STRATEJİ
GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI
Öğretim Elemanlarının
Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri
SUNUM PLANI
Ek ders ücretine ilişkin genel
bilgiler
 Ek ders ücretleriyle ilgili
karşılaşılan
sorunlar

2
Ek Ders Mevzuatı
•2547 sayılı Kanunun 36. maddesi
• 2914 sayılı Kanunun 11. maddesi ve Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücreti
Ödemelerinde Uyulacak Esaslar
•2547 sayılı Kanunun 44/e maddesi ve Yükseköğretim Kurumlarında
Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar
•2547 sayılı Kanunun Ek 26 maddesi ve Yaz Okulları Programları
Uygulama Esas ve Usulleri
• 2547 sayılı Kanunun Ek 27 maddesi ve Tezsiz Yüksek Lisans
Programları Uygulama Esas ve Usulleri
• 3843 sayılı Kanunun 10. maddesi ve 1994/5593 sayılı BKK
• 2547 sayılı Kanunun 10. maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan usul ve
esaslar
3
Ders Görevleri
Öğretim üyeleri, haftada asgari on saat,
Öğretim görevlisi ve okutmanlar ise, haftada asgari on iki saat,
ders vermekle yükümlü bulunmaktadır.
Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul
müdürlerinin ders verme yükümlülüğü yoktur. Başhekimler,
dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdür yardımcıları
ve bölüm başkanlarının haftada asgari beş saattir.
4
Ders Görevleri
Haftalık ders yükünü
dolduramayanlar;
Kendi üniversitelerinin
diğer birimlerinde
Aynı şehirdeki başka
yükseköğretim kurumlarında
ders yükünü doldurmak üzere görevlendirilebilirler.(40/a)
Aynı şehirden görevlendirilirse
Normal ek ders ücreti
G
Başka şehirlerden görevlendirilirse
Geçici görev yolluğu ve iki katı ek ders
ücreti (40/d)
40/d)
5
Ek Ders Ücreti Ödenmesinde Kurallar
Haftalık mecburi ders yükü saati dışında verilen ders ve
diğer faaliyetler için ödenir.
Ek ders ücreti ödenecek dersin haftalık ders
programında yer alması şarttır.
Dersin fiilen yapılması şarttır.
6
Ek Ders Ücreti Ödenmesinde Kurallar
Normal öğretimde
20 saate kadar
İkinci öğretimde
10 saate kadar
Uzaktan öğretimde
10 saate kadar
Tezsiz yüksek
lisans programları
10 saate kadar
Yaz okullarında
Zorunlu ders yükü + ek ders
saati
7
Ek Ders Ücreti Ödenmesinde Kurallar
Ders yüklerinin
tamamlanmasında
öncelikle normal
öğretimde verilen ders ve
faaliyetler dikkate alınır.
Teorik dersler dışındaki faaliyetlerin mecburi
ders yükünün tamamlanmasında ve ek ders
ücretinin hesabında haftalık en fazla 10
saatlik kısmı dikkate alınır.
8
Ek Ders Ücreti Ödenmesinde Kurallar
(Uzaktan Öğretim)
Türü
Haftalık 10 saat Ek Ders Ücretinin
Hesaplanması
Uzaktan öğretim programı açılması
Haftalık ders yükünü tamamladıktan
sonra / 5 kata kadar
Senato kararıyla derslerin %30’unun
hem uzaktan, hem örgün öğretim
yoluyla verilmesi
Haftalık ders yükünü tamamladıktan
sonra / 5 kata kadar
Senato kararıyla derslerin %30’unun
sadece uzaktan öğretim yoluyla
verilmesi
Örgün öğretimdeki usul ve esaslar
çerçevesinde
Yeterli öğretim elemanı
bulunmaması halinde o dersin
uzaktan öğretim yoluyla verilmesi
Haftalık ders yükü zorunluluğu
aranmaksızın / 4 kata kadar
9
2015 YILI
KATSAYI
ÜNVAN
*NORMAL
ÖĞRETİM
**İKİNCİ
ÖĞRETİM
17’DEN 17’DEN
ÖNCE SONRA
17’DEN
ÖNCE
17’DEN
SONRA
PROF
300
0,083084
24,9252 39,8803
49,8504
79,7606
DOÇ.YRD
250
0,083084
20,96
41,92
67,072
YRD.DOÇ.
