GÜVENLİK PAKETİ VE KULAKLIK MİKROFON TAKIMI SATIN ALINACAKTIRJANDARMA
TED.MRKZ.K.LİĞUGÜVERCİNLİK/ANKARA) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
İhale Kayıt Numarası
1 - İdarenin
: 2015/5281
^la d re şi
ORG.EŞREF BİTLİS KISLASl. JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI
- (İSTANBUL YOLU 5'İNCİ KM. CARREFOUR ALIŞVERİŞ MERKEZİ KARSISI ) 06377
bl telefon ve faks numarası
; 0 312 510 56 71-72-73 - 0 312 278 09 47
e) elektronik posta adresi.
(varsa)
¡[email protected]
----------------
2 - İhale konusu malın niteliği» 2 KALEM GÜVENLİK PAKETİ VE KULAKLIK MİKROFON TAKIMI
türü ve m
i k t a r ı ---------------------------------------------------------------- -“
""
3- İhalenin I Yeterlik
Değerlendirmesinin;
a) Yapılacağı ver
: JANDARMA TEDARİK MERKEZİ K.LIĞI GÜVERCİNLİK/ANKARA
bî Tarihi ve saati
:t 12.02.2015 - 10:30 ,
4-ihaleye katılabilme şartları ve isteiïïiënbelgeler ile/eterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa belgegeçer numarası ile elektronik posta adresi,
4.3. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.3.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret
ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.3.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulundu^-ğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair
belge,
4.4. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.4.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza beyannamesi,
4.4.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile
tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.5. İhale dokümanı ekinde yer alan, 2010 / 87 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7 nci maddesinde belirtilen durumlarda
olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.6.Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu
4.7. İhale dokümanında belirlenen geçici teminat,
4.8. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi
ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.9. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve İçeriği bu ihale dokümanında belirlenen İş ortaklığı beyannamesi,
4.10. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,
4.11. İstekliler bu şartname ekinde örneği bulunan HİZMETE ÖZEL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİNİ teklifleriyle birlikte
vereceklerdir.
4.12. İstekliler idari şartnamedeki her maddeyi sıraya göre tek tek cevaplandıracaklardır. İdari şartnamenin maddelerine
verilmiş olan cevaplar eklerini de kapsar. İdari şartnameye verilecek cevaplar belge ve açıklama gerektirmeyen
maddeler için “ Okunmuş, anlaşılmış ve aynen kabul edilmiştir/’ şeklinde cevap verecektir, “ Bütün şartları kabul
ediyoruz’V’Evef,"Hayır” şeklindeki ifadeler geçerli sayılmayacaktır. Belge İstenen maddelerde istenen belgeler şartname
cevap eki olarak verilecektir. Belge gerektiren maddeler için istekli açıklama yapabilir veya ek sunabilir. İsteklinin idari
şartnameye vereceği cevaplar belgesinde idari şartname maddelerini tekrar yazmasına gerek yoktur (Madde
numaralarının yazılması yeterüdir.)
5. İhale dokümanı bedelsiz olarak İdareden temin edilebilir.
6. Teklifler, İhale tarih ve saatine kadar ANKARA JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE
KOMİSYONU adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
8. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
( Geçici teminat olarak sunulan banka teminat mektuplarında süre belirtilmişse bu süre, teklif geçerlilik süresinden
itibaren en az 30 (Otuz) gün veya daha fazla olmalıdır.)
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ( Doksan ) takvim günüdür.
10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Download

ilan metnini indirmek için tıklayınız