ODTÜ-TMK/KTMT
ODTÜ TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU (TMK/KTMT)
DAYANIŞMA KURULU
DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ
SIRA NO:
DAYANIŞMA KURULU ONAY TARİHİ
DEĞİŞTİRİLME TARİHİ
:5
:
:
Konu:
Madde 1- Bu Yönetmelik, DYK üyelerinin DYK Tüzüğüne, Yönetmeliklerine, Topluluk
düzenine, gelenek, görenek ve etik kurallara uygun davranmaları ile ilgili konuları kapsar.
Amaç:
Madde 2- DYK üyelerinin, Kurullarının ve Organlarının DYK Tüzüğüne, Yönetmeliklerine,
Topluluk düzenine, gelenek, görenek ve etik kurallara uygun davranmaması, ayırımcılık
yapması, yetkilerini aşması gibi hallerde uygulanacak yöntemlerin ve müeyyidelerin
belirlenmesidir.
Dayanak:
Madde-3 Bu Yönetmelik, ODTÜ TMK/KTMT Dayanışma Kurulu Tüzüğüne dayanılarak
yürürlüğe konulmuştur.
Yetkili Kurul:
Madde-4 Disiplin ile ilgili konularda Danışma Kurulu yetkilidir. Danışma Kurulunun aşağıdaki
yöntem ve kuralları uygulayarak aldıkları kararlar kesindir, itiraz edilemez.
Uygulanacak olan yöntemler:
Madde-5 Disiplin, şikayet, uzlaştırma ve müeyyide uygulanması işlemlerinde aşağıdaki
yöntemler uygulanır;
a) Şikayetler sözlü veya yazılı olarak doğrudan veya MYK/ÖYK Başkanlıkları aracılığı ile
DK üyelerinin herhangi birine iletilir. İsimsiz şikayetler dikkate alınmaz.
b) Alınan şikayet ilk DK toplantısında görüşülür.
c) DK disiplin konularında resen veya şikayet üzerine inceleme başlatabilir.
d) Şikayetin ciddi ve haklı bulunması halinde, şikayet edilenden yazılı veya sözlü
savunma yapmaları istenir. DK bu aşamada gerek görmesi halinde ilgili üyenin
üyeliğinin dondurulması ve Topluluktan uzaklaştırılması kararı alabilir.
e) Yukarıdaki karar DK tarafından yazılı olarak ilgili üyeye bir hafta içerisinde elektronik
posta veya faks ile gönderilir.
f) Şikayet edilen, söz konusu karar kendisine gönderildiği tarihten itibaren en çok 15
takvim günü içerisinde savunmasını DK’a elektronik posta veya faks ile gönderir.
g) Söz konusu savunma bir sonraki DK toplantı gündemine alınır.
h) Sözlü savunma yapılması talep edilmesi durumunda konu DK toplantısı gündemine
alınarak toplantının tarihi, saati ve yeri bilgileri şikayet edilene bildirir.
1/2
ODTÜ-TMK/KTMT
i) DK gerek görmesi halinde ilgili üyeden yeniden sözlü veya yazılı savunma isteyebilir.
Bu durumda yukarıda tarif edilen usul uygulanır.
j) DK gerek görmesi halinde konu ile ilgili üçüncü kişilerden veya tanıklardan bilgi alır.
k) DK, şikayet konusunun uzlaştırma ile çözülebileceğine karar vermesi halinde, DK
üyelerinin arasından bir Uzlaştırmacı seçer. Uzlaştırmacı, şikayet eden ve şikayet
edileni bir araya getirerek uzlaşılmasına yardımcı olur.
l) Şikayet edilenin savunmasının alınmasını müteakip, DK şikayet edilen hakkında işlem
yapılmasına gerek duymayabilir veya aşağıdaki müeyyidelerin uygulanmasına karar
verebilir. Bu müeyyide DYK Karar Defterine işlenir ve DYK üyelerinin tümüne
duyurulur.
m) Şikayet edilen DK üyesi ise, bu süreç boyunca DK üyeliği ve hakları DK diğer üyelerinin
kararı ile askıya alınabilir.
Müeyyideler:
Madde-6 DK kararı ile uygulanacak müeyyideler aşağıdadır;
a) UYARI: Şikayet edilenin eylemi ve savunması
tekrarlanmaması için şikayet edilen uyarılır.
dikkate
alınarak,
eylemin
b) KINAMA: Şikayet edilenin eylemi ve savunması dikkate alınarak veya uyarıya rağmen
eylemin devam etmesi halinde şikayet edilen kınanır.
c) ÜYELİĞİN DONDURULMASI ve UZAKLAŞTIRMA: Şikayet edilenin eylemi dikkate
alınarak, şikayet edilenin DYK üyeliği dondurulabilir ve Topluluktan uzaklaştırılır. Bu
süre 3 ile 6 ay arasında olabilir. Üyeliğin dondurulması süresince, şikayet edilen DYK
aidatlarını aksatmadan ödemek zorundadır.
d) İHRAÇ: Şikayet edilenin eylemi ve savunması dikkate alınarak şikayet edilen DYK
Üyeliğinden ihraç edilir.
Üyelikten çıkarılma:
Madde-7
a) DYK tüzüğüne, amaçlarına ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden,
b) DYK’dan yetki almaksızın DYK’yı yükümlülük altına sokan üyelerin, üyelik kaydı MYK
tarafından silinir.
c) DYK ile ilişkisi kesilmesi gereken üyeye durum MYK Başkanı tarafından tebliğ edilir.
Üye bu karara, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde, MYK kanalı ile Genel Kurul
nezdinde itiraz edebilir. Bu takdirde nihai karar ilk Genel Kurul Toplantısı'nda alınır.
2/2
Download

5. Sıra Numaralı DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