200
0,083084
16,6168 26,5868
33,2336
53,1736
ÖĞR.GÖR
160
0,083084
13,2934 21,2694
26,5868
42,5388
OKUTMAN 160
0,083084
13,2934 21,2694
26,5868
42,5388
33,536
*2914 sayılı kanunun 11. maddesi gereği Özetle saat 17.00’ dan
sonra %60 zamlı ödenir.
**08.06.1994 tarihli ikinci öğretimde ödenecek ek ders ve fazla
mesailerine ilişkin BKK kararı (Özetle;2914/11 maddesine göre
belirlenen ücretler birer kat fazlasıyla ödenir)
Ek Ders Ücreti Hesabında Kurallar
Teorik
Normal Öğretim
Uygulama
20 saat
10 saat
İkinci Öğretim
10 saat
Ders yükünün tamamlanmasından sonra 10 saat
Ders yükü+ Ek ders hesabında toplam 10 saat
11
Örnek Hesaplama
Prof.
 Normal Öğretim
Teorik
4
6
Uygulama
12
2
 İkinci Öğretim
4+ 6
=10 saat
(Zorunlu ders yükü)
 12 – 6 = 6 (Daha önce 6 saat ders yüküne sayıldığından ve uygulamada
toplam 10 saat sınırı bulunduğundan sadece 4 saatine ücret ödenir)
6 (II. Öğr. Teo.) + 4 (I. Öğr. Uyg.) = 10 ek ders ücreti ödenir.
 I. öğretim uygulamanın 2 saati ile II. öğretim uygulamanın 2 saatine ücret
 ödenmez.
12
(Doçent)
Normal Öğretim
Örnek Hesaplama
Teorik
2
Uygulama
6
İkinci Öğretim
7
9
Uzaktan Öğretim
8
5
2 + 6 + 2(II. öğretimden)
= 10 Zorunlu ders yüküne sayılır
7 - 2 (Daha önce ders yüküne sayılan) = 5 saat (II.Öğr. Teorik ek ders)
5 (II. Öğr. teorik) + 4 (II. Öğr.uygulama)+ 8 saat (Uz.Öğr. teorik) = 17 saat
( 9 – 4 = 5 saat II. öğretim uygulama ile
5 saat uzaktan öğretim uygulama için, ek ders ücreti ödenmez.)
13
ÖRNEK:1
FEF Öğretim Üyesi (Prof.Dr,Doç.Dr,Yrd.Doç.Dr) kadrosunda görev yapmakta olan bir hocamızın
haftalık toplam normal öğretimde verdiği teorik ders sayısı 19 saat diğer faaliyetlerdeki ders sayısı 11 saat,
aynı hocamızın ikinci öğretimde verdiği teorik ders sayısı 12 saat diğer faaliyetlerdeki ders sayısı 05 saattir.
Söz konusu hocamızın İdari Görevi yokken veya varken alacağı ek ders ücretlerinin hesabını pratik olarak
aşağıdaki şekillerde yapabiliriz.
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
KENDİ FAKÜLTESİ
Teorik
Diğer
11
05
09
03
Teorik
03
03
BMYO
Diğer
02
02
FEN.BİL.ENST.
Teorik
Diğer
05
04
-
1-) Öğretim Üyeleri İdari görevi yokken:Haftalık zorunlu maaş karşılığı ders yükü:10 saattir.
KENDİ FAKÜLTESİ
BMYO
Teorik
Diğer
Teorik
Diğer
Normal Öğretim
01
05
03
02
2. Öğr.17.00 önce
02
01
2. Öğr.17.00 sonra
07
Normal Öğretimde haftalık 19 saat , İkinci Öğretimde de 10 saat ek ders ücreti alır.
FEN.BİL.ENST.
Teorik
Diğer
05
03
-
2-) Öğretim Üyeleri İdari görevi Dekan Yrd, Müdür Yrd, Bölüm Başkanı iken: Haftalık
zorunlu maaş karşılığı ders yükü:05 saattir.
KENDİ FAKÜLTESİ
BMYO
Teorik
Diğer
Teorik
Diğer
Normal Öğretim
06
05
03
02
2. Öğr.17.00 önce
02
01
2. Öğr.17.00 sonra
07
Normal Öğretimde haftalık 20 saat , İkinci Öğretimde de 10 saat ek ders ücreti alır.
