İBÜ Kredili Sistem İç Yatay Geçiş Usul ve Esasları
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne
Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1
Kabul eden makam, tarih ve sayı
:
Akademik Kurul, 30.06.2009, V04/AKK/04 (4)
Ek ve değişiklikler
:
Akademik Kurul, 29.06.2010, 09 (3) / Mütevelli Heyet,
04.07.2010 (556)
Ek ve değişiklik kontrolü
:
09.08.2010
Amaç ve dayanak
Madde 1 2– “(1) 24/04/2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,
Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin
Yönetmelik”e dayanılarak İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans
Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 33 üncü maddesi uyarınca yapılan bu düzenlemenin
amacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin fakülte, yüksekokul ve bölümleri arasındaki yatay
geçişlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Tanımlar
Madde 2 – (1) Bu Yönergede geçen ;
a) Üniversite: İstanbul Bilgi Üniversitesi’ni,
b) Bölüm: Lisans veya önlisans öğretim ve eğitim yapılan her eğitim birimi ile
bölümsüz fakülte ve yüksekokulları,
c) Program: Bölümlerde yürütülen lisans veya önlisans programlarını,
ç) Aynı düzeyde program: Lisans öğretim ve eğitimi bakımından diğer bir lisans
öğretim ve eğitimini, önlisans öğretim ve eğitimi bakımından diğer bir önlisans öğretim ve
eğitimini,
d) Üniversite içi yatay geçiş (İç yatay geçiş): Üniversitenin aynı düzeyde programları
arasında yatay geçişi,3
e) Merkezi sınav: ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavı,
f) “Yüksekokul”, yüksekokullar ile meslek yüksekokullarını,4
1
Değişik başlık ve terimler: “Usul ve Esaslar” terimi “Yönerge” olarak değiştirilmiştir.
Akademik Kurul, 29.06.2010, 09 (3) / Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).
2
Değişik madde: Akademik Kurul, 29.06.2010, 09 (3) / Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).
3
Değişik bend: Akademik Kurul, 29.06.2010, 09 (3) / Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).
4
Ek bend: Akademik Kurul, 29.06.2010, 09 (3) / Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).
1
İBÜ Kredili Sistem İç Yatay Geçiş Usul ve Esasları
ifade eder.
Genel koşullar
Madde 3 – (1) Üniversite içi yatay geçiş başvurusu, aynı düzeyde programlar için
yapılabilir.
(2) Uzaktan veya açık yükseköğretim
programlara yatay geçiş yapılamaz.
kapsamındaki
programlardan
örgün
(3) Kayıtlı olduğu programa yerleştirmede esas alınan merkezi sınav puanının
türünün, yatay geçiş yapmak istediği programa merkezi sınava girdiği yıl öğrenci kabul
edilen puan türünden farklı olduğu hallerde, yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin, yatay
geçiş yapmak istediği programa merkezi sınava girdiği yıl öğrenci kabul edilen puan türünde
puanının merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla yurt içindeki üniversitelerde eşdeğer
programlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilan edilen en düşük
puandan az olmaması zorunludur. Bu koşul özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilen bir
programda kayıtlı olan ve merkezi sınavla öğrenci kabul edilen programlardan birine geçiş
yapmak isteyen öğrenciler için de geçerlidir.5
(4) Özel yetenek sınavıyla girilen programlardan birine yatay geçiş yapmak isteyen
öğrencinin, üçüncü fıkradaki puan koşulu yanında, yatay geçiş yapmak istediği programa
kabul için yapılan özel yetenek sınavına eşdeğer bir özel yetenek sınavını başarması gerekir.
(5) Üniversite içi yatay geçiş başvurusu, kayıtlı olunan programın en erken birinci
yarıyılının, önlisans programları için en geç üçüncü, lisans programları için en geç dördüncü
yarıyılın sonunda yapılır. İngilizce Dil Hazırlık Programı öğrencileri üniversite içi yatay
geçiş başvurusunda bulunamazlar.6
(6) Başvuran öğrencinin, geçmek istediği programın Fakülte Kurulu tarafından
zorunlu dersler arasından belirlenen temel derslerini, eğer kayıtlı olduğu programda zorunlu
olarak almamışsa, seçimlik ders olarak almış olması gereklidir.
(7) Başvuran öğrencinin; sona eren yarıyıl da dahil olmak üzere zorunlu ve seçmeli
hiçbir dersinden başarısız (notu “F”) durumda olmaması ve hem genel not ortalamasının
hem de geçiş yapmak istediği programdan aldığı derslere ilişkin not ortalamasının dört (4)
tam not üzerinden en az (2.40) olması gerekir.
