HPST, s.r.o., Písnická 372/20, 142 00 Praha 4, info@hpst.cz
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ
HPST, s.r.o. Vás srdečně zve na seminář
Novinky v instrumentaci Agilent Technologies
26.03.2013 v Praze
Seminář bude rozdělen do tří sekcí:
1 – CHROMATOGRAFIE
2 – MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE
3 - SPEKTROSKOPIE
Sekce 1 – CHROMATOGRAFIE LC(/MS), GC(/MS), spotřební materiál
08:30
Registrace
09:00
Úvodní slovo
Karel Vranovský, HPST
Nová série úspěšného plynového chromatografu Agilent 7890B
Ivo Novotný, HPST
09:15
Vzrůstající požadavky na výkon strojů a produktivitu vyžadují také nová
řešení:
- inertizace injektoru, nová konstrukce detektorů – nižší detekční limity
- nové SW možnosti pro zvýšení produktivity a ulehčení práce
- řešení na klíč – kompletní analyzéry – HW, SW, METODA
09:40
Novinky z oblasti plynové chromatografie od Agilent Technologies
Ivo Novotný, HPST
- autosamper Agilent 7650 series – vynikající poměr cena/výkon
- mini termální desorbér Agilent 7667A – univerzální nebo mobilní řešení
pro každý GC
- mobilní autosampler ovzduší Agilent CTS – Capillary Trap Gas Sampler
- Thermal Separation Probe – přímý nástřik do GC nebo GC/MSD
s minimálním rizikem
09:55
Možnosti a příklady využití GC/QQQ pro oblast toxikologie a
dopingu
John Upton, Agilent Technologies*
Prezentace typických GC/QQQ aplikací s důrazem na maximální
konfirmaci a citlivost analytických metod v celé řadě matic včetně moči,
krve a vlasů.
10:15
Přestávka na kávu
10:35
Představení nové řady Agilent GC-MSD 5977A series
John Upton, Agilent Technologies*
Jaké jsou přínosy a možnosti alternativních nosných plynů v GC/MSD
analýze a jaký je nový MSD 5977A series?
Jedinečné možnosti obousměrné komunikace mezi 7890B GC a 5977
MSD přináší nové standardy do bezpečnosti při používání alternativních
nosných plynů a umožňuje také použití režimu spánku a to v
pohotovostním režimu (pokud není spuštěna analýza), čím výrazně
snižuje spotřebu plynů a elektrické energie. Další konstrukční vylepšení
nového iontového zdroje umožňují vstup většího počtu iontů do
kvadrupólového analyzátoru, což vede ke zvýšení citlivosti a robustnosti.
Všechny nové funkce jsou plně integrovány do moderní softwarové MS
platformy MassHunter, která tak přispívá k jednoduššímu zpracování dat
a zlepšení produktivity a SW standardizaci v celé laboratoři.
11:15
Novinky ve spotřebním materiálu pro chromatografii
CrossLab – spotřební materiál Agilent Technologies kompatibilní
s přístroji ostatních výrobců GC a LC přístrojů. Interaktivní nástroje pro
vyhledávání vhodné analytické kolony. Novinky v oblasti elektrochemie –
pH metry, konduktometry, oxymetry a jejich příslušenství. Představení
nového katalogu spotřebního materiálu 2013-2014, kde se snoubí
komplexní přístup k informacím s jednoduchou orientací.
Robert Kukula, HPST
11:35
Přestávka na občerstvení
12:25
Novinky v UHPLC instrumentaci
Naděžda Jeřábková, HPST
Nová kvarterní UHPLC pumpa s novou funkcí Buffer Blend Assistant. Další
generace emulační technologie pro instrumentální převod metod
HPLC/UHPLC ISET II.
12:45
UHPLC jako nezbytná součást comprehensive a heart-cutting 2DLC chromatografie
Rob Sample, Agilent Technologies*
Nové technologie ve 2D-LC chromatografii - nové ventilové uspořádání s
dokonalým SW ovládáním. Aplikační využití při analýze potravin a
v biotechnologickém průmyslu.
