Bizi takip edin:
YALÇINLAR ALÜM NYUM KOMPOZ T
Kaleiçi Mah. Gökçeali Yolu No.39/A
PLAST K N AAT ve REKLAM ÜRÜNLER
PK.34540 Çatalca / stanbul / TR
[email protected]
SAN. T C. LTD. T .
P. +90 212 789 24 00 F. +90 212 789 55 56
www.yalcinlartr.com
KUSURSUZLU UN SEMBOLÜ,
MD CEPHELERE RENK KATIYOR...
THE SYMBOL OF PERFECTION IS
NOW REVIVING THE FACADES...
Kusursuz ve mükemmelliyetçi tasar m, rakipsiz
Impeccable perfectionist design, the feeling of
bir güç hissi, prestijli bir ya am ve tabii ki bütün
unrivaled power, prestigious life and of course
bunlar n sembolü olan Ferrari K rm z s .
the symbol of all these the Ferrari Red.
Bütün dünyaca bilinen ve sayg nl
The Ferrari red very well known around the world
n göstergesi
olarak kabul edilen ve sadece Ferrari lisans yla
and considered to be the sign of prestige that may
kullan labilinen Ferrari k rm z s n imdi
only be used with the license of Ferrari is now
Eurametal ile Alüminyum Kompozit Panel
brought to you by Eurametal as Aluminium
olarak sunuyoruz.
Composite Panels .
Daha prestijli ve sayg n yap lar için...
For more prestigious and reputable constructions
plus
F010
FERRARI RED / FERRARİ KIRMIZISI
ALÜM NYUM KOMPOZ T PANEL
ALÜM NYUM KOMPOZ T PANEL
ALUMINIUM COMPOSITE PANEL
ALUMINIUM COMPOSITE PANEL
Üretici Firma Manufacturer
Üretici Firma Manufacturer
Detayl bilgi için lütfen bize ula n.
For details, please contact us.
w w w. y a l c i n l a r t r. c o m
w w w. y a l c i n l a r t r. c o m
ALÜM NYUM KOMPOZ T PANELDE
YEN STANDARTLAR
MARKALARIMIZ
Yalç nlar, alüminyum kompozit panel sektöründe Metalbond
ve Eurametal markalar yla mü terileriyle bulu maktad r.
OUR BRANDS
Yalç nlar meets with its customers, Metalbond and
Eurametal brands in aluminium composite panel industry.
ALÜM NYUM KOMPOZ T PANEL N
AVANTAJLARI
NEW STANDARTS IN
ALUMINIUM COMPOSITE PANEL
ADVANTAGES OF ALUMINIUM
COMPOSITE PANEL
Geni bir kullan m alan olan Eurametal ve Metalbond Alüminyum
Kompozit Paneller, renk çe idi, çevresel etkilere dayan m , kolay
ekil verilebilirli i, s ve ses tutucu özelli iyle di er yap
malzemelerine göre üstün özelliklere sahiptir.
2013
2010
20 YILLIK SEKTÖREL TECRÜBE,
21. YÜZYILIN ÜRET M ANLAYI I
2010 y l nda ilk markam z olarak piyasaya sundu umuz Metalbond
Alüminyum Kompozit Panel, sektöründe k sa sürede bilinen ve
tercih edilen bir marka haline gelmi tir.
2013 y l yla beraber dünya devi Euramax ile yap lan i birli iyle,
özellikle in aat sektörü için Eurametal markam zla özgün ve
prestijli ürünler piyasaya sunulmu tur.
Our rst brand, Metalbond that we brought to the market in 2010
has become a konown and preferred brand in aluminium composite
panel industry in a short time.
With the year, 2013, original and prestigious products have been
brought in the market with our Eurometal brand, especially for building
industry with our cooperation with the world's giant company Euromax.
Alüminyum kompozit panel
özel i lem görmü ve boyanm
iki alüminyum levhan n, aras na
polietilen malzeme konularak
yüksek teknoloji yard m yla
yap t r lmas yla olu turulan
bir yap malzemesidir.
20 YEARS OF EXPERIENCE
21ST CENTURY PRODUCT ON CONCEPT
Yalç nlar, 20 y ll k tecrübesiyle reklam ve yap ürünleri üretimi ve
pazarlamas konusunda sektörünün önde gelen üretici kimlikli
kurulu lar ndan biridir. Olu turdu u geni bayi a yla Türkiye ye ve
Dünya n n bir çok ülkesine Metalbond, Eurametal markalar yla alüminyum
kompozit panel sat yapmaktad r.
FARK YARATIN
Aluminium composite panel is
a structural element that is created
with specially treated and painted
two aluminium plates, with the
help of high-tech bonding between
the polyethylene materials.
MAKE DIFFERENCE
Estetik, k bir görünüm sa lar, kolay kullan l r. %100 geri
dönü ümlü, çevre dostu bir üründür. leme kolayl sayesinde
istenilen tasar mlar uygulamada iyi sonuç vermektedir. Esnek
yap s sayesinde yarat c l n z istedi iniz gibi kullanabilirsiniz.
Eurometal and Metalbond aluminium composite panels which
have widespread usage has superior properties than other
structure materials with color variety, resistance to
environmental effects, easy of forming, noise and heat
insulation property.
Aesthetics, provides an elegant appearance, and is easy to use.
It is % 100 recyclable and environmentally friendly product. With
its ease of handling the desired design gives good results in
practice. You can use your creativity as you want due to its
exible structure.
STANDARTLARIMIZ
OUR STANDARDS
Alüminyum kompozit panel, modern yap lar n tasar m nda kullan lan
Dünyadaki sektörel geli meleri çok yak ndan takip eden ve bu geli me ve
yenilikleri e zamanl olarak ülkemize ta yan Yalç nlar, y ll k 4.000.000
m2 kapasitesi, high-speed üretim band , bünyesinde çal t rd mimar ve
mühendis ekibiyle k sa sürede sektörünün takip etti i, güçlü
kurulu lar ndan biri haline gelmi tir.
ça da , estetik ve fonksiyonel bir yap malzemesidir. Cephe kaplamalar ,
iç mekan dekorasyonlar, tavan kaplamalar , bölme sistemleri,
reklam panolar , fuar standlar , benzin istasyonlar , mobilya sektörü,
sergileme elemanlar , bölücü duvarlarda esteki ve ça da bir yap
1
Uygulama alanlar , kullan m yeri farkl l na ve taleplere
göre 2 mm den 6 mm ye kadar olan kal nl klarda
üretim yapabilmekteyiz.
2
Üretim hatlar m zdan 1250 mm ve 1500 mm
geni liklerinde alüminyum kompozit panel üretebilmekteyiz.
3
Sat öncesi ve sonras her türlü teknik yard m veya
hizmet ihtiyac n zda konusunun uzman kadromuzla
yan n zday z.
1
Application areas, according to the difference of the
locations and demands, we can can produce thicknesses
of productions up to 2 mm to 6 mm.
2
We can produce aluminium composite panel with
widths of 1250 mm and 1500 mm production lines.
3
Before and after sales, we are next to you with all kinds
of technical assistance or service requirements with
the subject specialist staff.
eleman olarak kullan lmaktad r.
Yalç nlar, is one of the leading producer identity companies in the
advertising and production and marketing of building products with its 20
years experience. With its extensive dealer network, the company sells
aluminium composite panels with the brands of Metalbond,Eurometal to
Turkey and many countries in the world.
Yalç nlar, who closely follows industrial developments and transports
these developments and innovations to our country at the same time,
has become one of the strongest institutions in a short time followed by
the industry with its 4 million m2 capacity per a year, high speed
production line and with its architects and engineer that employ in the
company.
Aluminium composite panel is an aesthetic and functional building
material used in the design of modern buildings. Wall coverings, interior
decorations, ceiling coverings, partition systems, billboards, exhibition
stands, gas stations, furniture industry, and display elements are used
2013 y l ile beraber ikinci
hatt n da faaliyete sokan
Yalç nlar, yeni yat r mlar yla
ve ar-ge çal malar yla
özellikle alüminyum kompozit
panel sektörüne yön veren
en önemli aktörlerden biri
haline gelmi tir.
Yalç nlar, activating their second
line with the year of 2013, has
become one of the most
important actors for directing
especially aluminium composite
panel industry with their new
designs and research and
development studies.
as aesthetic and modern structural element in divider walls.
Daha fazlas n isteyenlere
Those who want more
Download

ALUMINIUM COMPOSITE PANEL ALÜM NYUM KOMPOZ T PANEL