DUYURU
2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal
kontenjanları aşağıya çıkartılmıştır.
“Erciyes Üniversitesi Çift Anadal Diploma Programı Esasları”nda
belirtilen şartları sağlayan öğrenciler, istenen belgelerle birlikte
01 - 05 Eylül 2014 tarihleri arasında 3.katta bulunan Döner Sermaye
Saymanlığı personeli Ömer KARAKAYA’ya başvurabileceklerdir.
Dekanlık
29.08.2014
ÇİFT ANADAL KONTENJANLARI
BÖLÜMLER
NORMAL ÖĞRETİM
1
Bilgisayar Müh. Bl.
2
Biyomedikal Müh. Bl.
1
Çevre Müh.Böl.
5
Elekt.-Elektron. Müh. Bl.
3
Endüstri Müh. Bl.
2
Endüstriyel Tasarım Müh
3
Enerji Sistem. Müh. Bl.
1
Gıda Müh. Bl.
2
Harita Müh. Bl.
4
İnşaat Müh. Bl.
10
Makine Müh. Bl.
1
Malzeme Bil. ve Müh. Bl.
2
Mekatronik Müh. Bl.
1
Tekstil Müh Bl.
İKİNCİ ÖĞRETİM
1
2
1
5
3
2
3
1
2
4
5
1
2
-
SON DÖRT YILA AİT EN KÜÇÜK PUANLAR BÖLÜMLER
İTİBARİYLE AŞAĞIYA ÇIKARTILMIŞTIR.
BÖLÜMLER
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR (İ.Ö.)
BİYOMEDİKAL
BİYOMEDİKAL (İ.Ö.)
ÇEVRE
ÇEVRE (İ.Ö.)
ELEK-ELEKTRONİK
ELE-ELEKTRONİK (İ.Ö.)
ENDÜSTRİ
ENDÜSTRİ (İ.Ö.)
2010
451,847
409,109
474,265
452,576
……….
……….
446,592
415,584
435,396
402,445
2011
430,266
389,168
465,750
447,697
……….
……….
435,691
404,991
417,511
385,688
2012
379,540
333,889
425,785
401,511
……….
……….
391,633
361,096
368,563
336,901
ENDÜSTRİYEL TASARIM
ENDÜSTRİYEL TASARIM
…………
…………
…………
…………
………...
…………
ENERJİ SİST. MÜH.
………
ENERJİ SİST. MÜH. (İ.Ö.) ………
GIDA
396,460
GIDA (İ.Ö.)
360,267
HARİTA
370,020
HARİTA (İ.Ö.)
344,238
İNŞAAT
421,187
İNŞAAT (İ.Ö.)
389,893
MAKİNE
391,195
MAKİNE (İ.Ö.)
364,240
MALZEME BİLİMİ
326,584
MALZEME BİLİMİ (İ.Ö.) 304,449
MEKATRONİK
473,416
MEKATRONİK (İ.Ö.)
447,858
TEKSTİL
………
390,313
353,819
365,020
328,548
356,406
332,153
412,798
385,290
371,188
342,856
292,739
270,605
456,149
439,037
……….
354,152
314,857
317,739
286,528
325,273
301,623
383,455
355,354
325,396
306,600
247,940
227,765
408,000
382,272
……….
2013
333,744
287,301
380,582
352,416
238,918
216,207
355,874
320,755
328,095
296,396
286,121
246,576
317,548
269,613
277,300
244,618
301,827
274,408
354,324
326,912
293,186
267,887
223,639
203,146
357,983
324,055
209,992
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL DİPLOMA PROGRAMI ESASLARI
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift
Anadal, Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
gereğince 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemiz Örgün ve İkinci Öğretimde Çift Anadal
Programlarına kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi
aşağıda belirtilmiştir.
A- BAŞVURU ŞARTLARI
1- Çift Anadal Diploma Programına, Anadal Programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılının
başında başvurulur.
2- Aynı anda birden fazla Çift Anadal Diploma Programına kayıt yaptırılamaz.
3- İkinci öğretim öğrencileri, normal öğretim programlarını, normal öğretim öğrencileri de ikinci
öğretim programlarını Çift Anadal Diploma Programı olarak seçebilirler. (zorunlu değildir.)
4- Öğrencinin Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmesi için başvurduğu yarıyıla kadar
Anadal diploma programındaki tüm dersleri almış ve başarmış olması,
5- Anadal programındaki genel not ortalamasının 3.00 (üç)’ten az olmaması ve Anadal Diploma
Programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibariyle ilk yüzde yirmi içerisinde bulunması,
6- Çift Anadal Diploma Programına başvurabilmek için Anadal Diploma Programına kayıt
yaptırıldığı yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavdan Çift Anadal Diploma Programı yapacağı
programın en az o yıldaki taban puanına eşit ve aynı türden puan alınmış olması,
7- Disiplin cezası almamış olması gerekir.
B- İSTENEN BELGELER
1- Başvuru dilekçesi
2- Onaylı not çizelgesi
3- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
4- ÖSYS Sonuç belgesi
5- Anadal Diploma Programının ilgili sınıfında başarı sıralamasında ilk yüzde yirmi içerisinde
olduğunu belirten belge
C- DİĞER ESASLAR
1- Çift Anadal kontenjanları Fakültelerin o yılki birinci sınıf kontenjanının azami yüzde yirmisi
kadar olur.
2- Çift Anadal programlarına kabul edilen öğrencilerin eşdeğerlikleri kabul edilen dersleri ile ikinci
anadal programında alacakları dersler ilgili yarıyıl başına kadar belirlenerek ilan edilir.
3- Bu esaslarda yer almayan konularda “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans
Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yandal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi
Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince uygulama yapılır.
D- BAŞVURU TARİHLERİ VE SONUÇLARIN İLANI
1- Eksik belge ve/veya süresi içerisinde yapılmayan başvurular kabul edilmez ve postadaki
gecikmeler dikkate alınmaz.
2- 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal Diploma Programı başvuruları Güz Yarıyılı için
01-05 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılır.
3- Fakülteler ilgili kurullarında değerlendirmelerini yaparak, sonuçları son başvuru tarihinden
itibaren on beş gün içinde web sayfalarında ilan ederler.
Download

Duyuru Metni PDF dosyası