MAHALLE
B.ÇİĞLİ
PAFTA
26KIA
ADA
21629
İZMİR ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI
PARSEL
1
ALANI(m2)
2.511,17
HİSSE MİKT.
TAM
MUH. BED.
2.762.287,00TL
Örnek No 32*
GEÇİCİ TEM.
82.868,61TL
İMAR DURUMU
Bitişik Nizam 1 kat
H MAX =5.80mt Küçük
Sanayi Alanına İsabet
Etmektedir. Tedaş ile
İrtifak Tesisi Kurulması
Gerekmektedir.
Yukarıda ayrıntısı belirtilen Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmaz mal 2886 sayılı Devlet İhale Yasanının 35/A maddesine göre 28/01/2014 tarih ve Salı Günü
saat: 11:00'de Çiğli Belediyesi Encümen Salonunda Kapalı Teklif Usulü artırma ile satışı yapılacaktır.
1. İhale ile iştirak edecek isteklilerin:
a) Kanuni ikametgâha sahip olmak,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermek,
c) Çiğli Belediyesi veznesine yatırıldığına dair Geçici Teminat alındı makbuzu veya Belediye Başkanlığınca belirtilecek Bankaların verecekleri süresiz geçici
teminat mektubu vermeleri,
d) Gerçek kişilerin nüfus hüviyet cüzdanı veya sureti, Tüzel kişilerin ihalenin yapıldığı yılda alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik
adına ihaleye katılacakların yetkili olduğuna dair noterden tasdikli belgeyi ve imza sirkülerini,
e) Ortak girişim halinde tüm ortakların yukarıda bahsi geçen belgeleri vermiş olmaları gerekmektedir.
2. Teklifler ihale saatine kadar Belediyemiz Encümenine verilecektir. Verilen teklif mektupları verildikten sonra geriye alınamaz.
3. İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ rakam ve yazı ile okunaklı şekilde yazılacaktır.
4. İhale ve satıştan doğacak her türlü resim, resmi harç, ilan giderleri tapu harçları alım ve satım giderleri ve ödenmesi gereken tüm giderler ihale edilene
(Alıcı) aittir.
5. 2886 sayılı yasanın 6.maddesinde belirtilen kişiler gerek doğrudan gerekse dolaylı yoldan ihaleye iştirak edemezler.
6. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde olup, şartname 1.000,00TL karşılığında temin edilebilir.
İlan olunur.
B.: 2731 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. BULANCAK İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/394 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Bulancak İlçe, Tekmezar Köyü, Tamyatak mevkii 101 ada,
202 parselde kayıtlı fındık bahçesidir. Parsel köy yerleşim alanı içinde olup parsel
üzerinde herhangi bir tesis ve yapı yoktur. Fındık bahçesi eski dikim olup, killi ve
tınlı toprak yapısına sahiptir. Bahçe verim çağında bakımlıdır. Araç yolu vardır.
Taşınmaz % 30-50 meyili verimli toprağa sahiptir. Kültürel bakımı yapılmıştır.
Taşınmazın bir dekarından 110 kg fındık ürünü elde edilir.
Adresi : Giresun İl, Bulancak İlçe, Tekmezar Köyü, Tamyatak Mahalle Yalaktarla
mevkii 101 Ada No, 202 Parsel No
Yüzölçümü : 11.135,06 m2
İmar Durumu : Belediye imar planı dışındadır
Kıymeti : 111.016,54 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızdan hacizlidir.
1. Satış Günü : 03/03/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 28/03/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Bulancak Hükümet Konağı (Bina giriş kapısı yanı)
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Giresun İl, Bulancak İlçe, Tekmezar Köyü Yalaktarla mevkii 101 Ada
No, 87 Parsel No, 35.585,41 m2 fındık bahçesidir. Parsel köy yerleşim alanı içinde
olup parsel üzerinde herhangi bir tesis ve yapı yoktur. Parselin 1/4 hissesi
satılmaktadır. Fındık bahçesi eski dikim olup, killi ve tınlı toprak yapısına sahiptir.
Bahçe verim çağında bakımlıdır. Araç yolu vardır. Taşınmaz % 10-40 meyili verimli
toprağa sahiptir. Kültürel bakımı yapılmıştır. Taşınmazın bir dekarından 110 kg
fındık ürünü elde edilir.
