T.C.
MARDİN
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
SAYI :2014/777
11/11/2014
KARAR
Komisyon Başkanı
: Emrah SARIKAYA
Adalet Komisyonu Başkanı
92666
Üye
: Mehmet ÖZEL
Cumhuriyet Başsavcısı
40777
Üye
: Murat ÖZCAN
Hakim
Yazı İşl.Md.
: Cemal GÜNGÖRMÜŞ
Adli Yargı Adalet Komisyonu
104689
75477
Mardin Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu yukarıda adı geçen Bakan ve
Üyelerden kurulu olarak gündemde bulunan konuları görüşmek üzere toplandı.
Gündemde bulunan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri ile 5271 sayılı Ceza Mahkemeleri
Kanunu gereğince, Komisyon Başkanlığımıza çeşitli uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe müracaat
edenlerin bilirkişiliğe kabul edilip edilmediği hususunda bir karar verilmek üzere ilgililerin dilekçeleri
ve ekindeki evrakları ele alınıp incelendikten sonra;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
:
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri ve 5271 sayılı Ceza Mahkemeleri Kanununa dayanarak,
"Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca bilirkişi listelerinin düzenlenmesi
hakkındaki yönetmeliğin geçici 1. ve 2. maddeleri uyarınca, 2015 yılı için düzenlenecek olan hukuk ve
ceza bilirkişiliği başvurusunda bulunan ekli listede ad soyadı, görevleri, kimlik numuralı ve red
gerekçeleri belirtilenlerden,
Gülhayat AYDOĞDU, Burhan TOY, Erdoğan TURAN, Özgür DENİZ'in evrakları arasında bilirkişilik
yapmak istedikleri alanlar ile ilgili üç yıllık meslekî deneyime sahip olduklarını gösteren belgenin
olmadığı,
Midyat Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğünün 16/10/2014 tarih ve 315 sayılı yazılarında
bilirkişilik başvurusunda bulunmak isteyen polis memurları Ahmet GÜZEL, Mehmet KAYA, Şehmus
SOYVURAL'ın bilirkişi başvuru evraklarının fiziki olarak tarafımıza gönderilmediği ayrıca,
Kızıltepe Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürü Çetin DENGİZ'in başvurmak istediği alan olan
Uzlaştırmacı bilirkişiliğine ilişkin işlemlerin Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip
edildiğinden, bilirkişi başvurusuna ilişkin uygun şartları taşımadıkları anlaşılmakla,
Ekteki çizelgede isimleri yazılı bulunan toplam 8 kişinin uzmanlık dalları ile ilgili olarak bilirkişiliğe
müracaatlarının REDDİNE,
Kararın bir örneğinin ilan edilmek üzere Mardin Bilgi İşlem Şefliğine bir örneğinin de adliye ilan
panosuna asılmasına 11/11/2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
92666
40777
104689
Y.İ.M.
75477
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMELERİ KANUNU ve 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNA
GÖRE İL ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONLARI UYARINCA BİLİRKİŞİ LİSTESİ DÜZENLENMESİ
HAKKINDAKİ YÖNETMELİK GEREĞİNCE MARDİN ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET
KOMİSYONU BAŞKANILIĞINCA BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI REDDEDİLENLERİN LİSTESİDİR.
SIRA
NO
ADI SOYADI
UZMANLIK ALANI
RED GEREKÇESİ
Psikolog
Başvurduğu alanla ilgili 3 yıllık
deneyimini belgelendiremediğinden
Fotoğrafçı
Başvurduğu alanla ilgili 3 yıllık
deneyimini belgelendiremediğinden
İş Güvenliği
Başvurduğu alanla ilgili 3 yıllık
deneyimini belgelendiremediğinden
1
Gülhayat AYDOĞDU
2
Burhan TOY
3
Erdoğan TURAN
4
Özgür DENİZ
Gıda Mühendisliği
Başvurduğu alanla ilgili 3 yıllık
deneyimini belgelendiremediğinden
5
Ahmet GÜZEL
Trafik
Evrakları fiziki olarak gönderilmediğinden
6
Mehmet KAYA
Trafik
Evrakları fiziki olarak gönderilmediğinden
7
Şeyhmus SOYVURAL
Trafik
Evrakları fiziki olarak gönderilmediğinden
8
Çetin DENGİZ
Uzlaştırmacı
Başvurduğu alanla ilgili bilirkişi
işlemlerinin Komisyonumuzca
yürütülmediğinden
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
Emrah SARIKAYA-92666
Mehmet ÖZEL-40777
Murat ÖZCAN-104689
Adalet Komisyonu Başkanı
Cumhuriyet Başsavcısı
Hakim
Download

t.c. mardin adli yargı ilk derece mahkemesi adalet