال َخي َْر لَ َعلَّ ُك ْم ُت ْفلِ ُح‬
َ ‫َيا أَ ُّي َها الَّذ‬
Ey iman edenler, rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa
eresiniz. HAC 77
‫ فأ ْك ِث ُروا ال ُّد َعا َء‬،‫أ ْق َربُ َما َي ُكونُ ْال َع ْب ُد ِمنْ َر ِّب ِه َوه َُو َسا ِج ٌد‬
“Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise (secdede) duayı çok yapın.”
[Müslim,Salât 215, (482); Ebû Dâvud, Salât 152, (875)
................................................................................................
2-)
Kullarım sana Beni sorarlarsa, bilsinler ki Ben, şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin,
dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip Bana inansınlar ki
doğru yolda yürüyenlerden olsunlar. BAKARA 186
ٍ ‫ب لِ َغا ِئ‬
ٍ ‫إجا َب ًة ِمنْ دَ عْ َو ِة َغا ِئ‬
‫ب‬
َ ُ‫َما منْ َدعْ َو ٍة أسْ َرع‬
“İcâbete mazhar olmada gâib kimsenin gâib kimse hakkında yaptığı duadan
daha sür’atli olanı yoktur.” [Tirmizî, Birr 50, (1981), Ebû Dâvud, Salât 364,
(1535); Müslim, Zikr 88, (2733)
................................................................................................
3-)
‫ين‬
َ ‫ضرُّ عا ً َو ُخ ْف َي ًۜ ًة ِا َّن ُه ََل ُيحِبُّ ْالمُعْ َت ۪د‬
َ ‫ا ُ ْدعُوا َر َّب ُك ْم َت‬
Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez. ARAF
55
‫أل ه‬
‫ّللا َي ْغضِ بْ َعلَ ْي ِه‬
ِ ْ‫َمنْ لَ ْم َيس‬
“Allah Teâla Hazretleri kendisinden istemeyene gadap eder.” [Tirmizî, Daavât 3, (3370);
İbnu Mâce, Dua 1, (3827)
................................................................................................
4-)
َّ َّ‫ُّون َو َما ُت ْن ِفقُوا ِمنْ َشيْ ٍء َفإِن‬
‫ّللاَ ِب ِه َعلِي ٌم‬
َ ‫لَنْ َت َنالُوا ْال ِبرَّ َح َّت ٰى ُت ْنفِقُوا ِممَّا ُت ِحب‬
Sevdiğiniz şeyleri başkalarına karşılıksız olarak bağışlamadıkça "Birr"e (hayra)
eremezsiniz. Neyi Allâh için karşılıksız bağışlarsanız, Allâh onu (yaratanı olarak) bilir
(karşılığını da halkeder) ALİ İMRAN 92
ُ ‫‏ َما ِمنْ َي ْو ٍم يُصْ ِب‬
‫ان َي ْن ِز ََل ِن َف َيقُو ُل أَ َت ُد ُه َما‬
ِ ‫ت ْال ِع َبا ُد فِي ِه إِ ََّل َملَ َك‬
‫اللَّ ُه َّم أَعْ طِ ُم ْن ِف ًقا َخ َل ًفا َو َي ُقو ُل ْاْل َخرُ اللَّ ُه َّم أَعْ طِ ُم ْمسِ ًكا َت َل ًفا‬
Kulların kendisinde sabaha erdiği her bir günde muhakkak iki melek iner. Bunların birisi: Ey
Allah'ım! Malından infak edene bir bedel ver, diye dua eder. Diğeri de: Ey Allah'ım! (Malı)
tutucu olana da telef ver, diye beddua eder . ...
Sahih-i Müslim'deki hadis
numarası : 1678
…………………………………………………………………………………………..
5-)
Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir
şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine «of!» bile
deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle. İSRA 23
ُ
‫الوالِ ِد‬
،ِ‫رضى الربِّ في رضى ْال َوالِد‬
َ ِ‫وسخط الربِّ في سخط‬
“Allah’ın rızası babanın rızasından geçer. Allah’ın memnuniyetsizliği de babanın
memnuniyetsizliğinden geçer.”[Tirmizi]
................................................................................................
6-)
Güzel söz ve bağışlama, arkasından incitme gelen sadakadan daha iyidir. Allah zengindir,
acelesi de yoktur. BAKARA 263
ٍ ‫ك ُّل َمعْ رُ و‬
‫صدَ َق ٌة‬
َ ‫ف‬
“Her bir ma’ruf sadakadır”[Nesei,Tirmizi]
................................................................................................
7-)
O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve
insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever. ALİ İMRAN 134
‫ب‬
ُ ِ‫ إ َّن َما ال َّشدِى ُد الَّذِى َيمْ ل‬،ِ‫ْس ال َّشدِى ُد ِبالصُّرْ َعة‬
ِ ‫ض‬
َ ‫ك َن ْف َس ُه عِ ْن َد ْال َغ‬
َ ‫لَي‬
“Kuvvetli kimse, (güreşte hasmını yenen) pehlivan değildir. Hakiki kuvvetli,
öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir.” [Buhârî, Edeb 76; Müslim, Birr 107,
(2760); Muvatta, Hüsnü’lhalk 12
................................................................................................
8-)
Ey iman edenler! Sabredin; (düşman karşısında) sebat gösterin; (cihad için) hazırlıklı ve
uyanık bulunun ve Allah'tan korkun ki başarıya erişebilesiniz. ALİ İMRAN 200
َ ‫ َوإنَّ ال َّشي‬،‫ان‬
‫ َوإ َّن َما ُت ْط َفأ ُ ال َّنارُ ِب ْال َما ِء‬،‫ار‬
َ ‫ْط‬
َ ‫ض‬
َ ‫إنَّ ْال َغ‬
ِ ‫ب م َِن ال َّش ْي َط‬
ِ ‫ان ُخل َِق م َِن ال َّن‬
‫أح ُد ُك ْم َف ْل َي َت َوضَّأ‬
َ ‫ب‬
َ ِ‫َفإ َذا َغض‬
“Öfke şeytandandır, şeytan da ateşten yaratılmıştır, ateş ise su ile
söndürülmektedir; öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın.”
[Ebû Dâvud, Edeb 4, (4784).]
...............................................................................................
9-)
Şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar; halbuki Allah onların
oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek
kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek az hatıra getirirler NİSA 142
‫صلهى ه‬
َ ‫ َمنْ ي َُسمِّعْ ُي َس ِّم ُع‬:‫ّللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسله َم َقا َل‬
‫ّللاُ ِب ِه‬
َ ِّ‫َعنْ اَ ِبى َسعِي ٍد ْال ُخ ْد ِرىِّ َع ِن ال هن ِبى‬
َ ‫َو َمنْ ي َُرا َء ي َُرا ِء‬
‫ّللاُ ِب ِه‬
Ebu Saîd el-Hudrî (r.a.)’den; Resûlullah (s.a.s.) Şöyle buyurmuştur: “Ameli ile
süm’ayı (başkasına duyurmayı) kastedene, Allâhu Teâlâ süm’a cezâsını, riya
(başkasına gösteriş) edene de riya cezâsını verir.” (İbn Mâce, Zühd, 21, II, 1407)
………………………………………………………………………………………………………….
10-)
Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size
de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz
‫ َفإِ َّن َما أَ ْط َع َم ُه ه‬،ُ‫ص ْو َمه‬
ُ‫ّللاُ َو َس َقاه‬
َ ‫ب َف ْل ُي ِت َّم‬
َ ‫ أَ ْو َش ِر‬،‫صا ِئ ٌم َفأ َك َل‬
َ ‫َمنْ َنسِ َي َوه َُو‬
“Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın.
Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir.”[Nesei]
…………………………………………………………………………………………………………
11-)
Her kim gönüllü (nafile) olarak bir iyilik yaparsa şüphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı)
hakkıyla bilir. BAKARA 158
ِّ ِ‫ َوأ ْت َب َع ُه ِبس‬،‫ان‬
‫ان َكصِ َي ِام الدَّهْ ِر‬
َ ‫ال َك‬
َ ‫ض‬
َ ‫صا َم َر َم‬
َ ْ‫َمن‬
ٍ َّ‫ت ِمنْ َشو‬
“Kim Ramazan orucunu tutar ve ona şevval ayından altı gün ilave ederse,
sanki bir yıl orucu tutmuş olur.”[Tirmizi]
…………………………………………………………………………………………………………
12-)
Gerçekten senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır.. DUHA 4
‫ك ال َّشىْ َء يُعْ مِي َويُصِ ُّم‬
َ ‫حُ ُّب‬
“Bir şeye karşı sevgin seni kör ve sağır eder (de onun eksiklerini görmez, kusurlarını
işitmez olursun” [Ebu Davud, Edeb 125, (5130).]
………………………………………………………………………………………………………….
13-)
De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin!
Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok
esirgeyendir ..ZÜMER 53
‫ب َع َسى ه‬
ً‫ ْأو م ُْؤ ِمنٌ َق َت َل م ُْؤمنا ً ُم َت َعمِّدا‬،ً‫ات ُم ْش ِركا‬
َ ‫ّللاُ أنْ َي ْغف َِرهُ إَّ َمنْ َم‬
ٍ ‫ُك ُّل َذ ْن‬
“Müşrik olarak ölenle, bir müslümanı haksız yere öldüren hariç, Allah bütün
günahları affedebilir.” [Ebu Dâvud, Fiten 6, (4270).]
………………………………………………………………………………………………………….
14-)
yiyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez. ARAF 31
ٍ ‫ص َّدقُوا َو ْال َبسُوا في َغي ِْر إسْ َرا‬
‫ف َو َمخِيلَ ٍة‬
َ ‫ُكلُوا َو َت‬
“Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız.”
[Nesaî, Zekat 66]
…………………………………………………………………………………………
15-)
‫ون‬
َ ُ‫ون َما ََل َت ْف َعل‬
َ ُ‫ِين آَ َم ُنوا لِ َم َتقُول‬
َ ‫َيا أَ ُّي َها الَّذ‬
‫ون‬
ِ َّ َ‫َكب َُر َم ْق ًتا عِ ند‬
َ ُ‫ّللا أَن َتقُولُوا َما ََل َت ْف َعل‬
Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz?
Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır. SAF 2 , 3
ُّ ‫َمنْ لَ ْم َيدَ عْ َق ْو َل‬
‫َع َط َعا َم ُه َو َش َرا َب ُه‬
ِ ‫ْس ه‬
َ ‫اج ٌة فِي أَنْ َيد‬
َ ‫ّلل َت َعالَى َح‬
َ ‫ َفلَي‬،ِ‫ور َو ْال َع َم َل ِبه‬
ِ ‫الز‬
“Kim yalanı ve onunla ameli terketmezse (bilsin ki) onun yiyip içmesini
bırakmasına Allah’ın ihtiyacı yoktur.”[Buhari,Ebu Davud,Tirmizi]
…………………………………………………………………………………………
16-)
َّ‫اس أَن َتحْ ُكمُو ْا ِب ْال َع ْد ِل إِن‬
ِ ‫ّللا َيأْ ُم ُر ُك ْم أَن ُتؤ ُّدو ْا األَ َما َنا‬
َ ‫إِنَّ ه‬
ِ ‫ت إِلَى أَهْ لِ َها َوإِ َذا َح َك ْم ُتم َبي َْن ال َّن‬
ُ ‫ّللا ِن ِعمَّا َيع‬
‫ان َسمِيعًا َبصِ يرً ا‬
َ ‫ّللا َك‬
َ ‫ِظ ُكم ِب ِه إِنَّ ه‬
َ‫ه‬
Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında
hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar
güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.
‫اَألَ َما َن ُة َتجْ لِبُ الرِّ ْز َق َو ْال ِخ َيا َن ُة َتجْ لِبُ ْال َف ْقر‬
Emâneti korumak rızkı, emânete hıyânet de fakirliği celbeder.(Deylemi-C.Sağir)
………………………………………………………........................
