Since 1978
BORU HATLARI / PIPE LINES
Since 1978
Ekstrüzyonda dogru tercih...
Continious technology...
ÇÖZÜM ORTA⁄INIZ
Siz üretiminizi sorunsuz yap›n, maliyetlerinizi düflürerek
verimlili¤i art›r›n ve sektörünüzün en iyileri aras›nda yerinizi
al›n diye biz, 7 gün / 24 saat, y›llarca aral›ks›z üretim yapabilen
ekstrüzyon hatlar›n› ürettik. Son teknolojiyle donatt›¤›m›z bu
ekstruder ve ekipmanlar›m›z›n arkas›na da 30 y›ll›k MiKROSAN
güvencesini ve tecrübesini koyduk.
Dünya üzerinde 38 ülkeye teknoloji ihraç ederek 3800'ü aflk›n üretim
hatt› kurduk ve hizmet verdi¤imiz kurulufllar›n takdirini toplad›k.
Güçlü, baflar›l› bir Ar-Ge departman› için sürekli yat›r›m
yaparak, boru hatlar›nda çap 1000 mm'ye, üretim kapasitesinde
de saatte 1500 kg’ye ulaflmay› baflard›k. Profil hatlar›nda ise
Çift Vidal› Ekstruderlerimizi daha da gelifltirerek, kap› pencere
profillerindeki üretim h›z›n› 6 m/dak’ya ç›kard›k. Çift, dört,
alt› ve sekiz ç›k›fll› profil üretim hatlar›n› gelifltirdik. Bunlarla
birlikte daha genifl tip kal›p, çekici ve testere ebatlar› üretici
firmalar›n hizmetine sunduk.
Mikrosan olarak biz, hizmet verdi¤imiz ilk günden bugüne
bilimin ve teknolojinin tüm yeniliklerini yak›ndan takip ediyor,
en iyi ekstruderleri üretebilmek için sürekli teknoloji
gelifltiriyoruz. Ayr›ca, üretimde CE, TSE, ISO 9001 kalite
belgelerine sahip malzemeler kullanarak üretti¤imiz her bir
ekstruderi üstün kalite testlerinden geçiriyoruz. Böylece, en
hassas tezgahlara sahip, maksimum kapasiteyle çal›flan,
kaliteli ürün ç›karan, süratli ve kullan›m› kolay makinalar
üretebiliyoruz.
Dünyan›n en iyileriyle rekabet ederek inflaat, otomotiv, mobilya,
s›hhi tesisat, savunma, elektronik, tekstil ve ambalaj sektörleri
baflta olmak üzere bizimle çal›flan pek çok firmaya kalite,
kazanç ve baflar› sa¤l›yor, çal›flt›¤›m›z firmalar için eflsiz bir
çözüm orta¤› oluyoruz.
YOUR TRUSTABLE PARTNER
Mikrosan has been working since 1978 to facilite your
production processes, enable you to produce higher quality
product, incraese your success graph and to increase your
profitability by reducing your production costs. Mikrosan
pursues all scientific and technologic innovations, goes through
continuous development undner the guidance of specialised
consultants and trains it staff to provide you a perfect service.
It, eventually, carries the rightful profud of being an engineering
company introducing you the unique technogies.
2
BORU HATTI / PIPE LINE 3
BORU HATTI
PIPE LINE
M‹KROSAN BORU TESTERELER‹
M‹KROSAN PIPE SAWS
Modeller/Models: MDT 75, MDT 110,
MDT 400, MDT 630 MGT 50Giyotin testere/Guillotine saw
MTT 160, MTT 250
MiKROSAN BORU DEV‹RME SEHPASI
MIKROSAN PIPE TILTING UNIT
M‹KROSAN BORU ÇEK‹C‹LER‹
MIKROSAN PIPE HAUL-OFF
Modeller/Models: MÇÇ 250/950, MÇÇ 250/1200,
Modeller/Models: MDS 2500, MDS 3000,
MÇÇ 250/1800, MÇÇ 250/2400, MÇ 250/4K, MÇ 400/4K,
MÇ 500/4K, MÇ 75/3K, MÇ 400/6K, MÇ 630/6K
MDS 4000, MDS 6000, MMDS6000, MMDS 8000,
MMDS 12000,
4
M‹KROSAN BORU HAVUZLARI
MIKROSAN PIPE TANKS
Modeller/Models: MVBH 75/6000, MVBH 75/8000,
MVBH 125/6000, MVBH 250/6000, MVBH 400/6000,
MVBH 630/6000, MVBH 1000/8000
M‹KROSAN TEK V‹DALI EKSTRUDER
MIKROSAN SINGLE SCREW EXTRUDER
Modeller/Models: MTV 20/20 D, MTV 20/25 D,
MTV 25/25 D, MTV 30/25 D, MTV 40/25 D, MTV 50/25 D,
MTV 60/25 D, MTV 60/30 D, MTV 60/36 D, MTV 60/40 D,
MTV 75/30 D, MTV 75/36 D, MTV 90/30 D, MTV 90/36 D,
MTV 110/30 D, MTV 135/30 D
M‹KROSAN Ç‹FT V‹DALI EKSTRUDER
MIKROSAN TWIN SCREW EXTRUDER
Modeller/Models: MÇV 55/20 D, MÇV 67/22 D,