FEN.BİL.ENST.
Teorik
Diğer
04
-
3-) Öğretim Üyeleri İdari görevi Rektör, Rektör Yrd, Dekan , Yüksekokul veya Meslek
Yüksekokulu Müdürü iken: Haftalık zorunlu maaş karşılığı ders yükü:0 saattir.
KENDİ FAKÜLTESİ
BMYO
Teorik
Diğer
Teorik
Diğer
Normal Öğretim
11
05
03
01
2. Öğr.17.00 önce
02
01
2. Öğr.17.00 sonra
07
Normal Öğretimde haftalık 20 saat , İkinci Öğretimde de 10 saat ek ders ücreti alır.
FEN.BİL.ENST.
Teorik
Diğer
-
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI DERS YÜKÜ BİLDİRİM FORMU
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Öğretim Yılı ve Yarılıyı:
B İ R İ N C İ
S.
No
Fakülte/Enstitü/
Yüksekokulu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
FEF
FEF
FEF
FEF
BMYO
FEN.BİL.ENS.
FEN.BİL.ENS.
FEN.BİL.ENS.
FEN.BİL.ENS.
FEN.BİL.ENS.
O K U T A C A Ğ I
Ö Ğ R E T İ M
Bölümü
Dersin Adı
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Kimya
Gıda Tekn.
Öğretim Elemanı
Adı Soyadı :
Ünvanı
:Yrd.Dç.Dr/Doç.Dr/Prof.Dr
İdari Görevi:Yok.
D E R S L E R
İ K İ N C İ
Ö Ğ R E T İ M
Saati
T
U
S.
No
3
3
2
3
3
0
0
0
0
5
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
3
0
1
1
2
1
1
1
1
0
11
Fakülte / Enstitü
/
Yüksekokulu
FEF
FEF
FEF
BMYO
Saati
Bölümü
Dersin Adı
Biyoloji
Biyoloji
Kimya
Gıda Tekn.
T
U
2
3
4
3
1
0
2
2
12
05
HAFTALIK DERS YÜKÜ HESABI
MAAŞ
K U R U M U N
A D I
EK DERS ÜCRETİNE ESAS YÜK
KARŞILIĞI YÜK
10
-
T EORİ
01
03
05
UYGULAMA
05
02
03
TOPLAM
06
05
08
1.ÖĞRETİM
08.00-17.00
FEF
BMYO
2.ÖĞRETİM
17.00 den
Önce
FEF
BMYO
2
1
-
02
01
2.ÖĞRETİM
17.00 den
Sonra
FEF
BMYO
7
-
07
19
10
29
FEN.BİL.ENS
TOPLAM
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Ders
Saat
Pazartesi
HAFTALIK DERS PROGRAMI
2014-2015 Öğretim Yılı
Salı
Çarşamba
Perşembe
GÜZ YARIYILI
Cuma
Perşembe
GÜZ YARIYILI
Cuma
01
02
03
04
05
06
07
08
09
İKİNCİ ÖĞRETİM
Ders
Saat
10
11
12
13
14
15
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
2014-2015 Öğretim Yılı
Pazartesi
FEF (T)
FEF (T)
FEF (T)
ÖĞRETİM ELEMANI
Salı
Çarşamba
FEF (U)
FEF (U)
FEF (T)
FEF (T)
FEF (T)
BÖLÜM BAŞKANI
FEF
FEF
FEF
FEF
(T)
(T)
(T)
(T)
BMYO (T)
BMYO (T)
BMYO (T)
BMYO (U)
BMYO (U)
ONAY
DEKAN
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI DERS YÜKÜ BİLDİRİM FORMU
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Öğretim Yılı ve Yarılıyı:
B İ R İ N C İ
S.
No
Fakülte/Enstitü/
Yüksekokulu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
FEF
FEF
FEF
FEF
BMYO
FEN.BİL.ENS.
FEN.BİL.ENS.
FEN.BİL.ENS.
FEN.BİL.ENS.
FEN.BİL.ENS.
O K U T A C A Ğ I
Ö Ğ R E T İ M
Bölümü
Dersin Adı
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Kimya
Gıda Tekn.
Öğretim Elemanı
Adı Soyadı :
Ünvanı
: Yrd.Dç.Dr/Doç.Dr/Prof.Dr
İdari Görevi:Dekan Yrd/ Mdr Yrd./Bölüm Başk.