17-)
ْ ‫َو َمث ُل َكلِ َم ٍة َخ ِبي َث ٍة َك َش َج َر ٍة َخ ِبي َث ٍة اجْ ُت َّث‬
‫ار‬
ِ ْ‫ت مِن َف ْو ِق األَر‬
ٍ ‫ض َما لَ َها مِن َق َر‬
Kötü bir sözün misali, gövdesi yerden koparılmış, o yüzden ayakta durma
imkânı olmayan (kötü) bir ağaca benzer. İBRAHİM 26
‫ َو َبذِي ٍء‬،‫ِش‬
َ ‫لَي‬
ٍ ‫ َو َفاح‬،‫هان‬
ٍ ‫ َو لَع‬،‫َّان‬
ٍ ‫ْس ْالم ُْؤمِنُ ِب َطع‬
“Mü”min ne ta’n edici, ne lanet edici, ne kaba ve çirkin sözlü, ne de
hayasızdır.” [Tirmizî, Birr 48, (1978).]
………………………………………………………………………………………………………….
18-)
ُ ‫ّللاُ ْال َجه َْر ِبالس َُّو ِء م َِن ْال َق ْو ِل إَِلَّ َمن‬
‫ان ه‬
‫َلَّ ُيحِبُّ ه‬
‫ّللاُ َسمِيعًا َعلِيمًا‬
َ ‫ظلِ َم َو َك‬
Allah kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez; ancak haksızlığa uğrayan
başka. Allah her şeyi işitici ve bilicidir NİSA 148
َ ‫ت ُسبُّوا امْ َو‬
‫ض ْوا الى َما َق هدمُوا‬
َ ‫ات فإ َّن ُه ْم َق ْد أ ْف‬
“Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar (sağken hayırdan ve şerden) gönderdiklerine
kavuştular.”[Buhari,Ebu Davud,Nesei]
…………………………………………………………………………………………..
19-)
‫ِين‬
َّ ‫صب ِْر َوال‬
َّ ‫َواسْ َتعِي ُنو ْا ِبال‬
َ ‫يرةٌ إَِلَّ َعلَى ْال َخاشِ ع‬
َ ‫صالَ ِة َوإِ َّن َها لَ َك ِب‬
Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz o (sabır ve namaz),
Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen bir
görevdir. BAKARA 45
َّ ‫لى َع َّز َو َج َّل اَ ْق َب َل‬
‫ّللاُ ِب َوجْ ِه ِه‬
ِ ‫ِلى ه‬
َ ‫ّللا َت َع‬
َ ‫ان َه َواهُ َو َوجْ ُه ُه َو َق ْل ُب ُه ا‬
َ ‫صالَتِ ِه َف َك‬
َ ‫ِلى‬
َ ‫ِا َذا َقا َم ْال َع ْب ُد ا‬
َ ‫تى يُحد‬
‫ِين‬
َ ‫ص ِرفُ َع ْن ُه َح‬
َ ‫َفالَ َي ْن‬
ِ ‫ِث اَمْراً م َُخالِ َفا ً لِلد‬
Bir kul, namazını edaya kalktığı vakit onun nefsi, yüzü ve kalbi Azîz ve Celîl olan Allah'a
yönelir. Allah da ona zâtı ile ikbal eder ve dine muhalif bir şey yapmadıkça ondan
(rahmetini) geri çevirmez. (İbni Mace, c. I, 1523 )
……………………………………………………………………………………………………….
20-)
‫ف َبي َْن‬
ِ ‫ّللا َجمِيعًا َوَلَ َت َفرَّ قُو ْا َو ْاذ ُكرُ و ْا ِنعْ َم َة ه‬
ِ ‫َواعْ َتصِ مُو ْا ِب َحب ِْل ه‬
َ َّ‫ّللا َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُكن ُت ْم أَعْ دَاء َفأَل‬
َ
ُ‫ك ُي َبيِّن‬
َ ِ‫ار َفأَن َق َذ ُكم ِّم ْن َها َك َذل‬
ِ ُ‫قُل‬
ِ ‫وب ُك ْم َفأصْ َبحْ ُتم ِب ِنعْ َمتِ ِه إِ ْخ َوا ًنا َو ُكن ُت ْم َعلَ َى َش َفا حُ ْف َر ٍة م َِّن ال َّن‬
‫ه‬
‫ون‬
َ ‫ّللاُ لَ ُك ْم آ َيا ِت ِه لَ َعلَّ ُك ْم َت ْه َت ُد‬
Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah'ın
size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O,
gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler
olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O
kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.
ً ‫ض ُه َبعْ ضا‬
ُ ‫ِلمؤمن َكال ُب ْن َيانُ َي‬
ُ ْ‫ش ُّد َبع‬
‫المُؤمِنُ ل‬
ِ
“Mü’min kişi, diğer mümine karşı duvar gibidir, birbirlerini takviye ederler.[Nesei]
………………………………………………………………………………………......
21-)
‫ب ه‬
‫ّللاُ َعلَ ْي ِه َولَ َع َن ُه َوأَ َع َّد لَ ُه َع َذابًا‬
َ ِ‫َو َمن َي ْق ُت ْل م ُْؤ ِم ًنا ُّم َت َعم ًِّدا َف َج َزآؤُ هُ َج َه َّن ُم َخال ًِدا فِي َها َو َغض‬
‫َعظِ يمًا‬
Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı
cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir
azap hazırlamıştır. NİSA 93
‫ال ال ُّد ْن َيا‬
ِ ‫ِن أعْ َظ ُم عِ ْن َد ه‬
ِ ‫ّللا ِمنْ َز َو‬
ِ ‫َق ْت ُل ْالم ُْؤم‬
“Mü’minin öldürülmesi, Allah katında dünyanın zevalinden daha büyük (bir
hâdise)dir.” [Nesâî, Tahrim 2, (7, 83).]
…………………………………………………………………………………………
22-)
‫ض ِزي َن ًة لَّ َها لِ َن ْبلُ َو ُه ْم أَ ُّي ُه ْم أَحْ َسنُ َع َم ًال‬
ِ ْ‫إِ َّنا َج َع ْل َنا َما َعلَى ْاألَر‬
Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye
yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir zinet yaptık.
‫ض ْي َع َة َف َترْ َغبُوا في ال ُّد ْن َيا‬
َّ ‫َت َّتخ ُِذوا ال‬
“Çiftlik edinmeyin, dünyaya bağlanır kalırsınız.”[Tirmizi]
……………………………………………………………………...
23-)
َّ‫ُول أَن َيأْت َِي ِبآ َي ٍة إَِل‬
َ ‫ك َو َج َع ْل َنا لَ ُه ْم أَ ْز َواجً ا َو ُذرِّ ي ًَّة َو َما َك‬
َ ِ‫َولَ َق ْد أَرْ َس ْل َنا رُ ُسالً مِّن َق ْبل‬
ٍ ‫ان ل َِرس‬
ٌ‫ّللا لِ ُك ِّل أَ َج ٍل ِك َتاب‬
ِ ‫ِبإِ ْذ ِن ه‬
Andolsun senden önce de peygamberler gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar
verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber için mucize getirme imkânı yoktur. Her
müddetin (yazıldığı) bir kitap vardır. RAD 38
‫ك‬
ُ ‫ َوالس َِّوا‬،ُ‫ َوال ِّن َكاح‬، ُ‫ َوال َّت َع ُّطر‬،ُ‫ ْال َح َياء‬:‫ِين‬
َ ‫أرْ َبعٌ ِمنْ ُس َن ِن ْالمُرْ َسل‬
“Dört şey vardır, bunlar geçmiş peygamberlerin sünnetlerindendir: Haya, koku
sürünme, evlenme, misvak kullanma.” [Tirmizî, Nikah 1, (1080).]
………………………………………………………………………………………………………….
24-)
ْ ‫وا‏بِ ْال َع ْه ِد‏إِ َّن‬
ْ ُ‫َوأَ ْوف‬
‫لا‬
‫ان‏ َم ْس ُؤو ‏‬
َ ‫‏ال َع ْه َد‏ َك‬
Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir. İSRA 34
َ ‫ْن‬
َ ‫َمنْ َم‬
ٍ ‫ات َوه َُو َب ِرئٌ ِمنْ َث‬
‫دَخ َل ْال َج َّن َة‬
ِ ُ‫ َو ْال ُغل‬،‫ ْال ِكب ِْر‬:‫ث‬
ِ ‫ َوال َّدي‬،‫ول‬
“Kim şu üç şeyden berî olarak ölürse cennete girer: *
Kibir, * Gulûl, * Borç
[Tirmizî, Siyer 21]
………………………………………………………………………………………………………….
25-)
ٌ ‫ات َب ِّي َن‬
ٌ ‫فِي ِه آ َي‬
َ ‫ات َّم َقا ُم إِب َْراهِي َم َو َمن‬
‫اع‬
ِ ‫اس ِح ُّج ْال َب ْي‬
ِ ‫ان آ ِم ًنا َو ِ ه‬
َ ‫ت َم ِن اسْ َت َط‬
َ ‫دَخلَ ُه َك‬
ِ ‫ّلل َعلَى ال َّن‬
‫ِين‬
َ ‫إِلَ ْي ِه َس ِبيالً َو َمن َك َف َر َفإِنَّ ّللا َغنِيٌّ َع ِن ْال َعالَم‬
Orada apaçık nişâneler, (ayrıca) İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur.
Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr
ederse bilmelidir ki, Allah bütün âlemlerden müstağnîdir. ALİ İMRAN 97
َّ ‫ رضي‬، ‫َعنْ أبي هُرير َة‬
ُّ‫ أَي‬: ‫صلهى ّللا ُ َعلَ ْي ِه و َسلَّم‬
ِ َّ ‫ سئِ َل رسو ُل‬: ‫ قال‬، ‫ّللا ع ْن ُه‬
َ ‫ّللا‬
‫ « الجها ُد في‬: ‫ ُث َّم َم َاذا ؟ َقا َل‬: ‫ورسولِ ِه » قيل‬
ِ َّ ٌ‫ « إيمان‬: ‫ض ُل ؟ قا َل‬
َ ‫باّلل‬
َ ‫األعمال أ ْف‬
ِ
ُ
َّ
ٌ
‫متفق علي ِه‬
» ‫ « َح ٌّج َم ُب ُرو ٌر‬: ‫ ث َّم ماذا ؟ قال‬: ‫ّللا » قِيل‬
ِ ‫يل‬
ِ ‫سب‬
ِ .
1288. Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallallahu
aleyhi ve sellem'e:
–Hangi amel daha faziletlidir? diye soruldu.
–"Allah'a ve Resûlüne inanmak" buyurdu.
–Sonra hangisi? denildi.
–"Allah yolunda cihad etmek" karşılığını verdi.
–Bundan sonra hangisi? denilince:
–"Allah katında makbul olan hactır" buyurdular.
Buhârî, Îmân 18, Hac 4, Tevhîd 47; Müslim, Îmân 135. Ayrıca bk. Tirmizî, Fezâilü'l-cihâd
22; Nesâî, Hac 4, Cihâd 17
……………………………………………………………………...
26-)
َ ‫َيا َق ْو ِم أَ ْوفُو ْا ْالم ِْك َيا َل َو ْالم‬
‫ض‬
َ ‫ان ِب ْال ِقسْ طِ َوَلَ َتب َْخسُو ْا ال َّن‬
َ ‫ِيز‬
ِ ْ‫اس أَ ْش َياء ُه ْم َوَلَ َتعْ َث ْو ْا فِي األَر‬
‫ِين‬
َ ‫ُم ْفسِ د‬
"Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin."
Hûd sûresi (11), 85
َّ ‫ « َرحِم‬: ‫صلهى ّللاُ َعلَ ْي ِه و َسلَّم َقا َل‬
َّ ‫ رضي‬، ‫جابر‬
ْ‫وعن‬
‫ّللا‬
ِ َّ ‫ أن َرسُو َل‬، ‫ّللا ع ْن ُه‬
َ ‫ّللا‬
َ
ٍ
ُّ‫ رواه البخاري‬. » ‫ضى‬
َ ‫ َوإذا ا ْق َت‬، ‫ َوإذا ا ْش َترى‬، ‫ رجُال َسمْحا ً إذا َباع‬.
