DİZEL MOTORLU
JENERATÖR
GRUPLARI
Güç
Jeneratör
Grup
Modelleri
220
580
176
464
Gf.0,8
400 / 230 V - 50 Hz
Standby
Prime
kVA
kVA
AD 220
AD 275
220
275
200
250
AD 330
AD 410
330
410
300
375
AD 490
AD 510
AD 550
485
510
550
425
460
500
AD 580
580
525
Standby: Değişken yük miktarı altında
aralıklı çalışma şekli. Şebeke enerjisine
yedek güç olarak çalışabilir aşırı
yüklenemez.
Prime:
Şebeke enerjisi olmadığında
değişken yük altında sürekli güç kaynağı
olarak çalışma şekli. Günde 24 saat
değişkengüç altında çalışırken her 12 saat
1 saat arayla %10 aşırı yüklenmeye izin
verilmiştir. Diğer Çal›şma şartlar› için
firmam›z› aray›n›z.
STANDART JENERATÖR ÖZELLİKLER
MOTOR
KONTROL SİSTEMİ
•
•
•
•
•
1. Otomatik Şebeke Ar›za ve jeneratör kontrol panosu - P732
Kontrol, izleme ve koruma panosu jeneratör şasesi üzerine montajl›d›r.
Cihazlar:
- DSE, model 7320 modül ile sistem kontrolü
- Elektronik, otomatik akü şarj cihaz›
- Acil stop butonu
•
•
•
•
•
•
DOOSAN, dizel motor.
4 zamanl›, su soğutmal›, turbo şarjl›, şarj hava soğutuculu
Direkt enjeksiyonlu yak›t sistemi, elektronik güvernör kontrol
24 Volt D.C. starter ve şarj altarnatörü
Değişebilir yak›t filtresi, yağ filtresi ve kuru elemanl› hava
filtresi
Soğutma radyatörü ve fan›
Start aküsü (kurşun asitli), kablolar› ve sehpas›
Esnek yak›t hortumlar› ve yağ boşaltma vanas›.
Endüstriyel kapasitede susturucu ve kompensatör
Ceket suyu ›s›t›c›s›
Montaj ve kullan›m el kitab› ve pano devre şemalar›
ALTERNATÖR
•
•
•
•
•
•
•
F›rças›z, tek yatakl›, esnek diskli, 4 kutuplu.
Yal›t›m s›n›f› H.
Koruma s›n›f› IP21.
Kendinden ikazl› ve regülasyonlu.
Elektronik otomatik voltaj regülatörlü
Harmonik bozulmalar›na karş› stator sarg›lar› 2/3 ad›ml›
Sarg›lar, yağ ve aside karş› tropik epoksi reçine ile vakum
bas›nc›
alt›nda yal›t›lm›şt›r.
ŞASE
• Şekillendirilmiş çelik şase üzerine montaj› yap›lm›ş jeneratör
grubu.
• Çelik şase ile motor ve alternatör ayaklar› aras›na montajl›
titreşim önleyici takozlar.
• Şase içerisinde yak›t tank›.
• Kanca ile kolay kald›rma ve taş›ma olanağ›.
• Yak›t tank›nda; yak›t dolum kapağ›, göstergesi ve boşaltma
tapas›.
KABİN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Modüler prensiplere göre tasarlanm›ş kabin parçalar›
Civata ve somun ile yap›lan kaynaks›z bağlant›lar.
Kabinin her iki taraf›nda kilitlenebilen kap›lar
Kimyasal temizleme işleminden sonra elektrostatik polyester
toz boyayla boyanm›ş ve f›r›nlanm›ş kabin saç parçalar›
Is›ya karş› yal›t›lm›ş kabin içi egzoz sistemi
Kabin d›ş›na montajl› acil stop butonu
Kabin üzerinden direkt kald›rma ve taş›ma olanağ›
Kolay bak›m ve kullan›m olanağ›
Şeffaf pano penceresi
KALİTE STANDARDI
• Jeneratör VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34-1,
ISO 3046 standartlar›n› karş›lar ve kalite güvence
sistemi Szutest ISO 9001 sertifikal›d›r.
a) DSE 7320 kontrol modülü özellikleri
• Modül şebeke voltaj›n› ve frekans›n› izler ve yedek
jeneratör grubunu ve güç transfer sistemini kontrol eder
• Modül çal›şma ve ar›za durumlar›n› LCD ekran›nda gösterir
• Mikro-işlemci kontrollü
• Ön panelden ve PC yaz›l›m vas›tas›yla programlama
• 132 x 64 piksel LCD ekran› ile bilgileri kolay okuma
• Yumuşak tuşlu membran klavye ve beş tuşlu menü navigasyon
• Ethernet ve RS232, RS 485 vas›tas›yla uzaktan iletişim ve
SMS ile rapor alma
• Tarih ve saat ile kay›t defterinde (50) ar›za/olay gösterme
• Motor egzersiz durumu ve bak›m program›n› tarih ve
saat ile ekranda gösterme
Kontroller
Stop - Manuel - Otomatik - Test - Start - Sessiz/Lamba test jeneratöre transfer - Şebekeye transfer - Menü navigasyon butonlar›
b) LCD ekrandan ölçme göstergeleri
Motor
Jeneratör
• Yağ bas›nc› (PSI & Bar)
• Volt (L-L / L-N)
• S›cakl›k (°C & °F )
• Ak›m (L1, L2, L3)
• H›z, d/d
• Frekans (Hz)
• Çal›şma saati
• kW
• Akü voltaj›
• Cos
• Zaman› gelen bak›m
• kVA, kVAr,
Şebeke
• kWh, kVAh, kVArh
• Volt (L-L / L-N)
• Faz s›ras›
• Frekans (Hz)
c) Korumalar
İkaz alarmlar›
Durdurma alarmlar›
• Şarj ar›zas›
• Start ar›zas›
• Düşük akü voltaj›
• Acil stop
• Stop ar›zas›
• Düşük yağ bas›nc›
• Düşük yak›t seviyesi (opsiyon.)
• Yüksek motor s›cakl›ğ›
• kW aş›r› yük
• Düşük su seviyesi
• Ters faz s›ras›
• Düşük/yüksek h›z
• Hız sensör sinyali kayıp
• Düşük/yüksek jeneratör frekans›
Ön-alarmlar
• Düşük/yüksek jeneratör voltaj›
• Düşük yağ bas›nc›
• Yağ bas›nç alg›lay›c› bağl› değil
• Yüksek motor s›cakl›ğ›
• Faz yönü
• Düşük motor s›cakl›ğ›
Elektriksel devreyi açma
• Düşük/yüksek h›z
• Toprak hatas›
• Düşük/yüksek jeneratör frekans›
• kW aş›r› yük
• Düşük/yüksek jeneratör voltaj›
• Jeneratör aş›r› ak›m
• ECU ikaz
• Ters faz s›ras›
d) LED 'li göstergeler
• Şebeke haz›r
• Şebeke devrede
• Jeneratör haz›r
• Jeneratör devrede
2. Şaseye montajl›
jeneratör güç ç›k›ş›
bağlant› paneli
DSE
DEEP SEA ELECTRONICS
AUTO
0
2
3
DSE 7320
7
Model
Standby
Gücü
Gf. 0,8
Prime
AD 220
AD 275
AD 330
AD 410
AD 490
kW
220
176
275
220
330
264
410
328
485
388
kVA
200
250
300
375
kW
