İLİ
TARİH
: SAKARYA
:28/022014
‫يم‬
ْ ِ‫ب‬
ِ ‫من ال َّر ِح‬
ِ ‫س ِم هللاِ ال َّر ْح‬
َّ ‫يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا اتَّقُوا‬
‫س ِديداا‬
َ ‫هللاَ َوقُولُوا قَ ْو اًل‬
iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en
yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için
şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan
kimseler olun.”5 buyrulmaktadır.
(Ahzab 33/ 70)
َّ ‫ول‬
َ‫ض َمنْ لِي َما بَيْن‬
ْ َ‫" َمنْ ي‬: ‫هللاِ صلى هللا عليه وسلم‬
ُ ‫قال َر‬
ِ ‫س‬
َ
َ
‫ صدق رسول هللا‬." ‫ض َمنْ لَهُ ا ْل َجنَّة‬
ْ ‫لَ ْحيَ ْي ِه َو َما بَيْنَ ِر ْجلَ ْي ِه أ‬
(Buhari, Rikak 23)
YALANDAN SAKINMAK
Muhterem Müminler!
Yüce Allah (c.c) biz insanlara sayısız
nimetler vermiştir. Bu nimetlerden biri de
insanoğluna verilen konuşma özelliğidir. İnsan bu
nimete doğru ve güzel konuşarak şükretmiş olur.
Yalan konuşmak dinen haram olan çok kötü bir
huydur.
Bu haramdan korunanı Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle müjdelemiştir: ‘’Kim
diline, iffetine sahip olur, onları haramdan
koruyacağına dair Allah’a söz verirse, ben de
onun için Cennet kefil olurum.’’1
Sevgili Kardeşlerim!
Dilimizi iyi veya kötü şekilde kullanmak
bizim elimizdedir. Hz. Lokman(a.s.)’ın ifadesiyle
"İyi oldukları zaman dilden ve kalpten iyisi
yoktur. Kötü oldukları zaman da onlardan kötüsü
yoktur’’.2 buyurulmaktadır.
Dilimiz bizi Hakkın ve halkın katında
yüceltir ya da alçaltır. Öyleyse dilimiz ile güzel ve
doğru söz söylemeli asla yalan söylememeliyiz.
Çünkü Yüce Allah (c.c) ve Peygamberimiz bizlere
doğru sözlü olmayı emretmiş, yalan söylemekten
ise men etmiştir. Allah’ü Teâlâ Kur’an’da ‘’ Ey
iman edenler! Allah’tan korkun ve doğru söz
söyleyin’’3, ‘’İnsanlara güzel ve iyi söz
söyleyin.’’4 buyurmaktadır.
Muhterem Müslümanlar!
Kişi yalanın her türlüsünden Allah’a
sığınmalıdır. Hiç kimse yapamayacağı işi vaad
ederek insanları kandırmamalıdır. Yine ticaret ehli
alışverişlerinde dikkatli olmalı, sattıkları mala hile
karıştırmamalı ve malı olduğundan farklı
göstermemelidir.
Yalan yere şahitlik yapmak da çok kötü bir
davranış ve büyük bir günah sayılmıştır. Gerçek
Müslüman kendi aleyhine de olsa, doğru
söylemeli ve asla yalana yaklaşmamalıdır. Bu
konuda Nisa Süresindeki ayeti kerimede ‘‘Ey
Peyganberimiz (s.a.s)‘de: “Size en büyük
günahları haber vereyim mi?” diyerek şunları
sıraladı: Allah’a ortak koşmak, ana babaya asi
olmak, yalancı şahitlik yapmak. Dikkat ediniz
yalancı şahitlik ve yalan konuşmak birdir.”
dedi ve yaslandığı yerden doğrulup oturdu.
Bunları tekrar tekrar söyledi (okadar
vurguladıki) nihayet biz -üzüntü ve acıdan
dolayı- keşke sussa diye düşündük“( Müslim, c:1,
s:91)
Kıymetli Kardeşlerim!
Doğru söz söylemek bizlerin Allah
katındaki derecelerimizin yükselmesine, yalan söz
söylemek ise günahlarımızın artmasına ve ne
yazık ki ahirette cezalandırılmamıza sebep olur.
Allah’ın rızasına kavuşmak istiyorsak yalan
söylemektense susmalıyız. Peygamberimiz (s.a.v)
‘’Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya
hayır konuşsun ya da sussun...’’8 Buyurarak
bizlere faydalı ve iyi söz söylemeyi ya da susmayı
tavsiye ediyor.
Aziz Cemaat!
Hutbemi Peygamberimiz (s.a.s.)’in bir
Hadis-i Şerif ile bitirmek istiyorum. ‘’ Doğru
sözlülük iyiliğe götürür; iyilik de Cennet’e
götürür. Adam doğru söyleye söyleye Allah
katında sıddıklar derecesine yükselir. Yalan
söylemek kötülüğe, kötülük de Cehennem’e
götürür. Adam yalan söyler (durur da), nihayet
Allah katında yalancı diye yazılır, yalancılıkta
cehenneme götürür.’’9i
1
-Buhari, Rikak, 23.
2-M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, II, 233,234.
3-Ahzab,33/ 70.
4-Bakara,2/ 53.
5
-Nisa4/ 135.
6-Ebu Davud,Edeb,88.
7-Buhari, Tabir, 45.
8-Buhari, Edeb,31.
9-Riyazü’s-Salihin, I, 54.
Hazırlayan: Murat DEMİRHAN, Hendek
Kargalıyeniköy İmam-Hatibi
Redaksiyon: İl Hutbe Komisyonu.
Download

dosyayı indir - kaynarcailcemuftulugu.gov.tr