T.C.
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2013-2014 ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM İLANI
(TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA)
KONTENJANLAR
T.C. VATANDAŞI
YABANCI UYRUKLU
ANABİLİM DALI/PROGRAMI
YÜK.LİSANS
(TEZLİ)
DOKTORA
YÜK.LİSANS
(TEZLİ)
ALES
PUAN TÜRÜ
AÇIKLAMALAR
DOKTORA
•Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalına, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren
eğitim birimlerinin tüm bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir
Eğitim Bilimleri
-Eğitim Yönetimi ve Denetimi
-Eğitim Programları ve Öğretim
8
8
-
-
-
EA
EA
Ekonometri
15
-
2
-
EA
•Bu programa en az 4 (dört) yıl süreli lisans eğitimi veren programların tüm
bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
•Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalına, Eğitim Bilimleri Fakültesi,
Mesleki Teknik Eğitim ve Eğitim Fakültelerinin tüm bölümlerinden mezun
olanlar başvurabilir.
Fars Dili ve Edebiyatı (Ortak Prg.)
-
1
-
-
SÖZ
•Bu programa, lisansüstü programlarının tüm anabilim dallarından mezun
olanlar başvurabilir.
•Bu Anabilim Dalı, doktora programına başvuracak adayların ÜDS
(Üniversitelerarası Dil Sınavı)’den en az 60 puan almış olmaları gerekir.
•Bu Anabilim Dalı, doktora programına başvuracak adayların yüksek lisan
mezuniyet not ortalamalarının 4 katsayı üzerinden en az 3 olması gerekir.
•Bu Anabilim Dalı, doktora programına başvuracak yabancı uyruklu
adaylardan (son üç yıl içinde yapılan) ALES sınavından başvurulan alanın puan
türünden en az 55 puan almış olma şartı aranır.
Felsefe
5
-
-
-
SÖZ
•Bu programa en az 4 (dört) yıl süreli lisans eğitimi veren programların tüm
bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
İktisat
10
-
2
-
EA
•Bu programa, İktisadi İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, İletişim, İktisat ve İşletme
Fakültelerinin tüm bölümleri ile fakültelerin Sosyoloji, İktisat ve Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
Kamu Hukuku
15
10
1
1
EA
•Bu Anabilim Dalının yüksek lisans programına Hukuk Fakültesi mezunları;
Doktora programına lisans veya yüksek lisans mezuniyetinin en az biri Hukuk
olanlar başvurabilir.
Muhasebe ve Finansman
15
-
-
-
EA
•Bu programa en az 4 (dört) yıl süreli lisans eğitimi veren programların tüm
bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
Özel Hukuk
15
-
1
-
EA
•Bu Anabilim Dalının yüksek lisans programına Hukuk Fakültesi mezunları
başvurabilir.
Sosyoloji
14
-
1
-
EA
•Bu programa en az 4 (dört) yıl süreli lisans eğitimi veren programların tüm
bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
Türk Dili ve Edebiyatı
5
3
1
-
SÖZ
•Bu programa Eğitim, Edebiyat, Fen Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültelerinin tüm bölümleri ile Devlet Halk Müziği Konservatuarının Türk
Halk Müziği ve Türk Halk Oyunları bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir
Yönetim ve Organizasyon
15
-
-
-
EA
•Bu programa en az 4 (dört) yıl süreli lisans eğitimi veren programların tüm
bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.
1. Başvuru Tarihleri: 13-14-15 Ocak 2014 (Mesai saatlerinde)
2. Başvuru Şekli: Adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvuru bürosuna şahsen veya (noter) vekili aracılığıyla başvurarak belgelerini teslim edecek daha
sonra http://ebs.kku.edu.tr/otomasyon/enstitu_yeni_ogrenci_kayit.php web adresinden online olarak kayıtlarını gerçekleştirerek sınav giriş belgelerini
başvuruda belirttikleri (mümkünse Hotmail dışında) e-posta adreslerinden alacaklardır. Adayların başvuru formunda belirttikleri alandan farklı bir alana
yapacakları online kayıtlar geçersiz sayılacaktır. Evraklar başvuru bürosuna teslim edilmiş olsa dahi başvuru süresi içerisinde internet üzerinden online kayıt
yapılmadıkça başvuru yapılmamış sayılacak, bu durumdakiler yabancı dil ve mülakata katılamayacaklardır.
3. Başvuruda İstenecek Belgeler:
3.1 T.C. Vatandaşı Olan Adaylardan İstenecek Belgeler :
• İlgili Enstitüden alınacak başvuru formu
• Mezuniyet Belgesi fotokopisi
• Transkript Belgesi fotokopisi (Lisans/Yüksek lisans derslerinin başarı notlarını, kredilerini, mezuniyet not ortalamasını belirten belge (4’lü sistemdeki notların
100’lü sistemdeki karşılıklarının da belirtilmesi gerekir.) Çeviri yapılmamış not ortalamaları için “YÖK Not Dönüşüm Tablosun”daki karşılıkları kabul edilir.
• ALES sınav sonuç belgesi internet çıktısı (Adayın başvuracağı programın puan türünden en az 55,000 standart tam puan alması zorunludur. ALES Belgesinin
geçerlilik süresi 3 yıldır)
• Doktora adayları için YDS’den 55 standart tam puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri puan almış olduğunu gösterir
belgenin internet çıktısı
• İki adet fotoğraf
• Vakıf Bank Kırıkkale Şubesi, TR180001500158007301086992 no’lu hesaba 50.-TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair ödeme belgesi/banka dekontu.