MÇV 67/24 D, MÇV 68/25 D, MÇV 75/25 D, MÇV 90/20 D,
MÇV 90/23 D, MÇV 90/26 D, MÇV 110/25 D, MÇV 110/28 D,
MÇV 135/25 D
BORU HATTI / PIPE LINE 5
M‹KROSAN TEK VE Ç‹FT V‹DALI EKSTRUDERLER‹
Modeller/Models: MÇV 55/20 D, MÇV 67/22 D, MÇV 67/24 D, MÇV 68/25 D, MÇV 75/25 D, MÇV 90/20 D, MÇV 90/23 D,
MÇV 90/26 D, MÇV 110/25 D, MÇV 110/28 D, MÇV 135/25 D
Modeller/Models: MTV 20/20 D, MTV 20/25 D, MTV 25/25 D, MTV 30/25 D, MTV 40/25 D, MTV 50/25 D, MTV 60/25 D, MTV 60/30 D,
MTV 60/36 D, MTV 60/40 D, MTV 75/30 D, MTV 75/36 D, MTV 90/30 D, MTV 90/36 D, MTV 110/30 D, MTV 135/30 D
CE, TSE ve ISO 9001 kalite belgeli parçalardan oluflturulmufl, her biri birer mühendislik ve teknoloji harikas›
Mikrosan Boru Ekstruderleri ile üretim kapasitenizi 1500kg/saat’e kadar ç›karabilirsiniz. PVC, polietilen ve
polipropilen hammaddeleriyle üretim yapma imkan›n›z›n yan› s›ra kompozit malzemelerden de sa¤l›kl› bir
üretim yapma olana¤›n›z mevcuttur. Mikrosan Boru Ekstruderleriyle üretim aral›¤›n›z› 8 mm’den 1000 mm’ye
kadar çeflitlendirebilirsiniz.
MIKROSAN SINGLE AND TWIN
SCREW EXTRUDERS
Pipe Extruders, which enable you to increase your production capacity from minimum
upto 1500kg/hour, like all other Mikrosan machinery, are the masterpieces of engineering
and technology. All electronic parts used in production are manufactured by using the
advanced European technologies,awarded with CE,TSE and ISO 9001 Quality Certificates.
The optional adaptors to be fixed to pipe heads increase the ranges of production. You
can use Mikrosan Pipe Line Extruders to produce PVC, Polyethylene and Polypropylene
pipes with a diameters varying from ø 8mm upto ø1000mm.
6
HUN‹ VE DOZAJ ÜN‹TES‹
DOSING UNIT
Mikrosan huni ve dozaj ünitesi ile üretim için kullanaca¤›n›z hammaddenizi otomatik olarak
yükleyip, süreci k›salt›r, daha sa¤l›kl› bir üretim yapabilirsiniz. Mikrosan Dozaj Ünitesi’nin
içindeki özel tasar›ml› burgu sayesinde üretime haz›rlanan hammaddeyi sa¤l›kl› flekilde
ekstruderin ana burgular›na aktarabilir, üretim kalitesi için gerekli olan ideal hammadde
ihtiyac›n› ve burgulardaki optimum dolulu¤u sa¤layarak ekstrüzyon sürecini kolaylaflt›rabilirsiniz.
We are aware of importance of the raw material mixing and
obtaining the right melt for high quality of your production.
Therefore, we use dosing units in Mikrosan Extruders, which
volumetrically convey raw materials to the screws in right
required amounts.
BORU HATTI / PIPE LINE 7
ELEKTR‹K DOLABI
ELECTRIC CABINET
REDÜKTÖR
Hassas tezgahlarda ifllenmifl, içinde kullan›lan özel yatak ve rulmanlarla
daha uzun ömürlü olmas› sa¤lanan redüktörleri yüksek torklarda bile
emniyetli bir flekilde kullanabilirsiniz. Mikrosan mühendisleri taraf›ndan
gelifltirilmifl özel geri bask› blo¤u sayesinde, çok yüksek geri bask›lara
bile dayanabilen güçlü redüktörler ile üretiminizin sürekli emniyette
olmas›n› sa¤layabilirsiniz.
GEARBOX
The gearboxes, which have a longer service life with our precision working
lathes and special bearings, can also operate safely at high torques.
MOTOR
Ekstruderlerimizde en ileri teknolojiye sahip, emsalsiz Servo, AC ve
DC motorlar› kullan›ld›¤› için, üretim sürecinde yüksek performans
alabilir ve Mikrosan Ekstruderleri uzun y›llar sorunsuz kullanabilirsiniz.
MOTOR
Highest technology Servo, AC and DC motor are applied on Mikrosan
Extruders to provide endurance and high performance.
8
BORU KAFALARI
Boru kafalar›ndaki özel tasar›m sayesinde, makina içerisindeki
eriyik, kafadan ç›k›fla kadar sa¤l›kl› ve homojen bir flekilde ilerler.
