VERGİ İNCELEMELERİ
MÜKELLEF HAKLARI
VE
GÜNCEL MALİ KONULAR
Prof.Dr. Şükrü KIZILOT
İZMİR, 28 Mayıs 2014
EMLAK VERGİSİ 7 VERGİYİ
BİRDEN ZIPLATIYOR
1. Emlak Vergisi
2. Katkı Payı
3. Tapu Harcı
4. Emsal Kira Bedeli
5. Değer Artışı Kazancı
6. Veraset ve İntikal Vergisi
7. Konut KDV’si
2
1) EMLAK VERGİSİNE ETKİSİ

Emlak Vergisi Yeni Değer üzerinden alınacak
(% 10 Katkı Payı da)

Sadece arsalar değil daireler de etkilenecek
(2 bodrum kat ve manzaralı ev)

Dairenin Emlak Vergisi Arsa Payının binde 6’sı
olarak hesaplanan vergiden 4 yıl süreyle düşük
olmuyor.
3
2) GAYRİMENKUL ALIM-SATIM
DEĞERİ VE TAPU HARCI

Alım-Satım değeri Emlak Vergisi değerinden
aşağı olamaz.

Tapu Harcı Emlak Vergisi asgari değerinden
aşağı olamaz (HK Md. 63/2).

Emlak Vergisinden düşük değer tespit edilirse
ikmalen veya re’sen harç ve % 25 vergi ziyaı
cezası uygulanır.
4
3) EMSAL KİRA BEDELİ ESASI
(GVK Md. 73)
Beyan edilecek kira emsal kira
bedelinden düşük olamaz (GVK
Md. 73).
 Emsal kira Emlak Vergisi değerinin
yüzde 5’idir.
 Ev Sahibi – Kiracı Şoku

5
4) DEĞER ARTIŞI KAZANCINA
ETKİSİ

Gayrimenkul satışında değer Emlak Vergisi
asgari değerinden düşük gösterilemiyor.

Satılan gayrimenkul son 5 yıl içinde
edinilmişse “Değer Artış Kazancı” doğabilir.

Bunun için, satıcının tapu senedine şerh
verdirmesi gerekir.
6
5) KDV’YE ETKİSİ

Büyükşehirlerdeki 150 m2’lik konuta
uygulanacak KDV oranı, yapı ruhsatının
alındığı tarihteki arsanın birim m2 vergi
değerine göre belirleniyor.