(ATM’lerden yapılan ödemelere ilişkin ödeme fişleri kabul edilmeyecektir.)
3.2 Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenecek Belgeler :
• İlgili Enstitüden alınacak başvuru formu
• Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) dan alınacak mezuniyete ilişkin denklik belgesi
• Transkript Belgesi ve Türkçe tercümesinin fotokopisi (Lisans/Yüksek lisans derslerinin başarı notlarını, kredilerini, mezuniyet not ortalamasını belirten belge
(4’lü sistemdeki notların 100’lü sistemdeki karşılıklarının da belirtilmesi gerekir.)
• Doktora adayları için anadilleri dışında İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden ÜDS’den 55 standart tam puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul
edilen bir sınavdan bu puan eşdeğeri puan almış olduğunu gösterir belgenin internet çıktısı
• İki adet fotoğraf
• Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların fotokopisi
• Vakıf Bank Kırıkkale Şubesi, TR180001500158007301086992 no’lu hesaba 50.-TL başvuru ücretinin yatırıldığına dair ödeme belgesi/banka dekontu.
(ATM’lerden gerçekleştirilen ödemelere ilişkin ödeme fişleri kabul edilmeyecektir.)
4. Genel Açıklamalar
4.1 Doktora programına başvurabilmek için adayların bir tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. (Bu madde, 06.02.2013 tarihinden önce tezsiz
yüksek lisans programlarına kayıtlı olan/mezun olan öğrenciler hakkında uygulanmaz.)
4.2 Yüksek lisans adaylarının mülakata katılabilmeleri için ilgili Sınav Birimi tarafından yapılacak yabancı dil sınavından en az 50 puan almaları veya eşdeğeri bir
yabancı dil kursundan 50 veya eşdeğeri bir puan aldıklarını gösterir belgeye sahip olmaları gerekir.
4.3 Başvurular şahsen veya vekil (noter vekaleti) aracılığı ile yapılacaktır. Posta yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
4.4 Mezuniyet aşamasında olan adayların hesaplamalarda ara transkriptlerin de belirtilen not ortalamaları dikkate alınacaktır. Bu adaylardan kayıt hakkı
kazananlar kayıt tarihlerinde istenecek belgelerle birlikte mezuniyete esas( mezuniyet belgesi, transkript ..vb) belgeleri de ibraz etmek zorundadır.
4.5 Bir başka Yükseköğrenim Kurumunda Araştırma Görevlisi olarak görev yapanların bağlı oldukları Rektörlükten yazılı izin getirmeleri gerekmektedir.
5.Yabancı Dil Puanları ve ALES Eşdeğerlikleri:
5.1 Yabancı Dil Puanı Eşdeğerlikleri: Yabancı dil sınavları ve Eşdeğer puanlar, ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkez.)’nin
http://www.osym.gov.tr/dosya/1-61182/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-10aralik2012.pdf adresinde belirtilmiştir. İngilizce, Almanca ve Fransızca
yabancı dilleri ve belirtilen adreste yer alan eşdeğerlikler kabul edilir. (Son iki yıl içerisinde Üniversitemiz tarafından yapılan yabancı dil sınavına giren
yüksek lisans adayları, 50 ve üstü puan almış olduklarını belgelemeleri halinde muaf tutulurlar)
5.2 ALES Puanı Eşdeğerlik Tablosu
BELGE
Sözel+Sayısal
GRE
950
GMAT
Analytical Witing
3,5
550
6. Başarı Puanı ve Hesaplamalar
6.1 Yabancı dil başarı puanı ≥ 50 (veya eşdeğerleri)
6.2 Tezli Yüksek Lisans Genel Başarı Puanı : ALES Puanının %50’si + Mezuniyet Notu’nun %20’si + Mülakat/Yazılı Sınav’ın %30’u ≥ 65
6.3 Doktora Genel Başarı Puanı : ALES Puanının %60’ı + Mezuniyet Notu’nun %10’u + Mülakat/Yazılı Sınav’ın %30’u ≥ 65
6.4 Ortak Doktora Genel Başarı Puanı : ALES Puanının %50’si + Mezuniyet Notu’nun %20’si + Mülakat/Yazılı Sınav’ın %30’u ≥ 70
7. Sınav Takvimi:
Yüksek Lisans Adaylarının Yabancı Dil Sınavı
20 Ocak 2014 / Saat: 10.30 / Yabancı Diller Y.O. (Güzel Sanatlar Fak.Binası)
Yüksek Lisans ve Doktora Adaylarının Mülakatı
22 Ocak 2014 / Saat: 10.30 / İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları
Sonuçların İlanı
24 Ocak 2014
Kayıt Tarihleri
29-30-31 Ocak 2014
Yedek Listeden Boş Kalan Kontenjanların İlanı
31 Ocak 2014 (Saat 17.30’dan sonra)
Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların Kayıtları
03 Şubat 2014 (Mesai saatleri)
8. Adres: Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Merkez Yerleşke, (Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, Zemin Kat) 71450, Yahşihan, KIRIKKALE
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Download

tc kırıkkale üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü 2013