DİZEL MOTORLU
JENERATÖR
SETLER
Gücü
Jeneratör
Seti
Modeli
700
1100
AC
700
AC
825
AC
880
AC
1100
AC 1100K
560
880
Gf.0,8
400 / 230 V - 50 Hz
Standby
Prime
kVA
kVA
700
825
880
1100
1100
638
800
1000
1000
Standby: Değişken yük miktarı altında
aralıklı çalışma şekli. Şebeke enerjisine
yedek güç olarak çalışabilir aşırı
yüklenemez.
Prime:
Şebeke enerjisi olmadığında
değişken yük altında sürekli güç kaynağı
olarak çalışma şekli. Günde 24 saat
değişkengüç altında çalışırken her 12 saat
1 saat arayla %10 aşırı yüklenmeye izin
verilmiştir. Diğer çal›şma şartlar› için
firmam›z› aray›n›z.
STANDART JENERATÖR ÖZELLİKLER
MOTOR
KONTROL SİSTEMİ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Otomatik Şebeke Ar›za ve jeneratör kontrol panosu - P732
Kontrol, izleme ve koruma panosu jeneratör şasesi üzerine montajl›d›r.
CUMMINS ağ›r hizmet tipi dizel motor
4 zamanlı, su soğutmalı, turbo şarjlı
Elektronik yak›t guvernör sistemi
Değişebilir ›slak tip silindir gömlekleri
Direkt enjeksiyonlu yak›t sistemi
24 Volt D.C.starter ve şarj alternatörü
Değişebilir yak›t filtresi, yağ filtresi ve hava filtresi
Soğutma radyatörü ve fan›
Dönen ve s›cak parçalar için muhafaza
Esnek yak›t hortumlar› ve manuel yağ boşaltma pompas›
Endüstriyel kapasitede egzoz susturucu ve genleşme
kompensatörü
• Starter aküsü (kurşun asitli) kablolar› ve sehpas›
• Ceket suyu ısıtıcısı
• Kullan›m ve montaj el kitab› ve pano devre şemalar›
ALTERNATÖR
•
•
•
•
•
•
•
F›rças›z, tek yatakl›, esnek diskli, 4 kutuplu
İzolasyon s›n›f› H
Koruma s›n›f› IP 21
Kendinden ikazl› ve regülasyonlu
Elektronik otomatik voltaj regülatörlü
Harmonik bozulmalar›na karş›,stator sarg›lar› 2/3 ad›ml›
Sarg›lar, yağ ve aside karş› tropik epoksi reçine ile vakum
bas›nc› alt›nda yal›t›lm›şt›r
ŞASE
• Şase ile motor ve alternatör ayaklar› aras›na montajl›
antivibrasyon takozlar›
• Kanca ile kolay kald›rma ve taş›ma olanağ›
• Şaseden ayr› yak›t tank› ve göstergesi
• (AC700 ve AC825 şase altı yakıt tankı)
KABİN
• Modüler tasar›m
• Kimyasal temizleme işleminden geçirilmiş kabin sac parçalar›,
polyester toz boyayla boyan›p f›r›nlan›r.
• Model AK 99 kabin; jeneratör üzerine giydirme tarz›ndad›r.
• Her iki tarafta kilitlenebilen kap›lar
• Alüminyum zemin (MS 85, AK 99 hariç)
• Meskun mahal tip susturucu ve esnek çelik kompensatör
• Dahili ayd›nlatma
• Şeffaf pano penceresi
• Kabin rengi siyah/sar› (RAL9005/RAL1003)
• Kabinin dört noktas›nda kald›rma için mapalar vard›r.
