MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞI İLANI
Aşağıda tapu kaydı, nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 1 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre
(kapalı teklif usulü) aşağıda belirtilen gün ve saatte Mezitli Belediyesi hizmet binasındaki Meclis Toplantı Salonunda satış ihalesi yapılacaktır.
İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde 1.000,00TL(bin Türk Lirası) karşılığında
temin edilebilir. İhaleye katılmak isteyenlerin teklif mektuplarını 09/04/2015 günü saat 12.00 ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri
gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerin de ihale günü saat 12.00 ye kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Bu saatten sonra
yapılacak müracaatlar, posta ile geç gelen teklifler ve eksik evraklı müracaatlar kabul edilmeyecektir.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN
Mahallesi
1) Merkez Mahallesi
Cinsi
Arsa
(M²)
4524,00
Ada/Parsel
789/1
Muhammen Bedeli
2.804.880,00TL
G.Teminat
84.146,40TL
Gün
09/04/2015
Saat
14,10
İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
• Teklif mektubu,
• Nüfus Cüzdan Sureti
• Türkiye de tebligat için adres beyanı (ikametgah)
• Vekaleten iştirak ediyorsa, istekli adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noterden vekaletname
• % 3 geçici teminatın ödendiğine dair belge,
• İmza sirküsü (noterden)
• Belediyemize borcu olmadığına dair belge,
• Şartnameyi satın aldığına dair makbuz
• Taşınmaz mal satış şartnamesi (her sayfası ihaleye iştirak eden kişi tarafından imzalanacak)
• Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki belgeler ve ek olarakta, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve
sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve tüzel kişilik adına
ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdik edilmiş vekaletname ve imza sirküleri.
• Ortak olarak ihaleye girilecekse yukarıdaki evraklara ek olarak ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
• Yabancı uyruklu isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya Apostil
şerhine havi olması gerekmektedir.
• 2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.
İlan olunur.
Download

buraya - Mezitli Belediyesi