ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
HİBE VE KREDİ ESASLARI
Gerçek ve tüzel kişilere onaylı uygulama projesine
göre, asli veya odun dışı orman ürünü veren ağaç ve
ağaççık türleri ile yaptıkları özel ağaçlandırma, özel imarihya çalışmaları ve özel orman fidanlıkları için Genel
Müdürlükçe Usul ve Esaslarda ön görülen şekilde hibe veya
kredi verilebilir.
Hibe, sadece köy tüzel kişiliklerince yapılacak özel
ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için verilir.
2
HİBE VE KREDİ ESASLARI
Özel orman fidanlığı çalışmaları için hibe tahsis
edilmez.
Kredi tahsis edilen özel orman fidanlıklarında
üretilecek fidanların en az yüzde yetmiş (% 70) inin orman
ağaç ve ağaççığı fidanı, en çok yüzde otuz
(% 30) unun
odun dışı orman ürünü veren türler ve süs bitkisi olması
zorunludur.
Gerçek ve tüzel kişiliklerin hibe/kredi talep etmeden
yapacakları özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel
erozyon kontrolü çalışmalarında, onaylı uygulama
projesinde belirtilen sayıda orman ağacı ve ağaççığı fidanı
İşletme Müdürlüğünce bedelsiz olarak verilebilir.
3
HİBE VE KREDİ BAŞVURU VE TAHSİSİ
Orman ve Hazine arazileri ile Devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan arazilerde Ağaçlandırma
Yönetmeliğindeki hükümlere göre tanzim edilen projenin
tasdik edilmesinden ve yer tesliminin yapılmasından
sonra,
Sahipli arazilerde ise projesinin tasdik edildiğinin
bildirilmesinden sonra,
- Köy tüzel kişilikleri hibe tahsisi için,
- Diğer gerçek ve tüzel kişilikler ise kredi tahsisi için,
İlgili İşletme Müdürlüklerine müracaat eder.
4
HİBE VE KREDİ BAŞVURU VE TAHSİSİ
İşletme Müdürlüğünce tanzim edilerek uygun görüşle
Bölge Müdürlüğüne gönderilen hibeye/krediye esas yatırım
giderleri cetveli, Ağaçlandırma Şube Müdürünün tetkiki ve
Bölge Müdürünün onayından sonra, kredi veya hibe tahsisi
yapılması için Genel Müdürlüğe gönderilir.
Hibe/kredi tahsisi yapılması uygun görülmeyen
projelerin hibe/krediye esas yatırım giderleri cetveli iade
edilir.
Uygun bulunan projelere bütçe imkanları göz önünde
bulundurularak usul ve esasların 10 uncu maddesinde
belirtilen iş kalemlerine hibe/kredi tahsisi yapılabilir.
5
HİBE/KREDİ VERİLEN İŞ KALEMLERİ
Özel ağaçlandırma veya özel imar-ihya çalışmaları için;
ahşap ihata kazığı veya eşit kollu (L) veya (T) profil demir
çit direği, dikenli tel, bağlantı veya tespit malzemesi bedeli
ve işçiliği, canlandırma kesimi, arazi hazırlığı, dikim veya
ekim, tohum, aşı kalemi, fidan bedeli, üç yıllık bakım tutarı
ve Genel Müdürlük birim fiyatlarına uygun proje yapım
bedeli kadar köy tüzel kişiliklerine hibe, diğer gerçek ve
tüzel kişilere kredi verilir.
Ayrıca, projesinde ön görülen işlerin yapılmasından
dolayı tahakkuk eden katma değer vergisi tutarı kadar
kamu kurum ve kuruluşlarına kredi, köy tüzel kişiliklerine
hibe verilir.
6
HİBE/KREDİ VERİLEN İŞ KALEMLERİ
Özel orman fidanlığı çalışmaları için; ahşap ihata kazığı
veya eşit kollu (L) veya (T) profil demir çit direği, dikenli tel,
bağlantı veya tespit malzemesi bedeli ve işçiliği, drenaj,
tesviye, sera tesisi, dış mekan sulama tesisatının kurulması,
yetiştirme ortamı, yetiştirme kabı, toprak işleme, üretim
materyali, üretim işçiliği, en fazla üç yıllık bakım tutarı ve
Genel Müdürlük birim fiyatlarına uygun proje yapım bedeli
kadar kredi verilir.
7
KREDİ GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ VE FAİZİ
Gerçek ve tüzel kişilere asli orman ürünü veren
ağaç ve ağaççık türleriyle yapılan özel ağaçlandırma ve
özel imar-ihya çalışmaları için verilen kredi, ilk verildiği
tarihten itibaren otuzuncu yılın Ekim ayında faizsiz
olarak defaten tahsil edilir.
8
KREDİ GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ VE FAİZİ
Ceviz, kestane, antepfıstığı, badem, harnup gibi türler
ile kavak, kızılağaç, okaliptüs gibi hızlı gelişen türler
kullanılarak saf veya karışık olarak yapılacak özel
ağaçlandırma ve özel imar-ihya çalışmaları için verilen
kredi, verildiği tarihten itibaren başlamak üzere, kredinin
verildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının
küçük ölçekli tarımsal işletme tanımına giren üreticilere
uyguladığı kredi faizinin yedide bir (1/7) i oranında yıllık
faiz uygulanarak, on beşinci yılın Ekim ayında defaten
tahsil edilir.
9
KREDİ GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ VE FAİZİ
Özel orman fidanlıkları için verilen krediye, verildiği
tarihten itibaren başlamak üzere, kredinin verildiği tarihteki
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının küçük ölçekli tarımsal
işletme tanımına giren üreticilere uyguladığı kredi faizinin
yedide bir (1/7) i oranında yıllık faiz uygulanarak, en geç
yedinci yılın Ekim ayı sonunda faizi ile birlikte defaten tahsil
edilir. Kira sözleşmesinin/saha tahsisinin yedi yıldan önce
bitmesi halinde, kira sözleşmesinin/saha tahsisinin bittiği veya
uygulama projesinde belirtilen iş ve işlemlerin tamamlandığı
yılın Ekim ayı sonunda verilen kredi, faizi ile birlikte defaten
tahsil edilir.
10
HİBE/KREDİ BORÇLANDIRMASI
Köy tüzel kişiliklerinden tahsis edilen hibe tutarı kadar
hibe taahhüt senedi, gerçek ve diğer tüzel kişilerden ise
tahsis edilen kredi tutarı kadar borçlu ve iki kefil tarafından
imzalı noter onaylı borçlanma senedi veya gayrimenkul
ipoteği alınır.
11
HİBE/KREDİ BORÇLANDIRMASI
Borç Senedi:
-Tüzel kişiliğe sahip kamu kurum ve kuruluşları ile
kamu iktisadi teşebbüslerinde, harcama yetkilisi tarafından,
-Belediyelerde, belediye meclisinin yetki verdiği kişi
veya kişiler tarafından,
-Tarımsal kalkınma kooperatifleri ve köye hizmet
götürme birliklerinde ise yetki verilen kişi veya kişiler
tarafından imzalanır.
12
HİBE/KREDİ BORÇLANDIRMASI
Şirket, dernek, vakıf, holding v.b tüzel kişilerden
alınacak noter onaylı borçlanma senedi, borçlanmaya
yetkili kişi veya kişilerce imzalanır.
Kefiller, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve
Sanatkârlar Odasına kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişilerden
olmalıdır.
13
HİBE/KREDİ BORÇLANDIRMASI
Gayrimenkul İpoteği:
İpotek işlemlerinde bedel takdir komisyonuna İşletme
Müdürlüğünce uygun görülen bir teknik eleman katılır.
Özel ağaçlandırma çalışmasına konu edilecek sahipli
araziler, arazi bedeli tahsis edilen krediyi karşılaması
halinde sadece kendilerine tahsis edilen özel ağaçlandırma
kredisine karşılık ipotek olarak gösterilebilir.
