Eda YAVUZ
Educational Technology, Web Development
[email protected]
Deneyim
Educational Technology Intern at ROBERT COLLEGE ISTANBUL
Aral#k 2013 - #u Anda (7 ay)
Junior Web Developer at Marmara University
Kas#m 2013 - #u Anda (8 ay)
Begginer: Html+Css+Design
Assistant Brand Manager at Elmalma
May#s 2013 - Temmuz 2013 (3 ay)
sosyal medya stratejileri üretilmesi sürecine katk#, sosyal medya hesaplar#n#n yönetimi, sosyal medya
pazarlamas#
Ara#t#rma Asistan# at Marmara University
Ekim 2012 - May#s 2013 (8 ay)
Ara#t#rma görevlerinin üstlenilmesi
Bili#im Görevlisi at Ümraniye Belediyesi
Temmuz 2010 - Eylül 2010 (3 ay)
Bili#im destek sorumlusu
Sertifikalar
E#itimde Teknoloji Kullan#m# Konferans#
Türkiye Özel Okullar Birli#i Derne#i
Mart 2014
Gönüllü Deneyim
E#itmen - Küçükyal# Sevgi Evleri Çocuk Yuvas#
Eylül 2013 - #u Anda (10 ay)
Kimsesiz çocuklar#n kültürel, zihinsel ve e#itimsel aç#dan geli#mesine katk#da bulunmak amac#yla haftada
en az 1 kez 2 saat ziyaret edilmesi.
Marmara Bölgesi Temsilcisi - Ulusal BÖTE Ö#renci Kurultay#
May#s 2014 - #u Anda (2 ay)
Sayfa1
Diller
Türkçe
#ngilizce
(Ana dil veya ikinci dil yetkinli#i)
(S#n#rl# çal##ma yetkinli#i)
Projeler
Asosyalmedya.net
Haziran 2012 tarihine kadar #u Anda
Üyeler:Eda YAVUZ, Onur ÜNAL, Dilek OLMEZ
Sosyal Medya Blogu
E#itimag
Ocak 2014 tarihine kadar #u Anda
Üyeler:Eda YAVUZ, Onur ÜNAL
E#itimag, e#itim ve teknoloji haberlerinin bulundu#u bir web platformudur.
Yan Flüt
Üyeler:Eda YAVUZ
Sosyal medya stratejisinin yürütülmesi, payla##mlar#n yap#lmas# ve istatistik kontrolü
E#itim Teknolojileri Platformu
Mart 2014 tarihine kadar #u Anda
Üyeler:Mehmet Özdemir #, Burcu Orenturk Aybat, Metin Ferhatoglu, Eda YAVUZ, Onur ÜNAL, Yasemin
TOPUZ, Ferdi Battal, Belk#s Kaya
ETPIstanbul is a platform which organized by Türkiye Özel Okullar Birli#i to name of using technology in
education. In this year, ETPIstanbul hosted 200+ presentations and 1400+ participant that participated from
public schools and private schools.
ETPIstanbul e#itimde teknolojiyi kullanma ad#na Türkiye Özel Okullar Birligi taraf#ndan düzenlenen bir
platformdur. Bu y#l, ETPIstanbul, 200+ sunuma; devlet okullar# ve özel okullardan kat#lan 1400+
kat#l#mc#ya ev sahipli#i yapt#.
E#itim Teknolojileri Uzman# Sertifika Program#
Nisan 2014 tarihine kadar #u Anda
Üyeler:Eda YAVUZ, Mehmet Özdemir #, Burcu Orenturk Aybat, Ferdi Battal, Belk#s Kaya, Kenan mu#tu,
Yasemin TOPUZ, Onur ÜNAL, DALIDA EKBENLI, Hatice Demir, Emsal Ates Ozdemir, Metin Ferhatoglu,
Muhammet Resul Ertu#rul
Günümüzde e#itim kurumlar# ö#rencilere en iyi olanaklar# sunup, onlar# hayat boyu ö#renen, çok yönlü
birer birey olarak yeti#tirmeyi hedeflemektedir. Bu nedenle gerek devlet, gerekse özel okullarda teknoloji
entegrasyonu proje ve uygulamalar# son y#llarda h#z kazanm##t#r. Milli E#itim Bakanl###n#n a#ama
a#ama gerçekle#tirdi#i ‘Fatih Projesi’ bu yöndeki çal##malara en bilinen örnek olarak gösterilebilir. Bu tip
çal##malar ö#rencilerin 21. yy için gerekli olan becerilerle donanmalar# aç#s#ndan oldukça önemlidir.
Sayfa2
Teknoloji entegrasyonunun ba#ar#l# olmas#n# etkileyen en önemli unsurlardan biri ö#retmenlere e#itim
f#rsatlar#n#n yarat#lmas# ve ö#renme ortam#na etkisinin de#erlendirilmesidir. Okullar kendi imkanlar# ile
okul içinde çe#itli e#itim programlar# düzenliyorlar ya da imkanlar# elverdi#i ölçüde seçilen ö#retmenleri
yurt içi ve yurt d###ndaki seminerlere göndermekteler. E#itimtek ekibinin #stanbul Ayd#n Üniversitesi ile
sundu#u hizmetlerden biri de okullar#n ihtiyaç duydu#u ö#retmen e#itimlerinin üniversite bünyesinde
sertifikal# olarak sunulmas#d#r.
E#itim teknolojileri alan#nda okullar#n ihtiyac# ve öncelikleri dahilinde 7 farkl# modülden olu#an bir e#itim
paketi haz#rlanm##t#r. Modüllerin e#itim içerikleri teknolojilerin nas#l kullan#ld###na genel bir bak##tan
çok ö#retmenlerin teknolojiyi nerede ve nas#l kullanacaklar#na dair yol haritas#ndan olu#maktad#r.
- Google Apps for Education E#itimi
- Ö#renme Platformu Olarak Moodle
- Web 2.0 Araçlar#
- Tablet ile E#itim
- E#itimde Sosyal Medya Kullan#m#
- Dijital Vatanda#l#k
- E#itim Teknolojileri Temelleri ve Yakla##mlar#
Yetenek & Uzmanl#klar
Social Media
Social Media Marketing
Digital Marketing
Advertising
Brand Management
Illustrator
HTML
CSS
jQuery
Visual Studio
C#
PHP
Dreamweaver
Photoshop
Educational Technology
Blogging
Blogger
WordPress
Google Analytics
Web 2.0
Website Development
Sayfa3
Onurlar ve Ödüller
#lçe Basketbol 2.li#i
ÜSO
May#s 2009
E#itim
Marmara Üniversitesi
Licentiate degree, Computer Educational Technologies (CET), 2011 - 2015
Faaliyetler ve Topluluklar: Marmara Üniversitesi Bili#im Teknolojileri Kulübü
Atatürk Anadolu Teknik Lisesi
Bili#im Teknolojileri, 2008 - 2011
Not: 100/80
Faaliyetler ve Topluluklar: Atatürk Anadolu Teknik Lisesi TSM korosu, Atatürk Anadolu Teknik Lisesi #iir
Dinletisi Ekibi, Atatürk Anadolu Teknik Lisesi K#z Basketbol Tak#m#, Atatürk Anadolu Teknik Lisesi
Scrabble Kulübü.
#lgi Alanlar#
Sosyal medya, e#itim teknolojileri, e#itimde sosyal medya kullan#m#, dijital pazarlama, yan flüt, ney,
basketbol
Sayfa4
Eda YAVUZ
Educational Technology, Web Development
[email protected]
Eda YAVUZ ile LinkedIn'de ileti#im kurun
Sayfa5
Download

Eda YAVUZ