İLİ
: MANİSA
TARİH : 20/02/2015
‫ائ ِذي ْالقُسْ هبى‬
ِ ْ ‫ٌَأْ ُم ُس بِ ْال َع ْد ِه َو‬
ِ َ‫اْلحْ َسا ِن َو ۪اٌ َٓت‬
‫َع ِه ْالفَحْ ََٓشا ِء َو ْال ُم ْى َن ِس َو ْالبَ ْغ ًِ ٌَ ِعظُ ُن ْم لَ َعلَّ ُن ْم‬
Aziz Cemaat!
ّ ‫اِ َّن ه‬
َ‫ّللا‬
‫َوٌَ ْى ههى‬
َ‫تَ َر َّمسُون‬
َّ ‫قاه زسى ُه‬
:‫صلّى ّللاُ َعلَ ٍْ ًِ و َسلَّم‬
َ ‫ّللا‬
َّ ‫أَ ْن تَ ْعبُ َد‬
َ‫ فإ ِ ْن لَ ْم تَ ُن ْه تَسايُ فإِوًَُّ ٌَساك‬. ُ‫ل تَساي‬
َ َّ‫ّللا َمأَو‬
İMAN, İSLAM, İHSAN
Muhterem Müslümanlar!
Okumuş olduğum ayet-i kerimede Allah-u
Teâlâ mealen şöyle buyuruyor: “Şüphesiz Allah,
adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi
emreder; hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı da
yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt
veriyor”1.
Ömer İbnu‟l-Hattab (r.a) anlatıyor: “Bir gün
Resulullah (s.a.s)‟in huzurunda bulunduğumuz sırada,
elbisesi beyaz mı beyaz, saçları siyah mı siyah,
yoldan gelmiş bir hali olmayan ve içimizden
kimsenin
tanımadığı
bir
adam
çıkageldi.
Peygamber‟in yanına sokuldu, önüne oturdu, dizlerini
Peygamber‟in dizlerine dayadı, ellerini (kendi)
dizlerinin üstüne koydu ve: Ey Muhammed, bana
İslam‟ı anlat! dedi. Rasulullah (s.a.s): “İslam,
Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in
Allah’ın resulü olduğuna şehadet etmen, namazı
dosdoğru kılman, zekatı (tastamam) vermen,
ramazan orucunu (eksiksiz) tutman, yoluna güç
yetirebilirsen Kabe’yi ziyaret (hac) etmendir”
buyurdu. Adam: Doğru söyledin dedi. Onun hem
sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Adam:
Şimdi de imanı anlat bana, dedi. Rasulullah (s.a.s) :
“Allah’a,
meleklerine,
kitaplarına,
peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır. Yine
kadere, hayrına ve şerrine iman etmendir”
buyurdu. Adam tekrar: Doğru söyledin, diye tasdik
etti ve: Peki ihsan nedir, onu da anlat dedi. Rasulullah
(s.a.s): “İhsan, Allah’a onu görüyormuşsun gibi
kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni
mutlaka görüyor” buyurdu. Adam yine doğru
söyledin dedi, sonra da birkaç soru sorup (sessizce)
çekip gitti. Ben bir süre öylece kalakaldım. Daha
sonra Rasulullah (s.a.s): “Ey Ömer, soru soran kişi
kimdi, biliyor musun?” buyurdu. Ben: Allah ve
Rasulü bilir, dedim. Rasulullah (s.a.s): “O
Cebrail’di, size dininizi öğretmeye geldi” buyurdu.2
Bu hadis-i şerifte Efendimiz (s.a.s) dinimiz
İslam‟ın temel unsurlarını dile getirmektedir.
Bunlardan ilki imandır. İman; hadiste de ifade
edildiği üzere Allah‟ın varlığına ve birliğine, yani
tevhide, O‟nun peygamberlerine, onların getirdiği
kitaplara, meleklerin varlığına ve ahirete yani
öldükten sonra dirilip, bu dünyada yapıp
ettiklerimizden hesaba çekileceğimize tam bir inançla
şeksiz şüphesiz inanmaktır.3
Dinimizdeki ikinci temel unsur da ameldir.
Amel, içte var olan inancın dışa yansımasıdır. İmanı
bir fidana benzetirsek, eğer su verilmezse nasıl ki
fidan kurur, amelle desteklenmeyen iman da zamanla
kurur, yok olur gider. Dinimizdeki ameli hususları
İslam kavramı içinde ele almak gerekir. Buna göre,
dinimizin inançla ilgili hususları iman; amel ve
ibadetle ilgili hususları da İslam kavramı altına girer.4
İhsan üçüncü temel unsurdur. İhsan İslam
ahlakının temelini oluşturmaktadır. İhsan kelimesi
Kur'an-ı Kerim'de yetmişten fazla ayette geçmektedir.
Ayet ve hadislerde ihsan kavramının en belirgin
manası „yaptığını güzel yapmak‟tır. Bu anlama göre
ihsan; kulun Allah‟a karşı hissettiği derin saygı,
bağlılık, itaat ruhu ve bu ruh halinin neticesi olan iyi
davranışlardır. Dolayısıyla ihsan imanın özü, ruhu ve
kemali, kısaca kulluk mertebelerinin en üstünüdür.5
Hutbemize bir ayet mealiyle son vermek
istiyorum: "Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret
yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.
Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve
yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah
bozguncuları sevmez.".6
1
Nahl,16/90
Müslim, İman 1
3
Mustafa Sinanoğlu, DİA, “iman mad” özetle
4
Mustafa Çağrıcı, DİA, “İslam” mad özetle
5
Mustafa Çağrıcı, DİA, “ihsan” mad özetle
6
Kasas, 77
2
Hazırlayan: Nurullah ŞENTÜRK , Ahmetli İlçe Vaizi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

İman İslam İhsan - Manisa İl Müftülüğü