(8) Programlarındaki ilgili yarıyıla ait zorunlu dersleri bakımından eksikleri bulunan
öğrenciler, diğer koşulları yerine getiriyorlarsa, iç yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler.
Kontenjanlar
Madde 4 – (1) İç yatay geçiş kontenjanları, varsa programı yürüten bölümün görüşü
alınarak ilgili fakültenin yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu
5
Değişik fıkra: Akademik Kurul, 29.06.2010, 09 (3) / Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).
6
Değişik fıkra: Akademik Kurul, 29.06.2010, 09 (3) / Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).
2
İBÜ Kredili Sistem İç Yatay Geçiş Usul ve Esasları
tarafından onaylanır. İç yatay geçiş kontenjanı açılması hususunda herhangi bir yükümlülük
yoktur.7
(2) İç yatay geçiş kontenjanı aşağıdaki esaslarla belirlenir:
(a) İç yatay geçişin yapılabileceği programların her biri için ayrı kontenjan belirlenir.
(b) Aynı fakülte veya yüksekokul içinde iç yatay geçiş ile diğer fakülte veya
yüksekokullardan iç yatay geçiş için ayrı ayrı kontenjan belirlenebilir.”
(c) İç yatay geçiş kontenjanları her akademik yılda bir kere ve Üniversite yönetim
kurulu tarafından öngörülen tarihe kadar belirlenir.
(d) İç yatay geçiş kontenjanları önlisans programları için 2, 3 ve 4. yarıyıla, lisans
programları için 2, 3, 4, ve 5. yarıyıla kabul için ayrı ayrı belirlenir.
(e) Bir akademik yıl için belirlenen iç yatay geçiş kontenjanlarının toplamı iç yatay
geçiş değerlendirmesinin yapılacağı yılda o program için ÖSYM Kılavuzunda öngörülen
öğrenci kontenjanının %15’ini aşamaz.8
(3) Güz döneminde boş kalan kontenjanlar Bahar döneminde kullanılır.9
(4) İç yatay geçiş kontenjanları, ilgili programın son dört yıla ait taban puanları ile bu
Yönergede öngörülenler dışında ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından önerilen ve
Akademik Kurul tarafından kabul edilen ek şartlar, son başvurunun kabul edileceği günden
en az 15 gün öncesinde Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir.10
Başvuru usulü
Madde 5 – (1) Üniversite içi yatay geçiş için başvuru tarihleri, son başvuru tarihi
ilgili öğretim yılının başlamasından en az 10 gün öncesi olmak üzere, Üniversite Yönetim
Kurulu tarafından belirlenir.
(2) Başvurular, Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne ve yazılı olarak yapılır.
(3) Öğrenci İşleri Müdürlüğü başvuruyu, öğrencinin genel not ortalaması ile geçiş
yapmak istediği programdan aldığı derslere ilişkin not ortalamasının yer aldığı (yetkili
çalışan tarafından imzalanmış) ders ve not döküm belgesini ve ÖSYS sınav sonuç belgesinin
(yetkili çalışan tarafından imzalanmış) bir nüshasını ekleyerek başvuruyu değerlendirecek
olan fakültenin dekanlığına veya yüksekokulun müdürlüğüne gönderir.
Başvuruların değerlendirilmesi
Madde 6 11– (1) Yatay geçiş başvurularının ön değerlendirilmesi, ilgili fakülte ve
yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyon tarafından
7
Değişik fıkra: Akademik Kurul, 29.06.2010, 09 (3) / Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).
8
Ek fıkra: Akademik Kurul, 29.06.2010, 09 (3) / Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).
9
Ek fıkra: Akademik Kurul, 29.06.2010, 09 (3) / Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).
10
Ek fıkra: Akademik Kurul, 29.06.2010, 09 (3) / Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).
11
Değişik madde: Akademik Kurul, 29.06.2010, 09 (3) / Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).
3
İBÜ Kredili Sistem İç Yatay Geçiş Usul ve Esasları
yapılır. Başvuru koşullarını taşıyan adaylar, başvurdukları yarıyıl esas alınarak bu maddede
belirlenen kriterlere göre her bir program için asıl ve yedek adaylar olarak sıralanır. Yedek
aday sayısı asıl aday sayısı kadardır. Asıl ve yedek aday listeleri ilgili fakülte ve yüksekokul
yönetim kurulunun kararıyla kesinleşir.
(2) Sıralama aşağıdaki kriterler sırasıyla uygulanarak yapılır:
(a) Genel not ortalaması;
(b) Genel not ortalamasının eşitliği halinde, İnkılap Tarihi ve Türkçe dersleri hariç
olmak üzere iç yatay geçiş yapmak istediği programın zorunlu dersleri içinden almış olduğu
derslerin ortalaması;
(c) (b) bendinde belirtilen ortalamaların eşitliği halinde, başvurulan programa intibak
halinde muaf tutulacak kredi sayısı.
(3) İlgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla kesinleşen
değerlendirme sonuçları Üniversite’nin internet sayfasında duyurulur ve yatay geçiş hakkı
kazanmış olan asıl adaylara durum ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir.
(4) Üniversite yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihe kadar başvurmayan asıl
adaylar yerine sırasıyla yedek adaylar çağrılır.
(5) İç yatay geçiş yoluyla kayıt yaptıran öğrencilerin intibakları, ilgili fakülte ve
yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenecek üç kişilik bir komisyonun teklifi üzerine
ilgili fakülte ve yüksekokul yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. İntibakta, öğrencinin
almış olduğu derslerin içerikleri ile kredi yükleri esas alınır, dersler arasında bağlantı olması
halinde birleştirme yapılarak birden çok ders birlikte tanınarak bir veya birden çok ders için
muafiyet verilebilir. Öğrenci ayrılacağı programdan daha alt bir sınıf veya yarıyıla intibak
ettirilebilir ve öğrenciye ayrılacağı programdan daha alt bir sınıf veya yarıyıldan ders alması
koşulu getirilebilir veya gerekli hallerde belirli derslerden oluşan genel veya münferit bir
intibak programı öngörülebilir.
(6) Öğrencinin geldiği programda okumuş
Üniversitesi’ndeki toplam öğretim süresinden sayılır.
olduğu
süre,
İstanbul
Bilgi
(7) Yatay geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve
intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde yükseköğretim öğrenci
veritabanına (YÖKSİS) işlenir.
Çift anadal öğrencileri için özel kurallar
Madde 7 – (1) Çift anadal öğrencilerinin esas anadallarını bırakıp ikinci anadallarına
yatay geçişlerinde bu düzenlemedeki genel usul ve esaslar yanında aşağıdaki özel kurallar
uygulanır:
a) Çift anadal öğrencileri, yatay geçiş yapmak için en geç ikinci anadallarının yedinci
yarıyılına başlayana kadar başvurabilirler.
b) Çift anadal öğrencileri, kontenjan sınırı olmaksızın üniversite içi yatay geçiş
yapabilirler.
4
İBÜ Kredili Sistem İç Yatay Geçiş Usul ve Esasları
Yan dal öğrencileri
Madde 8 – (1) Yan dal öğrencilerinin, izledikleri yan dala yatay geçişlerinde de bu
düzenlemedeki genel usul ve esaslar uygulanır.
Madde 9 – (Mülga)12
ÖSYM burslu öğrenciler
Madde 10 – (1) ÖSS bursu alan öğrencilerden iç yatay geçiş yapanların bursu
aşağıdaki haller dışında sona erer:
(a) Öğrencinin, kayıtlı olduğu programa kabul edildiği yılda yapılan merkezi sınavda,
yatay geçiş yaptığı programa öğrenci kabul edilen türden aldığı puanın, yatay geçiş yaptığı
programın burslu kontenjanına öğrenci kabul edilen en düşük puana eşit veya bu puanın
üstünde olması;
(b) Yükseköğretim mevzuatı veya İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek
Programları Yönergesi uyarınca ÖSS bursunun devam etmesinin öngörülmesi.13
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 11 – (1) Üniversite Yönetim Kurulu’nun 24.09.2002 tarih ve (V05/YNK/80)
sayılı toplantısında alınan (6) sayılı kararla kabul edilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili
Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay
Geçiş Usul ve Esasları tüm ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 12 – (1) Bu Usul ve Esaslar Akademik Kurul tarafından kabul edildiği tarihte
yürürlüğe girer ve 28.06.2009 tarihinden sonra karara bağlanacak iç yatay geçiş başvuruları
hakkında uygulanır.
(2) Mütevelli Heyetin 04.07.2010 tarihli toplantısında alınan 556 sayılı kararla kabul
edilen değişiklikler, kabul edildikleri tarihte yürürlüğe girer ve “Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal,
Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in
Resmi Gazete’de yayımlandığı 24/04/2010 tarihinde ve sonrasında karara bağlanacak iç
yatay geçiş başvuruları hakkında uygulanır.14
12
Mülga madde: Akademik Kurul, 29.06.2010, 09 (3) / Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).
13
Değişik fıkra: Akademik Kurul, 29.06.2010, 09 (3) / Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).
14
Ek fıkra: Akademik Kurul, 29.06.2010, 09 (3) / Mütevelli Heyet, 04.07.2010 (556).
5
Download

kaytan başlı boru teknik şartnamesi