ROOF & WALL PANELS
Ç a t ı
&
C e p h e
Pa n e l l e r i
ROOF & WALL
Hakkımızda
About Us
Sertifikalandırılmış Kalite
Certified Quality
Malzeme Özellikleri
Material Specifications
Ar-Ge
R&D
Endüstriyel Tesislerde Yangın
Fire in Industrial Facilities
IPN Panellerin Yangın Dağılımı
Fire Resestance of the IPN Core Panels
Mimari Cephe Sistemi
Architectural Wall & Facade System
Çatı Sistemleri
Roof System
Membranlı Çatı Sistemi
Membrane Roof Deck System
Köşe Panelleri
Corner Panel
Yalıtımlı Yağmur Olukları
Insulated Gutter
Trapez Sac
Single Sheet
Kolay ve Hızlı Montaj
Installation
Bağlantı Elemanları
Fasteners
Referanslar
References
Montaj Detayları
Installation Details
Aksesuarlar
Accessories
Aktarma Taşıma ve Saklama Talimatları
Handling Instructions
2
3
4
5
6
7
10
16
22
26
27
28
30
31
32
36
47
51
Hakkımızda / About Us
Ever since 1983, we have marched forward looking for solutions
regarding the conditions of technologies and industries polluting the
environment, with our young, dynamic and experienced crew, adapting
to the circumstances of the changing era.
1983 yılından bu yana daima genç, dinamik ve deneyimli bir kadroyla,
değişen çağa ayak uydurarak, teknoloji ve sanayinin Dünya’yı ve
çevreyi yıpratan koşullarına çözümler arayarak ilerledik.
Sandviç panel sektöründe dünya lideri olan ve dünya çapında 35
üretim tesisine sahip İrlandalı Kingspan Group ile güçlerimizi, bilgimizi,
deneyimlerimizi ortak ettik.
We have associated our powers, knowledge and experiences with
the Irish firm Kingspan Group, which owns 35 production facilites
worldwide and is a global leader in sandwich panel sector.
Bolu ve Adana’da bulunan fabrikalarımızda günde 15.000 m2 panel
üretiyoruz; endüstriyel çatı ve cephe kaplamalarından gıda endüstrisi
soğuk depo ve işleme odalarına dek birçok farklı alanda panel
üretmenin yanı sıra bilimsel verilerin ışığında Ar-Ge çalışmalarımıza
büyük özen ve emek harcayıp ürün gamımızı ve kalitemizi durmaksızın
çoğaltıp ilerletiyoruz.
In our factories located in Bolu and Adana, we are producing 15.000
square meters of panels in many different areas varying from industrial
roofing and facing tile to food industries cool storages and processing
rooms. Besides, we continuously invest in R&D, So as to broadenour
product range and enhance quality.
We are honored and proud as a firm having been able to blaze a trail
worldwide by producing locked panels on continous line by focusing
on the needs of our customers, and thus being recognized by industry
professionals and proving itself by expanding its evergrowing references
in more than 20 countries.
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını esas alarak dünyada bir ilke imza atıp
kontinü hat üzerinde kilitli panel üretmiş, sanayi profesyonellerince
tanınmış ve kalitesini 20’yi aşkın ülkede sürekli artan referanslarıyla
kanıtlayabilmiş bir firma olarak gururlu ve mutluyuz.
4
Sertifikalandırılmış Kalite / Certified Quality
Her ayrıntının bilgisayar ortamında incelenerek tasarlandığı, neden ve
niçin sorularının teknolojik alt yapı ile en doğru sonuçla cevaplandığı
Kingspan İzopoli ürünlerinde kalite tartışılmaz bir kriterdir. Çatı-cephe
panellerinden, Soğuk depo panellerine, trapez saclardan, soğuk
depo kapılarına kadar birçok ürünün uluslararası standartlarda hayata
geçirildiği Bolu ve Adana fabrikalarımız; yurt içinde ve dışında tüm
müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede tamamlayıp Anahtar
teslim projelere de imza atıyor.
