İL
: OSMANİYE
TARİH
: 14.11.2014
ِ
( ‫ﻴﻢ‬
ٌ ‫ﻚ َﻣﻴ‬
َ ‫إ ِ◌ﻧ‬
َ ) ‫ﺘُﻮ َن‬‫ﻣﻴ‬ ‫ـ ُﻬﻢ‬‫ﺖ َوإِﻧ‬
ُ ‫ﺻ َﺪ َق اﷲُ اﻟ َْﻌﻈ‬
ِ ‫اﷲ )ص( أَ ْﻛﺜِﺮوا ِذ ْﻛﺮ َﻫ‬
ِ ‫ﺬ‬ ‫ﺎذِم اﻟﻠ‬
ِ ‫رﺳﻮل‬
‫ات‬
ُ ‫ﺎل‬
َ َ‫ﻗ‬
َ ُ
ÖLÜM VE GERÇEĞİ
Muhterem Müminler!
Hayat nasıl Yüce Allahın bir ihsanı ise ölüm
de onun bir fermanıdır. Dünya hayatının sonu olan
ölüm, fani hayattan baki hayata geçiştir.
geçiş Etrafımıza
baktığımızda
ımızda dünyaya gelir gelmez nice yavruların,
hayatının baharında nice gençlerin ve nice
ihtiyarların öldüğünü
ünü görürüz. Her canlının bir ömrü
ve eceli olduğuu gibi, bizimde bir ömrümüz ve
ecelimiz vardır. O gün geldiğinde,
ğinde, bizler de
öleceğiz.
iz. Nereye gitsek, neyin arkasına saklansak
ölüm gelir bizi bulur. Bundan kaçış ve kurtuluş
yoktur. Cenabı Hak; “Nerede olursanız olun, sarp
ve sağlam
lam kalelerde olsanız bile ölüm size
ulaşacaktır”(1) buyurmuştur.
ştur. Eğer
Eğ
ölümden
kurtulan biri olsaydı, hiç şüphesiz Sevgili
Peygamberimiz olurdu. Yüce Allah bu gerçeği
gerçe
şöyle ifade eder;
“(Ey Muhammed!) Şüphesiz
sen
öleceksin
ve
şüphesiz
onlar
da
öleceklerdir.”(2)
Aziz Kardeşlerim!
lerim!
Ölüm, görünüşte
te hayatımızın sona ermesi
gibi düşünülse
ünülse de, ölümle hayat sona ermez.
Hepimizi ölümden sonra, sonsuza
suza dek sürecek olan
bir hayat beklemektedir. Yüce Allah Kuranı
Kerimde: “O, hanginizin daha güzel amel
yapacağını
ını sınamak için ölümü ve hayatı
yaratandır”(3) buyurmuştur.
Kıymetli Kardeşlerim!
Öyle ise, ölümü kendimizden çok uzakta
uzak
zannedip bu âlemde sorumsuz bir hayat
yaşamamalıyız.
amamalıyız. Ebedi mutlulukları dünyanın geçici
işlerine
lerine feda etmemeliyiz. Dünyayı sadece yeme
içme ve eğlence
lence yeri olarak görüp hayatımızı zevki
sefaya adamamalıyız. Nefsin arzuları peşinde
pe
koşanların nasıl aldandığ
dığını Efendimiz ashabına
şöyle
öyle anlatıyor; Sevgili Peygamberimiz (sav) bir
gün ashabı ile otururken yere bir çubuk dikti. Onun
yanına ikinci bir çubuk, biraz ilerisine üçüncü bir
çubuk daha dikti. Sonra onlara dönerek; “Bunun ne
demek olduğunu
unu biliyor musunuz?”
mu
diye sordu.
Onlar Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap
verdiler. Bunun üzerine ashabına meseleyi şöyle
açıkladı: “Bu birinci çubuk insan, ikincisi onun
eceli, üçüncüsü de istek ve arzularıdır. İnsan
kuruntular peşinde
şinde koşup
koş
dururken ecel onun
önünü keser alır götürür”(4)
götürür” buyurdu.
Kıymetli Kardeşlerim!
şlerim!
Ölüm gerçeğinden
ğinden uzak kalarak sürdürülen
hayatlar,
ziyan
edilmiş
hayatlardır.
Hiç
ölmeyecekmiş gibi dünyanın geçici cazibe ve
menfaatine bağlananlar
lananlar kuşkusuz
kuş
aldanmışlardır. Bu
dünya,
a, ahirete hazırlık yapacağımız
yapaca
bir mekândır.
Öyle ise, ölümlerden ibret ve öğüt
ö
almalıyız.
Allahın verdiğii nimetlere şükretmeliyiz. İyi bir
insan, iyi bir Müslüman olmalıyız. Yararlı
davranışlarda
larda bulunmalı, zararlı davranışlardan
davranı
uzak
durmalıyız.
İbadetlerimizi
erimizi
ve
sosyal
sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmeliyiz.
Kısacası hesabı verilebilir bir hayat yaşamalıyız.
ya
Ölümün nerede ve ne zaman geleceğini
gelece
bilemediğimize
imize göre, ölüme her an ve her zaman
hazır olmalıyız. Hutbemi şu mısralarla bitirmek
istiyorum.
Neylersin ölüm herkesin başında
ba
Uyudun uyanamadın olacak,
Kim bilir nerde nasıl, kaç yaşında?
ya
Bir namazlık saltanatın olacak,
Taht misali o musalla
usalla taşında
taş
________________________________________
1-Nisa,4/78
78
2-Zümer,39/30
30
3-Mülk,67/22
4-Ahmedb.Hanbel,ııı,18
Hazırlayan: Hüseyin KILIÇ
Kadirli Muhammediye Camii İmam-Hatibi
İ
Redaksiyon: İl İrşat
at Kurulu
Download

ÖLÜM GERÇEĞİ - Osmaniye İl Müftülüğü