Arsa birim m2 vergi değeri 2014 yılında
1.000 TL üzeri çıkmışsa, yapı ruhsatı yeni
alınanlar için KDV oranı % 8 değil, % 18
olacak.
7
BİR TAŞLA 13 KUŞ
Gayrimenkul Satıp
Bir Taşla
13 Kuş Vurmanın Yolu
8
GAYRİMENKULÜN LEASING
ŞİRKETİNE SATIŞI
ÖRNEK: 500 bin TL’ye kayıtlı
gayrimenkul (bina, arsa, fabrika, otel
vs.) 10 milyon TL’ye satıldığında
1)
KV yok.
2)
KDV yok.
3)
Tapu harcı binde 4.55 yani ¼’ü
4)
FİNANSMAN SORUNUNA ÇÖZÜM
9
GAYRİMENKULÜ SAT, KİRALA
GERİ AL
SATILAN GAYRİMENKULÜ KULLAN
ÖDENEN FAİZİ GİDER YAZ
DEFTERE 10 MİLYONA GİRİŞ
BİLANÇO GÜÇLENDİ
KV (Yok) / KDV (Yok)
TAPU HARCI (Yok)
10
LTD ŞİRKET – A.Ş FARKI
1)
Ortak Sayısı
2)
Vergi Borcu
3)
SGDP
4)
Halka Açılma
5)
Hisse Satışı
6)
Hamiline Hisse Sen. Avantajı
11
LİMİTED ŞİRKETİNİZİ
ANONİME DÖNÜŞTÜRÜN
1)
Her iki şirkette 1 kişi ile
”
kurulabiliyor.
2)
Ltd. ortaklarından biri MÜDÜR
olmalı. AŞ.’de zorunlu değil.
12
LİMİTED ŞİRKETİNİZİ
ANONİME DÖNÜŞTÜRÜN
1)
HİSSE SATIŞI
Limited şirket hisse satışı vergiye
tabi.
AŞ. hisse satışı 2 yıl geçerse vergi
yok. (NUSRET ÖRNEĞİ)
MİRASÇILAR
Ltd. hisse satışı vergiye tabi.
AŞ. hisse satışı vergiye tabi değil.
”
2)
1)
2)
13
LİMİTED ŞİRKETİNİZİ
ANONİME DÖNÜŞTÜRÜN
1)
1)
VERGİ VE SSK BORCU
SORUMLULUĞU
Ltd.’de ortaklar hisseleri oranında
sorumlu. Örneğin şirketten tahsil
edilemeyen vergi 2 milyon hisse
% 60 = 1.200.000 TL’den sorumlu.
AŞ.’de ortağın 1 kuruş bile
sorumluluğu yok.
”
14
SATIŞ FORMALİTELERİ
Ltd. Hisse Satışı:
Noterden / Pay defterine kayıt /
Ortakların Onayı / Ticaret Sicili Tescil
ve İlan
”
AŞ. Hisse Satışı:
Ciro ya da hamiline pay senedi
teslimi yeter.
15
HAMİLİNE PAY SENEDİ
AVANTAJI
1)
Ltd.’de
pay
senedi
yok.
”
Hamiline olamaz.
2)
AŞ’de
hamiline
pay
senedi
avantajı var.
16
KURUMSALLAŞMA
1)
Ltd.’de en tepede MÜDÜR var.
2)
A.Ş’de en tepede
a)
Yönetim Kurulu Başkanı
b)
Altında Yönetim Kurulu
c)
Altında Genel Müdür
d)
Altında Genel Müdür Yardımcısı
e)
Altında MÜDÜR var.
”
17
İŞYERİ
KİRA ÖDEMESİNDE
CEZA ŞOKU
18
İŞYERİ KİRASINDA
5 YILLIK CEZA
İşyeri kira ödemesinin, bankaya yatırılması
yeterli değil.
Ayrıca her ay GİDER PUSULASI düzenlenip, mal
sahibine imzalattırılması gerekiyor.
(GİB. Kocaeli V.D. Bşk. 16.5.2013 Tarih ve 105-89 sayılı)
Aksi halde her ay için
ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI var.
19
İŞYERİ KİRASI
VE CEZA
Ödenen kiranın % 10’u oranında
2014’te her ay 190 TL’den az olamıyor.
Yıllık olarak
 2014 97 bin
 2013 94 bin
 2012 88 bin
 2011 80 bin
TL’yi aşamıyor.
20
VERGİ İNCELEMESİNDE
YENİ DÖNEM
21
DENETİMDE 4 BAŞLILIĞA
SON VERİLDİ
Müfettiş, Uzman, Kontrolör
ve Vergi Denetmeni
TEK ÇATI altında birleştirildi.
22
YENİ ADLARI
 Vergi Müfettişi
 Vergi Başmüfettişi
23
VERGİ İNCELEMESİNDE
UYULACAK USUL VE ESASLAR
YÖNETMELİĞİ
ile vergi incelemesinde
bir STANDART yakalanmak
ve inceleme süresi kısaltılmak
isteniyor.
24
İNCELEME GÖREVİ
VERİLMESİNDEN İTİBAREN
EN GEÇ 10 GÜN İÇİNDE İŞE
BAŞLANACAK
