ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1081-9584
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 24/11/2014
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
Sayın Üyemiz;
GENEL KONULAR
1. ARJANTİN SAĞLIK BAKANLIĞI İHALESİ HK.
2. TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI İSTANBUL HK.
3. PARAGUAY YATIRIM ORTAMI HK.
Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.
Bilgilerini rica ederim.
Mümin KARACAKAYALILAR
Genel Sekreter
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1081-9584
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 24/11/2014
1. ARJANTİN SAĞLIK BAKANLIĞI İHALESİ HK.
Buenos Aires Ticaret Müşavirliği’nin yazısına istinaden Türkiye İhracatçılar
Meclisi’nden (TİM) alınan 17.11.2014 tarih ve 643-2149 sayılı bir yazıda, Arjantin Sağlık
Bakanlığı tarafından ekte İngilizce tercümesi yer alan ihale duyurusunun yayınlandığı
bildirilmektedir.
Ek: İhale Duyurusuna ait gayriresmi tercüme (3 Sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/arjantin_saglik_b_ihalesi_gayriresmi_te
rcume.pdf
2. TÜRKİYE İNOVASYON HAFTASI İSTANBUL HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18.11.2014 tarih ve 37-2150 sayılı yazıda;
Meclislerince, 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında
yer alma hedefine ulaşmak için ihracatçılar olarak gösterdikleri çaba ve gayretlerinin yanında,
yüksek katma değerli ihracat artışının 4 ana bileşeni olan inovasyon, ar-ge, tasarım ve
markalaşmaya yönelik bir çok etkinlik gerçekleştirmeye devam edildiğinden bahisle,
Bu kapsamda; geçtiğimiz yıl 28-30 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul Kongre
Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın himayelerinde ikincisini
düzenledikleri Türkiye İnovasyon Haftası'nda 26 bini aşkın ziyaretçinin ağırlandığı; ayrıca,
dünyanın dört bir yanından 20 bine yakın kişinin ise etkinlikleri TİMTV'den canlı olarak takip
ettiği; 3 gün boyunca bilim, nanoteknoloji, marka yönetimi, dijital pazarlama, tasarım ve
enerji alanlarında inovasyonun geliştirici gücüne dikkat çekildiği,
Bu yıl ayrıca inovasyon ateşini Anadolu'ya yaymak için İhracatçı Birlikleri'nin faaliyet
gösterdiği illerde çeşitli etkinliklerin düzenlendiği; "Türkiye İnovasyon Haftası Anadolu
Buluşmaları” olarak adlandırılan etkinliklerin birincisinin 29-30 Mayıs 2014 tarihlerinde
yaklaşık 5.000 kişinin katılımıyla İzmir'de, ikincisinin 21-22 Ekim 2014 tarihlerinde yine
yaklaşık 5.000 kişinin katılımıyla Ankara'da ve üçüncüsünün ise 5-6-7 Kasım 2014
tarihlerinde 8.000 kişiyi aşkın katılımla Gaziantep'te düzenlendiği; bu yıl çok daha kapsamlı
ve içeriği ile ilgi çekeceğine inanılan Türkiye İnovasyon Haftası İstanbul 2014'ü 4-6
Aralık 2014 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenleneceği
bildirilmektedir.
Söz konusu etkinliğe ilişkin detaylı bilgiye ve on-line kayıt formuna aşağıdaki link
vasıtasıyla ulaşılabileceği belirtilmektedir.