160
200
240
300
kVA
Marka
AD 550
AD 580
510
408
550
440
580
464
425
460
500
525
340
368
400
420
P158LE
DP158LC
P180LE
DP158LD
DOOSAN
Model
P086TI
Standby Gücü,
kW
(anılan devirde)
HP
P126TI
P126TI-II
199
272
294
362
414
449
494
510
267
364
394
485
555
602
662
683
Toplam silindir hacmi
14,6
14,618
18,3
14,618
8-V
8-V
10 - V
8-V
54,8
55,1
P158LE-1
Turboşarjl› ve Şarj Hava Soğutuculu
Aspirasyon ve Soğutma
8,07
Litre
11,05
Silindir sayısı ve tipi
DİZEL MOTOR
AD 510
6 - S›ral› Tip
Motor devri
1500
d/dk
Çap ve Strok
111 x 139
mmxmm
Sıkıştırma oranı
123 x 155
128 x 142
17,1:1
16,4:1
15,0:1
Elektronik
Guvernör sınıfı
21,1
1/2
Yakıt sarfiyatı
27,5
31,3
40
43,9
48,9
3/4
31,7
40
47
58,4
65,1
72,9
81,3
83,4
Tam
43,1
53,3
63,1
78,7
89,3
99,6
111,6
115,1
Yakıt tankı kapasitesi
Litre
380
470
700
700
850
700
Yağlama yağı kapasitesi
Litre
15,5
23
21
22
35
22
I/sa Yük
Litre
Radyatörden atılan hava
m /dk
Yanma havası miktarı
m /dk
Egzoz gazı miktarı
m /dk
68,5
90
91
90
522
550
522
700
30,1
33,7
33,1
78,3
88
97,9
98
580
529
580
561
3
190
370
450
3
16,95
21,09
22,33
26,1
29,1
3
33,9
49,7
51,2
59,5
580
593
650
520
o
Egzoz gaz sıcaklığı
52
46
Soğutma sıvısı kapasitesi
C
Aç›k Grup
Boyutlar (boy x en x yükseklik) m
Ağırlık (kuru)
2,69 x 1,15 x 1,62
kg
3,02 x 1,3 x 1,6
2265
1800
2375
3,03 x 1,55 x 1,99 3,11 x 1,55 x 1,99 3,11 x 1,55 x 1,99 3,26 x 1,55 x 1,99 3,11 x 1,55 x 1,99
3130
3030
-
3380
-
MS 70
MS 80
MS 70
Ses Yal›t›m Kabinli Grup
Kabin Modeli
AK 50
3,4 x 1,22 x 1,94
Boyutlar (boy x en x yükseklik) m
Ağ›rl›k (kuru)
MS 60
3,96 x 1,36 x 2,1
2950
2175
kg
MS 70
3065
4,46 x 1,61 x 2,48
4025
4150
4,46 x 1,61 x 2,48 4,81 x 1,61 x 2,62
4100
4570
4,46 x 1,61 x 2,48
4200
Ürünlerini sürekli geliştiren firmam›z bu broşürdeki özellikleri değiştirme yetkisine sahiptir.
İsteğe Bağl› Donan›mlar
Dizel Motor
•
Yağ Is›t›c›s›
Alternatör
3 kutuplu ç›k›ş şalteri
• Rutubet önleyen ›s›t›c›
• Büyük güçte alternatör
•
Panel
Şarj ampermetresi
• Transfer panosu 3 kutuplu
• Transfer panosu 4 kutuplu
• Toprak kaçağ›, tek jeneratör
• Uzaktan izleme
• Otomatik senkronizasyon ve
güç kontrol sistemi
•
Aksesuarlar
Ana yak›t tank›
Otomatik ve/veya manuel
yak›t dolum sistemi
• Yak›t-su ay›r›c› filtre
• Düşük yak›t seviyesi alarm›
• Meskun mahal tip susturucu
• Muhafaza kabini
• Ses yal›t›m kabini
• Römork
• Manuel yağ boşaltma pompas›
• Tak›m seti, bak›m için
•
•
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş
Rüzgarlıbahçe Mah., Selvi Çıkmazı, No:10
34805, Kavacık - Beykoz / İSTANBUL
T: 0216 681 00 00 F: 0216 681 57 81
e-mail: [email protected] www.aksa.com.tr
15.08.2014
GRUP
DİZEL JENERATÖR GRUPLARI
400 / 230 V - 50Hz
Download

AD 220