Câbir radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem
şöyle buyurdu:
"Satışta, alışta ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin."
Buhârî, Büyû‘ 16. Ayrıca bk. İbni Mâce, Ticârât 28
………………………………………………………………………………………………………….
27-)
ْ ‫فَا ْستَبِق ُو‬
‫ت‏‬
ِ ‫ا‏ال َخي َْرا‬
“Hayır işlerinde yarışın!” Bakara sûresi (2), 148
ُ ‫َشرُّ َما فِي الرَّ ُج ِل‬
ٌ‫ َوجُ بْنٌ َخالِع‬، ٌ‫ش ٌّح َهالِع‬
“İnsanda bulunan en
şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur.” [Ebu Davud,
22, (2511).]
…………………………………………………………………………………………..
28-)
‫ك ه‬
‫ِين‬
َ ‫ك ِب َنصْ ِر ِه َو ِب ْالم ُْؤ ِمن‬
َ َ‫ِي أَيَّد‬
َ ‫ّللاُ ه َُو الَّذ‬
َ ‫ُوك َفإِنَّ َحسْ َب‬
َ ‫َوإِن ي ُِري ُدو ْا أَن َي ْخ َدع‬
Eğer sana hile yapmak isterlerse, şunu bil ki, Allah sana kâfidir. O, seni yardımıyla
ve müminlerle destekleyendir. ENFAL 62
‫ضارَّ م ُْؤمِنا ً ْأو َم َك َر ِب ِه‬
َ ْ‫َم ْلعُونٌ َمن‬
“Mü’mine zarar veren veya hile yapan mel’undur.” [Tirmizî, Birr 27, (1942).]
…………………………………………………………………………………………..
29-)
‫ب ه‬
‫ّللاُ َعلَ ْي ِه َولَ َع َن ُه َوأَ َع َّد لَ ُه َع َذابًا‬
َ ِ‫َو َمن َي ْق ُت ْل م ُْؤ ِم ًنا ُّم َت َعم ًِّدا َف َج َزآؤُ هُ َج َه َّن ُم َخال ًِدا فِي َها َو َغض‬
‫َعظِ يمًا‬
Kim bir mümini kasden öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona
gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. NİSA 93
‫اق ه‬
‫ضارَّ ه‬
َّ ‫اق م ُْؤمِنا ً َش‬
َّ ‫ َو َمنْ َش‬،ِ‫ّللاُ َتعالى ِبه‬
‫ّللاُ َتعالى َعلَ ْي ِه‬
َ ً ‫ضارَّ م ُْؤمِنا‬
َ ْ‫َمن‬
“Kim mü’mine zarar verirse Allah da onu zarara uğratır. Kim de mü’mine meşakkat verirse,
Allah da ona meşakkat verir.” [Tirmizî, Birr 27, (1941).]
………………………………………………………………………………………………………….
30-)
ُ ‫ض َولَن َت ْبلُ َغ ْال ِج َبا َل‬
ً‫طوَل‬
َ ْ‫ك لَن َت ْخ ِر َق األَر‬
َ ‫ض َم َرحً ا إِ َّن‬
ِ ْ‫مْش فِي األَر‬
ِ ‫َوَلَ َت‬
Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne yeri yarabilir ne
de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. İSRA 37
‫أح ٍد‬
َ ‫أح ٌد َعلى‬
َ ‫أح ٍد َو َي ْف ُخ ُر‬
َ ‫أح ٌد َعلى‬
َ ‫اضعُوا َح هتى َ َي ْبغِي‬
َ ‫ّللا ْأو َحى إليَّ أنْ َت َو‬
َ ‫إنَّ ه‬
“Allah Teala hazretleri, bana: “Mütevazi olun, öyle ki, kimse kimseye
zulmetmesin, kimse kimseye karşı böbürlenmesin” diye vahyetti.” [Ebu Davud,
Edeb 48, (4895)
………………………………………………………………….
Download

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا ر