İZMİR ÜNİVERSİTESİ YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ
Amaç ve kapsam
Madde 1- Bu yönerge İzmir Üniversitesinde Yandal Programlarının uygulama esaslarını düzenler. Yandal Programının
amacı, kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile sürdüren öğrencilerin, aynı zamanda, Üniversitede yürütülen
programlar arasında ikinci bir dalda da başarı belgesi (yandal sertifikası) almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.
Dayanak
Madde 2- Bu Yönerge, 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğretim Kurumlarında
Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş, Çift anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması
Esaslarına ilişkin Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu Yönergede geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir:
• AKTS Kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne göre belirlenen krediyi,
• Esas Anadal Programı: Öğrencinin başvuru tarihinde kayıtlı bulunduğu lisans programını,
• Fakülte: İzmir Üniversitesine bağlı fakülteleri,
• Genel Not Ortalaması: Öğrencinin üniversitede bir programa bağlı olarak tüm derslerden aldığı notların ağırlıklı
ortalamasını (öğrenci yandal programına bağlı ise esas Anadal ve Yandal Programlarından aldığı notların ağırlıklı
ortalamasını),
• İlgili Yönetim Kurulu: Yükseköğretim kurumlarındaki fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda
yüksekokul yönetim kurulunu, konservatuarlarda konservatuar yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek
yüksekokulu yönetim kurulunu,
• Kontenjan: Yandal Programı için önceden belirlenip ilan edilen öğrenci sayısını,
• Mütevelli Heyet: İzmir Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
• Rektör: İzmir Üniversitesi Rektörünü,
• Senato: İzmir Üniversitesi Senatosunu,
• Üniversite: İzmir Üniversitesini,
• Yandal Programı: Esas Anadal Programını başarı ile sürdüren bir öğrencinin, bilgi sahibi olmak amacıyla, kendi bölümü
dışında, ilgi duyduğu başka bir bölümün lisans programından ders alabildiği eğitim-öğretim programını,
• Yüksekokul: İzmir Üniversitesine bağlı yüksekokulları, ifade eder.
Yandal Programı açılması
Madde 4- a) Yandal programı ilgili yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Senatosu'nun onayı ile açılır. Yandal programı
ilgili bölümlerin/fakültelerin işbirliği ile yürütülür. Yandal programı ortak ve eşdeğer dersler dışında en az 30 AKTS
kredisinden oluşur.
b) Yandal Programlarını tamamlayan öğrenciler için, eğitim aldıkları alanda düzenlenen
başarı belgeleri (yandal sertifikaları) diploma yerine geçmez.
Yandal Programına başvuru, kabul ve kayıt koşulları
Madde 5- a) Yandal Programlarının kontenjanları, ilgili programın açılmasına karar veren yönetim kurulu tarafından
belirlenir.
b) Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili yönetim kurulu tarafından değerlendirilir.
c) Öğrenci, Yandal Programına Esas Anadal Programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.
d) Yandal Programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan
öğrenciler başvurabilir.
e) Öğrencinin Yandal Programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.5
(100 üzerinden en az 65) olması gerekir.
f) Yandal Programına başvuru, Öğrenci İşleri Müdürlüğüne, başvuru formu ve transkript ile Üniversite Senatosu'nca
belirlenen tarihte yapılır.
g) Çift Anadal ve Yandal Programı toplam kontenjanları, ilgili bölümün/programın o yıla ait ÖSS kontenjanının %20’sinden
fazla olamaz.
h)Yandal Programı’na kabul işlemi, başvuranlar arasından en yüksek genel not ortalaması sıralamasına göre yapılır.
Ders yükü
Madde 6- a) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında Senato kararı ile belirlenmiş
olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Bu dersler ilgili bölümler arasında kararlaştırılır; ilgili yönetim
kurulunun ve Üniversite Senatosunun onayına sunulur.
b) Yandal programına başlaması ve devam edebilmesi için öğrencinin Esas Anadal Programındaki genel not ortalamasının,
yandal programına başvuru anında ve devamı süresince 4.00 üzerinden en az 2.29 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan
öğrencinin Yandal Programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel
not ortalamasına dâhil edilmeksizin Not Belgesi ve Diploma Ekinde yer alır.
c) Esas Anadal Programından mezuniyet hakkını elde eden ancak Yandal Programından başarısız olan öğrencilere, ilgili
yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.
Mezuniyet
Madde 7- a) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını 4.00 üzerinden en az 2.29 genel
not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.
b)Öğrencinin Yandal Programındaki başarı durumu, Esas Anadal Programından mezuniyetini etkilemez.
Sayfa 1 / 2
c) Yandal Programını tamamlayan öğrenciler, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden
yararlanamazlar.
d) Yandal öğrencisi, öğrenim sürecinin herhangi bir yarıyılında, kendi isteğiyle, programı bırakabilir. Yandal Programından
kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
e) Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.
f) Senato kararı ile Yandal Programlarına ilişkin bu Yönergede belirtilenlere ilave olarak yeni koşullar getirilebilir, öngörülen
asgari başarı notları yükseltilebilir.
Ücretlendirme
Madde 8- Yandal Programına kayıtlı not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler, normal öğrenim süreleri boyunca, yaz
okulunda aldıkları dersler hariç, ek ücret ödemezler. Not ortalaması 2.50-2.99 (dahil) arası olanlar ise Yandal Programı’ndan
alacakları dersler için en son yaz okulunda kayıt oldukları Yandal Programı için tespit edilmiş olan kredi başına ücretin
Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilecek bir oranı kadar ücretlendirilirler. Yandal Programındaki öğrencilerin yaz okulunda
alacakları dersler için ödeyecekleri ücret hakkında Yaz Okulu Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
Yönergede yer almayan haller
Madde 9- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde karar almaya, İzmir Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
Yönetmeliği hükümlerine aykırı olmamak kaydı ile Senato yetkilidir.
Yürürlük
Madde 10- Bu yönerge Üniversite Senatosu’nun 21.08.2013 tarih ve 11 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olan yönergeyi
yürürlükten kaldırmış ve 14.08.2014 tarih ve 2014/11 sayılı Senato kararı ile yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
Madde 11- Bu yönerge hükümlerini İzmir Üniversitesi Rektörü yürütür.
Sayfa 2 / 2
Download

izmir üniversitesi yandal yönergesi