Rehber Öğretmenliği
4
ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT)
RE H B ER ÖĞR ET MEN
1.
1.
2.
Bu testte 50 soru vardır.
Cevaplarınızı, cevap kağıdına işaretleyip Branşınızı da ilgili bölüme kodladığınızı kontrol ediniz.
3.
Bu testin cevaplama süresi 75 dakikadır.
3.
İnsanların bilgiyi algılama, saklama ve bilince geri
getirmeleri üzerinde durarak zihinsel süreçlerin incelenmesi gerektiğine inanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki şekile soldan bakıldığı zaman yakın parçaların gruplanarak dört çift sayı görünmesi, sondaki sayının ise tek bir sayı olarak algılanması algıya
etki eden etmenlerden hangisi ile açıklanabilir?
A) Yapısalcılık
B) Gestalt
C) Bilişselcilik
D) İşlevselcilik
A) Benzerlik
E) Davranışçılık
2.
11 11 11 11 1
B) Seçicilik
D) Yakınlık
4.
Psikologlar otistik çocukların yabancı uyarıcılar karşısında kolayca şaşkına döndüklerini ve dikkatlerini toplamada zorluk yaşadıklarını biliyorlar. Bu bilgiye dayanarak otistik çocukların okul ortamında zorluk yaşayabileceklerini tahmin edebilirler. Çünkü sınıfta çok fazla
faaliyet ve uyarıcı bulunur.
C) Tamamlama
E) Süreklilik
Sınavdayken göğsünün sıkıştığını, ellerinin ve avuçlarının terlediğini, ağzının kuruduğunu söyleyen Bülent’e
sınıf öğretmeni rehber öğretmenle bir görüşme ayarlamıştır.
Buna göre rehber öğretmenin Bülent’in tepkilerine
bakarak hangi yaklaşımdan daha çok faydalanması
beklenir?
Yukarıda psikolojinin hangi amacından bahsedilmektedir?
A) Biyolojik yaklaşım
A) Organizmanın çeşitli davranış şekillerini tanımlamak
B) Bilişsel yaklaşım
B) Davranışın sebebini açıklamak
C) Davranışsal yaklaşım
C) Organizmanın belli şartlar altında ne şekilde davranacağını kestirmek
D) Psikanalitik yaklaşım
E) İnsancıl yaklaşım
D) Organizmanın davranışını kontrol etmek
E) Davranışların nedenlerini belirlemek
K P S S EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI - 4
1
2013-2014
| REHBER ÖĞRETMEN
5.
7.
Psikolojide kullanılmak istenen testlerin iki temel özelliği olmalıdır. Testler tutarlı olmalı, farklı zamanlarda benzer sonuçlar verebilmeli ve ölçmesi gereken özelliği ölçmelidir.
Yukarıda psikolojik testlerde olması istenen özellikler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
Bir deneyde deneklere metronomun vuruşları dinletildikten sonra “Duyumların rahatlatıcı, rahatsız edici, heyecan verici veya dinlendirici mi?” olduğu sorulur. Tamamen deneğin kendi ifadelerine dayanan bir sonuç
alınır.
Buna göre deneklerin duyum ve algılarını ifade etmeleri suretiyle bilinçli zihinsel süreçlerin anlaşılması için kullanılan yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Güvenirlik, kullanılabilirlik
B) Geçerlik, ayırt edicilik
A) İçe bakış
C) Güvenirlik, ayırt edicilik
B) Deney
D) Güvenirlik, geçerlik
C) Gözlem
E) Geçerlik, ölçülebilirlik
D) Serbest çağrışım
E) Tümevarım
8.
6.
I. Davranışların ve zihinsel süreçlerin sistematik ve bilimsel olarak incelenmesine psikoloji denir.
II. İnsanların nasıl düşündüğüne, problemleri nasıl çözüldüğüne ve bilgiyi nasıl işlediğine odaklanan yaklaşım bilişsel ekoldür.
III. Çevrenin ödüllendirmesi veya cezalandırmasının
davranışları nasıl şekillendirdiğini, değiştirdiğini veya motive ettiğini incleyen yaklaşıma davranışsal
ekol denir.