14
HİBE/KREDİ BORÇLANDIRMASI
Hibe Taahhüt Senedi:
Köy tüzel kişiliklerinden tahsis edilen hibeye karşılık
muhtar ve en az iki azadan oluşan ihtiyar heyetince
imzalanan hibe taahhüt senedi alınır. Bu taahhüt senedi
için noter onayı istenmez.
15
HİBE/KREDİ BORÇLANDIRMASI
Tahsis edilen hibeye/krediye karşılık alınacak hibe
taahhüt senedinin veya borçlanma senedi/gayrimenkul
ipoteğinin süresi yoktur. Ancak bu güvenceler alınmadan
ödeme yapılmaz.
Özel ağaçlandırma kapsamında sadece projesinde
belirtilen türde ve sayıda fidan desteği sağlanan gerçek ve
tüzel kişilerden, projelerinin iptali halinde verilen fidan
bedeli tutarının verildiği tarihten başlamak üzere yasal faizi
ile birlikte geri ödeneceğine dair taahhütname alınır.
16
HİBE/KREDİ ÖDENEK TALEBİ VE ÖDEMELERİ
Bölge Müdürlükleri, hibe/kredi tahsisi yapılmış olan
projeler, yılı içerisinde hibe/kredi tahsisi yapılacak projeler
ile ödemeleri devam eden projeler kapsamında yapılacak
işler için dört dönem halinde Genel Müdürlükten toplu
ödenek talebinde bulunabilirler.
Ancak talep edilen ödeneğin yetersiz olması
durumunda, Bölge Müdürlükleri dönem içinde de ödenek
talebinde bulunabilirler.
17
HİBE/KREDİ ÖDENEK TALEBİ VE ÖDEMELERİ
Talep edilen ödenek, tahsis edilen hibe ve kredi
miktarları ile bütçe imkanları ölçüsünde Bölge
Müdürlüklerine gönderilir.
Ödemeler, İşletme Müdürlüğünce ilgili Ağaçlandırma
ve Toprak Muhafaza Şefi başkanlığında oluşturulan
komisyonca düzenlenen hakediş raporuna göre yapılır.
18
HİBE/KREDİ ÖDENEK TALEBİ VE ÖDEMELERİ
Dönemi içerisinde ödeme yapılan projelere ait
ödenek kullanım formu her dönem sonunda Genel
Müdürlüğe gönderilir. Genel Müdürlük bu bilgileri kayıtları
ile karşılaştırır.
Genel Müdürlük lüzum görmesi halinde, dönemler
halinde gönderilen ödeneklerden dönemi içerisinde
kullanılmayan miktarı tenkis edebilir.
Tenkis edilen ödenekler Bölge Müdürlüklerince takip
eden dönem içerisinde yeniden talep edilebilir.
19
HİBE/KREDİ ÖDENEK TALEBİ VE ÖDEMELERİ
Özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve özel orman
fidanlıklarına yapılan hibe veya kredi tahsisleri, Genel
Müdürlükçe gönderilen ödenekler, ilgiliye ödenen
hibe/kredi miktarları ve faiz oranlarına ait kayıtlar İşletme
Müdürlüklerince tutulur.
İşletme Müdürlükleri, borçlanma senedi veya
gayrimenkul ipoteğini verilen kredinin geri dönüşüne
kadar, köy tüzel kişiliklerinden alınan hibe taahhüt
senedini ise tesisin idare müddeti sonuna kadar muhafaza
ederler.
20
KREDİ GERİ DÖNÜŞÜ
Kredi kullanılarak tesis edilen özel ağaçlandırma, özel
imar-ihya ve özel orman fidanlıklarında, kredinin verildiği
tarihteki mevzuata uygun olacak şekilde ilk ödenen kredi
tarihi esas alınarak, geri dönüş süresi sonunda ödenen
tüm krediler faizli veya faizsiz olarak tahsil edilir. Kredilerin
geri dönüş sürelerinin takibi ve tahsili İşletme
Müdürlüklerince gerçekleştirilir.
21
HİBE/KREDİ TAHSİSİ İPTALİ VE TAHSİLİ
Projesi, saha tahsisi/kira sözleşmesi iptal edilen
gerçek ve tüzel kişilerin hibe veya kredileri, Bölge
Müdürlüğünün teklifi üzerine Genel Müdürlükçe iptal
edilir.
Hibe ve kredi tahsisleri iptal edilen gerçek ve tüzel
kişilere ödenen hibe ve krediler, yasal faizi ile birlikte geri
tahsil edilir.
Özel ağaçlandırma ve özel imar-ihya kapsamında
sadece fidan desteği sağlanan gerçek ve tüzel kişilerin
projelerinin iptal edilmesi durumunda, ücretsiz olarak
verilen fidanların verildiği tarihteki bedeli yasal faizi ile
birlikte genel hükümlere göre geri tahsil edilir.
22
HİBE/ KREDİLENDİRME GENEL ESASLARI
a) Kredi geri dönüş süreleri ve faiz oranları farklı
olan türlerle yapılacak özel ağaçlandırma çalışmalarında,
krediye esas yatırım giderleri cetveli ayrı ayrı düzenlenir.
b)
Yapılan
özel
ağaçlandırmanın
altında
yetiştirilecek ikinci tür için hibe ve kredi tahsisi yapılmaz.
c) Tesis edilen özel ağaçlandırma, özel imar-ihya ve
özel fidanlığın; yangın, sel, heyelan, şiddetli fırtına ve
benzeri tabii afetler sebebiyle başarısız olması halinde
verilen kredi faizsiz olarak üç yıllık taksitler halinde tahsil
edilir. Verilen hibe ise geri alınmaz.
23
HİBE/ KREDİLENDİRME GENEL ESASLARI
- Köy tüzel kişiliklerinin aynı sahada yeniden özel
ağaçlandırma ve özel imar-ihya yapma talebinde
bulunması halinde ise yeniden hibe verilmez, diğer
gerçek ve tüzel kişilere uygulanan kredilendirme esasları
çerçevesinde kredi tahsisi yapılır.
- İlgilinin, tabii afetler yüzünden başarısız olan özel
ağaçlandırma, özel imar-ihya veya özel orman fidanlığı
sahasını, projesine uygun olarak tekrar tesis etmek
istemesi halinde, önceki verilen kredi ile bu Usul ve
Esaslara göre yeniden tahsis edilen kredi, bu Usul ve
Esaslar doğrultusunda birlikte tahsil edilir. Önce verilen
kredi için faiz alınmaz.
24
HİBE/ KREDİLENDİRME GENEL ESASLARI
Gerçek ve tüzel kişilere bu Usul ve Esaslara göre
kullandırılan krediler, belirlenen süreler sonunda kredi
tutarı ve faizi İşletme Müdürlükleri tarafından
hesaplanarak ilgililere tebliğ edilir.
İlgililer tebligatta belirtilen süre içinde kendilerine
bildirilen borcu, T.C. Ziraat Bankasındaki Ağaçlandırma
ve Erozyon Kontrolü Gelirleri hesabına ödeyerek ödeme
belgesinin bir örneğini İşletme Müdürlüğüne vermek
zorundadır.
25
ÖZEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARININ
DENETİMİ
Özel ağaçlandırma sahaları yılda bir kez İşletme
Müdür Yardımcısının başkanlığında Ağaçlandırma ve
Toprak Muhafaza şefi ile ilgili İşletme Şefinden oluşan
komisyon tarafından denetlenir. Tanzim edilen
“Uygulama İzleme Cetveli” İşletme Müdürünce uygun
görüldükten sonra onay için Bölge Müdürlüğüne
gönderilir.
26
27
Download

Özel Ağaçlandırma Krediler ve Denetim Şubesi