Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci
Dava Açma
Talebinin
Gelmesi/Dava
Dilekçesinin Gelmesi
Dava Açma
Talep
Yazısı/Dav
a Dilekçesi
Evrak Giriş Kaydının
Yapılması
Yazı ve Eklerinin Avukata
Havale Edilmesi
Yazı Ve Eklerinin
İncelenmesi
Açılan
Davanın
Dava Açma
Talebi
Maddi ve Hukuki
Nedenlerin Araştırılması
Cevap Dilekçesinin
Hazırlanması ve İmzalanması
Dava Açılmasında
Yarar Yok
Dava Açılmasında
Yarar Var
Cevap Dilekçesinin
Zimmetlenmesi
İlgili Birim/İdareye Yazı
Hazırlanması
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
Cevaba Cevap
Dilekçesi
Yazının Yetkili Makam
Tarafından İmzalanması
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
Dava Açma
Talep Yazısı
Maddi ve Hukuki
Sebeplerin
Bulunmadığına Dair
Yazı
Evrak Giriş Kaydının
Yapılması
Cevap
Dilekçesi
Evrak Giriş Kaydının
Yapılması
Cevaba Cevap Dilekçesinin
Avukata Teslimi
Cevaba Cevaba Cevap
Dilekçesinin Hazırlanması ve
İmzalanması
Gelen Yazı ve Eklerinin
Avukata Teslimi
Cevaba Cevaba Cevap
Dilekçesinin Zimmetlenmesi
Dava Dilekçesinin
Hazırlanması ve
İmzalanması
EvrakÇıkış Kaydının
Yapılması
Dava Dilekçesinin
Zimmetlenmesi
Evrak Çıkış
Kaydının
Yapılması
Evrak Giriş
Kaydının
Yapılması
Dava
Dilekçesi
Cevap
Dilekçesi
Cevap Dilekçesinin
Avukata Teslimi
Cevaba Cevap
Dilekçesinin
Hazırlanması ve
İmzalanması
Cevaba Cevap
Dilekçesinin
Zimmetlenmesi
EvrakÇıkış
Kaydının
Yapılması
Cevaba
Cevap
Dilekçesi
1
Cevaba Cevaba
Cevap Dilekçesi
1
Evrak Giriş
Kaydının
Yapılması
Mahkeme
Kararı
Kararın Avukata
Teslimi
Kararın İncelenmesi
Kısmen Yada
Tamamen Aleyhe
Karar Lehe
Temyiz
Dilekçesi
Vazgeçme Kararı
Veridiğinde
Temyiz Kararı
Verildiğinde
Temyiz Dilekçesinin
Hazırlanması ve İmzalanması
659 Sayılı KHK'nın
11/2 Maddesi
Kapsamındaki İşlemler
Süreci
659 Sayılı KHK'nın
11/3 Maddesi
Kapsamındaki İşlemler
Süreci
Temyiz Dilekçesinin
Zimmetlenmesi
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
Evrak Giriş Kaydının
Yapılması
Temyiz Dilekçesinin Avukata
Teslimi
Temyize Cevap Dilekçesinin
Hazırlanması ve İmzalanması
Temyize Cevap Dilekçesinin
Zimmetlenmesi
Temyiz
Dilekçesi
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
Mahkeme
Kararı
Temyize Cevap
Dilekçesi
Evrak Giriş
Kaydının Yapılması
Kararın Avukata Teslimi
Kararın İncelenmesi
Onama Kararı
Bozma Kararı
Onama Kararı
Kısmen Tamamen
Karar Düzeltme
Yoluna Gitmeye
Karar Verildiğinde
Onama Kararı Lehe
Karar Düzeltme
Yoluna Gitmekten
Vazgeçildiğinde
Karar
Düzeltm
e
Dilekçes
Yeni Esas Üzerinden
Dava Takibinin
Yapılması
Evrak Giriş Kaydının
Yapılması
Karar Düzeltme Dilekçesinin
Avukata Teslimi
Karar Düzeltme Dilekçesinin
Hazırlanması ve İmzalanması
659 Sayılı KHK'nın
11/3 Maddesi
Kapsamındaki
Karar Düzeltme Dilekçesinin
Zimmetlenmesi
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
Karar Düzeltme Dilekçesinin
İncelenmesi
Karar Düzeltmeye Cevap
Dilekçesinin Hazırlanması ve
İmzalanması
Karar Düzeltme
Dilekçesi
Karar Düzeltmeye Cevap
Dilekçesinin Zimmetlenmesi
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
2
Karar
Düzeltmeye
Cevap Dilekçesi
2
Mahkeme
Kararı
Evrak Giriş
Kaydının Yapılması
Karar Düzeltme Üzerine
Verilen Kararın Avukata
Teslimi
Kararın İncelenmesi
Karar Düzeltme
Talebinin Reddi
Kararı
Karar Düzeltme
Talebinin Kabulü
Kararı
Yeni Esas Üzerinden
Dava Takibinin
Yapılması
Bilgi Yazısının
Hazırlanması
Yazının Yetkili Makam
Tarafından İmzalanması
Evrak Çıkış Kaydının
Yapılması
Dosyanın Saklıya Alınması
Bilgi Yazısı
Download

hukuk dava dosyası açılımı işlem süreci