PTE ACADEMIC SINAVI HAZIRLIK KURSU SÖZLEŞMESİ
İş bu sözleşmede, Çankırı Caddesi Çiçek Sokak No:3 Altındağ-ULUS / ANKARA ‘da ikamet eden, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil
Merkezi bundan böyle KURUM olarak adlandırılacaktır. Kurslarımızdan herhangi birine kayıt yaptırmış olanlar da öğrenci olarak
adlandırılacaktır.
Kurum ile öğrenci ve/veya öğrenci velisi arasında ...../...../20.…. tarihinde aşağıda belirtilen 8 maddeden müteşekkil sözleşme
kapsamında anlaşmaya varılmış olup, iki nüsha halinde tarafların karşılıklı rızası ve imzası ile okunarak imza altına alınmıştır.
ÖĞRENCİNİN
KURS PROGRAMI:
ADI SOYADI
: …………………………………………………………………………
Program adı: YDS Hazırlık Kursu
ADRESİ
: …………………………………………………………………………
Başlama/Bitiş Tarihi: …../…../2014 - …../…../20
: …………………………………………………………………………
Ders gün ve saatleri: Cumartesi-Pazar Top: 10 ders
GSM
: …………………………………………………………………………
Toplam ders saati: 120 ders saati
TC NO
: …………………………………………………………………………
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İş bu sözleşme ile kurum; programı, içeriği, saatleri, günleri ve öğretmenleri kurumca tespit edilmiş olan yabancı dil eğitimini
vermeyi, öğrenci de kendisine verilen bilgilendirme doğrultusunda seçeceği programa iştirak ile sözleşme bedelini ödemeyi kabul ve
taahhüt etmişlerdir.
2.EĞİTİM STANDARTLARI VE GARANTİ ŞARTLARI
2.1. Öğrenci kuruma kayıt esnasında ücretsiz seviye tespit sınavına alınır.
2.2. Bir ders saati süresi 40 (kırk) dakikadır.
2.3. Öğrencinin geçerli bir sebep ile ve hastalık (heyet raporlu) veya işyerinin geçici olarak şehir dışında görevlendirmesi durumunda,
KURUM kursun uygun bir döneme aktarılmasını sağlayacaktır.
2.4. Öğrenci kaydını dondurduğu döneme veya halen devam etmekte olduğu kursa, gelemeyeceği veya ücretini tamamen ödediği
kurs dönemi hakkını dilekçe vererek kendi belirlediği 2. kişiye devredebileceği gibi, bir yıl içerisinde kullanım hakkına da haizdir.
2.5. Genel İngilizce Kursuna iki dönem devam eden öğrenciye, takip eden dönemde %10 indirim uygulanır.
3. KAYIT DONDURMA
Öğrenci sözleşme iptal talebinin kurum tarafından reddi veya kendi özel sebepleriyle eğitime devam edemediği veya eğitime ara
vermek zorunda olduğu durumlarda yine kuruma yazılı olarak başvurarak ve kurumun da bunu kabul etmesi halinde kaydı
dondurulabilir. Kayıt donduran öğrenci eğitimine o an devam edemiyor olsa dahi sözleşmede belirttiği tarihlerdeki ödemelerin
tamamını ödemek zorundadır. Öğrencinin yazılı olarak yaptığı kayıt dondurma talebi kayda alınıp sözleşme bedelinin tamamı
ödendikten sonra öğrenciye hakkını (Devam etmediği ders saatini) 1 yıllık süre içerisinde kullanabileceğini gösterir bir evrak verilir. 1
yıl içerisinde kullanılmayan eğitim hakkı zayi olur.
4. KURS ÜCRETİ VE ÖDEMELER
ÖDEME ŞEKLİ:
TOPLAM KURS BEDELİ: …………… TL. (Yalnız……………………………………………………………………………………) olup bu meblağ:
…..../…..../………… Tarihinde …………………….….TL.
…..../…..../………… Tarihinde …………………….….TL.
…..../….../………… Tarihinde …………………….….TL.
5. SÖZLEŞMENİN FESHİ
5.1. Öğrenci derslerin başlamasıyla birlikte mücbir sebeple ilk hafta içerisinde bir haftalık ders ücretini ödeyerek sözleşmeyi tek
taraflı olarak fesih hakkına sahiptir. Bu durumda öğrenci kurs bedelini ödemiş ise; öğrencinin girdiği ders saati hesaplanarak kalan
bakiye kendisine iade edilir.
5.2. Kurumdan kaydını sildirmek isteyen öğrencinin kuruma yazılı olarak başvurması zorunludur. Sözleşmenin iptali kurum tarafından
uygun bulunduğu takdirde öğrenci sözleşmede belirtilen kurs bedelinden ders saati olarak kullandığı kısmı ödemekle mükelleftir.
Bunun dışında sözleşme iptali söz konusu olmadığı gibi, sözleşme bedelinin peşinen ödenmiş olması halinde dahi ücret iadesi söz
konusu edilemez.
6. Öğrenci, kurs taksitlerini en geç 5. madde ile belirlenen tarihlerde ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder. Kurum tarafından
kabul edilen geçerli bir mazereti olmaksızın bu tarihlerde kurs ücretini yatırmayan öğrenci hakkında herhangi bir bildirim
yapılmaksızın Kurum’un yasal işlem başlatma hakkı vardır.
7. TEBLİGAT
Tarafların yukarıda yazılı adreslerine yapılacak her türlü tebligat ve yazışmanın, 7201 sayılı Kanuna göre geçerli bir tebligat olduğu
konusunda taraflar mutabık kalmışlardır. Adres değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği sürece, bu adrese yapılan
tebligatlar usul ve yasaya uygun olarak yapılmış sayılır.
8. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
Anlaşmanın uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözüm yeri ANKARA mahkemeleri ve icra daireleridir.
KURUM
ÖĞRENCİ / VELİSİ
HALKBANKASI Merkez Şubesi
HESAP ADI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
IBAN:
NOT:
TR 95 0001 2009 1940 0006 0000 78
Açıklama Bölümüne aşağıdaki bilgiler verilmelidir
1. Adı-soyadı,
2. TC. Kimlik Numarası
3. “YDS KURSU ücreti 1. veya 2. taksit” ibaresi
Download

yds kursu sözleşme metni - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi