FK: 12175
Ġstanbul, 28.02.2014
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
:
:
:
Sabancı Center 34330
4.Levent/İSTANBUL
Tel: (212) 385 55 55 Fax: (212) 278 18
98 - (212) 269 73 83
Tel : (212) 385 54 45 Fax: (212) 278 40
28
Hayır
Hayır
Hayır
:
-
Özet Bilgi
:
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına
İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap
Dönemi
Tarihi
Saati
Adresi
:
:
28.02.2014
Olağan
:
2013
:
:
:
27.03.2014
13:30
Sabancı Center 4.Levent/İstanbul
Ortaklığın Adresi
:
Telefon ve Faks No.
:
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin
Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
Açıklamasının Tarihi
:
Açıklanacak Özel Durum:
Bankamız Yönetim Kurulu’nun 28 Şubat 2014 tarihinde yaptığı toplantıda; Bankamız Olağan Genel
Kurul toplantısının 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 13:30’da aşağıdaki gündemde belirtilen
hususları görüşmek üzere Sabancı Center hizmet binasında yapılmasına karar verilmiştir.
2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi:
1 Başkanlık Divanı’nın teşkili,
2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4 2013 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki,
5 Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 2013 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7 Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu
Üyesinin onaylanması,
8 Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılması,
9 Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
10 Denetçinin seçilmesi,
11 Banka Ana Sözleşmesi’nin 24 ve 82nci maddesinde değişiklik yapılması, 84üncü maddesinin ana
sözleşmeden çıkarılması,
12 Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren
hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
13 Banka’nın 2014 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
14 Banka’nın kar dağıtım politikasının onaylanması,
15 2013 yılında yapılan bağışlar ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere
ilişkin ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi.
ESKĠ ġEKĠL
Ġdare Meclisinin kuruluĢu :
Madde : 24Banka, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek bir
İdare Meclisi tarafından idare ve temsil olunur.
YENĠ ġEKĠL
Ġdare Meclisinin kuruluĢu :
Madde : 24Banka, Umumi Heyet tarafından Türk Ticaret Kanunu
hükümlerine göre seçilecek bir İdare Meclisi tarafından
idare ve temsil olunur.
İdare Meclisi, doğal üye olan banka genel müdürü veya
vekili dahil en fazla on azadan teşekkül eder.
İdare Meclisi, doğal üye olan banka genel müdürü veya
vekili dahil en fazla on azadan teşekkül eder.
İdare Meclisi Reis ve Azaları ile Umum Müdür ve
Muavinlerinin, Murakıpların ve Kanunda öngörülen diğer
yetkililerin, kanuni şartların yerine getirilmesinden sonra
ve kanuni süre içinde yemin etmeleri şarttır.
İdare Meclisi Reis ve Azaları ile Umum Müdür ve
Kanunda öngörülen diğer yetkililerin, kanuni şartların
yerine getirilmesinden sonra ve kanuni süre içinde
yemin etmeleri şarttır.
Safi kârın tevzii:
Madde : 82A- Bankanın bir hesap devresi içinde muamelelerinden
elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar amortismanlar,
karşılıklar, ödenen faiz ve komisyonlar ve Yönetim
Kurulu ile murahhas üyeler dahil, Bankada çalışan
herkese ödenmesi kararlaştırılan maaş, ücret, ikramiye,
harcırah vesaire gibi her türlü masraflarla, Banka iş ve
muamelelerinin idare ve idamesi için yapılan diğer her
çeşit giderler, her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler,
mukavele ve ilama veya kanun emrine istinaden ödenen
zarar ziyan ve tazminatlar çıktıktan sonra kalan miktar
Bankanın safi kârını gösterir. Mali mükellefiyetler
indirilerek, bu kârdan
Safi kârın tevzii:
Madde : 82A- Bankanın bir hesap devresi içinde muamelelerinden
elde ettiği gelirlerden her türlü masraflar amortismanlar,
karşılıklar, ödenen faiz ve komisyonlar ve Yönetim
Kurulu ile murahhas üyeler dahil, Bankada çalışan
herkese ödenmesi kararlaştırılan maaş, ücret, ikramiye,
harcırah vesaire gibi her türlü masraflarla, Banka iş ve
muamelelerinin idare ve idamesi için yapılan diğer her
çeşit giderler, her türlü sosyal ve hayri gayeli ödemeler,
mukavele ve ilama veya kanun emrine istinaden ödenen
zarar ziyan ve tazminatlar çıktıktan sonra kalan miktar
Bankanın safi kârını gösterir. Mali mükellefiyetler
indirilerek, bu kârdan
B- İlk ayrım olarak,
B- İlk ayrım olarak,
a) % 5’i genel kanuni yedek akçeye,
b) Ödenmiş sermayenin % 5’i de ilk temettü olarak pay
sahiplerine tahsis edilir.
a) % 5’i genel kanuni yedek akçeye,
b) Ödenmiş sermayenin % 5’i de ilk temettü olarak pay
sahiplerine tahsis edilir.
C- Yukarıda (B) fıkrasında yazılı yüzdeler ayrıldıktan
sonra geriye kalanın azami % 2’si Yönetim Kurulu
Başkan ve Üyelerine eşit olarak tahsis edilip ödenir.
C- Yukarıda (B) fıkrasında yazılı yüzdeler ayrıldıktan
sonra geriye kalan kârın kısmen veya tamamen pay
sahiplerine dağıtılmasına veya fevkalede yedek akçeye
aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.
D- Bakiye kârın kısmen veya tamamen pay sahiplerine
dağıtılmasına
veya
fevkalede
yedek
akçeye
aktarılmasına Genel Kurul yetkilidir.
E- Ayrıca,
Türk
Ticaret
Kanunu’nun
519’uncu
maddesinin 2.fıkrasının C bendi uyarınca safi kârdan
519’uncu maddenin 1.fıkrasında yazılı genel kanuni
yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kâr payı
ödendikten sonra, pay sahipleri ile, kâra iştirak eden
diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın
onda biri ikinci ayırım olarak genel kanuni yedek akçeye
tahsis edilir.
D- Ayrıca,
Türk
Ticaret
Kanunu’nun
519’uncu
maddesinin 2.fıkrasının C bendi uyarınca safi kârdan
519’uncu maddenin 1.fıkrasında yazılı genel kanuni
yedek akçeden başka pay sahipleri için % 5 kâr payı
ödendikten sonra, pay sahipleri ile, kâra iştirak eden
diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmın
onda biri ikinci ayırım olarak genel kanuni yedek akçeye
tahsis edilir.
Kanuni yedek akçelerle ihtiyari yedek akçeler ve kanun
ve Ana Sözleşme hükümleri gereğince ayrılması
gereken diğer paralar safi kârdan ayrılmadıkça kâr payı
dağıtılmaz.
Kanuni yedek akçelerle ihtiyari yedek akçeler ve kanun
ve Ana Sözleşme hükümleri gereğince ayrılması
gereken diğer paralar safi kârdan ayrılmadıkça kâr payı
dağıtılmaz.
Safi kârın tevzii:
Madde: 84 82’ncü madde mucibince İdare Meclisi azalarına kâr
payı, safi kârdan kanuni yedek akçe için muayyen para
ayrıldıktan ve pay sahiplerine % 5 nispetinde kâr payı
dağıtıldıktan sonra tevzi edilebilir.
Safi kârın tevzii:
Madde: 84 Ana sözleĢmeden çıkarılmıĢtır.
AKBANK T.A.ġ.
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
Bankamızın 2013 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 13:30’da
aşağıdaki gündemde belirtilen hususları görüşmek üzere Sabancı Center 4.Levent/İstanbul adresindeki Genel
Müdürlük binasında yapılacaktır.
Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan
genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını
kullanarak MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden de genel kurula
elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.
Pay sahipleri, temsilcilerini; EGKS’ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 Tebliğ
hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Banka merkezimiz ile Bankamızın
www.akbank.com internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere
onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de
toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.
Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak;
 Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
 Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile
beraber yetki belgelerini,
 Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
 EGKS’nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,
ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride
bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın internet adresi olan
www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.
Bankamızın 2013 yılı Finansal Tablolarını içeren yıllık rapor ve denetçi raporları toplantı tarihinden en az yirmibir
gün önce MKK’nın internet sitesinde EGKS sayfasında, Bankamızın internet adresi olan www.akbank.com
bağlantısında “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında, İstanbul’da Mali Koordinasyon ve Uluslararası Raporlama
Bölümü/Finansal Muhasebe ve Hissedar İşlemleri ile Ankara Ticari, Adana Ticari ve İzmir Ticari şubelerimizde
Sayın Ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
VEKALETNAME
AKBANK T.A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NA
Akbank T.A.Ş.’nin 27 Mart 2014 Perşembe günü, saat 13:30’da Sabancı Center 34330 4.Levent/İstanbul
adresinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni
temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı
olarak tanıtılan ................................................................................... vekil tayin ediyorum.
VEKĠLĠN(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
:
TC Kimlik No/Vergi No :
Ticaret Sicili ve Numarası
:
MERSİS Numarası
:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan
bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Gündem Maddeleri
1. Başkanlık Divanı’nın Teşkili
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun
okunması ve müzakeresi
3.
Denetçi
Raporlarının
okunması
ve
müzakeresi
4. 2013 yılı finansal tablolarının okunması,
müzakere edilip tasdiki
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
6. 2013 yılı kârının dağıtımı hakkında karar
alınması
7. Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre
içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim
Kurulu Üyesinin onaylanması
8. Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri
için yeniden seçim yapılması
9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak
ödemelerin tespit edilmesi
10. Denetçinin seçilmesi
11. Banka Ana Sözleşmesi’nin 24 ve 82nci
maddesinde değişiklik yapılması, 84üncü
maddesinin ana sözleşmeden çıkarılması
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret
Kanunu’nun
395
ve
396ncı
maddeleri
kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları
hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
13. Banka’nın 2014 yılı bağış sınırının
belirlenmesi
14. Banka’nın kar dağıtım politikasının
onaylanması
15. 2013 yılında yapılan bağışlar ile Yönetim
Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan
yöneticilere ilişkin ücretlendirme politikası
hakkında bilgi verilmesi
Kabul
Red
Muhalefet ġerhi
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının
kullanılmasına iliĢkin özel talimat;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Özel Talimatlar: (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar yazılır.)
PAY SAHĠBĠNĠN;
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Adresi
:
:
İmzası
:
2013 YILI
ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ
1 Başkanlık Divanı’nın teşkili,
2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4 2013 yılı finansal tablolarının okunması, müzakere edilip tasdiki,
5 Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6 2013 yılı kârının dağıtımı hakkında karar alınması,
7 Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin
onaylanması,
8 Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılması,
9 Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
10 Denetçinin seçilmesi,
11 Banka Ana Sözleşmesi’nin 24 ve 82nci maddesinde değişiklik yapılması, 84üncü maddesinin ana
sözleşmeden çıkarılması,
12 Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda
mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
13 Banka’nın 2014 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
14 Banka’nın kar dağıtım politikasının onaylanması,
15 2013 yılında yapılan bağışlar ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ilişkin
ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi.
Download

Soğuk Depo Detayları