T.C.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ ALIM İLANI
NOT: Başvuru sürecinden sonra, her ne sebeple olursa olsun adayın hatasıyla, bilgi eksikliğiyle,
vb. nedenlerle yapılan yanlış başvurular sonucunda başvuran adayın işlemleri iptal edilecektir. Bu
nedenle başvuru yapmadan önce ilanın dikkatle incelenmesinde yarar vardır.
A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI VE KONTENJANLARI
1. Enstitü Anabilim Dalı tarafından uygun görülecek bir lisans diplomasına sahip olmak,
2. ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puana sahip olmak veya
Yükseköğretim Kurulu tarafından ALES sınavına eşdeğer sayılan ve uluslararası düzeyde kabul
gören GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmak,
ANABİLİM DALI
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Yabancı Diller Eğitimi
İlköğretim
PROGRAMI
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
PUAN TÜRÜ
SAYISAL
İngiliz Dili Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
SÖZEL
SAYISAL
3. YDS/ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen KPDS, TOEFL ve benzeri
yabancı dil sınavlarından birine girmiş olmak,
4. Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı İngiliz Dili Eğitimi Programına başvuracak adayların
YDS/ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen KPDS, TOEFL ve benzeri
yabancı dil sınavlarından İngilizce dil alanından en az 85 puan almış olmak (Yabancı dil
eşdeğerlik
tablolarına
http://www.osym.gov.tr/belge/1-20631/yabanci-dil-sinavlariesdegerlikleri-1402201.html adresinden erişebilirsiniz.)
5. Tezli yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci kontenjanları ve şartları:
Anabilim Dalı
Bilgisayar ve
Öğretim
Teknolojileri
Eğitimi
Yabancı Diller
Eğitimi
Çalışma Alanı
Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
İngiliz Dili Eğitimi
Kontenjan
10
6
6
İlköğretim
Fen Bilgisi Eğitimi
4
Kontenjan Bilgileri
Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Eğitimi
bölümünden mezun olmak.
Fakültelerin İngiliz Dili Eğitimi
Anabilim Dalından Mezun olmak,
fakültelerin İngilizce ile ilgili
bölümlerinden mezun olanların
formasyon belgesine sahip olması,
YDS'den en az 85 puan ya da ÖSYM'nin
kabul ettiği sınavlardan eşdeğer bir puan
almış olmak.
Fen Fakültesi veya Fen Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü mezunu
olmak ya da Eğitim Fakültesi Biyoloji
Eğitimi Bölümü mezunu olmak.
Fen Fakültesi veya Fen Edebiyat
Fakültesi Fizik Bölümü mezunu olmak
ya da Eğitim Fakültesi Fizik Eğitimi
Bölümü mezunu olmak.
2
8
Fen Fakültesi veya Fen Edebiyat
Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olmak
ya da Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi
Bölümü mezunu olmak.
Eğitim Fakültesi İlköğretim Fen Bilgisi
Eğitimi Bölümü mezunu olmak.
B- KABUL KOŞULLARI
1. Mezuniyet not ortalamalarında, 100’lük sistemdeki not esas alınarak hesaplama yapılır:
a. Transkriptinde sadece 100’lük not ortalaması olan adaylar notlarını başvuru sisteminde
100’lük hanesine yazacaklardır.
b. Transkriptinde sadece 4’lük not ortalaması olan adaylar notlarını başvuru sisteminde
4’lük hanesine yazacaklardır (Bu adayların notu sistem tarafından YÖK Not Dönüşüm
tablosundaki 100’lük karşılığına dönüştürülecektir)
c. Transkriptinde hem 4’lük hem 100’lük not ortalaması olan adaylar sadece 100’lük
notlarını başvuru sisteminde 100’lük hanesine yazacaklardır.
2. Başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının % 50’si, mezuniyet
notunun %15’i, yabancı dil notunun %15’i ve mülakat notunun %20’si dikkate alınarak
yapılacak sıralamada, başarı puanları, yüksek puandan küçüğe doğru sıralanarak kontenjan
sayısınca öğrenci alınır.
3. Online Başvurular 14-24 Temmuz 2014 tarihleri arasında http://golcuk.sdu.edu.tr/ adresinden
alınacaktır.
4. Mülakata girmeyen adayların başvurusu geçersiz sayılır.
5. Kontenjanlar, başarı puanı en yüksek olan öğrenciden başlanmak suretiyle doldurulur. Başarı
puanlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet ve mülakat notu yüksek olan
adaya öncelik tanınır.