D E R S L E R
İ K İ N C İ
Ö Ğ R E T İ M
Saati
T
U
S.
No
3
3
2
3
3
0
0
0
0
5
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
3
0
1
1
2
1
1
1
1
0
11
Fakülte / Enstitü
/
Yüksekokulu
FEF
FEF
FEF
BMYO
Saati
Bölümü
Dersin Adı
Biyoloji
Biyoloji
Kimya
Gıda Tekn.
T
U
2
3
4
3
1
0
2
2
12
05
HAFTALIK DERS YÜKÜ HESABI
MAAŞ
K U R U M U N
A D I
EK DERS ÜCRETİNE ESAS YÜK
KARŞILIĞI YÜK
5
-
T EORİ
06
03
04
UYGULAMA
05
02
-
TOPLAM
11
05
04
1.ÖĞRETİM
08.00-17.00
FEF
BMYO
2.ÖĞRETİM
17.00 den
Önce
FEF
BMYO
2
1
-
02
01
2.ÖĞRETİM
17.00 den
Sonra
FEF
BMYO
7
-
07
07
30
FEN.BİL.ENS
TOPLAM
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Ders
Saat
Pazartesi
23
HAFTALIK DERS PROGRAMI
2014-2015 Öğretim Yılı
Salı
Çarşamba
Perşembe
GÜZ YARIYILI
Cuma
Perşembe
GÜZ YARIYILI
Cuma
01
02
03
04
05
06
07
08
09
İKİNCİ ÖĞRETİM
Ders
Saat
10
11
12
13
14
15
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
2014-2015 Öğretim Yılı
Pazartesi
FEF (T)
FEF (T)
FEF (T)
ÖĞRETİM ELEMANI
Salı
Çarşamba
FEF (T)
FEF (T)
FEF (T)
FEF
FEF
FEF
FEF
FEF (U)
FEF (U)
BÖLÜM BAŞKANI
(T)
(T)
(T)
(T)
BMYO (T)
BMYO (T)
BMYO (T)
BMYO (U)
BMYO (U)
ONAY
DEKAN
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI DERS YÜKÜ BİLDİRİM FORMU
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Fen Edebiyat Fakültesi
Öğretim Yılı ve Yarılıyı:
B İ R İ N C İ
S.
No
Fakülte/Enstitü/
Yüksekokulu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
FEF
FEF
FEF
FEF
BMYO
FEN.BİL.ENS.
FEN.BİL.ENS.
FEN.BİL.ENS.
FEN.BİL.ENS.
FEN.BİL.ENS.
O K U T A C A Ğ I
Ö Ğ R E T İ M
Bölümü
Dersin Adı
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Kimya
Gıda Tekn.
Öğretim Elemanı
Adı Soyadı :
Ünvanı
: Yrd.Dç.Dr/Doç.Dr/Prof.Dr
İdari Görevi:Rektör / RektörYrd / Dekan /OkulMüdürü
D E R S L E R
İ K İ N C İ
Ö Ğ R E T İ M
Saati
T
U
S.
No
3
3
2
3
3
0
0
0
0
5
19
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
3
0
1
1
2
1
1
1
1
0
11
Fakülte / Enstitü
/
Yüksekokulu
FEF
FEF
FEF
BMYO
Saati
Bölümü
Dersin Adı
Biyoloji
Biyoloji
Kimya
Gıda Tekn.
