2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILI BAHAR YARIYILI KAYIT
YENİLEME VE DERS
KAYITLARI ÖNCESİ HAZIRLIK
TOPLANTISI
27/01/2015
Sunum: Bilgi İşlem Dairesi ve Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlıkları tarafından hazırlanmıştır.


Uzaktan Kayıt Yenileme
ve Ders Kayıtları……………:09-13 Şubat 2015
Ders Değiştirme ve Bırakma:16-20 Şubat 2015
DERS
KAYIT SÜREÇLERİ:
1-Yeni dönemin tanımlanması:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından
Akademik İşlemler ≈ Akademik Dönem
Tanımları menüsünden tanımlanır.
2-Akademik Takvimin oluşturulması:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından
Akademik İşlemler ≈ Akademik Takvim
menüsünden tanımlanır
3- Müfredatların oluşturulması:
Akademik birimler tarafından
Ders İşlemleri ≈ Müfredat İşlemleri ≈ Ekle
Menüsünden oluşturulur.
Not:
Geçmiş
dönem
müfredatlarında
değişiklik gerçekleşmiş ise yeni bir müfredat
oluşturulur. Herhangi bir değişiklik söz konusu
değilse önceki müfredat aktif olarak kullanılır.
4- Müfredat derslerinin oluşturulması:
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından
oluşturulan
müfredata
dersler
tek
tek
eklenebileceği gibi geçmiş dönem müfredatlarından
da dersler eklenebilir.
a) Derslerin oluşturulup müfredata eklenmesi:
Ders İşlemleri ≈Müfredat İşlemleri≈
Müfredat Dersleri menüsü kullanılarak
Ekle, Değiştir, İncele, Ön Koşul Tanım vb.
butonlarla açılan pencerelerdeki bilgiler doldurularak
dersler oluşturulup müfredata eklenir.
b) Geçmiş dönem dersleri referans alınarak
müfredata ders eklenmesi:
Ders İşlemleri ≈Müfredat İşlemleri≈ Müfredat Dersleri
menüsü kullanılarak geçmiş dönem müfredatındaki
dersler seçilerek « Seçilenleri Ekle» butonu kullanılarak
oluşturulan yeni müfredat ders eklenir.
Müfredat oluşturmada dikkat edilecek
hususlar:
a) Sınıf ve Dönemlerine göre derslerin kontrol
edilmesi.
b) Ders kodlarının, adlarının, zorunlu/seçmeli
durumlarının ve AKTS’lerinin kontrol edilmesi.
c) Varsa Önkoşul tanımlarının yapılması.
d) Pasif Müfredatlar için (eski öğrenciler) son aktif
ders kodlarının kontrolü ve düzenlenmesi.

5- Öğrencilerin Sınıflarının Atlatılması:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından,
Öğrenci İşlemleri ≈ Sınıf Atlatma İşlemleri
menüsünden yapılır.
Not: Sınıf atlatma işleminden önce müfredat
sınıf dönem tanımları sorunlu olan öğrenciler
düzeltilmelidir.
6- Müfredat Sınıf Dönem Tanımları:
Akademik birimler tarafından,
Ders İşlemleri ≈ Müfredat Sınıf Dönem
Tanımları menüsünden yapılır.
Sınıf ve dönem tanımları oluşturularak
öğrencilerin bağlı olduğu müfredata ders kayıt
kuralları tanımlanır. Bu kurallar tanımlanmadan
öğrencilerin ders kaydı yapamayacağı için bu
kuralların tanımlanması önemlidir.

Müfredat Sınıf – Dönem Tanımlarında
dikkat edilecek hususlar:
a) Ders Kayıt İşlem Türü seçimi.
b) Sınıf ve Dönem eklenmesi.
c) Müfredat dönem bilgilerinin girilmesi.

Not: Müfredat dönem bilgileri öğrencilerin ders
kayıtları sırasında alabilecekleri dersleri ve %10
harç hesaplamalarını doğrudan etkilemektedir.
7- Ders açma işlemleri:
Akademik birimler tarafından,
a) Ders İşlemleri ≈ Ders Aç (Müfredat)
menüsünden yapılır.
Oluşturulan
derslerin
öğrenci
tarafından
görülüp ders kayıtlarının yapılabilmesi için derslerin
sistemde açılması gereklidir.
Bir fakültedeki ders diğer fakültelerde de
verilecekse Ders Aç (Müfredat) ekranındaki T.Bölümler
butonu ile toplu olarak istenilen fakültelere de
açılabilir. Açılan dersler için bölüm içi ve bölüm dışı
öğrenci kontenjanları mutlaka tanımlanmalıdır.
b) Ders İşlemleri ≈ Ders Aç (Hareket) menüsü
kullanılarak yapılır.
Dersler müfredattan açılabileceği gibi önceki
dönemlerde açılan dersler referans alınarak da
açılabilir. Bunun için hangi dönemdeki ders
açılmak isteniyor ise o dönem seçilip listelenen
derslerden istenilen ders seçilerek « Seçilenleri
Ekle» butonu ile yeni dönemde açılmış olur.
c) Ders İşlemleri ≈ Ders Aç (Hareket) menüsü
kullanılarak ortak zorunlu, özel ilgi alanı dersleri
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından açılır.
8- Şubelendirme işlemleri:
Akademik birimler tarafından,
Ders İşlemleri ≈ Şubelendirme İşlemleri
menüsünden yapılır.
Şubelendirme işlemlerinde:
a) Her şubeye ayrı öğretim elemanı
tanımlanabilir.
b) Bir şubeye normal ve ikinci öğretim
bölüm/program
atanabildiği
gibi,
tek
bir
bölüm/program için birden çok şube de
tanımlanabilir.
c) Aynı şubeye farklı Bölüm/Programlar için
farklı Ders Kodu ve AKTS ataması yapılabilir.
d) Şubeler arası öğrenci transferi yapılabilir.
e) Her şubenin farklı kontenjanı olabilir.


9- Ders Görevlendirmesi:

Açılan derslere akademik birimler tarafından dersi
verecek öğretim elemanın isimleri Ders Açma
İşlemleri menüsünden ders seçilerek atanır.
10- Danışman atama:
Akademik birimler tarafından,
Öğrenci Rehber ≈ Toplu Danışman Atama
Bölüm İşlemleri ≈ Toplu Danışman Atama
menüleri kullanılarak yapılabilir.
DERS KAYDI YAPILAMAYACAK DURUMLAR
Öğrencinin bulunduğu bölüme ve yarıyıla
derslerin açılmaması.
 Açılan derslerin doğru tanımlanmaması veya
kotasının dolması.
 Varsa
ders saydırmalarının (İntibaklarının)
müfredattan yapılmamış olması.
 Öğrenciye danışman atanmaması.
 Rektörlüğe bağlı bölüm derslerinin veya ortak
derslerin bölümler butonu ile ilgili bölümler için
seçilmemiş olması.
 Dersin yarıyılının ve yılının yanlış tanımlanmış
olması.

Öğrencinin yarıyılının atlatılmamış olması.
 Öğrencinin hazırlık sınıfı öğrencisi olması.
 Dersin kapatılmış veya pasif olması.
 Yeni açılan dersin önceden açılmış farklı bir
dersin kodu ile açılması.
 Dersin kodunun hatalı açılmış olması.

KATKI PAYI VE ÖĞRENIM ÜCRETLERI
a)Normal öğrenim süreleri içinde:
Birinci Öğretim öğrencisi: Katkı Payı devlet
tarafından karşılanır. Öğrenci ücret ödemez.
İkinci Öğretim Öğrencisi: Kayıtlı olduğu bölüm
program için tanımlanmış İkinci Öğretim Ücretini
öder.
Uzaktan Eğitim öğrencisi: Kayıtlı olduğu bölüm
program için tanımlanmış Uzaktan Eğitim Ücretini
ve materyal ücretini öder.
a)Normal öğrenim süreleri sonunda:
 Birinci Öğretim öğrencisi: Öğrenci Katkı Payını,
 İkinci
Öğretim Öğrencisi: İkinci Öğretim
Ücretini,
 Uzaktan Eğitim öğrencisi: Uzaktan Eğitim ve
Materyal Ücretini öder.
Öğrenciler, bu ücretlere ilaveten kayıt
yaptıracakları dersler için kredi başına belirlenen
katkı payı veya öğrenim ücretinin %50 fazlası ile
ders ücreti öder.
DERS ÜCRETI HESAPLAMA

Bahar yarıyılında 12 kredilik ders kaydı
yaptıracak İİBF İktisat NÖ Bölümü 5. sınıf
öğrencisinin ödeyeceği öğrenci katkı payı ve ders
ücreti.
Dönemlik Katkı Payı:156,50TL.
Kredi başına ödenecek Katkı Payı:
(156,50:30)x1,50=7,83 TL.
Öğrencinin ödeyeceği ders ücreti:
7,83x12=93,96 ≈ 94,00 TL.
Toplam Ödenecek ücret:
156,50+94,00=250,50TL
ÜCRETLERIN TAHSILI VE DERS KAYITLARI
a) Normal öğrenim süresi içinde
* Birinci Öğretim öğrencileri, hiçbir ücret
ödemeden akademik takvimde belirtilen ders kayıt
süreleri içinde uzaktan ders kayıtlarını yapıp ders
kayıt sürelerinin son gününe kadar danışman
onaylarını yaptırabilirler.
*İkinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri
ikinci öğretim ücretini, uzaktan eğitim ve materyal
ücretlerini ders kayıt süreleri içinde ödeyerek
uzaktan ders kayıtlarını yapıp ders
kayıt
sürelerinin son gününe kadar danışman onaylarını
yaptırabilirler.

b) Normal öğrenim süresi sonunda
 Birinci
öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim
öğrencileri, öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ücretini,
uzaktan eğitim ve materyal ücretlerini öderler.
 Uzaktan ders kayıtlarını yapıp onaylayan öğrenciler
oluşan ders ücretlerini bankaya yatırırlar.
 Ders ücretlerini de bankaya yatıran öğrenciler ders
kayıtlarının son gününe kadar danışman onaylarını
yaptırabilirler.
 Ders ücretlerini bankaya yatırmayan ve danışman onayı
almayan öğrencilerin ders kayıtları iptal edilir.
 Ders kayıtlarını tamamlayan öğrenciler ders alma bırakma
süreleri içinde ücretini ödediği derslerin yerine eşit kredili
ya da daha düşük kredili ders alabilirler.
 Daha yüksek kredili ders almak isteyen öğrenciler ilave
ders ücreti yatırmaları halinde ancak ders değişikliği
yapabilirler.
Dinlediğiniz ve katkılarınız için
TEŞEKKÜR ederiz.
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Download

PowerPoint Sunusu - Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı