T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ekli tabloda belirtilen Anabilim Dallarında 2014-2015 eğitim-öğretim yılı bahar
yarıyılında öğrenci alınacaktır.
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuru Koşulları:
1. Başvurulan lisansüstü programın puan türünde 2011 Güz dönemi ve sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’ndan (ALES) en az 55 ve üzeri bir puan almış
olmak.
2. Doktora programına başvuracak Türkiye Cumhuriyeti ve Yabancı uyruklu adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Farsça ve
Arapça dillerinden herhangi birinden YDS’den (ÜDS&KPDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Eşdeğerlikler için, http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69726/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-230713.pdf
3. Yanlış bilgi, eksik belge veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyip geçersiz sayılacaktır.
Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuru Şekli:
1. Başvurular Enstitümüz Web Sayfasında bulunan ön kayıt formu online başvuru sistemi üzerinde doldurularak yapılacaktır. Adaylar Ön kayıt formunun çıktısını ve diğer istenilen
belgeleri başvuru tarihi sonuna kadar enstitü öğrenci işlerine teslim edeceklerdir.
2. Online (http://konya.edu.tr/enstituler/sosyalbilimlerenstitusu) başvuru çıktısı ve istenilen belgeler 26 Aralık 2014 -02 Ocak 2015 tarihleri arasında Enstitümüze teslim edilecektir.
3. Adaylar aynı anda tek bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler.
Ön Kayıtta Teslim Edilecek Belgeler:
1. Ön kayıt başvuru dilekçesi (online olarak başvuru sisteminde doldurulacak)
2. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi
Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi
(Lisans/Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)
3. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi
Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi
4. Bir adet ALES sonuç belgesi (Kontrol kodlu olarak ÖSYM sitesinden alınmış olacaktır.)
5. Doktora Programına başvuruda bulunan adaylar için Yabancı Dil Sonuç Belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi
6. Özgeçmiş
7. Nüfus Cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi
8. İki adet vesikalık fotoğraf
Sınavın Değerlendirilmesi:
1. Yüksek Lisans programı başarı notunun hesaplanmasında;
a) Bilim Sınavı yapılmayan programlarda ALES puanının %60’ı, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %40’ı nın toplanmasıyla oluşacak başarı puanı en az 60 olan
adaylar sıralanarak puan üstünlüğüne kontenjan dâhilinde kayıt hakkı kazanır.
b) Bilim Sınavı yapılacak programlarda ALES puanının %60’ı, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %20’i ve bilim sınavının %20’si nin toplanmasıyla oluşacak
başarı puanı en az 60 olan adaylar sıralanarak puan üstünlüğüne kontenjan dâhilinde kayıt hakkı kazanır. Bilim sınavından 100 üzerinden 50 puandan düşük not alan
öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmazlar.
2.
Doktora programı başarı notunun hesaplanmasında, Öğrenci başarı puanı ALES puanının %50’si, yüksek lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %30’u ve yazılı bilim
sınavından en az 50 puan almak kaydıyla yazılı bilim sınavının %20’sinin toplamının alınmasıyla tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 alan adaylar en yüksek
puandan başlanarak sıralanarak, kontenjan dâhilinde öğrenci alınır.
Önemli Hatırlatmalar:
1. Başvurularda mezun olunan üniversitelerin kendi yaptığı transkript dönüşümleri kabul edilmeyecektir. 4’lük sistemde mezun olan öğrencilerin mezuniyet ağırlık not ortalaması
Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.09.2008 Tarih ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen “Not Dönüşüm Tablosu”na göre hesaplanacaktır.
2. Yazılı bilim sınavından 50 ve üzeri puan alamayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Başka bir üniversitede Öğretim Görevlisi, Okutman veya Uzman kadrosunda bulunan adayların başvuru için çalıştıkları kurumlarından diğer üniversitelerde lisansüstü eğitim
yapabileceklerine dair onay belgesi getirmeleri gerekmektedir.
4. Bir başka üniversitede Araştırma Görevlisi kadrosunda olanlar başvuramazlar.
5. Ön kayıt için teslim edilmesi gereken belgeler asıl nüshalarına bakılarak fotokopileri teyit edildikten sonra teslim alınacaktır. Asıl nüshalar kontrolden sonra iade edilecektir.
6. Farklı anabilim dalından başvuran Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı Araştırma Görevlilerinin her iki Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan olur alması gerekmektedir.