Böylece daha sa¤l›kl› bir üretim gerçekleflir. Avrupa’dan ithal, özel
çelik ve uygulamad›¤›m›z yüksek alafl›ml› kromaj sayesinde ömrü
uzat›lan kafa içindeki pim ve düzeler ile boru kal›plar›ndan uzun
y›llar faydalanabilirsiniz. Ak›ll› kafa modeli sayesinde boru
merkezlemelerini kolayca yapabilir ve üretimdeki muhtemel ovallik
problemlerini minumuma indirirsiniz.
PIPE HEADS
As a result of special pipe heads design we provide homogenious and
harmonious distribution of melted mass. Because of choosing right and
high crome alloyed steel our pin and nozzes have long-therm working
life. Of course due to such sensitivity of our company our clients are
obtaining pipes with a very smooth surface and high quality.
SENSÖRLER
Mikrosan Kafa Bas›nç Sensörü sayesinde boru kafas›ndaki bas›nc›
her zaman kontrol alt›nda tutabilirsiniz. ‹stedi¤iniz takdirde makinan›za
ilave edebilece¤iniz Mikrosan Eriyik Is› Sensörü sayesinde de makina
içerisindeki eriyi¤in gerçek s›cakl›¤›n› kontrol panelinden görerek
s›cakl›k de¤erlerine rahatça ulaflabilirsiniz.
SENSORS
Heat Pressure Sensor always keeps pipe heads pressure under control, while
melt Heat Sensor controls the real temperature of raw material. You can
monitor all these parameters from control panel.
BORU HATTI / PIPE LINE 9
BURGU VE S‹L‹ND‹R
SCREW AND BARREL
Avrupa çeli¤inden üretilmifl ve çok ›s› bölgeli olarak tasarlanm›fl silindir, proses esnas›nda
farkl› ›s›lar uygulayabilmenize olanak sa¤lamaktad›r. Ayriyeten yivli ifllemeli hammadde de
girifl bölgesi sayesinde ekstruderin kapasitesi yükseltilerek veriminiz art›r›lm›flt›r. Özel
tasar›ml› burgu geometrileri sayesinde, farkl› hammadde formülasyonlar›nda bile mükemmel
plastifiye elde edilmektedir...
Manufactured from special European steel, our screws and barrels are
designed with multi heating zone abilities,due to this special design You are
able to apply different heats to different locations with multi-regional design.
Specially designed grooved input of material gives you an ability to increase
capacity of your production.
M‹KROSAN BORU
KAL‹BRATÖRLER‹
Özel kalay alafl›ml› bronzdan üretilen ve üretim biçiminize göre
çap 8 mm-çap 1000 mm aral›¤›nda kalibratörlerimiz sayesinde çekim
h›z›n› maksimuma çevirerek birim zamandaki üretim miktar›n›z›
art›rabilirsiniz. Ayn› zamanda ayarl› alternatifi olan kalibratörlerimiz
sayesinde Mikrosan makinalar›n› tam kapasiteli ve verimli kullanabilirsiniz.
MIKROSAN PIPE
TANK CALIBRATOR
With our special calibrators you can increase production in unit time
by maximizing its running speed. We manufacture calibrators with
diameters varying from ø8 mm upto ø1000 mm according to your
production requirements.
10
FAN
FAN
Hammaddenizin s›cakl›¤›n› sabit tutan Mikrosan havalı
so¤utma fanları sayesinde fazla ›s›nmay› engelleyebilir,
ürününüzü bu tür risklerden uzak tutabilirsiniz.
We well know the problems that occur upon overheat of
plastic melt. Mikrosan extruders use air cooling fans to
stabilise heat and keep you away from such risks.
ISITICI
Plastik ekstruzyon prosesinde ›s›ya hakim olmak baflar›
yolunda en önemli faktördür. Bu yüzden
makinalar›m›zda en kaliteli seramik ›s›t›c›lar›
kullan›yoruz. Özel gelifltirdi¤imiz ›s›t›c›lar, burgu ve
silindiri sürekli sabit, hassas ve do¤ru ›s›da tutar.
Hammaddeniz ne kadar çeflitli olursa olsun, nihai
üründe mükemmel sonuç elde etmenize yard›mc› olur.
HEATER
As we know the importance of heating during
production with plastic raw material we use the
top quality ceramic heaters in our machines.
KONTROL PANEL‹
CONTROL PANEL
Dokunmatik, renkli ekranl› Mikrosan Bilgisayarl› Kontrol Paneli sayesinde, bütün prosesi sa¤l›kl› kontrol
edebilirsiniz. Geliflmifl dil seçenekleriyle istedi¤iniz dilde kullanabilece¤iniz panelin a¤a ve internete
ba¤lanabilme özelli¤i sayesinde, siz üretim alan›nda olmasan›z bile süreci kontrol edebilir, reçete
fonksiyonuyla da kulland›¤›n›z hammaddeye ya da nihai ürüne göre program yapabilirsiniz.
Paneli flifreleyerek, sadece üretimden sorumlu operatörlerin süreci kontrol etmesini sa¤layabilir ve geliflmifl
raporlama sistemiyle üretim esnas›nda gerçekleflen hata raporlar›ndan s›cakl‹k de¤erlerine kadar tüm
bilgilere rahatça ulaflabilirsiniz. Mikrosan Bilgisayarl› Kontrol Paneli ile s›cakl›k parametrelerini limitleyebilir,
bölgesel ›s› kontrolu yapabilir, zamanlama program›n› kullanarak üretimi istedi¤inizde bafllat›p bitirebilirsiniz.
Panel üzerinde yer alan eri¤ik ›s› ve kafa bas›nç göstergelerini kullanarak bas›nc› sürekli takip edebilir,
kontrol panelinin bu üstün özellikleriyle üretim sürecini kusursuz bir flekilde yönlendirebilirsiniz.
For providing you a perfectly running system that is under your control
and surveillance during production we use specially developed TFT
touch screen industrail PC and PLC. In order to obtian full controll in
the system together with high experienced Europen partners we have
developed a special software. With this special programs, you are able
to develope receipt and plans of work according to the raw material or
production profile; to save time by one touch operation of any selected
program; and to make synchro adjustment of production line at will.
Your control panel have an ideal position for your comfort in the process
of plastic extrusion.
BORU HATTI / PIPE LINE 11
M‹KROSAN VAKUMLU VE
SPREYL‹ BORU HAVUZLARI
Modeller/Models: MVBH 75/6000, MVBH 75/8000, MVBH 125/6000,
MVBH 250/6000, MVBH 400/6000, MVBH 630/6000, MVBH 1000/8000
Mikrosan Vakumlu ve Spreyli Boru Havuzlar›nda, boru çaplar›na göre
uygun alternatifler bulabilir, üretim biçiminize göre dilerseniz Mikrosan
Üstü Aç›k Boru Havuzunu da tercih edebilirsiniz.
12
MIKROSAN VACUUM AND
SPRAY PIPE TANKS
We provide you with alternatives of Mikrosan Vacuum and Spray Pipe
Tanks for your excellent production. We use the top quality material in
tanks without any concession quality. You also have an option of Mikrosan
Open Top Pipe Tanks.
BORU HATTI / PIPE LINE 13
M‹KROSAN VAKUMLU BORU HAVUZU
ÇAP AYARLAYICISI VE MAKARALARI
Mikrosan Vakumlu Boru Havuzlar›n›, üretti¤iniz borunun türüne ve çap›na göre tek ya da çok
bölmeli olarak bulabilirsiniz. Burada üretti¤iniz borular her vakum bölmesinden kademeli
bas›nca maruz kalarak geçer ve bu sayede kusursuz bir flekil al›r. Havuzlar›n içinde kulland›¤›m›z
çap ayarlay›c›lar› ve ovelik makaralar› sayesinde üretti¤iniz boru kalitesinin mükemmele
yaklaflmas›n› sa¤layabilirsiniz. Opsiyonel olarak sundu¤umuz özel ölçü cihazlar› sayesinde
de vakum miktar›n› art›rabilir ya da azaltabilirsiniz.
MIKROSAN VACUUM PIPE TANK AND
DIAMETER ADJUSTING UNITS
We supply Mikrosan Vacuum Type Pipe Tanks either with single or double vacuum pumps
according to the type or diameter of pipes you produce. Mikrosan ensure that your pipes by passing
through each of vacuum zones under gradual pressure in order to take a perfect shape. We supply
your machine with special measuring device in order to increase or decrease the amount of vacuum
at your will.
M‹KROSAN BORU
HAVUZU FISKIYES‹
Özel olarak tasarlanan f›skiye da¤›l›m› ve f›skiye
aç›lar› en do¤ru so¤umay› gerçeklefltirmektedir.
Su damlac›klar›, yüzeyi zedelemeden boru
geçiflini sa¤lar.
MIKROSAN WATER
SPRAYS
Distribution of water sprays are specially designed
for the best cooling without any damage to pipe
surface from water drops and water pressure.
14
M‹KROSAN HAVUZ KAPAKLARI
VE KONTROL PANEL‹
MIKROSAN TANK
CONTROL PANEL
M‹KROSAN BORU HAVUZU VAKUM
VE SU S‹RKÜLE POMPALARI
Mikrosan için özel tasarlanan vakum pompalar›, vakumun optimum enerji harcayarak
hem sa¤l›kl›, hem de ekonomik olmas›n› sa¤lar. Özel tasarlanan vakum pervanesi
ve mekanik salmastralar sayesinde prosesteki t›kanma ve paslanma sorunu ile
neredeyse hiç karfl›laflmayacaks›n›z. Su sirküle pompalar› ise ›s›nan suyu otomatik
olarak depoya gönderir, yerine so¤uk suyun gelmesini sa¤lar.
MIKROSAN PIPE TANK
VACUUM PUMPS
Number of vacuum pumps can be increased according to your pipe diameter and
request. In addition to this specially developed vacuum impellers and mechanical
seals provide maximum efficiency of vacuume with the minimum energy consumption.