KALİTE STANDARDI
• Jeneratör VDE 0530, BS 4999, BS 5000, IEC 34-1,
ISO 3046 standartlar›n› karş›lar ve kalite güvence
sistemi Szutest ISO 9001 sertifikal›d›r
Cihazlar:
- DSE, model 7320 modül ile sistem kontrolü
- Elektronik, otomatik akü şarj cihaz›
- Acil stop butonu
a) DSE 7320 kontrol modülü özellikleri
• Modül şebeke voltaj›n› ve frekans›n› izler ve yedek jeneratör
grubunu ve güç transfer sistemini kontrol eder
• Modül çal›şma ve ar›za durumlar›n› LCD ekran›nda gösterir
• Mikro-işlemci kontrollü
• Ön panelden ve PC yaz›l›m vas›tas›yla programlama
• 132 x 64 piksel LCD ekran› ile bilgileri kolay okuma
• Yumuşak tuşlu membran klavye ve beş tuşlu menü navigasyon
• Ethernet ve RS232, RS 485 vas›tas›yla uzaktan iletişim ve
SMS ile rapor alma
• Tarih ve saat ile kay›t defterinde (50) ar›za/olay gösterme
• Motor egzersiz durumu ve bak›m program›n› tarih ve
saat ile ekranda gösterme
Kontroller
Stop - Manuel - Otomatik - Test - Start - Sessiz/Lamba test jeneratöre transfer - Şebekeye transfer - Menü navigasyon butonlar›
b) LCD ekrandan ölçme göstergeleri
Motor
• Yağ bas›nc› (PSI & Bar)
• S›cakl›k (°C & °F )
• H›z, d/d
• Çal›şma saati
• Akü voltaj›
• Zaman› gelen bak›m
Şebeke
• Volt (L-L / L-N)
• Frekans (Hz)
c) Korumalar
İkaz Alarmlar›
• Şarj ar›zas›
• Düşük akü voltaj›
• Stop ar›zas›
• Düşük yak›t seviyesi (opsiyon.)
• kW aş›r› yük
• Ters faz s›ras›
• Hız sensör sinyali kayıp
Ön-alarmlar
• Düşük yağ bas›nc›
• Yüksek motor s›cakl›ğ›
• Düşük motor s›cakl›ğ›
• Düşük/yüksek h›z
• Düşük/yüksek jeneratör frekans›
• Düşük/yüksek jeneratör voltaj›
• ECU ikaz
d) LED 'li göstergeler
• Şebeke haz›r
• Şebeke devrede
• Jeneratör haz›r
• Jeneratör devrede
DSE
Jeneratör
• Volt (L-L / L-N)
• Ak›m (L1, L2, L3)
• Frekans (Hz)
• kW
• Cos
• kVA, kVAr,
• kWh, kVAh, kVArh
• Faz s›ras›
Durdurma alarmlar›
• Start ar›zas›
• Acil stop
• Düşük yağ bas›nc›
• Yüksek motor s›cakl›ğ›
• Düşük su seviyesi
• Düşük/yüksek h›z
• Düşük/yüksek jeneratör frekans›
• Düşük/yüksek jeneratör voltaj›
• Yağ bas›nç alg›lay›c› bağl› değil
• Faz yönü
Elektriksel devreyi açma
• Toprak hatas›
• kW aş›r› yük
• Jeneratör aş›r› ak›m
• Ters faz s›ras›
DEEP SEA ELECTRONICS
AUTO
0
2
3
DSE 7320
7
Model
Gücü
Gf. 0,8
Standby
Prime
AC 700
AC 825
AC 880
AC 1100
AC 1100K
kVA
700
825
880
1100
1100
kW
560
660
704
880
880
kVA
638
-
800
1000
1000
kW
510
-
640
800
800
Cummins
Marka
VTA28-G5
VTA 28-G6
QSK 23-G3
QST 30-G4
KTA38G5
kW
612
722
768
970
970
HP
820
Model
Standby Gücü
an›lan devirde
Toplam Silindir Hacmi
DİZEL MOTOR
968
Turbo Şarjl› & AC
Aspirasyon ve Soğutma
Litre
Silindir say›s› ve tipi
Motor Devri
Çap ve Strok
23,15
30,48
38,7
12 V
12 V
12 V
1500
140 x 152
140 x 152
170 x 170
140 x 165
159 x 159
13 ,1 : 1
16,0 : 1
14,0 : 1
13,9 : 1
102
113
Elektronik
Guvernör s›n›f›
Yakıt sarfiyatı
1300
Turbo Şarjl› & AC
6-S›ral›
13,1:1
S›k›şt›rma Oran›
1300
Turbo Şarj + Çift Devre
Çift Pompa
28
d/dk.