Quality is an incontestable criteria by Kingspan Izopoli products, of
which every single detail is analysed and conceived in computer
environment and the most correct answers to causal questions
are answered with technologic infrastructure. Our Bolu and Adana
factories, which produce roofing and facing tiles, cool storage panels,
trapezium plates and cool storage doors at european standards,
accomplishes the needs of our customers in fastest time both in
domestic and export markets as well as realization of the turnkey
projects.
5
Malzeme Özellikleri / Material Specifications
Coating ang Facing
Protective Layer
Top Coating SP, PVDF, Plastisol (PVC)
Primer
Zinc Coating
Steel Substrate
Zinc Coating
Epoxy Backcoat
İç ve dış uygulamalar için panellerin her iki yüzey sac›nda, gıda işleme tesislerinde
kullanmaya elverişli Ral 9002 Polyester boya standart olarak kullanılır.
Opsiyonel cepheler:
PVDF
: Paslanma riskinin yüksek olduğu iç ve dış yüzeyler için
kullanılır.
Plastisol
: Paslanma önleyici özelliği çok iyidir. Özellikle iç yüzeylerde
kullanım için elverişlidir.
SS 304 2B
: EN 10088-2 standardında yüksek korozyona maruz kalan
cepheler için önerilir. (paslanmaz çelik)
For internal and external applications, Ral 9002 Polyester paint suitable to be
used in food processing facilities is used as a standard in both surface iron
sheets of the panels.
The Optional facing are:
PVDF
: For inside and outside use where there is a high risk of
corrosion
Plastisol
: High elasticity and very good corrosion-prevention
properties; suitable especially for internal use.
SS 304 2B
: Rust - resistance according to EN 10088-2, for heavy duty
use. (Stainless steel)
Corona Process
6
Ar-Ge / R&D
Kingspan İzopoli, mevcut tesislerinde sürekli olarak geliştirme
ve iyileştirme çalışması gerçekleştirmektedir. Çalışmalar AR-GE
laboratuvarında yürütülmekte, belli bir noktaya getirilen çalışmalar
üretim bazında denemeler yapılarak sonuçlandırılmaktadır. Üniversiteler
ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen paneller
ile toplumu bilinçlendirerek yerinde ve ilk ağızdan sorun, öneri ve
eleştiriler dinlenmektedir.
Kingspan Izopoli develops its products by combining its technical
expertise and experience from the market. Development works are
done in our R&D laboratory and tested in the real production line
with trial orders.
Kingspan - Izopoli organizes seminars and workshops in cooperation
with universities and associations, informs end users and receives
valuable feedback. That, in return, is integrated into R&D studies.
Bu çalışmalar büyük bir titizlik içinde ve tamamen bilimsel yöntemlerle
gerçekleştirilmektedir.
Fiziksel dayanım testlerinden çekme / yapışma testi
Tensile strength test
Eğilme dayanımının ölçümü
Measures of Shear Strength
7
Endüstriyel Tesislerde Yangın / Fire in Industrial Facilities
8
IPN Panellerin Yangın Dağılımı / Fire Resistance of the IPN Core Panels
9
IPN Panellerin Yangın Dayanımı
Kingspan-‹zopoli yal›t›ml› çat› ve duvar sistemlerinin
kullan›ld›€› gerçek yang›nlar üzerinde yap›lan araflt›rmalardan
elde edilen bulgular afla€›daki gibi özetlenebilir:
Paneller yang›na katk›da bulunmamaktad›r. Sadece yang›n›n
ç›kt›€› bölgenin civar›ndaki paneller hasar görmekte ve alev
yükü ortadan kalkt›€›nda kendilli€inden sönmektedirler.
Koruyucu bir kavruk tabaka oluflturularak, alev panelin metalik
katmanlar› aras›nda oksijensiz b›rak›lmaktad›r. Dolay›s›yla
paneller kendilli€inden sönmekte ve yang›n›n ilerlemesini
önlemektedir.
Sert termoset Isophenic (IPN) malzeme atefl karfl›s›nda
erimemekte ve akma yapmamaktad›r. Dolay›s›yla artç›
yang›nlara neden olma tehlikesi bulunmamaktad›r.
‹sophenic köpük yanarken ortaya ç›kan gazlar, (ahflap gibi)
konvansiyonel yap› malzemelerinin ç›kartt›klar› gazlardan
daha az zehirlidir.
Çat› kaplamas› olarak kullan›ld›€›nda, sandviç paneller alevlerin
yay›lmas›na karfl› direnç göstermekte ve alevlenmeye yol
açabilecek (radyant) ›s›y› azaltmaktad›r.
‹sophenic panellerin neden oldugu ilave alev yükü 3 ila 6
kWs/m2 aras›nda degiflmekte olup yang›na önemli bir katk›da
bulunmamaktad›r. Bu düflük de€er, yal›t›m köpü€ü
dolgusunun yaklafl›k 40 kg/m3 olan düflük yo€unlu€undan
kaynaklanmaktad›r.
Yan›c›l›k düzeyinin belirlenmesi amac› ile kullan›lan
standartlaflt›r›lm›fl testlerden elde edilen sonuçlar panellerin
gerçek hayatta uygulamada sergiledikleri davran›fllarla birebir
örtüflmektedir.
The following findings can be summarized from the research
carried out on many real fires where Kingspan-izopoli insulated
roof and wall systems were in use:
The panels do not contribute to a fire. they are only damaged in
the immediate area of the fire and self-extinguish after the fire
load has gone
By forming a protective char layer, the fire is starved of oxygen
between the metallic skins of the panel. The panels are
thus selfextinguishing
and do not contribute to a fire.
Thermoset rigid isophenic (IPN) does not melt or drip when
exposed to fire. Thus, the danger of igniting secondary fires does
not arise.
The gases given off when isophenic foam burms are
less toxic than those given off by conventional building
materials (e.g. wood)
When used as roof cladding, the sandwich panels resist
the spread of fire and reduce radiant heat
The additional fire load caused by isophenic panels
varies between 3 and 6 kWh/m2 and therefore has very
little effect on a fire. This very low value results from
the low density of the insulating foam core which is
approximately 40 kg/m3
The results from the standardised tests used to
determine combustibility are confirmed completely by
the behaviour of the panels in practice
10
Fire Resistance of IPN Core Panels
Stable protective char forms.
Char/core expands to fill any gaps between facing,
consequently no voids.
Fire rated Isophenic core.
70% unaffected, 30% char at 1,000 °C
No spread of flame, flashover or fire travel within the core
between the facings.
At high temperatures greater than 300 °C protective char
forms.
Panels are unaffected away from main fire source.
‹stikrarl› bir koruyucu kavruk tabaka oluflur.
Kavruk tabaka/dolgu genleflerek yüzeyler aras›nda oluflabilecek
boflluklar› doldurur, herhangi bir boflluk kalmaz.
Atefle dayan›kl› Isophenic dolgu: 1.000 °C’de % 70’i
etkilenmemifl, %30’unda kavrulma oluflturmufltur.
Panel yüzey elemanlar› aras›ndaki dolguda alev yay›lmas›,
parlama veya atefl yürümesi yoktur.
300°C’den daha yüksek s›cakl›klarda koruyucu kavruk tabaka
oluflur.
Ana atefl kayna€›ndan uzakta kalan k›s›mlarda yanma yoktur.
11
MICROLAMBRI
Birleşim Detayı / Joint Detail
Calculated as multispan
Yük / Load (kN/m2)
MICROLAMBRI 40
MICROLAMBRI 50
MICROLAMBRI 60
MICROLAMBRI 80
MICROLAMBRI 100
Max. Açıklık
Max. Openness
(m)
Panel Kalınlığı
Panel Thickness
1.75
1.50
1.60
1.70
1.90
2.00
1.25
1.70
1.80
1.90
2.00
2.20
0.75
1.90
2.01
2.10
2.25
2.40
Her iki yüzü boyalı sac
2.25
1.40
1.40
1.50
1.60
1.80
U Değeri / U Value
Ağırlık / Weight
w / m2K
0.53
0.42
0.35
0.26
0.21
Kg /m2
10.42
10.82
11.22
12.02
12.82
Both face galvanised painted steel
Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm alınmıştır. Kesit analizleri
laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200.
Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir.
Safety figures have been considered 1400 kg/cm2 for steel and in calculation. The
analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit
is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness.
Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız.
Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific
to your project.
2
12
Mimari Cephe Sistemleri / Architectural Wall & Facade System
Microlambri, mimari yüzeylerde ince taneleri sayesinde estetik ve kibar
bir görünüm verir. İyi yüzey difüzyonu sayesinde yüzey bütünlüğünü
bozmadan uzun ömürlü ve tam sızdırmazlık sağlar.
Microlambri, because of, the architectural aesthetics and fine particles
on surfaces gives a polite appearance. Due to diffusion through the
surface without disturbing the integrity, provides a good impermeable
surface.
Erdiren Dişli / Konya
Sport Halls / Libya
Ekur-Fastat / Gebze
13
MEGALAMBRI
Birleşim Detayı / Joint Detail
Calculated as multispan
Yük / Load (kN/m2)
MEGALAMBRI 30/40
MEGALAMBRI 40/50
MEGALAMBRI 50/60
MEGALAMBRI 70/80
MEGALAMBRI 90/100
Max. Açıklık
Max. Openness
(m)
Panel Kalınlığı
Panel Thickness
1.75
1.60
1.70
1.80
2.00
2.15
1.25
1.80
1.90
2.00
2.15
2.30
0.75
2.00
2.12
2.20
2.35
2.50
Her iki yüzü boyalı sac
2.25
1.44
1.50
1.60
1.70
1.90
U Değeri / U Value
Ağırlık / Weight
w / m2K
0.60
0.47
0.38
0.28
0.22
Kg /m2
10.09
10.49
10.89
11.69
12.49
Both face galvanised painted steel
Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm alınmıştır. Kesit analizleri
laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200.
Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir.
Safety figures have been considered 1400 kg/cm2 for steel and in calculation. The
analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit
is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness.
Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız.
Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific
to your project.
2
14
Mimari Cephe Sistemi / Architectural Wall & Facade System
Değişik estetik görünümlü, derin hadve yapısı ve gizli vida uygulaması
ile tüm yapılarınızda kullanabileceğiniz, mukavemeti ile özellik arz eden
cephe panelidir.
Featuring deeper ribs and hidden screw system, Megalambri provides
aesthetics and improved endurance for all of your wall constructions.
Çatalağzı Termik Santrali / Zonguldak
Coca Cola / Elazığ
Limak Limkon / Adana
15
SUPERLAMBRI
Birleşim Detayı / Joint Detail
Calculated as multispan
Yük / Load (kN/m2)
SUPERLAMBRI 40
SUPERLAMBRI 50
SUPERLAMBRI 60
SUPERLAMBRI 80
SUPERLAMBRI 100
Max. Açıklık
Max. Openness
(m)
Panel Kalınlığı
Panel Thickness
1.75
1.50
1.60
1.70
1.90
2.00
1.25
1.70
1.80
1.90
2.00
2.20
0.75
1.90
2.01
2.10
2.10
2.40
Her iki yüzü boyalı sac
2.25
1.40
1.45
1.50
1.60
1.80
U Değeri / U Value
Ağırlık / Weight
w / m2K
0.53
0.42
0.35
0.26
0.21
Kg /m2
10.42
10.82
11.22
12.02
12.82
Both face galvanised painted steel
Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm alınmıştır. Kesit analizleri
laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200.
Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir.
Safety figures have been considered 1400 kg/cm2 for steel and in calculation. The
analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit
is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness.
Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız.
Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific
to your project.
2
16
Mimari Cephe Sistemi / Architectural Wall & Facade System
Superlambri, uzun ömürlü, gizli vidalı ve sızdırmazlık sağlaması yanı
sıra, estetik ve ekonomiktir. Tüm yapılarınızda kullanabileceğiniz
mükemmel fiyat/performans oranı ile dikkat çeken paneldir. İç bölme
ve asma tavan uygulamalarına uygundur.
