14.02.2014
Dersin Amaçları
Amaçları::
DERSİN KODU KREDİSİ VE İÇERİĞİ
Takım Tezgahları sektörü hakkında bilgi sahibi
olmalarını sağlamak.
TAKIM TEZGAHLARI (2
TAKIM TEZGAHLARI (2‐‐0‐0) 2 MAK 3042 Talaşlı imalat proseslerine göre en uygun ve en
ekonomik tezgah seçim kriterlerini belirlemek
Takım Tezgahlarının Sınıflandırılması Konstrüktif ve Yardımcı Elemanlar
Tezgah konstrüktif yapısına bağlı olarak tahrik sistemi
ve mekanizmalarını tasarlamak
Tezgah Tahrik ve Kullanılan Mekanizmalar Tezgahlarda Güç ve Verim İşleme kalitesine yönelik tezgah
donatımlarının seçimi yapabilmek.
Talaşlı Şekillendirme Tezgahları
1
•Ders
ve
ilgili
Takım tezghalarını yakından tanımak, işlevlerini net
2
şekilde anlamak, kullanım yerlerini bilmek.
ile alakalı bilgi ve duyurulara web sitesinden ulaşabilirsiniz.
•Ders kitabı zorunlu değildir. Ders içeriğinin detaylarına bakıldığında
içeriğe bire bir uyan bir kitap bulunmamaktadır. Bu bakımdan konuyla ilgili
olarak ulusal-uluslararası yayınlardan yararlanılarak derleme olarak ders
notları oluşturulmuştur. Ders notları herhangi bir fotokopiciye
verilmemiştir, bu bakımdan dersin takibi önemle tavsiye edilir.
Ders Kitabı
• Dersler esnasında; en az iki başarı ölçümü (vize sınavı) yaoılacaktır.
Geçerli mazeretler (05.02.1998 tarih ve 1998/4 sayılı toplantı ile Üniversite
Senatosu kararı) belgelenmek kaydıyla yıliçi sınavına katılamayan
öğrenciler için 15. Hafta ders saati dışında mazeret sınavları yapılacaktır.
•Yıliçi başarı ölçütü olarak gerçekleştirilecek olan yıliçi sınavlarında sözel
ağırlıklı ve/veya sayısal ağırlıklı sorular olabilecektir. Öğrencilerin, sınav
esnasında yanlarında hesap makinesi bulundurmaları gerekmektedir.
Notlandırma:
•Sınavlar, sorularının niteliğine gore 45 dakika ile 70 dakika arasında
sürebilecektir. Sınav başlangıcından itibaren ilk 20 dakika sınav
salonundan çıkmak yasaktır.
•Yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin ilgili maddesine göre her ders
esnasında yoklama alınacak olup, gerekli ve yeterli devamı
sağlayamayanlar başarısız kabul edilecektir.
İMAL USULLERİ II
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
Talaş Kaldırma Bilimi ve
Teknolojisi CNC CNC Takım
Takım
Tezgahları ve Üretim
Otomasyonu
Prof.Dr. Mustafa Akkurt
Prof.Dr. Mustafa Akkurt
%60 Yıliçi
60 Yıliçi Sınavları
(%10’u Ödev
(%10’u Ödev))
%40 Final Notu
40 Final Notu
3
4
İMALAT
Dersin Öğrenme Çıktıları (Kazanılan Yetkinlikler
Yetkinlikler)):
Takım tezgahları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılanlar
(tasarım
tasarım--üretim
üretim--kullanım)
kullanım) konusunda bilgi sahibi olmak.
olmak. Standartlarda
belirtildiği şekilde tezgah kontrollerini yapabilmek.
yapabilmek. Malzeme,
Malzeme, iş parçası
formu ve imalat bilgilerinin sentezi ile uygun talaşlı şekil verme yöntemini
belirleyerek bu konuda en uygun tezgahı seçebilme
seçebilme..
İşlem için en uygun tezgahı,
İşlem
tezgahı, güç ve zaman analizlerini de yaparak
seçebilmek
Tezgah yatırımı yapılması esnasında işe en uygun ve en verimli tezgahı
belirleyebilme ve atıl yatırım yaptırmama kabiliyeti kazanmak.
kazanmak.
Kullanılacak takım tezgahın
tezgahından
dan beklenen performansı ve verimliliği
sağlayacak şekilde seçme,
seçme, geliştirme ve tasarlama becerisi kazanmak.
kazanmak.