13:05
SFC technologie a hybridní SFC/UHPLC
Rob Sample, Agilent Technologies*
Superkritická fluidní chromatografie dnes nabízí vysokou rychlost i
účinnost separací díky ortogonálnímu uspořádání SFC/UHPLC a propojení
s hmotnostní detekcí.
13:25
Přestávka na kávu
13:45
Nové možnosti on-line přípravy vzorků pro LC/MS
Jiří Honzíček, HPST
V současné době je rozvoj nových technologií a postupů v LC/MS kladen
nejen na oblast hmotností spektrometrie a kapalinové chromatografie,
ale také na oblast on-line přípravy vzorků v kombinaci s LC/MS jak pro
cílený tak necílený screening. Zaváděním těchto nových postupů dochází
k rapidnímu zrychlení a přesnosti analýz. V této přednášce bude
představena technologie Rapid Fire a Agilent automated card extraction.
14:00
Nové postupy v LC/MS screeningu
Pro úspěšný screening komplexních vzorků jsou kritické tři požadavky.
Za prvé, vysoká citlivost, abychom mohli detekovat sloučeniny na velmi
nízkých koncentračních hladinách. Za druhé, vysoká rychlost pro detekci
maximálního počtu slučenin v rámci jedné analýzy bez ztráty přesnosti
měření. Poskledním požadavkem je důvěra, že výsledek analýzy je
správný bez falešně pozitivních nebo felešně negativních výsledků. V této
prezentaci bude jasně ukázáno, jak vývoj v hardware a software pro
LC/MS řeší tyto tři kritické požadavky, poskytuje vysokou citlivost a
rychlost v kombinaci s naprostou důvěrou ve výsledek.
Shaun Bilsborough, Agilent
Technologies*
14:45
Výběr vhodné metody pro úpravu vzorku k LC/MS analýze
Užitečné tipy a nástroje k výběru vhodné metody úpravy vzorku pro
LC/MS analýzu. Výhody a omezení některých technik úpravy vzorku
s cílem usnadnit uživateli volbu optimální techniky.
15:30
Paul Boguszewski, Agilent
Technologies*
Diskuse, závěr
* Červená hvězdička znamená přednášku v anglickém jazyce.
Sekce 2 – MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE („Life Sciences“)
08:30
Registrace
09:00
Úvodní slovo, Uvedení do společnosti HPST a do genomického
portfolia Agilent Technologies
Monika Lipertová, HPST
Přehled instrumentace pro molekulární biologii a genetiku Agilent
Technologies dodávané autorizovaným distributorem HPST pro Českou
republiku.
09:15
Multispan Liquid Handling Systém
Andrew Few, Agilent Technologies*
NOVÝ Encore pipetovací systém, Bravo systém. Robotizace pro zajištění
přesnosti, správnosti, opakovatelnosti a rychlosti při zpracování vzorků.
09:45
Microarray instrumentace, FISH aplikace
Novinky microarray aplikací v klinickém výzkumu.
10:15
Yann Filaudeau, Agilent
Technologies*
Přestávka na kávu
Předvedení DEMO systémů Bravo, PCR a qPCR.
10:35
11:00
Next generation sequencing
Přehled aplikací v lékařském výzkumu: SureSelect, HaloPlex.
Yann Filaudeau, Agilent
Technologies*
Microarray Agilent platforma s využitím CytoGenomic Software
Jan Smetana, Masarykova univerzita
Příklad využití v praxi.
11:30
Přestávka na občerstvení
12:20
PCR, qPCR instrumentace a bioreagencie
Surekha Karudapuram, Agilent
Technologies*
13:05
Microarray Agilent platforma s využitím GeneSpring Software
Příklad využití v praxi.
Zbyněk Halbhuber, Central
European Biosystems s.r.o.,
Microarray service provider
Kontrola kvality vzorků
Monika Lipertová, HPST
13:25
Bioanalyzér jako zlatý standard versus automatizovaný a rychlejší
TapeStation.
13:40
Diskuse, závěr
Sekce 3 – ATOMOVÁ A MOLEKULÁRNÍ SPEKTROSKOPIE
08:30
Registrace
09:00
Úvodní slovo, Představení portfolia atomové spektroskopie
Jan Marek, HPST
Zahájení semináře, stručné představení celého portfolia produktů pro
atomovou absorpční a atomovou emisní spektrometrii Agilent
Technologies.
09:20
09:30
Představení portfolia molekulární spektroskopie
Kateřina Pecháčková, HPST
Fluorescenční spektroskopie
Jan Wuelfken, Agilent Technologies*
Technický přehled a aplikace
10:00
UV-VIS spektroskopie proteinů a DNA
10:15
Přestávka na kávu
10:35
High-End UV-Vis/NIR spektroskopie
Pavel Anzenbacher, Vlastimil Mašek,
Univerzita Palackého v Olomouci –
lékařská fakulta, ústav farmakologie
Jan Wuelfken, Agilent Technologies*
Technický přehled a aplikace
11:05
FTIR mikroskopie a FTIR imaging
Jan Wuelfken, Agilent Technologies*
Technický přehled a aplikace
11:35
Přestávka na občerstvení
12:25
Aplikace mobilní FTIR spektroskopie pro neinvazivní analýzu
výtvarných děl
David Hradil, Laboratoř ALMA –
společné pracoviště Akademie
výtvarných umění v Praze a Ústavu
anorganické chemie AV ČR, v.v.i.
Pokročilé možnosti analýz pro oblast ICP/MS
Ivo Novotný, HPST
12:40
Jak zvýšit produktivitu laboratoře nebo snížit náklady na provoz a
údržbu? Pokročilé možnosti dávkování pomocí ISIS-DS od Agilent
Technologies – ředění, vzorkování pomocí smyčky,
inteligentní/automatická analýza.
12:55
Nové možnosti analýz, bezkonkurenční výkon – jedinečný
Ivo Novotný, HPST
ICP/QQQ Agilent 8800 series
Co vše stálo za zrodem a realizací této technologie, jaké reálné aplikace
přinesl první rok od představení jedinečné technologie MS/MS pro oblast
ICP/MS a jak posunout možnosti Vašich analýz opět o něco dál? Ukázky
aplikací z oblastí životního prostředí, klinické analýzy, potravin nebo
speciací.
13:25
Přestávka na kávu
13:45
Možnosti technik pro prvkové analýzy (AAS, MP-AES, ICP-OES) –
výkon zvyšující příslušenství, aplikace
Maud Costedoat, Agilent
Technologies*
Přednáška produktové specialistky Agilent Technologies v anglickém
jazyce zaměřená na instrumentaci pro atomovou absorpční spektroskopii
s plamenovou a elektrotermickou atomizací, optické emisní spektrometry
s indukčně vázaným plazmatem, jedinečné optické emisní spektrometry
s dusíkovým mikrovlnně vázaným plazmatem. Pojednání o nabízeném
originálním příslušenství, které zvyšuje výkon, snižuje náklady na
analýzy a usnadňuje práci uživatelům. Důvody proč zvolit instrumentaci
Agilent Technologies pro prvkové analýzy.
14:55
Novinky ve spotřebním materiálu pro atomovou a molekulární
spektroskopii
Daniela Švejcarová, HPST
Přehled nové literatury. Doporučený materiál pro AAS, ICP-OES, ICP-MS
a UV-Vis. OneNeb Nebulizer – univerzální zmlžovač pro ICP-OES a MPAES.
15:10
Pro zájemce workshop – FTIR 630, FTIR 4100, UV-VIS Cary 60
15:40
Diskuse, závěr
* Červená hvězdička znamená přednášku v anglickém jazyce.
Účast na semináři je bezplatná.
Na seminář je potřebné se zaregistrovat. Zájemci se mohou registrovat do příslušných sekcí
na e-mailové adrese: info@hpst.cz.
Zaregistrovaným účastníkům zašleme finální program a místo semináře.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Download

Program semináře