Superlambri: Stable, hidden screws, impermeable, aesthetic and
economic. Wall panel with the best price / performance ratio. Also
can be used as internal partitions and false ceiling.
Kipa / İzmit
Migros / Erzurum
HaberTürk Baskı Tesisleri / İstanbul
17
EKO PANEL
Birleşim Detayı / Joint Detail
Calculated as multispan
Yük / Load (kN/m2)
EKOPANEL 40
EKOPANEL 50
EKOPANEL 60
EKOPANEL 80
EKOPANEL 100
Max. Açıklık
Max. Openness
(m)
Panel Kalınlığı
Panel Thickness
1.75
1.80
1.90
2.00
2.10
2.40
1.25
2.00
2.15
2.20
2.40
2.55
0.75
2.10
2.35
2.50
2.65
2.80
Her iki yüzü boyalı sac
2.25
1.60
1.70
1.80
1.90
2.15
U Değeri / U Value
Ağırlık / Weight
w / m2K
0.49
0.40
0.34
0.25
0.20
Kg /m2
9.35
9.75
10.15
10.95
11.75
Both face galvanised painted steel
Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm alınmıştır. Kesit analizleri
laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200.
Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir.
Safety figures have been considered 1400 kg/cm2 for steel and in calculation. The
analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit
is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness.
Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız.
Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific
to your project.
2
18
Çatı Sistemleri / Roof System
Uzun ömürlülüğü ve kesin sızdırmazlık sağlamasının yanı sıra
ekonomiktir. Tüm yapılarınızda kullanabileceğiniz, mükemmel fiyat /
performans oranı ile dikkat çeken çatı ve cephe panelidir.
Ekopanel is not only economic but also has an absolute impermeability
and stability. A panel with an attractive price / performance ratio,
Ekopanel can be use as either roof or wall panel.
State Horse Stables / Turkmenistan
Konya Şeker / Konya
Port Baku / Azerbaijan
19
PRESTIGE PANEL
Birleşim Detayı / Joint Detail
Calculated as multispan
Yük / Load (kN/m2)
PRESTİJ
PRESTİJ
PRESTİJ
PRESTİJ
PRESTİJ
40
50
60
80
100
Max. Açıklık
Max. Openness
(m)
Panel Kalınlığı
Panel Thickness
1.75
2.10
2.25
2.40
2.60
2.80
1.25
2.35
2.50
2.60
2.80
3.00
0.75
2.60
2.75
2.90
3.10
3.30
Her iki yüzü boyalı sac
2.25
1.90
2.00
2.10
2.25
2.50
U Değeri / U Value
Ağırlık / Weight
w / m2K
0.48
0.39
0.33
0.24
0.20
Kg /m2
9.54
9.94
10.34
11.14
11.94
Both face galvanised painted steel
Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm alınmıştır. Kesit analizleri
laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200.
Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir.
Safety figures have been considered 1400 kg/cm2 for steel and in calculation. The
analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit
is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness.
Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız.
Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific
to your project.
2
20
Çatı Sistemleri / Roof System
Prestige Panel size; geniş açıklıklı, çatı yükü fazla olan ve yağmur
suyu debisi yüksek konstrüksiyonlarda kullanabileceğiniz, maksimum
drenaj kabiliyetine sahip, yüksek mukavemet ve üst düzey sızdırmazlık
güvenliği sunar.
Prestige Panel, allows you to span big purlin distance on roof
constructions under heavy loads and hard rain flows with its high
strength, big drainage capaticy and superior impermeability features.
Anka Seramik / Eskişehir
Shopping Mall / Romania
Ever Fresh / Mersin
21
XL PANEL
Birleşim Detayı / Joint Detail
Calculated as multispan
Yük / Load (kN/m2)
XL PANEL 40
XL PANEL 50
XL PANEL 60
XL PANEL 80
XL PANEL 100
Max. Açıklık
Max. Openness
(m)
Panel Kalınlığı
Panel Thickness
1.75
2.20
2.30
2.50
2.70
2.90
1.25
2.45
2.60
2.70
2.90
3.10
0.75
2.70
2.85
3.00
3.20
3.45
Her iki yüzü boyalı sac
2.25
2.00
2.10
2.20
2.35
2.60
U Değeri / U Value
Ağırlık / Weight
w / m2K
0.42
0.35
0.30
0.23
0.19
Kg /m2
10.29
10.69
11.09
11.89
12.69
Both face galvanised painted steel
Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm alınmıştır. Kesit analizleri
laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200.
Değerler 0.50/0.40 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir.
Safety figures have been considered 1400 kg/cm2 for steel and in calculation. The
analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit
is L/200. The figures are for 0.50/0.40 mm metal thickness.
Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız.
Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific
to your project.
2
22
Çatı Sistemleri / Roof System
Çok fazla kar yüküne sahip bölgeler için özel tasarlanan XL Panel,
en az destekle geniş açıklıkları geçebilir. Estetik yapısıyla seçkin bazı
mimarların cephe kaplama tercihi de olmuştur.
Designed specially to resist extra heavy snow loads, XL Panel can
span long spaces with minimal support. It is even sometimes a choice
of select arcthitects for its improved aesthetics to be used on walls.
Agility / Mersin
Zagros / Süleymaniye
Tren Park Bakım İstasyonu / Algeria
23
EURO PANEL
Birleşim Detayı / Joint Detail
Side Lap
Calculated as multispan
Yük / Load (kN/m2)
EUROPANEL 50
EUROPANEL 75
EUROPANEL 100
Max. Açıklık
Max.
Openness
(m)
Panel Kalınlığı
Panel Thickness
0.75
3.00
3.00
3.00
1.25
2.50
2.50
2.50
1.75
1.75
1.75
1.50
2.25
1.25
1.25
1.25
U Değeri / U Value
Ağırlık / Weight
w / m2K
0.38
0.26
0.20
Kg /m2
8.15
9.15
10.15
Her iki yüzü boyalı sac
Both face galvanised painted steel
Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm2 alınmıştır. Kesit analizleri
laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200.
Değerler 0.60 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir.
Safety figures have been considered 1400 kg/cm2 for steel and in calculation. The
analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit
is L/200. The figures are for 0.60 mm metal thickness.
Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız.
Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific
to your project.
24
Membranlı Çatı Sistemi / Membrane Roof Deck System
Europanel özellikle uzay kafes ve benzeri çelik çatı sistemleri ile yapılan
düz çatılarda kullanılan, üzerine membran uygulamaya elverişli çatı
panelidir.
Europanels are particularly applicable to flat roofs constructed of space
frame and similar steel roof systems. Europanels are also suitable for
membrane applications.
Metro Gross Market / Ankara
Migros / Erzurum
Modern Karton / Kayseri
25
EUROMAX
Birleşim Detayı / Joint Detail
End Lap
Yük / Load (kN/m2)
EUROMAX 40
EUROMAX 50
EUROMAX 100
Max. Açıklık
Max.
Openness
(m)
Panel Kalınlığı
Panel Thickness
0.75
3.00
3.00
3.00
1.25
2.50
2.50
2.50
1.75
1.75
1.75
1.50
U Değeri / U Value
2.25
1.25
1.25
1.25
w / m2K
0.42
0.35
0.19
Ağırlık / Weight
Kg /m2
8.26
8.66
10.66
Her iki yüzü boyalı sac
Both face galvanised painted steel
Hesaplamalarda emniyet gerilmeleri sac için 1400 kg/cm2 alınmıştır. Kesit analizleri
laboratuar testleri ile desteklenmiştir. No: H.O.05/03 kabul edilebilir sehim limiti L/200.
Değerler 0.60 mm boyalı galvaniz sac kalınlıkları içindir.
Safety figures have been considered 1400 kg/cm2 for steel and in calculation. The
analyses supported by test in laboratory, No: H.O. 05/03 acceptable deflection limit
is L/200. The figures are for 0.60 mm metal thickness.
Projenize özel panel taşıyıcılık değerleri için lütfen Teknik Ofisimize danışınız.
Please refer to our Technical Office for the panel transport values that are specific
to your project.
26
Membranlı Çatı Sistemi / Membrane Roof Deck System
Euromax panel Europanel in özelliklerine sahip olmanın yanı sıra,
artırılan hadve sayısı ile daha geniş açıklıklar geçebilecek özellikte olan
yüksek mukavemetli çatı panelidir.
Euromax adds to Europanel specifications higher durability due
to increased number of ribs especially for applications with wide
openings.
Filli Boya / İstanbul
HaberTürk Baskı Tesisleri / İstanbul
Migros / Antalya
27
Köşe Panelleri / Corner Panel
Yalıtımlı Yağmur Olukları / Insulated Gutter
Yalıtımlı olukların maksimum uzunluğu, kenarlarda üst üste binen
kısımlar dahil 5,850 mm’dir.
Maximum length of insulated gutters is 5,850 mm including end
overlaps
Yalıtımlı olukların üretim limiti, alt plakanın maksimum çevresi kadar,
yani 1,100 mm’dir.
The production limit for insulated gutters is the maximum girth of
bottom sheet, which is 1,100 mm.
Yalıtımlı oluklar için, prefabrik uç (taşmalı) sipariş edilebilir. Uç için, sol
veya sağ seçeneği belirtilmelidir.
For insulated gutters it is possible to order prefabricated stop end
(with overflow). For stop end it is necessary specify RIGHT or LEFT
option.
29
Trapez Sac
Calculated as multispan
Calculated as multispan
30
Single Sheet
Yal›t›m ihtiyac› olmayan beton prefabrik çelik yap›lar›n çat› ve
cephelerinin kaplamas›nda kolayl›kla kullan›lan fabrikasyon boyal›,
trapez kesitli çat› ve cephe levhalar› yüksek yük ve ya€mur suyu tafl›ma
gücüne sahiptir.
Easy to use on the roof of buildings which do not require insulation,
prepainted trapezoidal formed sheets are capable of resisting heavy
loads of rain and snow.
31
Kolay ve Hızlı Montaj / Installation
Kingspan - İzopoli, çatı ve cephe panelleri, prefabrik betonarme ya da
çelik yapı konstrüksiyonuna içerden ya da dışardan giydirilerek monte
edilir.
Kingspan - İzopoli panels can be mounted either at the outside or at
the inside supporting constructions whether steel or prefabricated
concrete.
Paneller oldukça hafif olduklarından, kolayca ve son derece hızlı bir
biçimde montaj edilir.
Kingspan - ‹zopoli panels can be transported and mounted without any
problems by cranes and elevators for the purpose of quick installation.
Due to their light weight even mounting by hand is possible for smaller
building projects.
Kingspan - İzopoli, çatı cephe panelleri oldukça mukavemetli
olduğundan, minimum konstrüksiyon maliyeti ile geniş açıklıktaki
çatılar ve yekpare yüksek cepheler yapmak mümkündür.
Kingspan - ‹zopoli panels are very strong and rigid. This means long
spans and minimal deflection in construction.
Bağlantı Elemanları / Fasteners
Paslanmaz sac için vida boyutlarında değişiklik olur.
For the stainless sheet, screw sizes change.
33
Referanslar
Pınar Süt / Eskişehir
Esjim Spor / Eskişehir
Limak Limkon / Adana
Metro / Çiğli
34
References
CocaCola / Elazığ
Şişecam / Eskişehir
Filli Boya / Gebze
Migros / Erzurum
35
Referanslar
Nurus Mobilya / Ankara
Aydınlar Makina / Konya
Reysaş / Adana
Tren Park Bakım
İstasyonu / Algeria
36
References
Eker Süt / Bursa
Eren Enerji / Çatalağzı
Gates / İzmir
Nooril İman Fındık
Deposu / Giresun
37
Montaj Detayları
Verilen montaj detayları genel örnekler içermekte olup projenize göre
değişiklikler gösterebilir.
The given assembly details include general examples and can vary
according to your project.
Projenize uygun montaj detayları için Teknik ofisimiz ile görüşünüz.
Please contact our Technical office for assembly details that fit your
project.