BORU HATTI / PIPE LINE 15
M‹KROSAN BORU ÇEK‹C‹LER‹
Modeller/Models: MÇÇ 250/950, MÇÇ 250/1200, MÇÇ 250/1800, MÇÇ 250/2400, MÇ 250/4K,
MÇ 400/4K, MÇ 500/4K, MÇ 75/3K, MÇ 400/6K, MÇ 630/6K
Borunun çap›na göre de¤iflen palet geniflli¤i seçenekleri, ayarlanabilir çekme h›z›
ve talebe göre ayarlanabilir basma özellikleriyle donat›lan Mikrosan Boru Çekicisi’nde
çift kollu ya da çok kollu alternatiflerini bulabilirsiniz.
16
MIKROSAN PIPE HAUL-OFF
Synchronisation is very important in extrusion process. Thus, Mikrosan provides you with hi-tech
Haul-Off units. We supply Mikrosan Pipe Haul-Off with options of palet width changing according
to pipe diameter, adjustable haull-off speed and adjustable pressing capability for perfect production.
We prepare double or multi-arm hauling alternatives in Mikrosan Pipe Haul-Off. In order to minimise
erosion, we choose special palettes. You can also control production either from control panel or
on the machine as well.
BORU HATTI / PIPE LINE 17
M‹KROSAN BORU TESTERELER‹
Modeller/Models: MDT 75, MDT 110, MDT 400, MDT 630, MGT 50Giyotin testere/Guillotine saw MTT 160, MTT 250
Özel bir incelikte tasarlanan testereler sayesinde daha az çapak oluflur. PLC
ekran, Encoder ve switch sistemleri ile kesme boyunu istedi¤iniz ölçüde
ayarlayabilir, dikey ya da etraf›nda dönerek (dairesel) kesme ve gerekti¤inde
t›rafllama seçeneklerden birini kullanabilirsiniz. Deneyimli Ar-Ge ekibimizin
tasarlad›¤›, büyük çaplardaki borular için özel tip (planeter) dairesel testerelerle
630 mm’ye kadar kesme imkan› bulabilirsiniz.
18
MIKROSAN PIPE SAW
Saw blades have a special thin design preventing dust and burrs. Our PLC, encoder
and switch systems will enable you to have the desired cutting length during
production. You can individually determine cutting shape by using vertical or
planetary saw with a diameter of cut pipe upto Ø630 mm.
BORU HATTI / PIPE LINE 19
M‹KROSAN ÇOK KATMANLI
BORU HATTI
Kalorifer ve kombi tesisatlar›nda kullan›lan s›cak su borular›n›n üretimini
zahmetsiz bir flekilde gerçeklefltirmenizi sa¤layan, CE, TSE sertifikal› Mikrosan
Çok Katmanl› Boru Hatt›, Avrupa’n›n en ileri teknolojileriyle üretilmifltir. Ortadan,
d›flar›dan alüminyum folyolu ve cam elyafl› seçeneklerini sunan Mikrosan Çok
Katmanl› Boru Hatlar› ile h›zl› ve kaliteli üretim yapabilirsiniz.
MIKROSAN MULTILAYER
PIPE LINE
All electronic parts used in their production are manufactured by advanced European
technologies, awarded with CE, TSE and ISO 9001 Quality Certificates. By using
Mikrosan Multilayer Pipe Line, you can easily produce high quality hot water pipes
ideal for central heating and combi, boiler installations as well as other pipes required
for environments with unstable temperatures.
M‹KROSAN T-KAFA
T-Kafan›n özel tasar›m› üretimde do¤ru simetriyi sa¤lar, bu sayede folyolu
boru t›rafllama iflleminde sorun ç›kmas›n› engellersiniz. Ayn› zamanda
standart d›fl› tasarlanan T-Kafa, normalde fabrikan›zda dikey durarak çok
fazla yer kaplayan Co-Ekstruderi, paralel konumlayarak çal›flma alan›n›zdan
çok büyük bir alan kazanman›z› sa¤lar.
MIKROSAN T-HEAD
We ensure correct symmetry in manufacture process with the special
design of T-head, and prevent problems in foil and pipe scrapping.
Due to special adapther that can be optionally added to the T-Head
you can save your space on the factory and get better use of area
during the manufacturing process.
20
FOLYO KAPLAMA
KALIPLARI VE ÇEK‹C‹S‹
Üretti¤iniz borunun çap›na göre ayarlanabilen boru kal›plar›n› bas›nç,
s›cakl›k ve friksiyondan kaynaklanabilen afl›nmalar›, özel sert kaplamas›
sayesinde minimuma indirebilir ve yap›flt›r›c›n›n yüzeyde kalmas›n›
engelleyebilirsiniz. Ayn› zamanda özel folyo çekicisi sayesinde
alüminyum folyoyu gerekti¤i flekilde gerdirir ve sorunsuz bir üretim
elde olmufl olursunuz.
FOIL COATING TOOLS
AND SPECIAL HAULL-OFF
Pipe coating tools are specially designed in order to obtain required smooth
surface and right diameter on the pipe. With a special foil haull-off you can
strenghth the foil and get a stable manufacture for a long time.
M‹KROSAN FOLYO TAfiIMA ÜN‹TES‹
Bu ünitedeki özel gerdiriciler sayesinde üretimdeki en iyi kaplama kalitesini elde
edersiniz. Dilerseniz ekleyece¤imiz özel bir mekanizma ile folyo rulolar›n›n de¤iflimini
otomatik olarak da yapabilirsiniz.