7. Yüksek Lisans ve Doktora programına farklı alanlardan ve/veya diğer üniversitelerden başvuran adaylara Anabilim Dalı Başkanlığı gerekli görürse Bilimsel Hazırlık programı
uygulayabilir.
Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları ve Teslim Edeceği Belgeler:
1. Başvurular istenilen belgeler ile birlikte 26 Aralık 2014 -02 Ocak 2015 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen veya noter vekâleti verdiğiniz kişi aracılığı ile yapılacaktır.
(Yabancı uyruklu öğrenciler online başvuru yapmayıp, belgeleri ile birlikte doğrudan Enstitümüze başvuruda bulunacaklardır.)
2. Adaylar aynı anda tek bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler.
3. Ön kayıt başvuru dilekçesi (Enstitümüzden temin edilecektir)
4. Özgeçmiş
5. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümesi
Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümeleri
6. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümesi
Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümesi
7. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini Türkiye’deki bir üniversitede tamamlayan adayların ALES’e girme şartı aranmaktadır. ALES, GRE veya GMAT sınav sonuç belgesinin
aslı veya onaylı örneği ve bir adet fotokopisi.
Lisans ve Yüksek lisanslarını yurt dışında tamamlayan adaylar için ALES’e girme şartı aranmamaktadır.
8. Pasaport aslı ve bir adet fotokopisi
9. İki adet fotoğraf
10. İkametgâh tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgâh tezkeresi aslı ve bir adet fotokopisi.
11. Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi aslı ve bir adet fotokopisi. (TÖMER belgesi olmayanlara Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin
5-ç maddesi uygulanır.)
12. Yabancı uyruklu öğrenci müracaatının kontenjandan fazla olması durumunda ALES ve mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır.
13. Doktora Programına müracaat eden Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Farsça ve
Arapça dillerinin herhangi birinden YDS’den (ÜDS&KPDS) en az 55 Puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili sınav sonuç belgesinin aslı
ve bir adet fotokopisi. Eşdeğerlikler için, http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69726/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-230713.pdf
14. Yabancı Uyruklu Öğrenciler lisansüstü öğrenim harç ücretini 3 katı olarak öderler.
Önemli Tarihler
Online Başvuru ve ön kayıt için gerekli belgelerin Enstitümüze elden
teslim tarihi:
26 Aralık 2014 -02 Ocak 2015
Yazılı bilim sınavına girecek öğrenci listesinin ilanı
09 Ocak 2015
İlan edilen listelere itiraz ve düzeltmeler
09 Ocak 2015 - 12 Ocak 2015
Yazılı Bilim sınavına girecek öğrencilerin kesin listesinin ilanı
15 Ocak 2015
Yazılı bilim sınavı tarihi ve yeri:
21 Ocak 2015 İlgili Anabilim Dalı Başkanlıkları. Sınav saati ve sınav salonları 16 Ocak 2015 saat
14.00’de Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir.
Sonuçların İlanı:
23 Ocak 2015 saat 17:00 Sınav sonuçları Enstitümüz Web sayfasında ilan edilecektir.
Kesin Kayıt Tarihi:
26-30 Ocak 2015 tarihleri arası.
Yedek Aday Listesinin İlanı
02 Şubat 2015 saat 13:00 Enstitü Web Sayfasında ilan edilecektir.
Varsa yedek adayların kesin kayıt işlemleri
04 Şubat 2015
Bahar dönemi Eğitim Öğretim başlangıcı
08 Şubat 2015
Önemli Hatırlamalar:
 Başvurularınızı son güne bırakmamanız yararınıza olacaktır.
 Programlar ve yazılı bilim sınavının içeriği hakkında detaylı bilgiyi ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarından edinebilirsiniz. Anabilim Dalı Başkanlıkları İletişim Adresi:
http://www.konya.edu.tr/enstituler/sosyalbilimlerenstitusu/genel/46
 Gün içerisindeki yoğunluktan dolayı programlar ve başvurular hakkında telefonla bilgi verilememektedir. Sorularınızı [email protected] e-posta adresine mail yolu
ile gönderebilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede sorunuza cevap verilecektir.
 Ön kayıtta istenilen belgelerin asılları kayıt esnasında fotokopilerin kontrol edilmesi amacıyla istenilmektedir. Kontrol yapıldıktan sonra belgelerin asılları hemen teslim
edilecektir.