Adresi : Giresun İl, Bulancak İlçe, Tekmezar Köyü Tamyatak mah. Yalaktarla
mevkii 101 Ada No, 87 Parsel No
Yüzölçümü : 35.585,41 m2
İmar Durumu : Belediye imar planı dışındadır
Kıymeti : 99.817,07 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyamızdan hacizlidir.
1. Satış Günü : 03/03/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü : 28/03/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri : Bulancak Hükümet Konağı Bahçesi (Bina giriş kapısı yanı)
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin
%50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar
ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak,
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/394 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ve satış dosyamızdan çıkartılan
tebligat ile kendilerine tebliğ yapılamayan alakadarlara ilanen tebliğ yerine geçmek
üzere ilan olunur.
B.: 1285 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C BAKIRKÖY 1 İCRA VE İFLAS DAİRESİ
Dosya No. : 2014/2 İflas
BAKIRKÖY İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İFLASIN AÇILMASINA İLİŞKİN
İLAN
Müflisin adı, soyadı ve adresi:
MÜFLİS : ENER TEKSTİL SAN VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
ADRES : Atatürk mh. Kazım Karabekir Cd N. 77/1 Esenyurt İst.
SİCİLİ : 368273
İflasın açılması kararı veren
mahkeme Kararın tarih ve sayısı
ile özeti: Bakırköy 19. Asliye Ticaret Mahkemesinin 09/01/2014 tarih ve
2013/74 Es. sayılı kararı ile 368273 ticaret sicil nosunda kayıtlı yukarıdaki
adreslerde faaliyette ENER TEKSTİL SAN VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’nin 09/01/2014
tarih saat 10:52 itibarı ile iflasına karar verilmiştir.
Yukarıda adı ve adresi yazılı şirketler hakkında Bakırköy 19. Asliye Ticaret
Mahkemesinin 09/01/2014 tarih ve saat 10:52'de 2013/74 sayılı kararıyla İflasın
açılmasına karar verilmiş bulunduğu İcra ve İflas Kanunun 166. maddesi
gereğince tebliğ ve İlan olunur.
B.: 2371 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
AKHİSAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
2013/671 Esas
2013/754 Karar
Karar Tarihi: 19/12/2013
Mahkememizce yapılan yargılama sonunda;
Manisa ili Akhisar ilçesi Sazoba Köyü Cilt no;78 Hane No:132 BSN.No:44 de
nüfusa kayıtlı TC. No. 31070098086 olan Ali ve Ümüt’den olma, 01/01/1987
doğumlu UĞUR UYSAL’ın “UĞUR” olan isminin “SENEM” olarak
DÜZELTİLMESİNE Karar verilmiş olup, 4721 sy TMK 27/son md. göre; ismin
değiştirilmesinden zarar görenlerin öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl içinde
değiştirme kararının kaldırılması hususunda dava açabileceğini ilanen İHTAR
olunur. Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 2804 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2014/1 İFLAS
T.C. GEBZE 1. İCRA DAİRESİ
İFLASIN AÇILMASININ İLANI
Müflisin Adı ve Adresi: Hantürk Yapı İnş. Ve İnş. Malz. Paz. Tur. Ve Elektrik
Tic. Ltd. Şti
Gebze 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 25/12/2013 tarih ve 2012/805 esas
2013/1084 sayılı kararı ile 4570526461 vergi nolu Hantürk Yapı İnş. Ve İnş. Malz.
Paz. Tur. Ve Elektrik Tic. Ltd. Ştinin iflasına, iflasın aynı tarih ve saat 14:34'da
açılmasına karar verilmiştir.
İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.
B.: 2518 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
Omni Sigorta ve Reasürans Brokerlik Hizmetleri Anonim Şirketi,
sigortacılık mevzuatının gerektirdiği şartları ve yasal formaliteleri yerine getirerek
Müsteşarlığımızdan Reasürans Brokerliği ve Hayat Dışı Sigorta Brokerliği
alanlarında ruhsat almış bulunmaktadır.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

ilan tc bakırköy 1 icra ve iflas dairesi