Türkiye İnovasyon Haftası:
http://www.turkiyeinovasyonhaftasi.com/tr/online-davetiye.html
Ek:
Türkiye İnovasyon Haftası Programı (3 sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/turkiye_inovasyon_haftasi_istanbul_pro
grami_.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1081-9584
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 24/11/2014
3. PARAGUAY YATIRIM ORTAMI HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, Buenos Aires Ticaret Müşavirliği’nden
Meclislerine gönderilen yazıya istinaden; Paraguay’da seçimle yönetime gelen
Cumhurbaşkanı Horacio Cartes’in 15 Ağustos 2013 tarihinde resmen göreve başladığı ve
görevine başlaması ile de komşu ülkeleri ziyaret ederek ikili ilişkilerdeki sorunları giderdiği
belirtilmektedir. Paraguay’ın üyeliğinin askıya alınmış olduğu bölgesel örgütlerin
toplantılarına iştirak ederek üyelikleri aktif hale getiren Cumhurbaşkanı ve Hükümetinin
ülkeye tekrar siyasi istikrar kazandırdığı, kriz düzeyine varan siyasi sorunların yaşandığı
Venezuela ile dahi ilişkileri düzelterek hem Venezuela’nın MERCOSUR üyeliğinin meşru
hale gelmesini sağladığı, hem de Paraguay’ın MERCOSUR içerisinde sorunlu hale gelmiş
olan konumunu güçlendirdiği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, ülkeye siyasi istikrarın kazandırılmasını müteakip yabancı yatırım gelmesini
sağlamaya çalışan Cumhurbaşkanı’nın, bu hedefin sağlanmasına yönelik olarak aktif bir
politika yürüttüğü,
Paraguay’ın zengin doğal kaynakları, düşük düzeyli ve basit vergi sistemi, rekabet gücü
yüksek enerji fiyatları, düşük işgücü maliyeti ve istikrarlı makro ekonomisi ile yatırımcılar
için cazip bir ortam sunduğu,
Paraguay ekonomisinin 2013 yılında % 13 oranında büyüdüğü, 2014 yılında % 4 ve 2015
yılında ise % 6 oranında bir büyüme gerçekleşmesinin beklendiği,
Yeni Cumhurbaşkanı’nın göreve gelişini müteakip yatırım ortamına dair başlatılan yasal
reform kapsamında yatırımlar için Kamu-Özel Kesim İşbirliği (PPP)’ne dair bir yasanın kabul
edildiği,
Paraguay’da son derece geri kalmış durumda bulunan altyapının iyileştirilmesinin mevcut
yönetimin öncelikleri arasında yer aldığı, 2013-2018 döneminde toplam 16 milyar Dolarlık
yatırımın gerçekleştirilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.
Diğer taraftan aynı yazıda devamla belirtildiği üzere; 60/90 sayılı Yatırım Teşvik Kanunu
hem yerli hem de yabancı yatırımlar için çeşitli mali avantajlar sunmaktadır. Söz konusu
yasanın amacı mal ve hizmet üretimini arttırmak, kalıcı istihdam sağlamak, ihracatı arttırmak,
ithalatı ikame etmek, teknolojik entegrasyonu sağlayarak ekonomide etkinliği arttırmak ve
sermaye mallarına yatırımı teşvik etmek şeklinde sıralanmaktadır. Yasanın uygulama usul ve
esasları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenmekte
ve yatırım projeleri Yatırım Konseyi tarafından onaylanmaktadır.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.UİB.GSK.ARGE.2014/1081-9584
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR
Bursa, 24/11/2014
Onaylanan yatırımlar için aşağıda başlıcaları yer alan teşvik mekanizmaları bulunmaktadır:
- Sermaye malları alımında KDV istisnası
- Şirket kurmak için ödenmesi gereken ücret ve vergilerde istisna
Sermaye malı ile sermaye malı üretimine yönelik her türlü mal ve ekipman ithalatında
gümrük ve yurt içi vergi istisnası
- 5 milyon Dolar ve üzeri yatırımlarda finansman yurt dışından sağlanmışsa bu finansman
dolayısıyla faiz ve komisyon adında ödenen meblağ üzerinden vergi istisnası sağlanması
imkanı
Konuyla ilgili çalışmalarda faydalı olabileceği düşüncesiyle, ilgili mevzuatın (İspanyolca ve
İngilizce) yanısıra, Paraguay makamları tarafından hazırlanmış olan ülke ekonomisine dair
İngilizce bir sunuş ekte yer almaktadır.
Ek: Yatırım Ortamına İlişkin Bilgi ve Mevzuat (9 sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/yatirim_ortamina_iliskin_bilgi_ve_mev
zuat.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Genel Duyurular Muhtelif Konular 24.11.2014