T
U
2
3
4
3
1
0
2
2
12
05
HAFTALIK DERS YÜKÜ HESABI
MAAŞ
K U R U M U N
A D I
EK DERS ÜCRETİNE ESAS YÜK
KARŞILIĞI YÜK
-
T EORİ
11
03
-
UYGULAMA
05
01
-
TOPLAM
16
04
-
1.ÖĞRETİM
08.00-17.00
FEF
BMYO
2.ÖĞRETİM
17.00 den
Önce
FEF
BMYO
2
1
-
02
01
2.ÖĞRETİM
17.00 den
Sonra
FEF
BMYO
7
-
07
24
06
30
FEN.BİL.ENS
TOPLAM
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Ders
Saat
Pazartesi
-
HAFTALIK DERS PROGRAMI
2014-2015 Öğretim Yılı
Salı
Çarşamba
Perşembe
GÜZ YARIYILI
Cuma
Perşembe
GÜZ YARIYILI
Cuma
01
02
03
04
05
06
07
08
09
İKİNCİ ÖĞRETİM
Ders
Saat
10
11
12
13
14
15
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
2014-2015 Öğretim Yılı
Pazartesi
FEF (T)
FEF (T)
FEF (T)
ÖĞRETİM ELEMANI
Salı
Çarşamba
FEF (U)
FEF (U)
FEF (T)
FEF (T)
FEF (T)
BÖLÜM BAŞKANI
FEF
FEF
FEF
FEF
(T)
(T)
(T)
(T)
BMYO (T)
BMYO (T)
BMYO (T)
BMYO (U)
BMYO (U)
ONAY
DEKAN
ÖRNEK:2
BMYO Öğretim Üyesi (Prof.Dr,Doç.Dr,Yrd.Doç.Dr)
kadrosunda görev yapmakta olan bir
hocamızın haftalık toplam normal öğretimde verdiği teorik ders sayısı 25 saat diğer faaliyetlerdeki ders
sayısı 10 saat, aynı hocamızın ikinci öğretimde verdiği teorik ders sayısı 09 saat diğer faaliyetlerdeki ders
sayısı 02 saattir. Söz konusu hocamızın İdari Görevi yokken veya varken alacağı ek ders ücretlerinin
hesabını pratik olarak aşağıdaki şekillerde yapabiliriz.
Normal Öğretim
İkinci Öğretim
KENDİ
Teorik
13
06
OKULU
Diğer
06
02
TURİZM FAKÜLTESİ
Teorik
Diğer
07
01
03
-
SOS.BİL.ENST.
Teorik
Diğer
05
03
-
1-) Öğretim Üyeleri İdari görevi yokken:Haftalık zorunlu maaş karşılığı ders yükü:10 saattir.
KENDİ OKULU
TURİZM FAKÜLTESİ
Teorik
Diğer
Teorik
Diğer
Normal Öğretim
03
05
07
01
2. Öğr.17.00 önce
03
2. Öğr.17.00 sonra
06
01
Normal Öğretimde haftalık 20 saat , İkinci Öğretimde de 10 saat ek ders ücreti alır.
SOS.BİL.ENST.
Teorik
Diğer
04
-
2-) Öğretim Üyeleri İdari görevi Dekan Yrd, Müdür Yrd, Bölüm Başkanı iken: Haftalık
zorunlu maaş karşılığı ders yükü:05 saattir.
KENDİ OKULU
TURİZM FAKÜLTESİ
Teorik
Diğer
Teorik
Diğer
Normal Öğretim
08
05
07
2. Öğr.17.00 önce
03
2. Öğr.17.00 sonra
06
01
Normal Öğretimde haftalık 20 saat , İkinci Öğretimde de 10 saat ek ders ücreti alır.
SOS.BİL.ENST.
Teorik
Diğer
-
3-) Öğretim Üyeleri İdari görevi Rektör, Rektör Yrd, Dekan , Yüksekokul veya Meslek
Yüksekokulu Müdürü iken: Haftalık zorunlu maaş karşılığı ders yükü:0 saattir.
KENDİ OKULU
TURİZM FAKÜLTESİ
Teorik
Diğer
Teorik
Diğer
Normal Öğretim
13
05
02
2. Öğr.17.00 önce
03
2. Öğr.17.00 sonra
06
01
Normal Öğretimde haftalık 20 saat , İkinci Öğretimde de 10 saat ek ders ücreti alır.
SOS BİL.ENST.
Teorik
Diğer
-
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI DERS YÜKÜ BİLDİRİM FORMU
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu
Öğretim Yılı ve Yarılıyı:
B İ R İ N C İ
S.
No
Fakülte/Enstitü/
Yüksekokulu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
BMYO
BMYO
BMYO
BMYO
BMYO
TURİZM FAK.
TURİZM FAK.
SOS.BİL.ENS.
SOS.BİL.ENS.
SOS.BİL.ENS.
O K U T A C A Ğ I
Ö Ğ R E T İ M
Bölümü
Pazarlama
Pazarlama
Pazarlama
İşletmecilik
İşletmecilik
Seyah.Acent.
Seyah.Acent.
Dersin Adı
Bitirme Projesi
Öğretim Elemanı
Adı Soyadı :
Ünvanı
:Yrd.Dç.Dr/Doç.Dr/Prof.Dr
İdari Görevi:Yok.
