İLİ
: MUŞ
TARİH : 09.01.2015
ِ‫ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠّٰﮫِ اﻟﺮﱠﺣْﻤٰﻦِ اﻟﺮﱠﺣﯿﻢ‬
‫اِنﱠ اَ ﱠولَ ﺑَﯿْﺖٍ وُﺿِﻊَ ﻟِﻠﻨﱠﺎسِ ﻟَﻠﱠﺬى ﺑِﺒَﻜﱠﺔَ ﻣُﺒَﺎرَﻛًﺎ‬
َ‫وَھُﺪًى ﻟِﻠْﻌَﺎﻟَﻤﯿﻦ‬
UMRE İBADETİNİN FAZİLETİ!
Değerli Mü’minler !
Umre, Manevi dünyayı imar etmek, belirli bir
zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kabe’ yi tavaf
etmek, Safa ile Merve arasında say yapmak ve tıraş olup
ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen ibadettir.
Umre faydalı işlere zemin hazırlamak manevi
hayatımızda yeni bir sayfa açmak için büyük bir fırsattır.
Hanefi ve Maliki mezhebinde durumu müsait olan kişinin
ömründe bir kez umre yapması müekked sünnettir. Şafii
ve Hanbelî mezheplerine göre; ilk umre farz olarak kabul
edilmiştir. Ancak birden fazla yapılması ise sünnettir.
Âlimler umre için Haccül-Asgar (Küçük Hacc) diyerek
önemini dile getirmişlerdir.
Aziz ve Muhterem Cemaat!
Umre ziyareti yapmamıza sebep olan şey kutsal
mekânlara duyduğumuz özlemdir. Böylece hayatımızda
tertemiz bir sayfa açabilmek için umre ibadeti yapmamız
bizim için bir fırsattır. Çünkü ayette buyrulduğu üzere
“Şüphesiz insanlar için kurulan ilk ibadet evi elbette
Mekke’de âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olan
Kâbe’ dir.”(1) Mekke, sevgili peygamberimizin doğduğu
yer, ilk vahyin geldiği mekân, Yüce ALLAH’ ın Kur’ an
da övdüğü ilk şehirdir. Efendimizin (s.a.v) şehirlerin
anası dediği Mekke ‘den ayrılıp Medine’ ye hicret
ederken geriye dönüp hüzünle “Ey Mekke! Senden
ayrılma mecburiyetinde bırakılmasaydım seni asla
terk etmezdim. ” Dediği kutsal şehirdir.
Değerli Kardeşlerim!
Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali ve diğer sahabilerin (r.a)
bulunduğu kutsal şehirdir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v)
i kucaklayan, binlerce sahabeyi toprağında barındıran
Medine’yi ziyaret etmenin özlemini çekiyoruz. Sevgili
Peygamberimize gidip ona selam vermenin, şefaatini
üzerimize vacip kılmanın, asrısaadeti yaşamanın, Cennet
bahçesi olan Ravza-i Mutahharada O’nun secde ettiği
yerlerde secde etmenin ve orada namaz kılmanın sanki
hutbesini dinliyor gibi olmanın hayali ile yaşıyoruz.
Aziz Müminler!
Cenabı Hakkın “Haccı da umreyi de Allah için
tamamlayın… Allaha karşı gelmekten sakının ve
Allahın cezasının çetin olduğunun bilin.”(3) emrine
uyarak ömründe dört defa umre yapan sevgili
Peygamberimiz (s.a.v) “bir umre daha sonraki umreye
kadar ikisi arasında işlenen günahlar için
kefarettir.”(4) buyurmuşlardır. Hz. Peygamber (s.a.v)
özellikle ramazan ayında yapılan umrenin hac ibadeti
sevabına denk olacağının müjdesini “Ramazanda
yapılan bir umre (sevap bakımından) hacca denktir.(5)
Demiştir. Peş peşe hac ve umre yapın, çünkü bunlar
fakirliği ve günahları giderir. Hac ve umre yapanlar
Allah’ ın misafirleridirler. Ona dua ederlerse icabet
eder Ondan bağışlanma dilerlerse bağışlar.”(6)
mealindeki hadisler umrenin önemini bir kez daha teyit
etmektedir.
Hutbemi şu hadisi şerif meali ile bitirmek istiyorum.“
Hac ve umre yapanlar Allah’ ın evinin
ziyaretçileridirler. Allah’a dua ederlerse dualarına
icabet eder, ondan bağışlanma dilerlerse onları
bağışlar.” (7)
Hazırlayan: M.İhsan TANG
Dağdibi Köyü C.İH.Hasköy
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
________________________________________________
1-Al-i İmran,96
2-Hac,27
3-Bakara,196
Cenabı Allah (c.c) “İnsanlar arasında haccı ilan et ki
gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun
develer üzerinde sana gelsinler.”(2) emrini alan Hz.
İbrahim İnsanları Hacca davet ettiği gibi bizler de bu
çağrıya uyan müminler olarak Mekke’ yi ziyaret etmenin
ve kâbeyi tavaf etmenin özlemini duyuyoruz. Medine Hz.
Bilal’i Habeşinin müezzinlik yaptığı Hz. Ebubekir, Hz.
4-Buhari, umre-1;Tirmizi Hac, 90
5-Tirmizi Hac ,95 2
6-İbni Mace ,menasik 5
7-İbni Mace, 5, 2892
Download

umre ibadetinin fazileti