1- İncelemeye başlarken: “İNCELEMEYE
BAŞLAMA TUTANAĞI” düzenlenip, bir örneği
mükellefe verilecek.
2- Bir örneği ilgili Vergi Dairesi’ne verilecek.
3- Bir örneği İlgili Denetim Birimi’ne verilecek.
25
İKİ AYRI İNCELEME
VAR
1. SINIRLI İNCELEME
(6 ay içinde bitirilecek)
2. TAM İNCELEME
(Bir yıl içinde içinde bitirilecek)
26
VERGİ İNCELEMELERİNİN
“YILLIK VERGİ İNCELEME
VE DENETİM PLANI”NA
UYGUN OLARAK YAPILMASI
ZORUNLULUĞU
GETİRİLİYOR
TAM İNCELEME
Bir mükellef hakkında, bir vergi türü
itibariyle bir veya birden fazla
vergilendirme dönemine ilişkin her
türlü iş ve işlemlerin, bütün matrah
unsurlarını içerecek şekilde
yapılmasıdır.
SINIRLI İNCELEME
Tam inceleme dışında kalan vergi
incelemesidir.
En fazla 6 ay içinde bitirilecek.
İnceleme elemanı bitmeden bir hafta
önce 6 aya kadar SÜRE isteyebilir.
KARARNAME, TÜZÜK,
YÖNETMELİK, GENEL TEBLİĞ
SİRKÜLER VE ÖZELGELERE
AYKIRI VERGİ İNCELEME
RAPORU DÜZENLENEMEYECEK
VERGİ İNCELEMESİNE
NEDEN ALINIRSINIZ?
Saymakla bitmez. Belli başlı olanları sıralayalım.
 İhbar (genellikle eski çalışanlardan gelir),
 Sürekli zarar beyan ediliyor olması,
 Sektör incelemesi nedeniyle (örneğin akaryakıt, ilaç,
turizm, ihracat vs.),
 Kasa hesabında yüklü para gözüküyor olması.
 O ilde en çok kazanç beyan edenler arasında olmak,
 Vergi iadesi talepleri.
31
VERGİ İNCELEMESİNE
NEDEN ALINIRSINIZ?
 Sürekli ve yüksek tutarda devreden KDV,
 Son 5 yıl içinde, gayrimenkul satışı olanlar, kat karşılığı
inşaat yaptıranlar,
 Yüksek genel gider ve Kanunen kabul edilmeyen giderler,
 Banka kredilerinin, tapudaki satış bedelinin üstünde olması,
 Naylon fatura düzenleyen birinin yakalanması sonucu elde
edilen bilgilere istinaden, fatura verdiği firmalar,
 Sahte ya da kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi
veya kullanılması,
 Ortakların, şirketten yüksek tutarda borç para çekmiş olması,
 Düzeltme beyanları.
32
VERGİ MÜFETTİŞİ
İSTEDİĞİ KİŞİYİ İNCELEYEBİLİR Mİ?
Halk arasında yanlış bilinen bir durum da budur.
Vergi müfettişi, istediği kişiyi veya bir yakınının “şu
firmayı bir incelesene” dediği mükellefi, arayarak veya
yazı
göndererek
kendiliğinden
vergi
incelemesine
alamaz.
İnceleme
görevi,
inceleme
ve
denetim
birimi
başkanlığınca, müfettişlere verilir.
33
CİDDİ BİR SORUN
İŞTİRAK CEZASI
34
İHBAR NASIL YAPILIYOR?
İhbarın yazılı olarak yapılması gerekiyor.
Dilekçede açık kimliğini ve adresini belirtmeyenlerin
başvuruları işleme konulmuyor.
İhbarın somut dayanağının belirtilmesi gerekiyor. Yani “Şu
adamın evi, arabası yazlığı var. Lüks içinde yaşıyor ama çok
az vergi ödüyor” denilmesi yeterli değil. Somut örnekler ve
belgeler olmalı.
İKRAMİYE ORANI
İhbar ikramiyesinin oranı yüzde 10’dur.
İkramiyenin üçte biri vergi ve cezanın tahakkukunda, üçte
ikisi ise, tahsilattan sonra ödenir. İkramiyenin ödenebilmesi
için muhbirin dilekçesinde bu hususu “ihbar ikramiyesi
istiyorum” diye belirtmesi gerekir.
35
Vergi İnceleme Sürecinde