Resimdeki gibi bir yol kazası tabelası gördüğünüzde
oku oluşturan ışıkların bir yöne doğru hareket ettiğini
düşünürsünüz. Ancak bu hareket sadece bir yanılsamadan ibarettir; ışıklar aslında sabittir ve sadece yanıp
sönmektedirler.
IV. Sinir sisteminin, hormonların ve genlerin çevre ile
ne şekilde etkileşime girdiği konusuna odaklanan
yaklaşım işlevselciliktir.
Buna göre ışıkların sabit olmasına rağmen, ışığın birinden diğerine geçiyormuş gibi görünmesi aşağıdaki hangi ilkeyle açıklanır?
Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve III
A) Algıda değişmezlik
C) III ve IV
E) I, II, III ve IV
B) Algıda seçicilik
C) Zeigornik etkisi
D) Fi fenomeni
E) Şekil-zemin ilişkisi
K P S S EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI - 4
2
2013-2014
| REHBER ÖĞRETMEN
9.
Söylediğiniz sözlerle bedeninizin verdiği tepkiler arasında zıtlık olmamalıdır. Bedensel tepkiler çelişki ve tutarsızlıkları açıklamakta genellikle sözcüklerden daha doğru rehberdir. Bu nedenle sözler, duygular ve eylemler
birbirini tamamlamalıdır.
12.
Tutarlılıkla ilgili anlatılan bu parça aşağıdaki deyişlerden hangisiyle özetlenebilir?
Terapistin danışanın yaşamakta olduğu duyguları ve
zihnindeki kişisel anlamları doğru şekilde hissetmesini
ve anlayışı danışana aktarması gerekir. Terapist, en etkili durumdayken, danışanın özel dünyasına o denli nüfuz etmiştir ki sadece danışanın farkında olduğu anlamları değil, onun farkındalık düzeyinin altındaki anlamları da net bir şekilde ortaya koymalıdır.
Rogers’in duyguyu karşıdaki kişiye aktarabilme konusunda yaptığı vurgu aşağıdakilerden hangisiyle
en iyi açıklanır?
A) Bilgelik, bilginin kendisindedir.
B) İlim, ilim bilmektir.
İlim, kendin bilmektir.
A) Empati
C) Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.
B) Yapılama
D) Yetmiş iki millete bir gözle bakmak gerekir.
C) Rapport
E) Beni olduğum gibi gör, göreceksen.
D) Destek ve cesaretlendirme
E) Özdeşim kurma
10.
13.
Çağımızda insanın kendi yönünü çizme, kendi hayatı
hakkında karar verme kabiliyetine sahip olduğu ve çeşitli durumlarda yaptığı seçimlerle varoluşunu belirlediğini kabul edilmektedir. Bu yüzden rehber öğretmenin
görevi öncelikle seçenekleri öğrenciye sunmaktır.
Psikolojik danışma ile ilgili aşağıda verilenlerden
hangisi yanlıştır?
A) Psikolojik danışma öğüt ya da nasihat vermek değildir.
B) Danışma sürecinde danışmanlar danışan adına karar veremezler.
Bu parçada rehberlik hizmetlerinin dayandığı hangi
ilkeden bahsedilmektedir?
C) Psikolojik danışma danışanı ikna etme süreci değildir.
A) İnsan saygıya değer bir varlıktır.
D) Psikolojik danışma bireyin kendini tanıması ve farklılık kazanmasını amaçlar.
B) Her birey seçme özgürlüğüne sahiptir.
C) Rehberlik tüm öğrencilere açık bir hizmettir.
E) Psikolojik danışma tavsiye verme sürecidir.
D) Bireysel farklara saygı esastır.
E) Rehberlik hizmetleri eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.
11.
14.
Daha deneyimsiz profesyoneller sık sık deneyimli profesyonellerden klinik çalışmalarına kılavuzluk ya da gözetimcilik yapmalarını talep eder ve bunun sonucunda
devamlı bir öğrenme ve gelişim deneyimi elde ederler.
Buna göre yeni yetme bir profesyonelin, deneyimli
ve nitelikli bir gözetimciden aldığı eğitim aşağıdakilerden hangisiyle en iyi ifade edilebilir?
A) Müşavirlik
B) Süpervizyon
Psikolojinin amacını zihnin en yalın ögelerini araştırmak ve bunlar arasındaki ilişkiyi incelemek olarak
tanımlayan; zihnin yapısının algı, düşünce ve irade
gibi çeşitli ögelerden oluştuğunu savunan yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşlevselcilik
B) Davranışsal yaklaşım
C) Yapısalcılık
D) Zihinsel yaklaşım
E) Nöro - biyolojik yaklaşım
C) Çevreyle ilişkiler
D) Psikolojik danışma
E) Grupla psikolojik danışma
K P S S EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI - 4
3
2013-2014
| REHBER ÖĞRETMEN
15.
18.
Psikolojik danışma, akıl ve ruh sağlığını koruyucu, hastalık düzeyine ulaşmamış, karar verebilme düzensizlikleri olan, kişilik bölünmelerine uğramamış ancak çeşitli psikolojik zorlama ve çatışma düzensizliklerini yaşayan, öncelikle normal kavramına uygun kişilere yardım
süreci olarak kabul edilir.
Atakan bir takım tuhaf inançlara ve büyüsel düşüncelere sahiptir. Ayrıca başkalarının görmediği şeyleri de gördüğünü söylemektedir. Bir takım referans fikirlere sahiptir.
Atakan’da hangi kişilik bozukluğu tipi görülmektedir?
Psikolojik danışma hizmeti sunulurken aşağıdaki anlayışlardan hangisine yer verilmez?
A) Paranoid kişilik bozukluğu
B) Şizoid kişilik bozukluğu
A) Sempatik anlayış
C) Sınır (Borderline) kişilik bozukluğu
B) Yapılama
D) Antisosyal kişilik bozukluğu
C) Anlayış ve kabul
E) Şizotipal kişilik bozukluğu
D) Etkili dinleme ve gözlem
E) Kendini açma
16.
Kendini gerçekleştirme sürecinde olan bireyin kendini anlayarak çevresiyle uyumlu bir süreç geçirebilmesi, kişisel sorunlarının ve karşılaştığı problemlerin üstesinden gelebilmesi için duyuşsal yönün
ağırlıklı olduğu uzmanlar tarafından sunulan bireysel psikolojik danışma için aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
19.
A) Uzmanlık gerektirir.
B) Duyuşsal alana yöneliktir.
Aşağıdakilerden hangisi intihar ile ilgili yanlış inançlardan biri değildir?
A) Kişi intihar etmekten söz ediyorsa asla etmez.
C) Ekonomik değildir.
D) Özel bir mekana ihtiyaç yoktur.
B) İntihara teşebbüs etmiş ama başaramamış kişi ciddi değildir.
E) Normal kavramına uygun kişilere verilir.
C) İntihara meyilli kişiler yalnız bırakılmamalıdır.
D) İntihara teşebbüs eden kişiler hayatta kaybetmiş kişilerdir.
17.
E) İlk denemede başarısız olan kişinin amacı dikkat çekmektir.
Yasemin 20 yaşında üniversite öğrencisi bir genç kızdır. Lise yıllarında kapkaç terörünü yaşamış, yaralanarak hastaneye kaldırılmıştır. Her zaman başarılı bir öğrenci olmuştur. Ancak son zamanlarda notlarında düşme görülmüş ve derslerine yoğunlaşmada sorunları vardır. Akademik zorluklarına, ilişkilerinde yaşadığı sıkıntılar ve uyku sorunları eklenince ilk kez bir psikolog ile
görüşmeye karar verir. Psikoloğuna günlük işleri yaparken, bazen bir zorbanın saldırısı ya da saldırıya uğrama
olayının kurbanı olduğuyla ilgili çok canlı görüntüler; rüyalarında, günlük hayatta tekrarlayarak korkmasına neden olduğunu, sanki tekrar saldırıya uğrayacağı korkusunu yaşadığını anlatmıştı.
20.
Yasemin’de görülen davranış bozukluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Obsesif kompulsif bozukluk
B) Disosiyatif bozukluk
Yukarıda anlatılan psikotik bozukluğa ne ad verilir?
C) Travma sonrası stres bozukluğu
A) Paranoya
D) Şizofreni
E) Somatizasyon bozukluğu
K P S S EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI - 4
Şizofreniden sonra en sık rastlanan hastalıktır. Hasta
bazen hareketli, neşeli ve konuşkandır. Sonra depresyon devresi başlar. Neşenin yerini keder, hareketliliğin
yerini durgunluk alır.
B) Şizofreni
D) Fobi
4
2013-2014
C) Mani
E) Mani-depresif
| REHBER ÖĞRETMEN
21.
Dissosiyatif kimlik bozukluğunun tedavisinde kuramsal
bakış açılarından farklılıklar olmasına rağmen, tedavide
yaygın olarak anlaşmaya varılan bazı ilkeler vardır.
24.
Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?
İlk bireysel zeka testi olan Binet-Simon testi günümüzde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Testlerin kötü ve
aşırı kullanılmaları olasılığı test kullanımının yoğun olarak sorgulamasına yol açmıştır. Bir testin iyi veya kötü
bir araç olup olmadığı onun nasıl kullanıldığına bağlıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi testlerin yanlış
ve kötü kullanılmasına neden olan etkenlerden biri
değildir?
A) Her bir benliğin bir kişinin parçası olduğunu anlamasına yardımcı olunur.
B) Tedavilerin temel amacı çeşitli kişiliklerin bütünleştirilmesidir.
A) Testi amacının dışında farklı amaçlar için kullanma
C) Bütün benliklere adil ve empati kurarak yaklaşılmalıdır.
B) Testlerin farklı dillere çevrildiğinde kültüre uygun olmama durumu
D) Böyle bir bozukluğa neden olan çocukluk travmaları özenle-dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.
C) Normal popülasyon için geliştirilen testlerin engelliler için kullanma
E) Benlikleri ortadan kaldırabilmek amacıyla hastaya
geçmişini bastırması öğretilir.
D) Gizlilik ile ilgili bilgileri kişisel çıkarlar için kullanma
E) Bireyin seçilmesi ve yerleştirilmesi için kullanma
22.
5/B sınıfının rehber öğretmeni eğitim dönemi başladıktan iki ay sonra öğrenciler arasındaki arkadaşlık ilişkileri ve gruplaşmalar olup olmadığını merak etmektedir.
25.
Bireyi tanımada kullanılan teknikleri bazı ölçütlere göre
sınıflandırmak olanaklı görülmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi test dışı tekniklerden biri değildir?
Sınıf rehber öğretmeninin aşağıdaki tekniklerden
hangisini kullanması en uygun olur?
A) Gözlem
A) Sosyometri
B) Sosyometri
B) Psikodrama
C) Otobiyografi
C) Problem tarama listesi
D) Kimdir bu
D) İlgi envanteri
E) İlgi envanteri
E) Gözlem
23.
I. Bireyi tanıma teknikleri amaç değil, araçtır.
26.
II. Bireyi tanıma sürekli olmalıdır.
III. Birey problem durumlarda tanınmalıdır.
IV. Bireyi tanıma hizmetlerinin etkili olması için takım
çalışması önemlidir.
Lise rehber öğretmeni Servet Bey, Sefa isimli öğrenciye öğrenme stilini belirlemek üzere bir envanter uygulamış ve yüksek puan aldığını görmüştür.
Buna göre öğrenme stili envanterinden yüksek puan alan Sefa’da hangi özelliğin gözlenmesi beklenmez?
V. Bireyin bütün yönleriyle tanımak için farklı tekniklerden yararlanılır.
A) Çok düzenli odalarda çalışmayı sever.
B) Amaca ulaşana kadar öğrenmeye devam eder.
Yukarıda verilenlerden hangisi bireyi tanıma teknikleri kullanırken dikkat edilmesi gereken ilkelerden
biri değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
K P S S EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI - 4
C) Sabah saatlerinde daha verimli olur.
D) Yüksek bir isteklilik söz konusudur.
