AHfiAP PROFiL HATLARI / WOODEN PROFILE LINES
Since 1978
M‹KROSAN AHfiAP PROF‹L HATTI
MIKROSAN WOODEN PROFILE LINE
M‹KROSAN PROF‹L ÇEK‹C‹S‹
MIKROSAN PROFILE HAULL-OFF
Modeller/Models: MÇÇ 200/950, MÇÇ 200/1200,
MÇÇ 200/1800, MÇÇ 200/2400, MÇÇ 300/1200, MÇÇ 300/1800,
MÇÇ 300/2400, MÇÇ 400/1200, MÇÇ 400/1800, MÇÇ 600/1800,
MÇÇ 800/1800, MÇÇ 1000/1800
M‹KROSAN PROF‹L TESTERES‹
MIKROSAN PROFILE SAW
Modeller/Models:
MTA 200, MTA 300, MTA 400, MTA 600, MTA 800, MTA 1000
M‹KROSAN Ç‹FT V‹DALI EKSTRUDER
MIKROSAN TWIN SCREW EXTRUDER
Models/Models: MÇV 50/20 D, MÇV 55/20 D,
MÇV 67/17 D, MÇV 67/20 D, MÇV 67/22 D, MÇV 67/24 D,
MÇV 68/25 D, MÇV 75/25 D, MÇV 90/20 D,MÇV 90/23 D,
MÇV 90/26 D, MÇV 110/25 D, MÇV 135/25 D
M‹KROSAN ???????????????????
MIKROSAN ???????????????????
M‹KROSAN KAL‹BRATÖR MASASI
MIKROSAN CALIBRATOR TABLE
Modeller/Models: MKM 1500, MKM 2000, MKM 3000,
MKM 4000, MKM 5000, MKM 6000, MKM 8500, MKM 11500, MKM 14000
PROF‹L HATTI / PROFILE LINE
1
MiKROSAN ÇiFT ViDALI EKSTRUDERLER‹
Models/Models: MÇV 50/20 D, MÇV 55/20 D, MÇV 67/17 D, MÇV 67/20 D, MÇV 67/22 D, MÇV 67/24
D, MÇV 68/25 D, MÇV 75/25 D, MÇV 90/20 D,MÇV 90/23 D, MÇV 90/26 D, MÇV 110/25 D, MÇV 135/25 D
CE,TSE ve ISO 9001 kalite belgeli parçalardan üretilen, her biri mühendislik harikas› olan
makinalar›n›z›n üretim kapasitesini 50-60 kg/saat’ten 1000 kg/saat’e kadar ç›karabilirsiniz.
PVC toz ve granül hammaddeleriyle kap›-pencere profili, denizlik, orta, özel ve kompleks
tip profiller üretebilirsiniz.
2
MIKROSAN TWIN
SCREW EXTRUDERS
Mikrosan Twin Screw Extruders, which enable you to increase your
production capacity from 50–60 kg/hour up to 1000 kg/hour, like
all other Mikrosan equipment are masterpieces of engineering and
technology. All electronic parts used in their production are
manufactured by using advanced European technologies, awarded
with CE, TSE and ISO 9001 Quality Certificates. Mikrosan Twin
Screw Extruders are used in the production of door-window profiles,
windowsills, special type of profiles, complex profiles etc. From
PVC and granule raw materials.
PROF‹L HATTI / PROFILE LINE
3
M‹KROSAN KAL‹BRATÖR MASASI
Modeller/Models: MKM 1500, MKM 2000, MKM 3000, MKM 4000, MKM 5000, MKM 6000, MKM 8500, MKM 11500, MKM 14000
Mikrosan Kalibratör Masas›nda yer alan vakum da¤›l›m›ndaki hassasiyet ve so¤utmadaki turbulasyon sayesinde
profiliniz zaman›nda so¤ur ve yüzey, gereken sertli¤e ulafl›r. Mikrosan Kalibratör Masas› sayesinde profil
kalibratörünü verimli ve emniyetli kullanabilirsiniz. Profil çeflidine göre su ve vakum ba¤lant›lar›n›n art›r›labildi¤i
Kalibratör Masalar›nda denge ayarlar› makina modellerine göre manuel, yar› otomatik ya da otomatik olarak
tasarlanabilir. Do¤ru seçilmifl ba¤lant› ve tesisat sayesinde enerji kay›plar›n›z› minumuma indirebilir ve daha
ekonomik profil elde edebilirsiniz.
MIKROSAN
CALIBRATOR TABLE
Mikrosan Calibrator Table is specially designed for
higher efficiency and stability of Profile Calibrator.
Water and vacuum connections of calibrator tables
can be easily increased according to profile type.
Equilibrium adjustments required for production
(upward - downward, forward - backward, balance,
etc.) are designed either as manual or automatic
according to the models of machines.
4
MiKROSAN PROF‹L ÇEK‹C‹S‹
Modeller/Models: MÇÇ 200/950, MÇÇ 200/1200, MÇÇ 200/1800, MÇÇ 200/2400, MÇÇ
300/1200, MÇÇ 300/1800, MÇÇ 300/2400, MÇÇ 400/1200, MÇÇ 400/1800,
MÇÇ 600/1800, MÇÇ 800/1800, MÇÇ 1000/1800
15mm - 1000mm profil geniflli¤i, 0,2m/dak ile 30m/dak aras›nda ayarlanabilir
çekme h›z› ve talebe göre ayarlanabilir basma kuvveti özelli¤i ile donat›lm›fl,
emsalsiz Profil Çekicisinde zincir ya¤lama ifllemini otomatik, yar› otomatik ya
da manuel olarak gerçeklefltirebilirsiniz. Çekicilerde kullan›lan palet lastikleri
uzun y›llar ve araflt›rmalar neticesinde ulaflt›¤›m›z do¤ru flor ve yumuflakl›k
formülünden üretilmektedir.
MIKROSAN PROFILE HAULL-OFF
We supply Mikrosan Profile Haull-Off equipped with a pallet width varying from 200
to 600 mm, adjustable haulling speed between 0,2m/min. and 30 m/min. and with
adjustable pressing capability for perfect production. We also supply Mikrosan Profile
haull-off with alternatives enabling you to perform automatic, semi-automatic or manual
lubrication and adjustable haull-off palettes for technical and special profiles.
MiKROSAN
PROF‹L TESTERES‹
Modeller/Models:
MTA 200, MTA 300, MTA 400, MTA 600, MTA 800, MTA 1000
Özel bir incelikte tasarlanan testereler sayesinde daha az çapak
ortaya ç›karken, encoder ve switch sistemleri ile kesme boyunu
istedi¤iniz ölçüde ayarlayabilir, dikey ya da boyuna kesme
flekillerinden birini seçebilirsiniz. ‹ste¤inize göre testereyi
çekiciden ba¤›ms›z olarak da yerlefltirebilirsiniz.
Hassas araflt›rmalar›m›z›n neticesi olarak gelifltirdi¤imiz özel
tip giyotin panel profil kesicisi sayesinde, üretiminizi çapak,
toz ve lüzumsuz kay›plardan kurtarabiliriz.
MIKROSAN
PROFILE SAW
Saw blades have a special thin design preventing formation of burrs
and dust. Our encoder and switch systems will enable you to have
the desired cutting length during production. You can individually
determine the cutting shape by using vertical or planetary saw blades
with a diameter upto 500 mm. Saws can also be installed independent
from the haull-off upon your request.
PROF‹L HATTI / PROFILE LINE
5
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde 62. Sokak No:4 Gebze / KOCAEL‹ Tel: +90 262 751 06 05 Pbx Fax: +90 262 751 20 02
www.mikrosanmak.com www.mikrosan.eu [email protected]
Download

AHfiAP PROFiL HATLARI / WOODEN PROFILE LINES