İLİ
: MUŞ
TARİH: 27.03.2015
ٍ‫وَاِﱠﻧﻚَ ﻟَﻌَﻠٰﻰ ﺧُﻠُﻖٍ ﻋَﻈ۪ﯿﻢ‬
‫اَﻛْﻤَﻞُ اﻟْﻤُﺆْﻣِﻨ۪ﯿﻦَ إ۪ﯾﻤَﺎﻧًﺎ أﺣْﺴَﻨُﮭُﻢْ ﺧُﻠُﻘًﺎ‬
KUR’AN AHLAKI
Muhterem Müslümanlar!
Kaynağını Kur'an-ı Kerim'den alan
ahlak nizamı, imânı tamamlayan, insânı
kemâle erdiren, hayâtı güzelleştiren, sâhibini
Allâh'ın rızâsına yaklaştıran davranışlar
bütünüdür.
Peygamberlerin
gönderiliş
sebeplerinin en önemlisi, yeryüzünde güzel
ahlâkı hâkim kılmaktır.
Güzel ahlak konusunda örnek alınacak
şahsiyet hiç kuşkusuz Hz. Muhammed
(sav)’dir. Yüce Allah O’na hitaben “Sen en
yüce bir ahlak üzeresin.”1 buyurmuş,
Peygamberimiz (sav) de “Ben güzel ahlakı
tamamlamak
için
gönderildim.”2
buyurarak, ashabını her fırsatta güzel ahlaklı
olmaya teşvik etmiş, ashabı da onun hayatını
titizlikle izleyerek, ilkelerini hem kendileri
için örnek almış, hem de sonraki nesillere
büyük bir gayret ve özenle nakletmiştir.
Muhterem cemaat!
Kur’an-ı Kerim, itikat, ibadet ve
ahlaka ait esasları birçok ayette birlikte
zikreder bu da bize iman ile ahlaki davranışlar
arasında sıkı bir irtibatın bulunduğunu
gösterir. Resulullah (sav) de “Müminlerin
iman bakımından en mükemmeli ahlak
bakımından en güzel olanıdır.”3 hadis-i
şerifi ile iman ve ahlak birlikteliğine vurgu
yapmıştır.
1
2
3
Kalem, 68/4
Müsned Ahmed İbni Hanbel 2/381
Ebu Davud, Sünnet 15
Aziz Mü’minler!
Fert ve toplumların ruhen ve bedenen
sağlıklı yetişmelerinde din ve ahlâk eğitiminin
önemi çok büyüktür. Bu nedenle, ailelere, eğitim
kurumlarına ve sorumluluk taşıyan herkese
büyük vazifeler düşmektedir. Bu vazifelerin
başında da sorumlu olduğumuz çocuklarımızı ve
yakınlarımızı, her türlü gayr-i ahlaki ortamlardan
uzak
tutmak
gelmektedir.
Özellikle
çocuklarımızın arkadaş çevresi ve etkileşim
ortamları dikkatle izlenmelidir.
Günümüz dünyasında toplumların sosyal
yapılarını tehdit eden en büyük tehlike, ahlaki
değerlerin
yozlaşmasıdır.
Doğruluk
ve
samimiyetin, hayâ ve edebin, şefkat ve
merhametin, ülfet ve muhabbetin sevgi, saygı ve
hoşgörünün giderek azalması, buna karşılık,
yalan, iftira, arsızlık, saygısızlık, içki, uyuşturucu,
kumar, zina, hırsızlık, şiddet, kin, nefret vb. her
türlü kötülüklerin hızla artması, ahlâki çöküşün
en önemli göstergesidir. Yaşadığımız modern
dünyada ahlâkî değerleri tahrip eden akımlar,
inanç ve ahlâk ekseninde telafisi güç
problemlerin doğmasına zemin hazırlamaktadır.
Muhterem Mü’minler!
Toplumları bir arada tutan ve güçlü kılan
ahlaki değerler, geçerliliğini yitirdiği ve yok
olduğu takdirde toplumun her ferdi bundan zarar
görür. Güzel ahlâkı korumak Yüce Rabbimizin
emridir. Aynı zamanda toplum hayatını
sürdürmenin ve insanlık onurunu yüceltmenin bir
gereğidir. Unutmayalım ki; mü’minlerin en
önemli görevlerinden biri de ahlâkî meziyetlere
sahip
olmak,
nesillere
güzel
ahlâkı
kazandırmaktır.
Hutbemi Hz. Peygamber (sav)’in namaza
kalktığında yaptığı şu dua ile bitirmek istiyorum:
“Allah’ım! Beni güzel ahlaka eriştir. Senden
başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü
ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü
ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur.”4
Hazırlayan: Mehmet İhsan TANG
Muş Hasköy İlçesi Dağdibi K.C.İ.H
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
4
Müslim, Müsafirin 201
Download

kur`an ahlakı - Muş İl Müftülüğü