E) İnformel düzenlemeyi sever.
E) V
5
2013-2014
| REHBER ÖĞRETMEN
27.
Aşağıdakilerden hangisi grupla psikolojik danışmanın avantajlarından biri değildir?
30.
A) Derin duygulara girilebilir.
B) Kısa zamanda çok sayıda bireye yardım sağlar.
A) Açık gruplarda üyelerin bazıları ayrılabilir, yerine başka biri gelebilir.
C) Bireyler arası iletişim, hoşgörü ve sorunları paylaşım
alışkanlığı geliştirir.
B) Kapalı gruplarda danışma kimlerle başlamışsa onlarla biter.
D) Ortak problemlere farklı yönlerden yaklaşma becerisi kazandırır.
C) Haftada en az üç defa toplantı yapmak gereklidir.
D) Grup üyelerinin istekliliği ve dayanıklılığına göre oturumun süresi uzatılabilir.
E) Başkalarının benzer sorunlar karşısında uyguladıkları çözüm yollarını öğrenme fırsatı yaratır.
28.
E) İki seans arası geçen süre çok fazla olursa soğuma
olabilir.
31.
I. Uzmanlık gerektirir.
II. Sınıf rehber öğretmeni de uygulayabilir.
III. Duyuşsal alana yöneliktir.
IV. Ekonomiktir.
Grupla psikolojik danışmanın, danışanlar açısından
olumlu yönde katkıları şüphesiz vardır. Ancak bazı olumsuz durumlar da yaşanabilir.
Aşağıdakilerden hangisi grupla psikolojik danışmanın sınırlılıklarından biri değildir?
V. Süresi belli değildir.
A) Grupta gizliliği denetlemenin zor olması
Yukarıdaki bilgilerden hangileri grupla psikolojik danışma için söylenebilir?
B) Derinlemesine bir yardımın söz konusu olamaması
C) Grup içindeki klikleşmelerin diğer üyelere zararlı etkiler yapması
A) I, III ve IV
D) Sosyapati ve psikopati gibi sorunların çözümünde
etkili olamaması
B) I, II ve IV
C) II, III ve IV
E) Sorunların sadece kendine özgü olduğunu görüp
kendini değersiz hissetmesi
D) II, III ve V
E) I, III ve V
29.
Grupla psikolojik danışma ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
32.
Grupla psikolojik danışmada, grup üyelerini seçerken
göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar vardır. Gruba uyma ihtimali olan ve sürece olumlu katkılarda bulunabilecek kişiler seçilirse etkileşim daha üst düzeyde olabilir.
Hiç doyurulmayan ya da çok az doyurulan gereksinmeler birer güdü haline gelirler. Bu durumda aile ortamında sevgiye doymamış kişiler sevgi ihtiyacını karşılayabilmek için insanla ilgili mesleklere yönelecekler ya da
insandan uzaklaşıp nesnelerle ilgileneceklerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi grupla psikolojik danışmada grubu ayarlarken istenen özelliklerden biri değildir?
Buna göre meslek seçimini etkileyen faktörün çocukluk yaşantılarındaki sevgi ihtiyacına bağlayan karamcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gruba katılmaya istekli ve gruba uymaya niyetli kişiler olmalıdır.
A) Ginzberg ve arkadaşları
B) Gruba alınacak bireylerin yakın akraba ya da arkadaş olmamalarına dikkat edilmelidir.
C) Super
C) Gruba alınacak bireyler kendilerini sözel olarak ifade edebilecek düzeyde olmalıdır.
E) Gelatt
B) Roe
D) Axelrad
D) Çok karmaşık, kökleri çok derinlere giden sorunları
olan kimseler de gruba katılabilir.
E) Gruba alınacak kişilerin sayısı sınırlı tutulmalıdır.
K P S S EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI - 4
6
2013-2014
| REHBER ÖĞRETMEN
33.
Hakan gözlemsel, sistematik etkinliklerden hoşlanmayan biridir. Dikkat çekici, Kendine güvenen, sosyal bir
yapısı vardır. Okulda arkadaşları arasında popüler biridir. Rol almaktan, başkalarını yönlendirmeyi gerektiren
etkinliklere katılmaktan hoşlanır. Liderlik ve konuşma
becerilerine sahip biridir.
36.
A) Hedef grubunun ihtiyaçlarını belirleme
B) Hedef grubun gelişimsel özelliklerini belirleme
Holland’ın tipoloji kuramı dikkate alındığında Hakan’ın aşağıdaki kişilik tiplerinden hangisinin daha
baskın olduğu söylenebilir?
A) Sanatçı
B) Girişimci
D) Gerçekçi
C) Psiko-eğitim programının amaçlarını belirleme
D) Psiko-eğitim programının nasıl sunulacağını belirleme
C) Sosyal
E) Hedef grubunun akademik başarı düzeyini belirleme
E) Geleneksel
37.
34.
Özge okul içinde öğretmeni ile yaptığı görüşmede çocukları çok sevdiğinden, gelecekte çok başarılı bir anaokulu öğretmeni olacağından, bu konuda kendine çok
güvendiğinden bahsetmiştir.
B) Yetkinlik beklentisi
D) Yetenek
Kapsamlı rehberlik programının “içerik” unsuru ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Programın uygulanabilmesi için gerekli mali kaynakları içerir.
B) Programın uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan insani kaynakları içerir.
Buna göre, Özge’nin durumu mesleki rehberlikle ilgili hangi kavramla ilişkilidir?
A) ilgi
Görev yaptığı okuldaki öğrencilere “Etkili İletişim Becerileri” hakkında bir psiko-eğitim programı geliştirmek isteyen rehber öğretmenin aşağıdakilerden hangisini göz önüne alması beklenemez?
C) Öğrencilerin programa katılımları sonucu elde edecekleri yeterlilikleri kapsar
C) Mesleki olgunluk
D) Öğrencilerin programlara katılımı için gerekli olan süreyi kapsar.
E) Mesleki kimlik
E) Programa idare desteğinin hangi boyutta olacağını
belirtir.
35.
Rehber öğretmen Kerim Bey, uyguladığı testler sonucunda Ayhan’ın soyut kavramlardan hoşlanmayan, insanlarla sözel etkileşimde bulunmaktan sıkılan ancak
sabırlı ve hoşgörülü olduğunu görmüştür.
38.
Bir rehberlik programında kullanılacak etkinliklerin seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu noktalardan biri değildir?
Holland’ın mesleki tipoloji kuramına göre Ayhan’a
alternatif meslekleri anlatacak olan Kerim Bey, hangi meslekten söz etme ihtimali en azdır?
A) Etkinlikler programın genel amaç ve anlayışına uygun olmalıdır.
A) Denizci
B) Ziraat mühendisi
B) Etkinlikler öğrenci-öğretmen ve toplum tarafından
kabul edilebilir olmalıdır.
C) Pilot
C) Etkinlikler açık ve anlaşılır olmalıdır.
D) Beden eğitimi öğretmeni
D) Etkinlikler uygulanabilir olmalıdır.
E) Muhasebeci
E) Etkinlikler tüm okul türlerinde kullanılabilir olmalıdır.
K P S S EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI - 4
7
2013-2014
| REHBER ÖĞRETMEN
39.
Psikolojik danışmanlar, danışanlarına psikolojik danışmanın amaçları, danışma sürecinde danışan ve danışman sorumlulukları, danışma sürecinin yararları ve riskleri, gizlilik, kullanılacak teknikler gibi konularda bilgi
vermelidir. Böylece danışanın gönüllü katılımı sağlanmalıdır.
41.
Bir liseye yeni atanan Sertan Bey, tarih derslerine girmektedir. Aynı zamanda 9. sınıflardan bir sınıfın sınıf rehber öğretmenidir.
Buna göre Sertan Bey’in hangisini yapması rehberlik anlayışıyla en az ilgilidir?
Danışanı bilgilendirme şartları açık bir şekilde ifade
etme hangi etik ilke ile ilgilidir?
A) Okul rehber öğretmeniyle tanışmak
A) Gizlilik
C) Öğrencileriyle tanışmak
D) Dürüstlük
B) Yetkinlik
B) Öğrencilerine oryantasyon yapmak
C) Bilgilendirilmiş onay
D) Veli toplantısı düzenleyerek ailelere beklentilerinden
bahsetmek
E) Değer aktarımından kaçınma
E) Öğrencilere dersini iyi anlatabilmek
40.
Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerin amaçlarından
biri değildir?
42.
A) Meslek üyelerinin kendilerini eleştirmelerini ve gelişmelerini sağlamak
B) Psikolojik danışmanları korumak ve yönlendirmek
9. sınıf rehber öğretmeni Fulya Hanım, öğrencilerine
otobiyografi listelerini dağıtmış ve formu doldurmalarını istemiştir. Öğrencilerden Bertan anne-babası boşanmış ve annesiyle birlikte yaşamaktadır. Bu yüzden otobiyografi yazma konusunda oldukça isteksizdir.
D) Psikolojik danışmanın danışanı yönlendirmesini kolaylaştırmak
Bertan’ın otobiyografiyi doldurma konusunda isteksiz olduğunu fark eden Fulya Hanım, aşağıdakilerden hangisini yaparsa rehberlik ilkelerine uygun davranmış olur?
E) Meslek içerisindeki iç anlaşmazlıkların kontrolüne ve
giderilmesine yardımcı olmak
A) Israrcı olmaz, öğrencinin istekli olduğu günü bekler.
C) Danışanları yasal olmayan uygulamalardan korumak
B) Psikolojik danışmana yöneltir.
C) Bir arkadaşından probleminin ne olduğunu araştırmasını ister.
D) Formu doldurmamasının disiplin suçu olduğunu söyler.
E) Öğrenciyi izleyerek sorunu anlamaya çalışır.
K P S S EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI - 4
8
2013-2014
| REHBER ÖĞRETMEN
43.
Bir sosyal bilgiler öğretmeni 5. sınıflara ders anlatırken
bireysel farklılıkları dikkate alarak farklı öğrenme stilleriyle konusunu sunabilir. Burada öğretmen, sadece ders
anlatan değil, rehberlik ilkelerini de dikkate alan bir kişiliğe sahiptir.
45.
İlkokul ikinci sınıfların dersine giren Sinem Hanım, dersinde sürekli ayağa kalkıp istenmeyen davranışlar sergileyen öğrencisinin davranışını değiştirmek istemektedir.
Buna göre Sinem Hanım’ın yapacaği davranışlardan
hangisi rehberlik anlayışına uygun değildir?
Buna göre harita bilgisi konusu işlenirken devlet sınırının bir uzun çizgi ve noktalar dizisinden oluştuğunu göstermek isteyen öğretmenin hangisini yapması en az etkilidir?
A) Davranışlarının nedenini anlamaya çalışmak
B) Olumlu davranışlarını pekiştirmek
C) Sınıf içinde görev vermek
A) Tahtaya çizerek göstermesi
D) Sınıfın bir köşesinde beş dakika tek ayak üzerinde
bekletmek
B) Renkli kalem ve kağıtlar kullanarak öğrencilerin kendilerine yaptırması
E) Olumlu yönlerini desteklemek
C) Uzun çizgiyi iki el çırpma, noktayı bir el çırpma biçiminde bütün sınıfa yaptırması
D) Sınıfta bir öğrenciyi yere yatırıp diğerini çömeltip bir
dizi oluşturması
E) Devlet sınırlarını hayal etmelerini istemesi
44.
Matematik dersine giren Gülcan Hanım, derste öğrencileri arasında bir sürtüşme olduğunu fark etmiş, koridorda da öğrencilerin itişmelerini görmüştür.
46.
Buna göre problemi çözmesi gerektiğini düşünen
Gülcan Hanım’ın öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapması en uygundur?
Okul rehber öğretmeni Ferruh Bey, 5. sınıf öğrencisi
Duygu ile psikolojik danışma görüşmeleri yapmaktadır.
Bu görüşmelerden birinde Duygu, Ferruh Bey’e aşık olduğunu itiraf etmiştir.