Mükellefin Hakları
Vergi incelemesinin başlangıcı, devamı ve bitiminde,
mükelleflere tanınan çok sayıda haklar var.
Bunlardan önemli olanlar aşağıda sıralanmıştır.
1) İnceleme elemanına kimliğini sorma hakkı, (Vergi Usul
Kanunu Md.136)
2) İnceleme konusu ve kapsamını öğrenme hakkı, (VUK.
Md.140/1)
3) İncelemenin dairede değil, iş yerinde yapılmasını
isteyebilme, (VUK. Md.139/1)
4) Defter ve belgeleri ibraz etmek için süre isteme hakkı, (VUK.
Md.14)
36
Vergi İnceleme Sürecinde
Mükellefin Hakları
5) İş yerinde, çalışma saati dışında inceleme yapılmamasını
talep edebilme, (VUK. Md.140/3)
6) İncelemenin her aşamasında bilgi alabilme hakkı,
7) İnceleme sırasında mali müşavir ve/ veya avukat
bulundurma hakkı,
8) Vergi inceleme tutanaklarına itiraz ve görüşlerinin
yazılmasını isteme hakkı, (VUK. Md. 145)
9) Tutanaktan bir nüsha isteme hakkı, (VUK. Md.141)
10) Hakkında yapılan ihbarın doğru çıkmaması durumunda,
özellikle aramalı incelemede muhbirin adını isteme hakkı.
(VUK. Md.142)
37
VERGİ İNCELEME RAPORU
SADECE
BİR İDDİA RAPORUDUR
• Raporda yazılı olanlar doğruda olabilir yanlış da.
• Vergi daireleri rapora istinaden işlem yapar. Örneğin
vergi ve ceza ihbarnamesi gönderir.
• Rapor gelince, deneyimli bir mali müşavir veya
hukukçuya incelettirmekte yarar vardır.
38
DAVA AÇINCA VERGİ VE
CEZANIN TAHSİLATI DURUYOR
Vergi incelemesi sonucu düzenlenen vergi inceleme
raporuna istinaden tebliğ olunan vergi ve cezaya
karşı vergi mahkemesinde dava açılınca” dava
sonuçlanıncaya kadar tahsilat işlemleri durur (İYUK
Md.27/3).
Daha açık bir anlatımla, dava açılması halinde vergi
ve cezayı ödeme mecburiyeti yok.
39
SAHTE BELGE
Vergi Kanunları açısından
gerçek bir muamele veya durum
olmadığı halde, bunlar varmış
gibi düzenlenen belgeye denir
(VUK Md. 359/b)
40
SAHTE BELGE OLARAK
DÜZENLENEN BELGELER
Fatura, Sevk İrsaliyesi, PSV, Gider
Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Ücret
Bordrosu, Serbest Meslek Makbuzu,
İrsaliye, Yolcu Listesi, İrsaliyeli Fatura vs.
41
SAHTE BELGE
ÖRNEK OLAY
Hafriyat Faturası var.
- Ödemeler nakit
- Aktifte kayıtlı kamyon yok
- Sigortalı işçi yok
- Akaryakıt alımı yok
42
SAHTE BELGE
DÜZENLEME VE
KULLANMANIN YAPTIRIMI
3 YILDAN 5 YILA KADAR
HAPİS
43
MUHTEVİYATI İTİBARİYLE
YANILTICI BELGE
Gerçek bir muamele veya duruma
dayanmakla birlikte, bu muamele veya
durumu miktar ve mahiyet itibariyle
gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge.
44
MUHTEVİYATI İTİBARİYLE
YANILTICI BELGE
ÖRNEK OLAY :
Ücret bordrosunda çalışanların
düşük ücretten gösterilmesi
45
MUHTEVİYATI İTİBARİYLE
YANILTICI BELGE
ÖRNEK OLAY :
İnşaat demiri satan (C) firması, (A)
İnşaat Şti.’ne 30 ton demir sattığı halde
60 ton demir faturası düzenlemiş.
46
MUHTEVİYATI İTİBARİYLE
YANILTICI BELGE
DÜZENLEME VE
KULLANMANIN YAPTIRIMI
18 AYDAN 3 YILA KADAR
HAPİS
47
DANIŞTAY NAYLON FATURA
İDDİASINDA SOMUT
TESPİTLER ARIYOR,
BUNLARIN OLMAMASI
HALİNDE NAYLON FATURA
İDDİALARINA İTİBAR ETMİYOR
48
BİRKAÇ ÖRNEK
- Naylon fatura veren kişi hakkında
VERGİ TEKNİĞİ raporu var mı?
- Haklarında, komisyon geliri elde
etmekten dolayı tarhiyat yapılmış mı?
- Yapılmışsa sonucu ne?
49
 Bu raporlarla ilgili yargı kararlarının bulunup
bulunmadığı,
 Naylon fatura düzenlediği iddia edilen
şirketlerin mükellefiyetlerinin, idarece terkin
edilip edilmediği,
 Edilmiş ise dava konusu yapılıp yapılmadığı
 Fatura düzenlenen dönemde, düzenleyen
firmanın KDV beyannamesi verip vermediği,
 KDV tarhiyatı yapılmış ise bu konuda yargı
kararlarının bulunup bulunmadığı,
hususları araştırılıp, ona göre karar verilmesi
istenilmektedir.
50
SAHTE FATURA
DÜZENLEYENLERLE İLGİLİ
KARİNELER
1) Fatura Düzenleyenin Faaliyetinin
Bulunmaması (Mal alış, satış ve işyeri yok)
1) Giderlerinin Olmayışı
- Örneğin hafriyat işi yapanın ve akaryakıt
giderinin olmayışı,
- Elektrik, su ve telefon giderinin olmayışı
51
SAHTE FATURA
DÜZENLEYENLERLE İLGİLİ
KARİNELER
3) İşçi Çalıştırmaması ya da Yetersiz Olması
4) İşletmenin Aktifinde Kayıtlı Taşıt Olmayışı
5) Vergi Dairesine bildirilen adres bulunmayışı
6) Defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyişi
52
SAHTE FATURA
DÜZENLEYENLERLE İLGİLİ
KARİNELER
7) KDV beyannamelerinde sürekli devir KDV beyanı
ya da sembolik tutarda KDV ödenmesi
8) KDV beyannamelerinde gösterilen vergilerin
ödenmeyişi
9) Mali Polisin Yaptığı Aramalarda Bulunan Faturalar
10) Mal alış, Nakliye ve Hizmet alım Faturalarının
Sahte Oluşu
53
SAHTE FATURA
DÜZENLEYENLERLE İLGİLİ
KARİNELER
11) Şirket ortaklarının (özellikle kanuni temsilcinin)
odacı, şoför, amele, çoban vs. oluşu
12) Şirketin banka hesabında uzun süreli para
bulunmayışı,
13) Fatura bedelinin elden tahsili ya da fatura
verilen kişinin elemanlarınca tahsili
14) Ödemelerin banka aracılığıyla yapılmayışı
54
NAYLON FATURA SUÇLAMASINDAN
PİŞMANLIKLA KURTULMA YOLU
VUK Md. 371’e göre
beyanda bulunulursa
a) 3 kat Vergi Ziyaı cezası yok
b) HAPİS CEZASI YOK
55
NAYLON FATURA NEDENİYLE
HAPİSTEN KURTULMAK
TTK’ya Göre
Şirket Anasözleşmesinde
Görev Dağılımına Yetki Verilmişse
56
NAYLON FATURADA HAPİS
CEZASI NEDENİYLE
ANASÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİRİNİZ
Görev Dağılımı ve Sorumluluk Maddesi
Yeniden Düzenlenmeli
57
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ
İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMLENMESİ
1) Vergi Hatalarının Düzeltilmesi
2) Pişmanlık ve Islah (Md. 371)
3) Cezada İndirim (Md. 376)
4) UZLAŞMA
58
UZLAŞMA
1) Tarhiyat Öncesi
2) Tarhiyat Sonrası
59
UZLAŞMA VE CEZALARDAKİ İNDİRİM
(2013)
60
UZLAŞMA VE VERGİLERDEKİ İNDİRİM
(2013)
61
UZLAŞMA VE CEZALARDAKİ İNDİRİM
(2013)
62
UZLAŞMA VE VERGİLERDEKİ İNDİRİM
(2013)
63
VERGİ MÜFETTİŞİNE DE
HESAP SORULABİLMELİ
Vergi incelemesi ve raporların değerlendirilmesi
ile ilgili esaslar bir yönetmelikle, “mükellef
haklarını” koruyacak şekilde düzenlendi. Bu son
