Denetim Ve Tasdik
YMM. Eray MERCAN
Türmob Yönetim Kurulu Üyesi
Antalya YMM Denetim Ve Tasdik Sempozyumu
06 Aralık 2014
Genel Bilgi
YMM Eray MERCAN
YMM Dağılımı Tablosu
BAĞIMLI SERBEST
TOPLAM
2.139
2.335
Yüzdelik
47%
53%
TOPLAM
4.474
100%
YMM Eray MERCAN
SMMM Dağılım Tablosu
TOPLAM
Yüzdelik
BAĞIMLI SERBEST
43.966
51.730
47%
53%
TOPLAM
95.696
100%
YMM Eray MERCAN
YMM Ve SMMM Toplam Dağılım
Tablosu
TOPLAM
BAĞIMLI SERBEST
46.105
54.065
TOPLAM
100.170
YMM Eray MERCAN
Bağımsız Denetçi Sayısı
TOPLAM
Yüzdelik
YMM
1.962
%21
SMMM
7.445
%79
TOPLAM
9.407
Bağımsız Denetim Kuruluşu Sayısı : 138
YMM Eray MERCAN
2014 Yılında Birliğe Gelen
Disiplin Dosyası Sayıları
Doya
Sayısı
Bağımsız
Çalışan
Oran
SMMM
328
51.730
%0,6
YMM
210
2.235
%9,4
Ünvan
YMM Eray MERCAN
YMM 49%
SMMM 61%
YMM Eray MERCAN
2014 Yılında Birlik Tarafından İncelenen
Disiplin Dosya Sayıları
Doya
Sayısı
Bağımsız
Çalışan
Oran
SMMM
208
51.730
%0,4
YMM
110
2.235
%4,92
Ünvan
YMM Eray MERCAN
TASDİK VE BAĞIMSIZ DENETİM
MEVCUT DURUM
YMM Eray MERCAN
Tasdik
Tasdik,
Mali Karın Ve İadesi Talep Edilen Verginin
Vergi Kanunlarına Uygunluğu ile
Muhasebe Hesap Sisteminin Tek Düzen
Hesap Planına Uyumunu, Ortaya
Koymak İçin Yapılan Denetim İşlemidir.
YMM Eray MERCAN
Bağımsız Denetim
Bağımsız Denetim,
Tüm önemli durumları dikkate alarak,
bir işletmenin finansal tabloların,
uygulanabilir finansal raporlama
çerçevesi ile uyumlu olarak
düzenlenip düzenlenmediği
konusunda bir görüş beyan
edilmesidir.
YMM Eray MERCAN
Tasdikte Sorumluluk
İdari Sorumluluk,
Mali Sorumluluk,
Cezai Sorumluk,
YMM Eray MERCAN
TASDİK VE BAĞIMSIZ DENETİME
İLİŞKİN ÖNERİLER
YMM Eray MERCAN
İdari Sorumluluk
Tasdik İşleminin yapılması sırasında, mesleki
kurallara aykırı olduğu iddia edilen davranış
ve uygulamalar yönünden konunun, 3568
Sayılı Yasa ve ikincil mevzuat çerçevesinde
değerlendirilmesidir.
Bu sorumluluk kapsamında idari soruşturma ve
kovuşturma yapma yetkisi meslek odalarına
ait olmakla birlikte, Maliye Bakanlığının bu
kararları Onaylama ve İtirazı söz konusudur.
YMM Eray MERCAN
Mali Sorumluluk
Tasdik İşleminin Mali Sorumluluğunda,
Kusursuz sorumluluk ve doğruluk denetimi
uygulamasının sınırlarını, makul güvenceyle
birlikte değerlendirmek gerekir.
Koşulsuz Tam Doğruluk Kapsamında Kusursuz
sorumlulukta riskin yönetilmesi mümkün
değildir. Yönetilemeyen riskin varlığı halinde,
mesleğin sağlıklı ifası olası değildir.
YMM Eray MERCAN
Mali Sorumluluk
Tasdik İşleminde,
Koşulsuz tam doğruluk anlayışının yerine
kusur sorumluluğunun benimsenmesi
gerekir.
Maliye Bakanlığı, son dönemde sınırsız
sorumluluğun yönetilemeyeceğini kabul
etmektedir.
YMM Eray MERCAN
Tasdik Sorumluluk
Tasdik İşleminde, YMM mesleki kusur dışında
mali ve cezai sorumluluk uygulanamaz.
