ENDÜSTR İ YEL TASARIM
Ne?
Bir ürünün sadece görsel özelliklerinin
korunması için geliştirilen bir sistem olup,
Endüstriyel Tasarım korumasında; üretim
yöntemi, ürünün kullanım amacı, fonksiyonel
özellikler ve teknik faydalar koruma altına
alınmazlar.
Mobilyadan, otomobile; elektronik eşyalardan
desenlere; giysilerden ambalajlara kadar,
“yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip” tasarımlar
endüstriyel tasarım koruması hakkından
faydalanabilirler.
Nasıl?
Endüstriyel Tasarım başvuruları, TPE’nin şekli
uygunluk incelemesi yapmasının ardından
tescile bağlanır. Askı (itiraz) süreci tescil
kararının ardından başlar ve tasarım üçüncü
kişilerin itirazı için 6 ay süre ile askıya çıkarılır.
İtiraz gelmediği takdirde tescil belgesi
düzenlenir.
Yabancı ülkelerde de endüstriyel tasarım hakkı
edinebilmek için uluslararası sistemler tercih
edilebilir (Lahey sistemi, Topluluk tasarımı gibi).
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Ülkemizde fikri mülkiyet hakları kavramı genel
olarak aşağıdaki koruma türlerini kapsamaktadır:






Marka Tescili
Patent ve Faydalı Model Koruması
Endüstriyel Tasarım Tescili
Coğrafi İşaret Tescili
Entegre Devre Topografyası Tescili
Eser Sahibinin Hakları ve Bağlantılı Haklar
(Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu)
Marka, Patent/Faydalı Model, Endüstriyel
Tasarım, Coğrafi İşaret ve Entegre Devre
Topografyaları korumalarına ait işlemlerin
yürütülmesi ve belgeye bağlanması ile ilgili
ülkemizde tek yetkili kurum Türk Patent
Enstitüsü (TPE)’dir.
Bu broşür, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle,
dünyanın 50’den fazla ülkesinde, işletmelere;
ticari, teknolojik, ArGe projeleri işbirliği desteği
sunan Avrupa İşletmeler Ağı-İstanbul Sanayi
Odası tarafından, en sık kullanılan fikri mülkiyet
başvuruları hakkında temel bilgiler vermek üzere
hazırlanmıştır.
Daha ayrıntılı sorularınız, bilgi ve yönlendirme
için bizlere ulaşabilirsiniz.
Koruma Süresi?
 Başvuru tarihinden itibaren 5 yıl olup, bu süre
her biri 5’er yıl olmak üzere dört defa daha,
toplamda 25 yıla kadar uzatılabilir.
Tel: 212. 292 21 57
[email protected]
www.aia-istanbul.org.tr
Avrupa İşletmeler Ağı
İSTANBUL
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Temel Bilgiler
Marka
Patent / Faydalı Model
Endüstriyel Tasarım
PAT E N T - FAY D A L I M O D E L
MARKA
Ne?
Ne?
Koruma Süresi?
Ürün veya hizmetinizi başka ürün ve
hizmetlerden ayıran; harfler, sözcükler, sayılar,
çizimle veya benzer şekilde ifade edilebilen,
yayımlanabilen ve çoğaltılabilen işaretler.
Bir buluş için, devlet tarafından buluş sahibine
verilen kullanım hakkıdır. “Tüm dünyada yeni”
olarak nitelendirilen ve sanayiye uygulanabilen
buluşlar patent veya faydalı modelle (kimyasal
maddeler ve usuller hariç) korunabilir. Bir
buluşun patent alabilmesi için ayrıca tekniğin
bilinen durumunu aşması şartı da aranır.
Başvuru tarihinden itibaren;
Nasıl?
TPE’nin mevzuata uygunluk ve benzerlik
incelemesi yapmasının ardından başvuru,
üçüncü kişilerin itirazı için 3 ay süre ile askıya
çıkarılır. İtiraz gelmediği takdirde başvuru
tescile bağlanır.
Koruma Süresi?
 Başvuru
tarihinden itibaren 10 yıldır. Süre,
sınırsız olarak 10’ar yıllık periyotlar halinde
uzatılabilir.
Önemli
Bir marka vekilinden, TPE internet sitesinden
veya TPE’ye vereceğiniz ilgili dilekçe ile
TPE’den, başvurmayı düşündüğünüz marka
veya benzerine ilişkin bir araştırma yaptırmanız
zaman ve para israfının önüne geçer.
Nasıl?
Faydalı Model başvuruları TPE’nin mevzuata
uygunluk incelemesi yapmasının ardından
üçüncü kişilerin itirazı için 3 ay süre ile askıya
çıkarılır. İtiraz gelmediği takdirde başvuru
belgeye bağlanır.
Patent başvurularında ise, şekli uygunluk
incelemesinin ardından tekniğin bilinen
durumu hakkında Araştırma Raporu
düzenlenir. Raporun 6 aylık askı (itiraz)
süresinin dolmasının ardından ise İnceleme
Raporu düzenlenir. İnceleme Raporu olumlu
geldiği takdirde patent belgesi tarafınıza
gönderilir.
Marka, hangi ürün veya hizmetlerde
kullanılacaksa, sadece bu sınıflarda tescil
ettirilmelidir.
Başvuru sahipleri, Araştırma Raporunun
ardından İnceleme Raporu düzenlenmeden
kendilerine İncelemesiz Patent belgesi
verilmesini talep edebilir.
Yabancı ülkelerde de marka hakkı edinebilmek
için uluslararası sistemler tercih edilebilir
(Madrid protokolü, Topluluk markası gibi).
Süre ve içerik şartlarının sağlanması halinde
patent ve faydalı model başvuruları birbirine
çevrilebilir.

Faydalı Model Belgesi 10 yıl
 İncelemesiz Patent Belgesi 7 yıl
 İncelemeli Patent Belgesi ise 20 yıl
İncelemesiz patent sahipleri koruma süresi olan
7 yıl boyunca istedikleri zaman inceleme talep
ederek, belgelerini “İncelemeli Patent”
belgesine ve koruma sürelerini de 20 yıla
çıkarabilirler.
Önemli
Bir patent vekilinden, TPE internet sitesinden
veya TPE’ye vereceğiniz ilgili dilekçe ile TPE’den
patent/faydalı model araştırması yaptırmanız,
zaman ve para israfının önüne geçer.
Koruma ülkesel nitelik taşısa dahi (sadece
başvurulan ülkede koruma geçerlidir), patent
veya faydalı modele konu buluşun “tüm
dünyada yeni” olması gerekir.
Yabancı ülkelerde de patent hakkı elde
edebilmek için uluslararası patent sistemleri
tercih edilebilir (PCT, Avrupa Patenti gibi).
Mevzuat gereği, yenilik vasfına dair araştırma
ve inceleme yapılmıyor olsa dahi, yeni olmayan
buluşlar için faydalı model veya incelemesiz
patent başvurusu yapılmamalıdır. Bu durumun
ispatı halinde, yenilik vasfı taşımayan buluşlara
ait belgeler mahkeme tarafından iptal edilir ve
aleyhe tazminat ödemeleri söz konusu olabilir.
Download

fikri mülkiyet hakları - AİA