mmxmm
1030
Turbo Şarjl› & IC
(L/sa)
Yak›t tankı kapasitesi
yük
Açık
Grup
Yağ Kapasitesi
85
1 / 2
73
91
3 / 4
104
133
121
151
161
202
209
Tam
140
180*
161
Litre
1000
1000
1500
1500
1500
103
154
135
Litre
83
83
Su kapasitesi (radyatör ve motor)
Litre
170
170
120
342
350
Radyatörden al›nan hava miktar›
m /dk
626
1111
1489
Yanma havas› miktar›
m /dk
Egzoz gaz› miktar›
m /dk
3
651
651
3
52,68
54,84
53,3
60,3
72,8
122,88
132,72
147,8
178,8
198,4
507
489
543
575
513
3,95 x 1,55 x 2,27
4,4 x 1,78 x 2,34
4,47 x 1,77 x 2,37
5950
7350
8600
3
Egzoz gaz s›cakl›ğ› (ort.)
o
IC: Ara soğutuculu (Inter Cooler)
AC: Son Soğutuculu (After Cooler)
C
*Standby (%110 yükte)
Aç›k Grup
Boyutlar
m
3,81 x 1,55 x 2,27
3,95 x 1,55 x 2,27
kg.
5470
5610
(Boy x En x Yükseklik)
Ağ›rl›k (kuru)
Ürünlerini sürekli geliştiren firmam›z bu broşürdeki özellikleri değiştirme yetkisine sahiptir.
Ses Yalıtım Kabinli Grup
Kabin Modeli
Boyutlar (Boy x En x Yükseklik)
m
Ağ›rl›k (kuru)
kg.
Yak›t Tank Kapasitesi
litre
MS 85
AK 90
AK 96
AK 96
5,3 x 1,61 x 2,66
6,5 x 2,2 x 2,36
7,5 x 2,3 x 2,5
7,5 x 2,3 x 2,5
9100
11000
12250
1100
1500
1500
7030
7170
1000
İsteğe Bağl› Donan›mlar
Dizel motor
• Yağ Is›t›c›s›
• Uzak radyatör
• AC880 hariç
Alternatör
• Ç›k›ş şalteri
• Büyük güçte alternatör
• Alternatör ›s›t›c›s›
Panel
• Şarj ampermetresi
• Transfer panosu 3 kutuplu
• Transfer panosu 4 kutuplu
• Otomatik senkronizasyon ve
güç kontrol sistemi
• Toprak kaçağ›, tek jeneratör
• Uzaktan izleme
Aksesuarlar
• Ana yak›t tank›
• Otomatik ve/veya manuel
yak›t dolum sistemi
• Yak›t-su ay›r›c› filtre
• Düşük yak›t seviyesi alarm›
• Meskun mahal tip susturucu
• Muhafaza konteyneri
• Ses yal›t›m konteyneri
• Römork
• Tak›m seti, bak›m için
testini
n›n ses
gruplar›
m›ş
neratör
onaylan
je
ve
l›
a
›m
kt
pma
s yal›t
edir.
ygun ya
enmekt
u
AKSA, se
tl
e
e
n
’y
e
C
d
an
14 / E
taraf›nd
2000 /
Szutest
kuruluş
www.aks
a.com.tr
Aksa Jeneratör Sanayi A.Ş
Rüzgarlıbahçe Mah., Selvi Çıkmazı, No:10
34805, Kavacık - Beykoz / İSTANBUL
T: 0216 681 00 00 F: 0216 681 57 81
e-mail: [email protected] www.aksa.com.tr
15.08.2014
GRUP
DİZEL JENERATÖR GRUPLARI
400 / 230 V - 50Hz
Download

AC 700