 Başvuru yapan adayların başvurularına ilişkin bilgileri 09.01.2015 Cuma günü Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir. Adaylar, başvuru bilgilerinde hatalı ya da eksik bilgi
tespit etmeleri durumunda [email protected] adresinden başvuruda bulunarak düzeltme isteyebilirler. 12 Ocak 2015 tarihinden sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.
Anabilim Dalı
Bilim Dalı
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KONTENJANLARI
Yüksek Lisans
Doktora
ALES
Bilim
Puan
Uyruğu
Uyruğu
Sınavı
Yüksek Lisans
Türü
T.C.
Yabancı
T.C.
Yabancı
Özel Şartlar
Doktora
ve
Hukuk 1
Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası
İlişkiler bölümlerinden lisans ve Siyaset
Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler
Anabilim Dallarından tezli yüksek lisans
mezunu olmak.
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Var
EA
10
-
3
-
Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi
bölümlerinden lisans mezunu olmak.
Uluslararası İlişkiler
Güney Asya Çalışmaları ve Uluslararası
İlişkiler
(İngilizce Tezli Yüksek Lisans)
Var
EA
8
2
-
-
YDS’den en az 70 veya muadili bir sınavdan eşdeğer
puan almak
-
Turizm İşletmeciliği 2
Turizm İşletmeciliği
Var
EA
10
1
5
1
Tarih
Tarih
Var
10
5
10
3
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı tezli
yüksek lisans mezunu olmak (Yabancı
uyruklu adaylar için bu şart aranmamaktadır.)
-
Felsefe
Felsefe
Var
Sözel
EA/
Sözel
Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu ve ilgili fakültelerin İşletme ve İktisat
Bölümü mezunu olmak.
-
6
-
-
-
-
-
İşletme
İşletme
Var
EA
5
2
-
-
İktisat
İktisat
YL: Yok
DR: Var
EA
8+23
2
5
-
Var
Var
Sözel
5
-
3
-
İşletme, İktisat, İşletme Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, Uluslararası Ticaret, Bankacılık, Çalışma
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden Lisans
mezunu olmak
İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve
Ekonometri bölümlerinden Lisans mezunu olmak.
-
Sözel
-
-
3
-
-
-
Var
Sözel
-
-
2
1
-
Var
Sözel
3
-
2
-
Var
Sözel
-
-
3
-
İlahiyat programlarında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
Din Felsefesi alanında tezli yüksek lisans
yapmış olmak.
Var
Sözel
-
1
-
-
-
-
İlahiyat Fakültesi veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
lisans mezunu olmak
-
-
-
Türk Dili veya Yeni Türk Edebiyatı
alanlarında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
-
Turizm Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek
Okulu, Spor Bilimleri Fakültesi Mezunu olmak.
-
Temel İslam Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
Türk Dili ve Edebiyatı
Rekreasyon Yönetimi
İslam Hukuku
Temel İslam Bilimleri*
(İslam Mezhepleri Tarihi)
Arap Dili ve Belâğatı
Felsefe ve Din Bilimleri
(İslam Felsefesi)
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Felsefesi)*
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Psikolojisi)*
Felsefe ve Din Bilimleri
(Din Eğitimi)*
Türk Dili ve Edebiyatı
Rekreasyon Yönetimi
Var
Var
Var
Sözel
Sözel
EA
3
10
-
4
-
İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olmak
-
-
İktisat Anabilim Dalı tezli yüksek lisans
mezunu olmak
-
-
Enstitü Adres ve Telefonları:
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Yerleşkesi içi 42090, Meram Yeni Yol, Meram-Konya
E-Mail: [email protected]
1
Hukuk Fakültesi lisans mezunlarına bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
Turizm İşletmeciliği Doktora Programı KTO Karatay Üniversitesi ile birlikte ortak olarak yürütülmektedir.
3
İktisat Anabilim Dalı yüksek lisans başvurusunda 2 (iki) kontenjanda bölüm şartı aranmamaktadır.

Öğrenciler Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programına kabul edilmeleri halinde Anabilim Dalı’na kayıt yaptıracaklardır. Parantez içindeki bilim dalı isimleri öğrencilerin çalışmak istediği alanı belirleyebilmeleri için verilmiştir.
2
Download

İlan metni için Tıklayınız - Necmettin Erbakan Üniversitesi