MIKROSAN FOIL CARRYING UNITS
You can provide the required tightness and the best coating quality by means of their special tighteners.
We also provide an optional mechanism in foil carrying unit for automatic changing of coils.
BORU HATTI / PIPE LINE 21
M‹KROSAN BORU DEV‹RME SEHPASI
MIKROSAN PIPE TILTING UNIT
Modeller/Models: MDS 2500, MDS 3000, MDS 4000, MDS 6000, MMDS6000, MMDS 8000, MMDS 12000,
We provide you with Mikrosan Pipe Tilting Unit to facilitate adjustment for the
best tilting process based on the pipe weight and with adjustable Roller Tilting
Units to be easily used in heavier pipes.
Boru a¤›rl›¤›n› dikkate alarak en iyi devirmeyi sa¤layacak Mikrosan Boru Devirme Sehpas›
ve boru boyuna göre ayarlanabilen makaral› seçene¤i ile borular› daha kolay paketleyebilir
ve istifleyebilirsiniz.
CO-EKSTRUDER
Co-Ekstruder sayesinde conta üretebilir, boru üzerine tek veya çok renkli çizgiler
yerlefltirebilirsiniz. Üstelik Co-Ekstruderlerin yer kaplamamas› için hareketli
hortumlar kullanarak iflletmenizdeki yer kayb›n›n da önüne geçebilirsiniz. Ayn›
zamanda fabrikan›zda alan tasarrufu için iste¤iniz do¤rultusunda, makinay› ana
ekstruder flasesi üzerinde konumlayabilirsiniz.
22
CO-EXTRUDER
You can produce seals and apply mono
or multicolour stripes on a pipe with
these machines. Moreover, co-extruders
do not occupy a large space at your
facility with their flexible hoses.
M‹KROSAN OTOMAT‹K VE
MANUEL MUF MAK‹NALARI
Borular›n›z›n muflar›n› do¤ru ›s› ve bas›nçla ayarlayarak, Mikrosan
Manuel Muf Makinas›’nda elde edebilirsiniz.
MIKROSAN AUTOMATICAL &
MANUAL BELLING MACHINES
High quality bells of pipes you can obtain on the right adjusted and
heated Mikrosan Manual Belling Machines.
BORU HATTI / PIPE LINE 23
M‹KROSAN BORU HATTI TEKN‹K B‹LG‹LER
MIKROSAN PIPE LINE TECHNICAL CARACTERISTICS
TEK V‹DALI EKSTRUDER TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹ / SINGLE SCREW EXTRUDER TECHNICAL CARACTERISTICS
MTV 30/25D MTV 50/36D MTV 60/30D MTV 60/36D MTV 75/30D MTV 75/36D MTV 90/30D MTV 90/36D
Kapasite /Capacity
(HDPE)
(LDPE)
(PPRC)
Boru Çapı/ Pipe Diameter
L/D Oranı/ L/D Ratio
Maksimum Burgu H›z›/ Maximum Screw RPM
Silindir ısıtma bölge sayısı/Number of Barrel Heating Zones
Silindir ısıtma kapasitesi/Barrel Heating Capacity
Silindir so¤utma tipi/Number of Barrel Cooling Zones
Silindir so¤utma bölge say›s›/Barrel Cooling Type
Silindir so¤utma fan kapasitesi/Barrel fans Capacity
Motor devri/ Main Motor RPM
Maksimum Motor Torku/Main Motor Torque
Kontrol ünitesi/Control Panel
Silindir/Barrel
Is› kontrol bölgeleri
Adaptör/Adapther
Heating Zones
Kalıp/ Mould
Tesis edilmifl elektrik gücü/Installed Electrical Power
Makine Uzunlu¤u/ Machines Lenghth
Makine Genifllik/ Machine Width
Makine Yüksekli¤i (Hunili)/Machine Height with Funnel
Makine Yüksekli¤i (Hunisiz)/Machine Height without Funnel
Makine Çalıflma ekseni/Machine Working Axis
Makine A¤ırlı¤ı/Machine Weight
kg/s kg/h
kg/s kg/h
kg/s kg/h
15
12
8
80
70
55
200
185
150
230
200
170
340
320
250
400
370
340
650
380
300
800
700
650
mm
d/d / RPM
Adet/ Unit
kW
m3/s m3/h
d/d / RPM
Nm
Adet/ Unit
Adet/ Unit
Adet/ Unit
kW
mm
mm
mm
mm
mm
kg
30
25
27
3
4
4
1420
850
PLC/ ANALOG
3
1
7
1350
500
1850
1850
1060
650
50
36
110
4
16
HAVA / AIR
4
4920
1500
4500
PLC/ ANALOG
4
1
4
60
3200
1100
2150
1950
1060
1750
60
30
160
4
18,4
HAVA / AIR
4
4920
2000
6000
PLC/ ANALOG
4
1
4
90
3650
1100
2150
1950
1060
2200
60
36
175
4
22
HAVA / AIR
5
4920
2000
8500
PLC/ ANALOG
4
1
6
110
3900
1100
2150
1950
1060
2700
75
30
140
4
27,5
HAVA / AIR
5
4920
2000
11000
PLC/ ANALOG
4
1
5
138
4500
1350
2250
2100
1060
3000
75
36
140
5
29
HAVA / AIR
5
4920
2000
11000
PLC/ ANALOG
4
1
5
147
4900
1350
2250
2100
1060
3400
90
30
110
5
34
HAVA / AIR
5
4920
2000
19800
PLC/ ANALOG
6
1
6
210
5100
1425
2250
2100
1200
3900
90
36
110
6
40
HAVA / AIR
5
4920
2500
20000
PLC/ ANALOG
6
1
10
240
5600
1425
2250
2100
1200
4200
Ç‹FT V‹DA EKSTRÜDERLER‹N TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹ / TECHNICAL CARACTERISTICS FOR TWIN SCREW EXTRUDERS
Teknik özellikler/Technical Datas
Kapasite /Capacity
(PVC-P)
(PVC-U)
Vida Çapı/Screw Diameter
L/D Oranı/L/D Ratio
Vida So¤utma Tipi/Screw Cooling type
Silindir ısıtma bölge sayısı/Number of Barrel Heating Zones
Silindir ısıtma kapasitesi/Barrel Heating Capacity
Silindir so¤utma bölge sayısı/Number of Barrel Cooling Zones
Silindir so¤utma tipi/Barrel Cooling Type
Silindir fan kapasitesi/Barrel fans Capacity
Dozajlama motor gücü/Power of Dosing Motor
Gaz Alma Pompa Gücü/Power of Degasation Pump
Ana Motor gücü/Main Motor Power
Ana Motor devri (maks.)/Max RPM of Main Motor
Vida devri (maks.)/ Screw RPM
Redüktör çıkıfl torku (maks.)/Output torque of Gearbox
Kontrol panel tipi/Control Panel Type
Silindir/Barrel
Isı kontrol bölge sayısı/
Adaptör/Adapther
Barrel Heats Controll Zones Number
Kalıp/ Mould
Tesis edilmifl elektrik gücü/Installed Electrical Power
Makine Uzunluk/ Machine Lenghth
Makine Genifllik/Machine Width
Makine Yükseklik (Huni ile)/Machine Height with Funnel
Makine Yükseklik (Hunisiz)/Machine Height without Funnel
Makine çalıflma ekseni/Machine Working Axis
Makine a¤ırlı¤ı/Machine Weight
24
kg/s kg/h
kg/s kg/h
mm
Adet/ Unit
kW
Adet/Pice
m3/s m3/h
kW
kW
kW
d/d rpm
d/d rpm
Nm
Adet/Piece
Adet/Piece
Adet/Piece
kW
mm
mm
mm
mm
mm
kg
MÇV67/22D
MÇV68/25D
120
150
67
22
CIMITHERM
4
17,8
3
HAVA / AIR
3690
0,75 kw
1,5 kw
30
3000
50
5400
150
200
68
25
CIMITHERM
4
21
3
HAVA / AIR
3690
0,75 kw
1,5 kw
36
3000
50
6200
PLC/KLAS‹K / PLC CLASICAL
PLC/KLAS‹K / PLC CLASICAL
5
1
5
52
2065
1000
2150
2000
1060
1800
5
1
5
62
2065
1000
2150
2000
1060
1800
MÇV75/25D
210
250
75
25
CIMITHERM
5
26
3
HAVA / AIR
3690
0,75 kw
1,5 kw
46
2300
45
9400
MÇV90/23D
250
325
90
23
CIMITHERM
4
31
3
HAVA / AIR
3690
1,1 kw
2,2k kw
54
2200
40
12900
MÇV90/26D
425
525
110
25
YA⁄ SO⁄UTMA/ O‹L COOLONG
YA⁄ SO⁄UTMA/ O‹L COOLONG
6
34
3
HAVA / AIR
4920
1,1 kw
2,2k kw
54
2200
40
13200
5
65
3
HAVA / AIR
4920
1,1 kw
2,2k kw
97
2000
30
24800
PLC/KLAS‹K / PLC CLASICAL PLC/KLAS‹K / PLC CLASICAL PLC/KLAS‹K / PLC CLASICAL
5
1
5
77
4800
1100
2150
1950
1060
3500
5
1
6
90
5300
1250
2250
2100
1060
4000
MÇV110/25D
300-350
400
90
26
5
1
12
90
5700
1250
2250
2100
1060
4500
PLC/KLAS‹K / PLC CLASICAL
6
1
7
170
5950
1350
2550
2350
1150
5450
VAKUMLU VE SPREYL‹ BORU HAVUZU TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹ / VACUUM AND SPRAY PIPE TANK TECHNICAL CARACTERISTICS
VAKUMLU / VACUUM
Havuz So¤utma Kapasitesi/ Tank Cooling Capacity
So¤utma Boru Say›s›/ Cooling Pipe Number
F›skiye say›s›/ Spray Number