Buna göre, Duygu’nun ilgisini öğrenen Ferruh Bey
aşağıdakilerden hangisini yaparsa rehberlik ilkelerine uygun davranmış olur?
A) İdareyi durumdan haberdar etmesi
B) Okul rehber öğretmeninden yardım istemesi
A) Duygu’nun ailesine haber verirse
C) Ders anlatmaya devam edip durumu görmezden gelmesi
B) Kendisinin öğretmen, onun da öğrenci olduğunu kesin bir dille anlatırsa
D) Sorunun ne olduğunu anlamaya çalışması
C) Duygu’nun yaşı gereği ilgisinin geçici olduğunu düşünüp, durumu görmezden gelirse
E) Kesin bir dille bu davranışlara son verilmesi gerektiğini anlatması
D) Kendisinin evli olduğunu, eşinin durumdan haberdar olmadan vazgeçmesi gerektiğini söylerse.
E) Durumu hemen müdüre iletirse.
K P S S EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI - 4
9
2013-2014
| REHBER ÖĞRETMEN
47.
9. sınıfların sınıf öğretmeni olarak atanan Selim Bey’in
öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmektedir?
49.
Rehberlik anlayışına sahip bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
A) Öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine
fırsat verme
A) Rehberlik planını sınıfın özelliklerine göre şekillendirmek
B) Öğretimde, öğrencilerin bilişsel gelişim düzeylerine
göre materyal ve dil kullanma
B) Veli toplantısı yaparak ailelerle tanışmak
C) Oryantasyon yapmak
D) Sınıfa otobiyografi uygulamak
C) Öğrenciyi potansiyelinin daha fazlasını ortaya koyması için güdüleme
E) Okul rehber öğretmeniyle bağlantı kurmak
D) Bireysel farklılıkları dikkate alma
E) Sınıfta öğrencileriyle yaşadığı problemleri ben dilini
kullanarak ifade etmek
48.
Lise dönemindeki öğrencilerde soyut düşünme yeteneğinde oldukça önemli gelişmeler olmasına karşın, öğrencilerin bir bölümünde somut düşünme halen baskındır. Okul ve öğretmenler, öğrencilerin bu dönemdeki
zihinsel gelişimini destekleyecek bazı önlemler alabilir.
50.
Buna göre hangisi alınacak önlemlerden biri değildir?
Anaokulu yaşları, özerk olmanın ve girişimciliğin temellerinin atıldığı yaşlardır. Bu dönemde çocuk ana-baba
figüründe uzaklaşarak, yakın arkadaş gibi farklı bağlılık
figürleri aramaya başlar. Erikson’a göre ana-babadan
bu içimde uzaklaşma doğal ve sağlıklıdır. Bu nedenle
anaokuluna gitme çocuğun psiko-sosyal gelişimi açısından olumlu olacaktır.
Buna göre, hümanist yaklaşımı benimseyen bir anaokulu öğretmeninin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez?
A) Bilimsel ve esnek bir düşünme biçimi geliştirmelerine yardımcı olma
B) Fizik, kimya, biyoloji gibi derslerin laboratuvar ortamında deneyler yaparak gösterme
A) Öğrencilere, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ortamlar hazırlar.
C) Kurumsal konularda tartışma ortamı oluşturma ve
farklı düşünceleri ortaya atmalarını sağlama
B) Çocukların özerk davranışları sergilemelerine izin
vermelidir.
D) Bilgileri ezberletmek yerine anlamlarına yardımcı olacak şekilde örgütleme ve kodlama stratejileri öğretme
C) “Sen kötü bir çocuksun” yerine “oyuncağı bu şekilde alman doğru bir davranış değil” şeklinde davranış gösterme
E) Öğrencilerin derslere çalışırken ortak bir metabilişe
sahip olabilecekleri şekilde yöntemler geliştirme
D) Davranış yerine kişiliğe vurgu yapma
E) Uygun davranışı anlatmakla birlikte nasıl yapıldığını
gösterip uygulatmak
K P S S EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI - 4
10
2013-2014
| REHBER ÖĞRETMEN
Download

indirmek için tıklayınız