İLAN
T.C.
İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemizin Mülkiyetinde olup boş durumdaki aşağıda belirtilen 7 adet Dükkânımız, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45 nci maddesi uyarınca açık arttırma suretiyle yapılacak ihale ile 10 (on yıl) süreyle kiraya verilecektir.
1- İhale 21/04/2015 günü, Selçuk Belediye Başkanlığının, Atatürk Mahallesi, Atatürk Cad.No:5 adresinde Belediye Encümen toplantı salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhale saatleri, muhammen kira
bedeli ve geçici teminatı ise aşağıda belirtildiği gibidir:
a) İzmir ili, Selçuk İlçesi, Atatürk Mahallesi, Amfi Tiyatro, 1037 No: 2/E adresinde bulunan 11 m2 yüzölçümündeki Dükkânın aylık muhammen kira bedeli 230,00 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli ise 2.760,00 TL’dir. Geçici
teminat bedeli ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen bedelinin % 3’ü oranında olup 82.80 TL’dir.
b) İzmir ili, Selçuk İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kömürcüler Çarşısı, 5203 Sok No: 8 adresinde bulunan 58 m2
yüzölçümündeki Dükkanın aylık muhammen kira bedeli 540,00 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli ise 6.480,00
TL’dir. Geçici teminat bedeli ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen bedelinin % 3’ü oranında olup
194.40TL’dir.
c) İzmir ili, Selçuk İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kömürcüler Çarşısı, 5203 Sok No: 1 adresinde bulunan 65 m2
yüzölçümündeki Dükkânın aylık muhammen kira bedeli 630,00 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli ise 7.560,00
TL’dir. Geçici teminat bedeli ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen bedelinin % 3’ü oranında olup
226.80TL’dir.
d) İzmir ili, Selçuk İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Kömürcüler Çarşısı, 5202 Sok No: 3 adresinde bulunan 70 m2
yüzölçümündeki Dükkanın aylık muhammen kira bedeli 650,00 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli ise 7.560,00
TL’dir. Geçici teminat bedeli ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen bedelinin % 3’ü oranında olup
234.00TL’dir.
e) İzmir ili, Selçuk İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Efes Sanayi Sitesi, 5202 Sok No: 14 adresinde bulunan 25 m2
yüzölçümündeki Dükkanın aylık muhammen kira bedeli 360,00 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli ise 4.320,00
TL’dir. Geçici teminat bedeli ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen bedelinin % 3’ü oranında olup
129.60TL’dir.
f) İzmir ili, Selçuk İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Efes Sanayi Sitesi, 5202 Sok No: 8 adresinde bulunan 25 m2
yüzölçümündeki Dükkanın aylık muhammen kira bedeli 360.00 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli ise 4.320,00
TL’dir. Geçici teminat bedeli ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen bedelinin % 3’ü oranında olup
129.60TL’dir.
g) İzmir ili, Selçuk İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Efes Sanayi Sitesi, 5201 Sok No: 11 adresinde bulunan 72 m2
yüzölçümündeki Dükkanın aylık muhammen kira bedeli 650,00 TL, 1 yıllık muhammen kira bedeli ise 7.800,00
TL’dir. Geçici teminat bedeli ihale konusu yerin tahmin edilen 1 yıllık muhammen bedelinin % 3’ü oranında olup
234.00TL’dir.
2) İhale suretiyle tek tek kiraya verilecek olan dükkanlara ait ihale şartnamesi ve diğer evraklar Belediye Emlak
ve İstimlak Müdürlüğünde çalışma saatleri içinde bedelsiz olarak görülebilir, ihaleye katılmak isteyen istekliler
55,00TL (KDV dâhil) şartname bedelini ödeyerek şartnameyi satın almak zorundadır.
3) İhaleye katılacak isteklilerin aşağıdaki belgeleri ihale günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
A) Gerçek kişiler için:
a) Nüfus cüzdan sureti
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi ve elektronik posta adresi,
c) İhale ile ilgili geçici teminat ve depozit ödemesine ilişkin makbuz,
d) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge,
B) Tüzelkişiler için:
a) Tüzelkişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,
c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
ç) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,
d) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,
e) Oda kaydı belgesi,
f) Tüzelkişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil
Kayıt Belgesi,
g) Belediyeye borcu olmadığına dair Selçuk Belediyesinden alınmış belge,
İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü ihale saatine kadar Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.
İlan olunur.
YENİGÜN 07, 09/04, Basın: 54075 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

ilan tc izmir ili selçuk belediye başkanlığından