Su pompas› kapasitesi/ Water Pump Capacity
Su pompas› motor gücü/ Water Pump Motor Power
Vakum Pompas› Kapasitesi/ Vacuum Pump Capacity
Vakum Pom. Motor Gücü/ Vacuum Pump Motor Power
Tesis Edilmifl Elektrik Gücü/ Installed Elec. Power
Makine uzunlu¤u/ Machine Length
Makine geniflli¤i/ Machine Width
Makine yüksekli¤i/ Machine Height
Makine çal›flma ekseni/ Machine Working Axis
Makine a¤›rl›¤›/ Machine Weight
mm
Adet/ Piece
Adet/ Piece
m3/s-m3/h
kW
m3/s-m3/h
kW
kW
mm
mm
mm
mm
kg
75/6000
20-75
2
128
18
4
65
3
8,5
6440
560
1250
1060
1200
125/6000 250/6000
20-125
50-250
2
4
128
128
25
45
4
5,5
65
95
3
4
8,5
11
6440
6440
900
900
1250
1350
1060
1060
1500
2000
SPREYL‹ / SPRAY
400/6000
75-400
6
192
60
7,5
125
4
13
6440
1200
1600
1150
3200
630/6000
110-630
6
250
80
7,5
180
8
15
6440
1400
1800
1200
3700
125/6000 250/6000
50-250
20-125
4
2
96
96
25
25
4
4
6
6
6440
6440
900
900
1350
1350
1060
1060
1800
1350
400/6000
75-400
6
144
45
5,5
8
6440
1200
16000
1150
3000
630/6000
110-630
6
250
80
7,5
15
6440
1400
1800
1200
3700
BORU ÇEK‹C‹S‹ TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹ / PIPE HAULL-OFF TECHNICAL CARACTERISTICS
MBC 75/2K-850B MBC 75/2K-1500 MBC 250/2K-1200 MBC250/4K-1500 MBC400/4K-1500 MBC630/6K-1500
Çekilebilen Boru çap aral›¤›/Haullable Pipe Diameter
Palet Say›s›/ Number of Palets
Temas uzunlu¤u/Connection Lenghth
Çekici kol say›s›/ Number of Haulling Arms
Çekme h›z› aral›¤›/ Haulling Speed
Çekme kuvveti/ Haulling Force
Çekme motor gücü/ Haulling Motor Power
Makine Çal›flma bas›nc› (Hava)/ Machine Air Pressure
Tesis edilmifl elektrik gücü/ Installed Electrical Power
Makine uzunlu¤u/ Machine Lenghth
Makine geniflli¤i/ Machine Width
Makine yüksekli¤i/ Machine Height
Makine çal›flma ekseni/ Working Axiss
Makine a¤›rl›¤›/ Machine Weight
mm
Adet/ Piece
mm
Adet/ Piece
m/dak / m/min.
N
kW
bar
kW
mm
mm
mm
mm
kg
Ø16-Ø20
1000
2
80
800
2x1,5
6
4,5
1655
900
1625
1060
950
Ø16-Ø75
220
1500
2
1-25.
2x2.2
6
5,2
3285
1020
1950
1060
-
Ø20-Ø75
130
1200
2
0.2-10
10000
2x2.2
6
6
2150
1200
2250
1060
1500
50-250
476
1500
4
0.1-10/20
16000/80001
4x1,5
6
7
3300
1740
1920
1060
2000
90-400
476
1500
6
0.1-5/9
6000/11000
4x1,5
6
7
3400
1850
2150
1200
2500
110-630
714
1500
6
0-5
Depending on Line
6x1,5
6
10
3400
2300
2450
1200
3300
MPTB250
BORU TESTERES‹ TEKN‹K ÖZELL‹KLER‹/ PIPE SAW TECHNICAL CARACTERISTICS
Kesilebilen boru çap aral›¤›/ Cutting diameter range
Kesme motor gücü/ Power of Cutting Motor
Makine Çal›flma bas›nc› (Hava)/ Air Pressure
Makine uzunlu¤u/ Machine Lenghth
Makine geniflli¤i/ Machine Width
Makine yüksekli¤i/ Machine Height
Makine çal›flma ekseni/ Working Axiss
Makine a¤›rl›¤›/ Machine Weight
mm
kW
bar
mm
mm
mm
mm
kg
MTT160
MTT 250
Ø25-Ø160
1.5 KW
6
2100
1000
1500
1060
1600
Ø50-Ø250
2.2 KW
6
2500
1250
1700
1060
2100
MDT 75
Ø16-Ø75
1,1kw
6
1650
780
1400
1060
600
MDT 160
MDT 250
MPTT400
Ø25-Ø160
1.5 KW
6
2100
1000
1500
1060
1600
Ø50-Ø250
2.2 KW
6
2500
1250
1700
1060
2100
63-400
2,2
6
3750
1550
2110
1200
3000
50-250
2,2
6
3500
1250
1850
1060
2100
BORU HATTI / PIPE LINE 25
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde 62. Sokak No:4 Gebze / KOCAEL‹ Tel: +90 262 751 06 05 Pbx Fax: +90 262 751 20 02
www.mikrosanmak.com www.mikrosan.eu [email protected]
Download

boru hatları / pıpe lınes