6. Anabilim dallarındaki sadece bir lisansüstü programa (çalışma alanı) başvuru yapılabilir. Online
başvurularda program son başvurulan Anabilim Dalını ve çalışma alanını kabul etmektedir.
Ancak, farklı Enstitülerde açılan Lisansüstü programlara başvuru yapılabilmektedir.
7. Kesin kayıt için gerekli belgeler, kesin kayıt tarihleri içerisinde Enstitü Müdürlüğüne teslim
edilecektir.
C- YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER
Yabancı uyruklu öğrencilerde kontenjan şartı aranmamaktadır.
Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Şartları:
1- Lisansını yabancı ülkede yapmış olan adayların İngilizce veya Türkçe onaylı Diploma
örnekleri,
2- Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan onaylı Transkript,
3- Eğitim dili Türkçe olan programlar için, Türkçe Yeterlilik Belgesi (Türkçe Yeterlilik Belgesi
olmayanlar için Üniversitemiz Türk Dili Merkezince sınav yapılacaktır. Bu sınavdan en az B1
seviyesinde puan alınması gerekmektedir.).
4- Eğitim dili İngilizce olan İngiliz Dili Eğitimi programı için YDS/ÜDS veya Üniversitelerarası
Kurul tarafından kabul edilen KPDS, TOEFL ve benzeri yabancı dil sınavlarından İngilizce dil
alanından en az 85 puan almış olmak (Yabancı dil eşdeğerlik tablolarına
http://www.osym.gov.tr/belge/1-20631/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-1402201.html
adresinden erişebilirsiniz.)
5- 2 (iki) adet referans mektubu,
6- Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm boyunda 2 adet fotoğraf gerekmektedir.
Ç- KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
1. Kesin kayıt dilekçesi (http://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/) adresinden temin edilecektir),
2. Diploma veya mezuniyet belgelerinin resmi onaylı fotokopisi,
3. Son üç yıl içerisinde alınmış ALES Sonuç Belgesi (Adayların Enstitümüzde görevli
memura şifrelerini vermeleri suretiyle ALES puanları kontrol edilecektir. Şifresini vermek
istemeyen aday Noterden veya üniversitelerden aslı gibidir onaylı belge getirmeleri halinde
belgeleri kabul edilebilecektir).
4. Aldığı dersleri ve notları gösterir belgenin (transkript) resmi onaylı fotokopisi,
5. Yatay geçiş için başvuracak adayların öğrenimine devam ettiği üniversiteden alacakları
onaylı öğrenci belgesi ve transkript,
6. YDS/ÜDS veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen sınavlara ait belgeler. (Adayların
Enstitümüzde görevli memura şifrelerini vermeleri suretiyle yabancı dil puanları kontrol
edilecektir. Şifresini vermek istemeyen aday Noterden veya üniversitelerden aslı gibidir
onaylı belge getirmeleri halinde belgeleri kabul edilebilecektir),
7. 4 (dört) adet fotoğraf,
8. Nüfus cüzdanı onaylı sureti,
9. Erkekler için askerlik durum belgesi,
10. Adayların kesin kayıt için yukarıda belirtilen belgeleri plastik kapaklı dosya içerisinde
Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz.
NOT: Adaylar, kesin kayıt için istenilen belgelerin aslını ibraz etmeleri takdirde enstitümüz
tarafından onay yapılacaktır.
D- BAŞVURULAR, SINAVLAR VE ADRES
Online başvurular: 14 – 24 Temmuz 2014 (saat 17:00’e kadar) (http://golcuk.sdu.edu.tr )
Mülakat öncesi durum ilanı: 25 Temmuz 2014 (http://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/)
Mülakat tarihi: 06 Ağustos 2014
Mülakat saati: 10:00
Mülakat yeri: Anabilim Dalı Başkanlıkları (Eğitim Fakültesi-İlahiyat Fakültesi Zemin Kat, Doğu
Yerleşkesi, Isparta)
Sonuçların açıklanması: 08 Ağustos 2014 (http://egitimbilimleri.sdu.edu.tr/)
Not: Adayların nüfus cüzdanı ile mülakata gelmesi zorunludur.
E- KESİN KAYITLAR
Kesin kayıtlar (Asil): 08-11-12-13 Ağustos 2014
Kesin kayıtlar (Yedek): 14-15 Ağustos 2014
Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
Adres : SDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Hukuk Fakültesi Zemin Kat. Doğu Yerleşkesi, 32260 ISPARTA
F- ÖNEMLİ NOT
İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi
kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış
öğrencilerin kaydı silinir.
Download

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM