JANDARMA TED.MRK.K.LIĞIİGÜVERCİNUK/ANKARA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL
KOMUTANLIĞI
İhale Kayıt Numarası
: 2014/135597
1 - İdarenin
a) adresi
b) telefon ve faks numarası
c) elektronik posta adresi (varsa)
ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
: (İSTANBUL YOLU 5'İNCİ KM. CARREFOUR ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSISI)
06377
: 3122780930 - 5665-5666
:
miktarı6 k° nUSU maim mtelifi''-*urü ve ; 145 ADET HAFİF ZIRHLI ARAÇ VE MUHTEVİYATI
3- İhalenin / Yeterlik
Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
: JANDARMA TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI GÜVERCİNLİK/ANKARA
:
4-İhaleye katılabilme şartları ve İstenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak krite rle r:
4.1. isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
4.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya
Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri,
4.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler iie tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
4.5. ihale dokümanı ekinde yer alan, 2010 / 87 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinde belirtilen durumlarda
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.6. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu
4.7. İhale dokümanında belirlenen geçici teminat
4.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin İhaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter
tasdikli imza beyannamesi
4.9. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu ihale dokümanında belirlenen iş ortaklığı beyannamesi ile 15.
maddede konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği bu
şartnamede belirlenen konsorsiyum beyannamesi,
4.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
4.11. Mesleki ve teknik yeterliliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.11.1. İstekli üretici firma ise; ÜRETİCİ OLDUĞUNU GÖSTEREN VE MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINCA VERİLEN,
FİRMANIN FAALİYETLERİ KAPSAMINDA “ ZIRHLI ARAÇ ” ÜRETİMİ OLDUĞUNU GÖSTEREN ÜRETİM İZİN BELGESİ
(ÜİB) VE TESİS GÜVENLİK BELGESİ (TSB),
4.11.2. İSTEKLİ ÜRETİCİ DEĞİL İSE; YETKİ BELGESİ İLE BİRLİKTE ÜRETİCİ FİRMALARDAN TEMİN ETTİĞİ YUKARIDA
BELİRTİLEN BELGELERİ, TEKLİFLERİ İLE BİRLİKTE İHALE KOMİSYONUNA SUNACAKLARDIR.
4.11.3 Varsa bu belge ile birlikte belgenin kapsamını gösteren ek listede verilecektir. ( Belgenin aslı veya noter tasdikli sureti
teklifleri ile birlikte sunulacaktır.)
4.11.4 İŞ ORTAKLIKLARINDA YUKARIDA BELİRTİLEN BELGELERİN PİLOT ORTAK TARAFINDAN SUNULMASI
YETERLİDİR.
4.11.5 İSTEKLİLER İDARİ ŞARTNAMENİN EK-A’SINDA BULUNAN FİYAT DIŞI UNSUR ÇİZELGESİNDE YER ALAN HER
BİR MADDEYİ, (TEKLİF EDECEKLERİ ARAÇLARIN ÖZELLİKLERİNE GÖRE) AYRI AYRI BİR ÇİZELGE ÜZERİNDE
TAAHÜT EDECEKTİR.
4.11.5.İSTEKLİLERİN TAAHÜT ETMİŞ OLDUKLARI ÖZELLİKLER MUAYENE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINCA
YAPILACAK MUAYENE ESNASINDA ARANACIKTIR. MUAYENE ESNASINDA TEKNİK ŞARTNAMEDE YER ALAN
HUSUSLAR, TEKLİF EDİLEN ARAÇLAR İÇİN SAĞLANMIŞ OLSADA İSTEKLİNİN TAAHÜTNAMESİNDE BELİRTMİŞ
OLDUĞU HUSUSLAR DİKKATE ALINACAKTIR.
4.11.6. İstekliler bu şartname ekinde örneği bulunan HİZMETE ÖZEL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİNİ teklifleriyle birlikte
vereceklerdir.
5. İstekliler idari ve teknik şartnamedeki her maddeyi sıraya göre tek tek cevaplandıracaklardır. İdari şartnamenin maddelerine
verilmiş olan cevaplar eklerini de kapsar. İdari ve teknik şartnameye verilecek cevaplar belge ve açıklama gerektirmeyen
maddeler için “ Okunmuş, anlaşılmış ve aynen kabul edilmiştir.” şeklinde cevap verilecektir.
6. İhale dokümanı bedelsiz olarak idareden temin edilebilir.
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. (Teklif
geçerlilik süresinden itibaren en az 30 gün ve daha fazla olmalıdır.)
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YÜZELLİ) takvim günüdür..
Download

ORG.EŞREF BİTLİS KIŞLASI, JANDARMA TEDARİK MERKEZİ