derece olumlu.
Böylelikle, sayısı çok az da olsa
“bazı keyfi uygulamalar” önlenmeye çalışılıyor.
64
VERGİ MÜFETTİŞİNE DE
HESAP SORULABİLMELİ
Ancak, mükellefin ya da sorumlunun ifadesini almadan,
vergi yasalarına aykırı şekilde rapor düzenleyen ve yine
yasalara aykırı olarak, suç olmayan bir fiili suç olarak
nitelendirip, savcılığa intikal ettiren ve sonuçta suçsuzluğu
anlaşılıp, “takipsizlik kararı” verilen ya da ceza
mahkemesinde beraat eden, vergi mahkemesinde de
kesilen cezaları kaldırılan mükelleflere, bu keyfi
uygulamayı yapanlar hakkında ne gibi işlemler yapılacak?
65
DAVA AÇMA SÜRESİ
Tarhiyat öncesi uzlaşma isteyen ve uzlaşamayan
mükellef, vergi-ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden
itibaren “30 gün içinde” vergi mahkemesine dava açabilir.
Tarhiyat sonrası uzlaşma isteyen ve uzlaşamayan
mükellef, uzlaşmaya varılamadığına dair tutanağın tebliğ
tarihinden itibaren “15 gün içinde”, vergi mahkemesine
dava açabilir.
66
DAVA AÇMA VE YÜRÜTMEYİ
DURDURMA
1) Vergi ve Ceza İhb. Karşı Dava Açmada YD
Talebine Gerek Yok (İYUK 27/3). Tahsilat duruyor.
2) Ödeme Emrine Karşı Dava
- Tahsilat durmuyor
- YD Kararı gerekli
3) Teminat ve İhtiyati Hacize Dava
- YD Gerekiyor (7 Gün)
67
DİLEKÇE VERİLMESİ
VE İZLEYEN AŞAMALAR
1) Dilekçenin verilmesi
2) Vergi Dairesi Savunması (30 gün)
3) Vergi Dairesi Savunmasına Cevap (30 gün)
4) Vergi Dairesinin İkinci Savunması (30 gün)
68
KARARIN VERİLMESİ VE
SONUÇLARI
1) Davacı Lehine Olması
(İtiraz veya temyiz süresi 30 gün)
2) Davacı Aleyhine Olması
a) Tahsilat artık durmuyor
b) 30 gün içinde İtiraz veya Temyiz + YD
3) Davacı ve Davalının kısmen lehine kısmen aleyhine
olması
69
DANIŞTAY’A BAŞVURU
1. Süre: 30 Gün
2. Dilekçe: DANIŞTAY’a verilmiyor (Kararı veren
Vergi Mahkemesi aracılığıyla)
3. Vergi Mahkemesi karşı tarafın da savunmasını
alıp, dilekçeyi öyle gönderiyor.
70
İLGİLİ DAİRELER
3. Daire : Gelir, Kurumlar, KDV, 6183
4. Daire : Gelir, Kurumlar, KDV, 6183
7. Daire : Gümrük Vergisi, Damga Vergisi,
BSMV, 6183
9. Daire : KDV, 6183, Emlak, Harç
71
DANIŞTAY KARARI
- 1 BAŞKAN 4 ÜYE KARAR VERİYOR
- Vergi Mahkemesi Kararı
a) Onaylanıyor
b) Bozuluyor
72
DANIŞTAY KARARI – VERGİ
MAHKEMESİ
- Danıştay Kararı Davacı ya da Davalıya
Doğrudan Gönderilmiyor
- Bozma Halinde Mahkeme Karara Uyuyor
- Veya Direniyor (Israr ediyor)
73
MAHKEMENİN ISRARI
VDD Kurulu’na
Temyiz Başvurusu
yapılabilir.
74
TEMİNAT İSTENİLMESİ
- Vergi ziyaı cezası kesilmesi gerektiren
haller ile
- VUK’un 359. maddesinde sayılan haller
varsa,
Vergi İnceleme elemanlarınca yapılan İLK
HESAPLARA GÖRE tahsil dairesince istenir.
75
TEMİNAT İSTENİLMESİ
Türkiye’de İKAMETGAHI
BULUNMAYAN Kamu borçlusu kamu
alacağının tahsilini TEHLİKEYE
DÜŞÜRMÜŞ ise ilgili tahsil dairesi
teminat isteyebilir.
76
TEMİNAT GÖSTERME
SÜRESİ
15 GÜNDEN
AZ OLMAMAK ÜZERE
VERİLECEK SÜRE İÇİNDE
77
Teşekkür ederim…
Download

Vergi Müfettişi - İzmir Ticaret Odası