Son yapılan yasal
düzenlemeyle
YMM
YMM
bilgisi
dışında
Hatalı
Olduğu
İddia
Edilen
İnceleme
İstinaden
tarh
edilen
•YMM
tarafından
YMM hakkında
sorumluluk
uygulanabilmesi
için hatalı
İdari
veYMM
Mali
Açıdan
İşlemin
Kusuru
Elemanlarınca
Yapılan
(işletme
kayıtlarına
vergi
ve
kesilen
gerekçelendirme
Yoruma
Bağlı
Sonucu
Gerçekleşmiş
veya yanlış
olduğu
iddia
edilen
işlemin mesleki kusurdan
Sorumlu
Tutulabilmesi
intikal
etmeden)
cezadan
dolayı
YMM
Değerlendirmelerle,
kaynaklanması
gerekir. mevzuatın
Olduğunun
İspat
Edilmesi
yapılarak
İçin
Bilgisine
gerçekleşen
.
sorumlu
tutulamaz.
Ve İlliyet
Bağlantısının
farklı
yorumlandığı
Başvurulması
işlemlere,
Kurulması
Gerekir.
durumlara,
Gerekmektedir.
YMM Eray MERCAN
Tasdik Ve Bağımsız Denetim
Öneri,
Tam tasdik hizmeti alan işletmelerin
bağımsız denetim hizmeti de almaları
halinde her iki hizmetin (bağımsız
denetim yetkisini almış ve gerekli
organizasyonu sağlamış) YMM
tarafından verilmesinde pozitif
ayrımcılık -ücret farklılaştırması gibiyapılarak, YMM tarafından
gerçekleştirilmesinin teşvik edilmesi,
YMM Eray MERCAN
YMM Ve Bağımsız Denetçi
Öneri,
Bağımsız Denetçilerin, Disipline Aykırı
İşlemlerin YMM Olduğu Üzere 3568 Sayılı
Yasa kapsamında Odalarca Yürütülmesi,
KGK’nun İlgili Odaya Bildirim Dışında
Başkaca Bir Disiplin İşlemi Yapmaması,
KGK, İdari Para Cezası, Denetim Yapma
İşlemlerinin Askıya Alınması veya Yetki
İptali Dışında Cezai İşlem Uygulamaması.
YMM Eray MERCAN
YMM Ve Bağımsız Denetçi
Öneri,
*Bağımsız Denetçilerin, Sicilinin TÜRMOB
Tarafından Tutulması ve Takip Edilmesi,
Zorunlu Meslek Eğitiminin TÜRMOB
Tarafından Verilmesi,
KGK, Bağımsız Denetimin Denetim
Standartlarına Uygun Olarak Yürütülüp
Yürütülmediğinin Gözetilmesini İfa
Etmesi,
YMM Eray MERCAN
Bağımsız Denetim
Ayrıca,
*Bağımsız denetim yapacak kişi ve
kuruluşlar şirket genel kurullarında
belirlenmesine karşın, Şirket Esas
Sözleşmelerinde bağımsız denetimi
yapabilecek şirketlerin adlarına yer
verilmek suretiyle haksız rekabete
neden olunmasının engellenmesi,
YMM Eray MERCAN
Bağımsız Denetim
Ayrıca,
*Öngörülen rotasyon sistemine aykırılık
teşkil etmeyecek şekilde birden fazla
dönemi kapsayan çerçeve sözleşmeler
yapılabilmesi sağlanmalıdır.
YMM Eray MERCAN
Bağımsız Denetim
Ayrıca,
*Bağımsız denetim kapsamında
olmasına rağmen denetim
yaptırmama fiili, cezai yaptırıma
bağlanmalı,
YMM Eray MERCAN
TEŞEKKÜRLER...
Bağımsız Denetim
*Bağımsız denetim kapsamındaki sermaye
şirketlerinde;
Genel Kurula hangi finansal tabloların
sunulacağı,
Kar dağıtımına hangi tablodaki karın
dikkate alınacağı,
Bağımsız denetim raporlarının KGK
hangi tarihe kadar gönderilmesi
gerektiği hususlarına açıklık
getirilmelidir.
YMM Eray MERCAN
Meslek Unvanlarına Göre Disiplin
Kurulu Kararlarının Dağılım Tablosu
Ünvan
Adet
STAJYER
1
SM
84
SMMM
173
YMM
110
YMM Eray MERCAN
2104 Yılında YMM Dosyaları İçin
Verilen Kararların Türleri
Karar Türü
Adet
CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA
GEÇICI MEN
KINAMA
KOVUSTURMA AÇILMAMASINA
KOVUSTURMA AÇILMASINA
KOVUSTURMANIN
DERINLESTIRILMESINE
UYARMA
TOPLAM
5
3
2
92
2
1
5
110
Download

4.yıl - gazete poyraz