İmalatın amacı; hammadde halindeki bir malzemeyi belirli bir şekle dönüştürmektir. İmalat çoğunlukla mekanik enerji kullanılarak makinelerle gerçekleştirilir
Herhangi bir imalat, şekil değişimine uğrayan malzemenin yanı sıra, z
İmalat yöntemi, Kullanılan yardımcı donatımlar,
Makineler,
Takım tezgahları konusunda güncel ve çağdaş konularına ilişkin bilgiyi
takip edebilme yeteneği kazanmak.
kazanmak.
z
İşleme
İş
leme kalitesine göre tezgah tipini belirleyebilme yeteneğine sahip olmak
olmak..
olmak üzere üç etkenle gerçekleştirilir.
Maksimum fayda sağlayabilecek şekilde gerekli tezgah seçimi yaparak,
yaparak,
5
fikir yürütebilme
yürütebilme,, karar verme
verme..
z
6
1
14.02.2014
TALAŞLI ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ
Talaşlı Şekillendirme Yöntemleri
TALAŞLI ŞEKİLLENDİRME
YÖNTEMLERİ
z
TORNALAMA
z
FREZELEME
z
PLANYALAMA
z
DELİK İŞLEME (MATKAP TEZGAHLARI)
z
TAŞLAMA
z
BROŞLAMA (BOŞALTMA)
z
KESME (TESTERE TEZGAHLARI)
z
VİDA – DİŞLİ AÇMA
z
HASSAS İŞLEME (HONLAMA, LEBLEME, PARLATMA)
7
8
İMALAT SEKTÖRÜ
Birleşmiş Milletler Sınayi Kalkınma Raporları ile uyumlu olarak ürünleri teknolojik olarak 3 gruba ayırabiliriz.
Teknik Bir İşlem
Olarak İmalat
(2002‐2003)
Ekonomik Bir İşlem
Olarak İmalat
z
Yüksek Teknoloji Ürünleri
z
Orta Teknoloji Ürünleri
z
Düşük Teknoloji Ürünleri
10
ileri teknoloji/hassasiyet/takım tezgahları
11
12
2
14.02.2014
TÜRKİYE TAKIM TEZGAHLARI ALT SEKTÖRÜ
Takım Tezgâhları Sektöründeki Ana Firmaların Dağılımı
FİRMALARIN DAĞILIMI
ÜRETİCİ
TAKIM TEZGAHLARI SEKTÖRÜ
İTHALATÇI / DİSTRİBÜTÖR
FİRMA SAYISI
Talaşlı İmalat Talaşlı İmalat Makinaları
Makinaları
85
Sac Şekillendirme Makinaları
Sac Şekillendirme Makinaları
117
TOPLAM
202
Talaşlı İmalat Talaşlı İmalat Makinaları
İ
Makinaları
111
Sac Şekillendirme Makinaları
Sac Şekillendirme Makinaları
TOPLAM
23
134
TİCARETİNİ YAPANLAR (Yeni veya kullanılmış alım satımı)
81
TOPLAM
417
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2010
14
13
Pole Lathe
TEZGAHLAR VE GELİŞMELER
15
16
Treadle Lathe
Treadle Wheel Lathe
17
18
3
14.02.2014
Vertical Mill
Engine Lathe
19
CADD
CNC Devices
z
z
z
z
z
20
CNC is “Computer Numerical Control”
Increased Capability
More Memory
y
Longer Programs
Complex Operations
21
22
3D Modeling
CNC Vertical Mill
z
z
z
z
z
23
Programs
– Complex
– Long
Fast
Accurate
High Quality
Adaptable
24
4
14.02.2014
Gizliliğinizi k orumay a y ardımcı olmak için, PowerPoint bu dış resmin otomatik olarak k arşıdan y ük lenmesini önledi. Bu resmi k arşıdan y ük ley ip görüntülemek için, İleti Çubuğu'nda Seçenek ler'i tık latın v e sonra Dış içeriği etk inleştir'i tık latın.
CNC Router
From cars to bread, robots dominate
25
0655322-0654332
TAKIM TEZGAHLARI
YRD.DOÇ.DR. MURAT KIYAK
26
From cars to bread, robots dominate
GMO : Management of the Change and Organizacional Improvement SIM : Manufacturing Sistems Simulation
PMA : Manufacturing Design
EI : Integrated Engineering
CAE : Computer Aided Design and Engineering (CAD/CAE)
SCM & LI : Supply Chain Management & Integrated Logistics
d
i i
FFA : Automated Flexible Manufacturing
OPF : Manufacturing Process Otimization
EVI : Virtual Enterprise
ABC : Costs Integrated Management
QUA : Quality AMA: Enviromental Adaptation in Manufacturing
27
28
TAKIM TEZGAHLARI
KAYNAK KİTAPLAR
29
5
Download

İMALAT