İL: KARS
TARİH: 24/01/2014
ْ ‫َوأَتِ ُّم‬
‫ِل‬
ِ ّ ِ َ‫ىا ْال َح َّج َو ْال ُع ْم َرة‬
‫صلَّي هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ ْم‬
َ ‫هللا‬
ِ ‫قَا َل َرسُى ُل‬
‫ والحجُّ ال َمبرُو ُر‬، ‫ال ُع ْم َرة إلى ال ُع ْم ِرة َكفَّارةٌ لما بيْنهُما‬
َ‫لَيس لهُ ج َزا ٌء إالّال َجنَّت‬
UMRE İBADETİ VE FAZİLETİ
Muhterem Müslümanlar!
Umre kelime olarak; kast etmek, ziyaret etmek
anlamına gelir. Dini terim olarak ise; Arefe günü
sabahından kurban bayramının 4. günü güneş
batıncaya kadarki süre hariç, Kabe’yi tavaf edip Safa
ile Merve arasında sa’y yaptıktan sonra, tıraş olup
ihramdan çıkarak yapılan bir ibadettir.
Umre; uygulama açısından küçük bir hac
uygulamasına benzetilir. Bundan dolayı İslam âlimleri
umre için “küçük hac’dır” demişlerdir. Bunun için umre
ibadetini yapacak mü’minlerin maddi ve manevi yönden,
ruh ve gönül yönünden hazırlık içinde olmaları gerekir.
Muhterem Mü’minler!
Umre ibadeti kulun ibadetlere yoğunlaşarak
yüce Allah ile baş başa kalabileceği en güzel vasıtalardan
birisidir. Çünkü umre ibadetinin yapıldığı her mekân ve
her an duaya ayrılmış özel zaman ve mekân niteliğindedir.
Bir arınma ve yakarış vesilesi olan umre ibadetini bir
seyahat olarak değil de Allah rızası için ve ibadet maksadı
ile yapmalıyız.
Nitekim Kur’an-ı Kerim’de: “Haccı, umreyi
Allah için eksiksiz yerine getirin”1 buyruluyor, başka bir
ayette ise: “şüphesiz safa ile merve Allah’ın (dininin)
nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre
niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse
bunda bir günah yoktur, her kim de gönülden koparak
bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını
verir”2 şeklinde buyurulmaktadır.
Hz. Peygamber (s.a.v.) de umre ibadetinin faziletine
işaret ederek: “Umre diğer umreye kadar ikisi arasındaki
zaman içinde işlenen (küçük) günahlara kefarettir”3
buyurmuştur. Hatta ensardan bir kadın sahabiye; “Ramazan
ayı olduğu zaman sen, o ay içinde bir umre yap. Çünkü
ramazan ayı içinde (yapılan) bir umre (sevap
bakımından) bir hac gibidir”4 tavsiyesinde bulunmuştur.
Aziz Mü’minler!
Hanefi ve maliki mezhebinde durumu müsait olan
kişinin ömründe bir defa umre yapması müekked sünnettir.
Şafii ve hanbeli mezhebine göre; ilk umre farz olarak kabul
edilmiştir. Ancak birden fazla yapılması ise bütün mezheplere
göre sünnettir. Fakat hükmü ne olursa olsun, umre yapmanın
sevap ve fazileti çoktur.
Umre ziyareti vesilesi ile Mekke ve Medine’deki
kutsal mekânların ziyaret edilmesi söz konusu olur. Mü’min
Mekke’de; Mescidi Haram, Kâbe, Safa ve Merve’yi doyasıya
görür. Buralarda yaptığı ibadetlerin hazzına ulaşır. Hacerü’lEsved’e ve mültezem’e yaklaşarak gözyaşlarıyla dua eder.
Bütün bu ibadetleri yaparken kimseyi incitmeden daha rahat
bir ortamda ziyaretlerini yapabilir.
Medine’de ise; Hz. Peygamber’in kabrine giderek
ona misafir olur, ona komşu olur ve kabri başında ona selam
verip dua eder bu ise mü’min için çok büyük bir bahtiyarlıktır
ve yine Hz. Peygamber’in: “Benim şu mescidimde kılınan
bir namaz, mescidi haram hariç başka mescitlerde kılınan
bin namazdan daha hayırlıdır”5 buyruğu gereği büyük
sevap kazanmış olur.
Değerli Kardeşlerim!
Bilindiği gibi günümüzde, kutsal toprakların kısıtlı
şartlarından dolayı hac ibadeti için bütün İslam ülkelerine
kota uygulanmaktadır. Bundan dolayı hacca gidemeyen veya
hac kurası çıkmayan yıllardır kutsal toprakların özlemini
çeken durumu müsait kardeşlerimizin umreyi tercih etmeleri
daha uygun görülmektedir. Umreye gitmeyi düşünen
kardeşlerimiz,
Diyanet
İşleri
Başkanlığımızın
organizasyonunda yapılan umre turları için il ve ilçe
müftülüklerimizden kayıtlarını yapabilirler.
Hutbemizi Hz. Peygamberin şu hadisi ile bitirelim:
“Kim beni vefatımdan sonra ziyaret ederse, o, beni
hayatımda ziyaret etmiş gibidir.”6
________________
1 Bakara 2/196
2 Bakara 2/158
3 Nesaî, Hac, 3
4 Buhari, Ebvabü-l Umre, 4
5 Müslim, Hac, 505,510; Tirmizi, Mevâkît, 126, 67.
6 Tacül-Usül cilt 2,shf.190-Beyrut-1961
Hazırlayan: Atakan TELLİ / Kars Yeni Şehir Camii M.K.
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu
Download

umre ibadeti ve fazileti