İLİ
:TEKİRDAĞ
TARİH:11/04/2014
‫ﱠﺣﯾم‬
ِ‫ﱠﺣﻣِن اﻟر‬
َْ‫اﻟﻠّﻪ اﻟر‬
ِ ‫ﺑِﺳم‬
ِْ
ٌ‫ُﺳوةٌ َﺣََﺳﻧﺔ‬
َْ ‫اﻟﻠﱠﻪ أ‬
ِ ‫ول‬
ِ ‫ﻟَﻛُمﻓِﻲ َ ُرﺳ‬
ْ ‫َﺎن‬
َ ‫ﻟَﻘَد ﻛ‬
ْ
‫َﺛِﯾر‬
‫َﻛَر اﻟﻠﱠﻪَ ﻛ ً ا‬
َ ‫َرﺟو اﻟﻠﱠﻪَ َ وَْاﻟَْﯾوم ْاﻵ َِﺧرَ وذ‬
ُ‫َﺎن ْﯾ‬
َ ‫َﻟﱢﻣن ﻛ‬
َ‫ﻗ َﺎلَ رَ ﺳُﻮ ُل ﱠﷲ ِ ﺻَﻠ ﱠﻰ ﱠﷲ ُ ﻋَﻠ َ ْﯿ ِﮫ وَ ﺳَﻠ ﱠﻢَ أ َﻛْﻤَ ُﻞ اﻟْﻤُﺆْ ﻣِ ﻨ ِﯿﻦ‬
ْ‫إ ِﯾﻤَ ﺎﻧ ًﺎ أ َﺣْ ﺴَﻨ ُﮭُﻢْ ﺧُ ﻠ ُﻘ ًﺎ وَ ﺧِ ﯿ َﺎ ُرھ ُﻢْ ﺧِ ﯿ َﺎ ُرھ ُﻢْ ﻟ ِﻨ ِﺴَﺎﺋ ِﮭِﻢ‬
HZ PEYGAMBER VE AİLE HAYATI
Muhterem Cemaat!
Peygamber Efendimiz (sav)’in aile yaşantısı bizim
için en güzel örnektir. Bu konuda Rabbimiz şöyle
buyurur “Andolsun, Allah’ın Resülünde sizin
için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı
uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel
bir örnek vardır.”1 O’nun gibi yaşamaya
çalışırsak mutlu oluruz. Günümüzde aile
facialarının tamamı Peygamberimiz (sav)’i
tanımamanın, O’nun sünnetine uymamanın
sonucudur.
Kıymetli Müminler!
Peygamberimiz (sav), vaktinin önemli bir
kısmını evinde ailesiyle beraber geçirirdi. Çünkü
O, ailesinin hem reisi, hem de hocası idi. Evi
mektepti. Talebeleri de hanımları ve çocuklarıydı.
Efendimiz (sav), insanlara bildiğini öğretecek ilk
kişilerin aile reisleri olduğunu göstermiştir.
Kendisine gelen heyetlere: “Ailenize dönün,
burada öğrendiklerinizi onlarla paylaşın...”2
derdi. Efendimiz (sav)’in en önemli talebesi Hz.
Aişe (r.ha) annemiz olmuştur. Hz. Hatice (r.ha)
annemiz ile beraberliğinde de göze çarpan en
önemli nokta: bütün sıkıntı ve sırların paylaşıldığı
dostluk ve arkadaşlıktır.
Peygamberimiz (sav) veda hutbesinde şöyle
buyurmuştur: “Dikkat edin, sizin kadınlarınız
üzerinde hakkınız var, kadınlarınızın da sizin
üzerinizde hakları vardır… Onlara karşı iyi
davranınız. Eşlerinize şefkatle muamele
ediniz.”3
Sevgili
Peygamberimiz
(sav),
hanımlarıyla şakalaşmış, onlarla koşu yapmıştır.
Onları gece namazına kaldırmıştır. Ev işlerinde
hanımlarına yardım etmiştir. Hanımlarıyla istişare
etmiştir. Katıldığı seferlerden bazılarına götürerek
cephe gerisinde onlardan yardım almıştır.
Hanımlara karşı hoşgörüyle yaklaşmamızı
ifade ederek; “Bir kimse eşine kin beslemesin,
onun bir huyunu beğenmezse, başka huyunu
beğenir”4 buyurmuşlardır. “Mü’minlerin imanca
en mükemmel olanı; ahlâkça en güzel olanı ve
aile fertlerine yumuşak davrananıdır”5 beyanı
bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. O (sav),
hanımlara iyi davranmayı iyi Müslüman olmanın
şartı saymıştır. Çünkü insanın hayatta en yakın
olduğu kişi hanımıdır. Peygamberimiz (sav)
hanımlarıyla sohbet ederdi. Onları asla dövmez,
onlara hakaret etmez ve onlara olgunlukla
yaklaşırdı.
Peygamberimiz (sav) çocukları çok
severdi. Sadece kendi çocuklarını değil
başkalarının çocuklarını da severdi. Bir defasında
hasta olan bir Yahudi çocuğunu ziyaret etmişti.
Çocuklara selam verirdi. Onların hatırını sorardı.
“Bir baba evlâdına iyi bir terbiyeden daha
güzel bir miras bırakmaz”6 buyurmuşlardır.
Aziz Müminler!
Evliliğin özü; eşlerin birbirlerini Allah’ın
bir lütfu olarak görüp sadakatle birbirlerine
bağlanmalarıdır. Ailede devamlılık esastır.
Dinimiz, evlenip yuva kurmayı emrederken,
ailenin dağılmasına sebep olacak söz ve
davranışlardan sakınılmasını istemiş, gereksiz yere
ve geçici zevkler uğruna boşanıp aile yuvasını
bozmanın yanlış bir davranış olduğunu
bildirmiştir. Eşlere düşen en önemli görev,
birbirlerine sevgi, saygı ve anlayışlı olmak, her
türlü tehlikeye karşı yuvalarını titizlikle
korumaktır. Yıllarca süren evliliklerde bazen ufak
tefek huzursuzluklar olabilir. Böyle durumlarda
sabırlı ve affedici olmalıyız.
Hutbemi konuyla ilgili bir hadis mealiyle
bitiriyorum: “'Mü'minlerin iman bakımından
en mükemmel olanı, onların ahlak bakımından
en güzel olanlarıdır, onların en hayırlıları da
aile fertlerine karşı hayırla muamelede
bulunanlarıdır.”7
1
2
3
4
5
6
7
Ahzab,33/21
Doç. Dr. İbrahim SARIÇAM, Hz. Peygamber'in Çağımıza Mesajları,
T.D.V. Yayını, Ankara, 200, s. 28.
Tirmizî, Rida’,11.
Müslim, Rida, 18.
Tirmizî, Rida’,11.
Tirmizi, Birr, 33
Ahmed b. Hanbel, Müsned, II/250.
Hazırlayan: Şerif Ahmet AKGÜL İmam-Hatip/M.Ereğlisi
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

11/04/2014 nisan ayı hutbe