38
Installation Details
39
Montaj Detayları
40
Installation Details
41
Montaj Detayları
42
Installation Details
43
Montaj Detayları
44
Installation Details
45
Montaj Detayları
46
Installation Details
47
Montaj Detayları / Installation Details
48
Aksesuarlar / Accessories
Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyalı yüzey Colorcoated side
49
Aksesuarlar
Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyalı yüzey Colorcoated side
50
Accessories
Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyalı yüzey Colorcoated side
51
Aksesuarlar / Accessories
Tüm ölçüler milimetre All dimensions in milimetres, = Boyalı yüzey Colorcoated side
52
Aktarma Taşıma ve Saklama Talimatları / Handling Instructions
Panel balyaların forklift ile taşınması esnasında, panellerin zarar
görmemeleri ve dengeli taşınmaları için forkliftin bıçaklarının arası en
uygun şekilde ayarlanmalıdır.
During loading and unloading operations by forklift, panels should not
be damaged by fork impacts and also there should be enough span
between fork supports in order to avoid unacceptable deflection of
panels.
Panellerin indirilmesinde bez sapanlar kullanılmalı, sapanlar çelik bir
aparat vasıtası ile vinç kancasına asılmalıdır.
The panels should be unloaded on site by a suitable crane, using
strapping, not cables.
A load distribution apparatus (as show) should be used for long panels
and care should be taken for lifters not to crash the sides of panels.
Touching edges need to be protected
53
Paneller bükülmeyi önlemek için dik konumda taşınmalıdır. Sadece tek
kat sac olan dişi birleşim kenarından tutulmamalıdır.
The panels must be carried edge wise to avoid bending and the female
part of the male-female joint should not be used as a hand-grip.
Aktarma Taşıma ve Saklama Talimatları / Handling Instructions
Panellerin kesilmesi gerektiğinde kesme taşı kullanılmayıp, dekupaj
veya özel kesme aletleri tercih edilmelidir.
Panels should be cut to size by using a suitable compass saw or
circular hand saw. The sawing blade should cut the metarial cold, so
that the panel surface is not damaged.
Panellerin üretim esnasında kaplanan koruyucu film tabakası en geç iki
hafta sonunda sökülmelidir. Daha geç söküm esnasında boya tabakası
zarar görebilir.
The protective film put on the panels at the factory should be removed
immediately after installation and certainly not later than two weeks.
Warning: Long term storage of the panels with protective film may
damage the coating.
Montaj öncesi bekleyen balyaların altına, azami 150 cm aralıkla
yastıklar konulmalıdır. Yastıklar üzerinde balyalar eğimli duracak şekilde
istiflenmelidir. Panellerin istifte 4 haftadan fazla kalması sakıncalıdır. En
fazla 2 balya konulabilir.
Panellerin kapalı mekanda bekletilmesi tercih edilmelidir.
Panels should be ept slopy if there is no closed storage so that the
rainwater should not accumulate. Stacked storage for long periods
(more than 4 weeks) must be avoided.
A maximum of two packs are recommended in a pile.
Paneller güneş ışınları, kar ve yağmurun direkt tesirlerinden korunmalıdır.
Paneller şantiye sahasında düzgün, sert ve temiz bir zemin üzerinde
üzeri örtülü olarak muhafaza edilmelidir.
Terlemeye karşı örtünün altı doğal havalandırmaya müsait olmalıdır.
The panels’ surface should be kept clear of dust and direct sunlight.
They should be stored on flat, clean, and hard surface and preferably
in covered places, at job site.
Condensation should be avoided with sufficient aeration, leaving the
cover open a little at the top but ensuring that the wind cannot blow
it off.
Su ve nemin panel aralarına girip korozyona sebep olmasına engel
olunmalıdır.
Uyarı: Gerek stok halinde, gerekse montaj aşaması ve sonrası paneller
için yangın emniyeti sağlanması müşteri sorumluluğundadır.
54
Water must not be allowed to condense or enter between the panels,
since it can cause corrosion.
Warning: It is customer’s responsibility to protect the panels against
fire risks both during storage at site and installation stage.
ROOF & WALL PANELS
Ç a t ı
&
C e p h e
Pa n e l l e r i
Download

ROOF & WALL PANELS