D E R S L E R
İ K İ N C İ
Ö Ğ R E T İ M
Saati
T
U
S.
No
3
3
4
3
0
4
3
0
0
5
25
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
0
0
2
2
2
1
0
2
1
0
10
Fakülte / Enstitü
/
Yüksekokulu
BMYO
BMYO
BMYO
TURİZM FAK.
Saati
Bölümü
Dersin Adı
Pazarlama
Pazarlama
İşletmecilik
Seyah.Acent.
Bitirme Proje.
T
U
3
3
0
3
0
0
2
0
09
02
HAFTALIK DERS YÜKÜ HESABI
MAAŞ
K U R U M U N
A D I
EK DERS ÜCRETİNE ESAS YÜK
KARŞILIĞI YÜK
10
-
T EORİ
03
07
04
UYGULAMA
05
01
-
TOPLAM
08
08
04
1.ÖĞRETİM
08.00-17.00
BMYO
TURİZM FAK.
SOS.BİL.ENS.
2.ÖĞRETİM
17.00 den
Önce
TURİZM FAK.
03
-
03
2.ÖĞRETİM
17.00 den
Sonra
BMYO
06
01
07
23
07
30
TOPLAM
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Ders
Saat
Pazartesi
HAFTALIK DERS PROGRAMI
2014-2015 Öğretim Yılı
Salı
Çarşamba
Perşembe
GÜZ YARIYILI
Cuma
2014-2015 Öğretim Yılı
Çarşamba
Perşembe
GÜZ YARIYILI
Cuma
01
02
03
04
05
06
07
08
09
İKİNCİ ÖĞRETİM
Ders
Saat
10
11
12
13
14
15
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
Salı
Pazartesi
TURİZM FAK.
TURİZM FAK.
BMYO
(T)
BMYO
(T)
BMYO
(T)
ÖĞRETİM ELEMANI
(T)
(T)
TURİZM FAK.
BMYO
BMYO
BMYO
(T)
(T)
(T)
(T)
BÖLÜM BAŞKANI
BMYO
BMYO
(U)
(U)
ONAY
MÜDÜR
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI DERS YÜKÜ BİLDİRİM FORMU
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu
Öğretim Yılı ve Yarılıyı:
B İ R İ N C İ
S.
No
Fakülte/Enstitü/
Yüksekokulu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
BMYO
BMYO
BMYO
BMYO
BMYO
TURİZM FAK.
TURİZM FAK.
SOS.BİL.ENS.
SOS.BİL.ENS.
SOS.BİL.ENS.
O K U T A C A Ğ I
Ö Ğ R E T İ M
Bölümü
Pazarlama
Pazarlama
Pazarlama
İşletmecilik
İşletmecilik
Seyah.Acent.
Seyah.Acent.
Dersin Adı
Bitirme Projesi
Öğretim Elemanı
Adı Soyadı :
Ünvanı
:Yrd.Dç.Dr/Doç.Dr/Prof.Dr
İdari Görevi: Mdr Yrd./Bölüm Başk.
D E R S L E R
İ K İ N C İ
Ö Ğ R E T İ M
Saati
T
U
S.
No
3
3
4
3
0
4
3
0
0
5
25
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
0
0
2
2
2
1
0
2
1
0
10
Fakülte / Enstitü
/
Yüksekokulu
BMYO
BMYO
BMYO
TURİZM FAK.
Saati
Bölümü
Dersin Adı
Pazarlama
Pazarlama
İşletmecilik
Seyah.Acent.
Bitirme Proje.
T
U
3
3
0
3
0
0
2
0
09
02
HAFTALIK DERS YÜKÜ HESABI
MAAŞ
K U R U M U N
A D I
EK DERS ÜCRETİNE ESAS YÜK
KARŞILIĞI YÜK
05
-
T EORİ
08
07
-
UYGULAMA
05
-
TOPLAM
13
07
-
1.ÖĞRETİM
08.00-17.00
BMYO
TURİZM FAK.
SOS.BİL.ENS.
2.ÖĞRETİM
17.00 den
Önce
TURİZM FAK.
03
-
03
2.ÖĞRETİM
17.00 den
Sonra
BMYO
06
01
07
24
06
30
TOPLAM
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Ders
Saat
Pazartesi
HAFTALIK DERS PROGRAMI
2014-2015 Öğretim Yılı
Salı
Çarşamba
Perşembe
GÜZ YARIYILI
Cuma
2014-2015 Öğretim Yılı
Çarşamba
Perşembe
GÜZ YARIYILI
Cuma
01
02
03
04
05
06
07
08
09
İKİNCİ ÖĞRETİM
Ders
Saat
10
11
12
13
14
15
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
Salı
Pazartesi
TURİZM FAK.
TURİZM FAK.
BMYO
(T)
BMYO
(T)
BMYO
(T)
ÖĞRETİM ELEMANI
(T)
(T)
TURİZM FAK. (T)
BMYO
BMYO
BMYO
(T)
(T)
(T)
BÖLÜM BAŞKANI
BMYO
BMYO
(U)
(U)
ONAY
MÜDÜR
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI DERS YÜKÜ BİLDİRİM FORMU
T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Meslek Yüksekokulu
Öğretim Yılı ve Yarılıyı:
B İ R İ N C
S.
No
Fakülte/Enstitü/
Yüksekokulu
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
BMYO
BMYO
BMYO
BMYO
BMYO
TURİZM FAK.
TURİZM FAK.
SOS.BİL.ENS.
SOS.BİL.ENS.
SOS.BİL.ENS.
İ
O K U T A C A Ğ I
Ö Ğ R E T İ M
Bölümü
Dersin Adı
Pazarlama
Pazarlama
Pazarlama
İşletmecilik
İşletmecilik
Seyah.Acent.
Seyah.Acent.
Bitirme Projesi
Öğretim Elemanı
Adı Soyadı :
Ünvanı
:Yrd.Dç.Dr/Doç.Dr/Prof.Dr
İdari Görevi: Rektör / RektörYrd/OkulMüdürü
D E R S L E R
İ K İ N C İ
Ö Ğ R E T İ M
Saati
T
U
S.
No
3
3
4
3
0
4
3
0
0
5
25
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
0
0
2
2
2
1
0
2
1
0
10
Fakülte / Enstitü
/
Yüksekokulu
BMYO
BMYO
BMYO
TURİZM FAK.
Saati
Bölümü
Dersin Adı
Pazarlama
Pazarlama
İşletmecilik
Seyah.Acent.
Bitirme Proje.
T
U
3
3
0
3
0
0
2
0
09
02
HAFTALIK DERS YÜKÜ HESABI
MAAŞ
K
U R
U M
U N
A D I
EK DERS ÜCRETİNE ESAS YÜK
KARŞILIĞI YÜK
-
T EORİ
13
02
-
UYGULAMA
05
-
TOPLAM
18
02
-
1.ÖĞRETİM
08.00-17.00
BMYO
TURİZM FAK.
SOS.BİL.ENS.
2.ÖĞRETİM
17.00 den
Önce
TURİZM FAK.
03
-
03
2.ÖĞRETİM
17.00 den
Sonra
BMYO
06
01
07
24
06
30
TOPLAM
BİRİNCİ ÖĞRETİM
Ders
Saat
Pazartesi
HAFTALIK DERS PROGRAMI
2014-2015 Öğretim Yılı
Salı
Çarşamba
Perşembe
GÜZ YARIYILI
Cuma
2014-2015 Öğretim Yılı
Çarşamba
Perşembe
GÜZ YARIYILI
Cuma
01
02
03
04
05
06
07
08
09
İKİNCİ ÖĞRETİM
Ders
Saat
10
11
12
13
14
15
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-21.00
Salı
Pazartesi
TURİZM FAK.
TURİZM FAK.
BMYO
(T)
BMYO
(T)
BMYO
(T)
ÖĞRETİM ELEMANI
(T)
(T)
TURİZM FAK.
BMYO
BMYO
BMYO
(T)
(T)
(T)
(T)
BÖLÜM BAŞKANI
BMYO
BMYO
(U)
(U)
ONAY
MÜDÜR
Ek Ders Ücretleri ile İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
2547/31. maddesi uyarınca ders saati ücreti karşılığında öğretim görevlisi
olarak üniversite dışından görevlendirilenler için haftalık ders yükü zorunluluğu
aranmaz.
Normal öğretimde
12+20= 32
İkinci öğretimde de görev alırlarsa
ilave 10 saat
22
Ek Ders Ücretleri ile İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Emekli aylıkları kesilmeksizin ders görevi verilenler
yükseköğretim kurumlarında akademik unvanlarına bakılmaksızın ve
herhangi bir kadroya atanmaksızın ders saati ücreti karşılığında öğretim
görevlisi olarak görev yaparlar.
Emekli öğretim elemanlarının saat ücreti karşılığında öğretim
görevlisi olarak görevlendirilmeleri halinde sahip oldukları akademik
unvanlar dikkate alınarak ek ders ücreti ödenmektedir.
23
Ek Ders Ücretleri ile İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Geçici görev, rapor veya izin benzeri sebeplerle verilemeyen
derslerin, haftalık ders programında değişiklik yapılmak ve bizzat
aynı öğretim elemanı tarafından verilmesi kaydıyla verildiği tarihe
ilişkin haftanın zorunlu ders yükü ve ek ders ücreti sınırları ile
ilişkilendirilmesi ancak zamlı ödemeye sebep olunmaması
gerekmektedir.
Belirtilen sebeplerle boş geçen derslerin başka öğretim
elemanı tarafından telafi edilmesi halinde dersi veren öğretim
elemanının, kendi zorunlu ders yükü ve ek ders ücreti sınırları içinde
kalınmak kaydıyla ödeme yapılması gerekmektedir.
24
Ek Ders Ücretleri ile İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Milli ve dini bayramlara rastlayan haftalarda eksik
ders yapılması nedeniyle ilgili haftada da tam ders yapılan
haftalarda olduğu gibi zorunlu ders yükleri esas
alınacaktır.
25
Ek Ders Ücretleri ile İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Normal ve ikinci öğretimde verilen teorik dersler dışındaki
faaliyetler toplamı birlikte değerlendirildiğinden, her iki öğretimde
bitirme ödevi, bitirme projesi, diploma projesi, proje ve staj
raporu değerlendirme ve benzeri eğitim, öğretim faaliyetlerini
yöneten öğretim elemanlarının hem ders yükünün hesabında hem
de anılan faaliyetler için yapılacak ek ders ücreti ödemelerinde
haftada toplam 2 saatin dikkate alınması gerekmektedir.
26
Ek Ders Ücretleri ile İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Konservatuarlarda özelliği nedeniyle birebir yapılması zorunlu bulunan
bazı uygulamalı derslerin gruplara ayrılarak birden fazla öğretim elemanı
tarafından yürütülmesi halinde, bu faaliyetlerin zorunlu ders yüklerinin öğretim
elemanlarına bölünmeksizin her biri için ayrı ayrı uygulanması gerekmektedir.
Konservatuarlarda yürütülen söz konusu dersler teorik ders
olmadıklarından teorik ders dışında yürütülen bu faaliyetler için sınav ücreti
ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.
27
Ek Ders Ücretleri ile İlgili Uygulamada Karşılaşılan
Sorunlar
- Üniversitelerde uzaktan öğretim yöntemiyle program açılması suretiyle
eğitim veren bölümlerin ortak zorunlu dersleri protokol yapılarak başka bir
yükseköğretim kurumu tarafından verilebilir.
- Program açılmaksızın herhangi bir dersin uzaktan öğretim yöntemiyle
verilmesi halinde başka bir yükseköğretim kurumuyla protokol yapılamaz.
28
Ek Ders Ücretleri ile İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Lisansüstü eğitimde danışmanlık yapan öğretim üyelerinin 2547/39.
madde uyarınca uzun süreli yurt dışında görevlendirilmesi durumunda danışman
öğretim üyelerine 3 aya kadar ek ders ücreti ödenebilmekte ve bu ödemeler
hesaplanırken zorunlu ders yükünün aranmasına da gerek bulunmamaktadır.
29
Ek Ders Ücretleri ile İlgili Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar
Döner sermaye işletmeleri bünyesinde yürütülen kurs, eğitim, sertifika
programı, seminer ve benzeri adlar altında verilen eğitimlerde ders vermek üzere
görev alan öğretim elemanlarına ek ders ücreti ödenmeyecek, bu faaliyetler
karşılığında döner sermaye bütçesinden ek ödeme yapılacaktır.
30
TEŞEKKÜRLER…
31
Download

ek ders mevzuat ve uygulama eğitimi