2015
VERGİ TAKVİMİ
Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı
Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca,
sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı
durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak
dikkate alınmıştır.
Gelir İdaresi Başkanlığı
Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yayın No: 195 • Aralık 2014
Bu takvim 31.12.2014 tarihi itibariyle
günceldir.
Değişiklikleri Gelir İdaresi Başkanlığı internet
adresinde (http://www.gib.gov.tr) yer alan Aylık
Vergi Takviminden kontrol edebilirsiniz.
OCAK
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
OCAK
• Aralık 2014 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanun-
12 Ocak 2015
• 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 16-31 Aralık 2014 Dönemine Ait Noterlerce
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
15 Ocak 2015
• Aralık 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim
ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2014 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödemesi
da Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset
ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2014 Dönemine Ait İlan ve Reklam
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2014 Dönemine Ait Müşterek Bahislere
İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
• Aralık 2014 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Aralık 2014 Dönemine Ait Yangın Sigortası
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
23 Ocak 2015
• Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
(GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer
Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait GVK
Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Aralık 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesin-
20 Ocak 2015
• Aralık 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
4
ti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
5
OCAK
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ŞUBAT
26 Ocak 2015
2 Şubat 2015
• Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Ver-
• 2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi 1. Taksit
gisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ödemesi
• Yıllık Harçların Ödemesi
• Aralık 2014 Dönemine Ait Haberleşme Vergi-
• 1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
sinin Beyanı ve Ödemesi
• 2014 Yılında Kullanılan Defterlerin 2015 yı-
• Aralık 2014 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
lında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal
Defterlere İlişkin Ara Tasdik
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
• Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3.
Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme
Hakkından Yararlananlar İçin)
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Aralık 2014 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü
uyarınca ödenmesi gereken 1. taksit ödemesi
• Ekim-Kasım-Aralık 2014 Dönemine Ait GVK
Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Aralık 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
• 1-15 Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
10 Şubat 2015
•
16-31 Ocak 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• 16-31 Ocak 2015 Dönemine Ait Noterlerce
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
16 Şubat 2015
• 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
6
7
ŞUBAT
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
• Ocak 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim
ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ŞUBAT
20 Şubat 2015
• Ocak 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset
ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere
İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
• Ocak 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ocak 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
23 Şubat 2015
• Ocak 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı
17 Şubat 2015
• 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Ka-
• Ocak 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesin-
sım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
ti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
• 2014 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
8
9
ŞUBAT
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
24 Şubat 2015
• Ocak 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MART
2 Mart 2015
• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin
Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
• 1-15 Şubat 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
25 Şubat 2015
• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin
2014 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
• 1-15 Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı
ve 1. Taksit Ödemesi
• 2015 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin
Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
• 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit
Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart – 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
• Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
26 Şubat 2015
• Ocak 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Ocak 2015 Dönemine Ait Katma Değer Ver-
• Ocak 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Ocak 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uya-
gisinin Ödemesi
• Ocak 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
rınca ödenmesi gereken 2. Taksit ödemesi
10 Mart 2015
• 16-28 Şubat 2015 Dönemine Ait Petrol ve
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 16-28 Şubat 2015 Dönemine Ait Noterlerce
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
10
11
MART
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
16 Mart 2015
• Şubat 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Al-
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MART
ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
kollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Hava-
• Şubat 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim
• Şubat 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası
ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
gazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
23 Mart 2015
• Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
24 Mart 2015
• Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Ver-
20 Mart 2015
• Şubat 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset
ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Şubat 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere
İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
12
gisinin Beyanı
• 1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
25 Mart 2015
• 2014 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
• GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari
Beyannamenin Verilmesi
13
MART
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• 1-15 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
26 Mart 2015
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
NİSAN
1 Nisan 2015
• 2015 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin
Verilmeye Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015
tarihleri arasında)
• 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin
• Şubat 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2015 tarihleri arasında)
• Şubat 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
9 Nisan 2015
• Şubat 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
• 16-31 Mart 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
10 Nisan 2015
• 16-31 Mart 2015 Dönemine Ait Petrol ve Do-
31 Mart 2015
• 2014 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
• 2014 Yılına İlişkin Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefleri İçin Kesin
Mizan Bildirimi
• Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Şubat 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Şubat 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
14
ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15 Nisan 2015
• Mart 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim
ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
15
NİSAN
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Mart 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
NİSAN
• Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
(GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer
Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK
Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergi-
20 Nisan 2015
• Mart 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset
ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
sinin Beyanı
• Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma
Değer Vergisinin Beyanı
• Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
• Mart 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere
İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
• Mart 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
27 Nisan 2015
• 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
• 1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
24 Nisan 2015
• Mart 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
16
17
NİSAN
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3.
Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme
Hakkından Yararlananlar İçin)
• Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait GVK
Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Mart 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Mart 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Mart 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 3. Taksit ödemesi
• Ocak-Şubat-Mart 2015 Dönemine Ait Katma
Değer Vergisinin Ödemesi
• Mart 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
• 1-15 Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi
Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
• Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
30 Nisan 2015
• 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
• 2014 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin Kesin Mizan Bildirimi
18
NİSAN
19
MAYIS
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MAYIS
• Nisan 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araç-
4 Mayıs 2015
• 2014 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden
Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2015
tarihleri arasında)
larına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta
11 Mayıs 2015
Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 16-30 Nisan 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
12 Mayıs 2015
18 Mayıs 2015
• 16-30 Nisan 2015 Dönemine Ait Noterlerce
• 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
• 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
14 Mayıs 2015
• 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
• 2015 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-ŞubatMart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
20 Mayıs 2015
• Nisan 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanun15 Mayıs 2015
• Nisan 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü
•
da Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset
ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Ver-
Nisan 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve
Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere
20
gisinin Beyanı ve Ödemesi
İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
21
MAYIS
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Nisan 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
25 Mayıs 2015
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
MAYIS
• GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan
Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
• Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
• Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan
Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
27 Mayıs 2015
• 1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• Nisan 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
• 1-15 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
26 Mayıs 2015
• Nisan 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Nisan 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
22
23
HAZİRAN
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
HAZİRAN
1 Haziran 2015
10 Haziran 2015
• 2015 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
• 16-31 Mayıs 2015 Dönemine Ait Petrol ve Do-
• Veraset ve İntikal Vergisi 1. Taksit Ödemesi
ğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
• 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit
Ödemesi
• Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Nisan 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Nisan 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi
Yıllık Harç Ödemesi
•
2015 Yılına Ait Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilmesinin Son Günü
• Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç
Ödemesi
15 Haziran 2015
• Mayıs 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim
ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
• Mayıs 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
9 Haziran 2015
• 16-31 Mayıs 2015 Dönemine Ait Noterlerce
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
22 Haziran 2015
• Mayıs 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset
ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
24
25
HAZİRAN
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Mayıs 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere
İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
• Mayıs 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Mayıs 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
HAZİRAN
25 Haziran 2015
• 1-15 Haziran 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
26 Haziran 2015
• Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde
ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan
Tevkifatların Ödemesi
• Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
23 Haziran 2015
• Mayıs 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesin-
• Mayıs 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Mayıs 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
ti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
30 Haziran 2015
• Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin
Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
24 Haziran 2015
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Mayıs 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Mayıs 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• 1-15 Haziran 2015 Dönemine Ait Noterlerce
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• Mayıs 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 4. Taksit ödemesi
26
27
TEMMUZ
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
(5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi
Hakkında Kanun Dikkate Alınarak
Düzenlenmiştir)
(Mali Tatil 1 – 20 Temmuz)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
TEMMUZ
27 Temmuz 2015
• 16-30 Haziran 2015 Dönemine İlişkin Petrol
ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı
• Haziran 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
9 Temmuz 2015
• 16-30 Haziran 2015 Dönemine Ait Noterlerce
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• Haziran 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı
• Haziran 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt
15 Temmuz 2015
• Haziran 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanı-
Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı
mını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödemesi
• 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve
20 Temmuz 2015
• Haziran 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Haziran 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Haziran 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
•
Haziran 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı
• Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde
ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan
Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait
Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre
Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait
GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisinin Beyanı
28
29
TEMMUZ
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait
Katma Değer Vergisinin Beyanı
• Haziran 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Ver-
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
TEMMUZ
• Haziran 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt
Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
(Tescile Tabi Olmayanlar) Ödenmesi
• 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve
gisinin Beyanı
• Haziran 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları
Vergisinin Beyanı
• Haziran 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
• Haziran 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisinin Beyanı
• Haziran 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
• 1-15 Temmuz 2015 Dönemine Ait Noterlerce
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Ödemesi
• Haziran 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde
ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan
Tevkifatların Ödemesi
• Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait
Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin
3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait
GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• Haziran 2015 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisinin Ödemesi
• Nisan-Mayıs-Haziran 2015 Dönemine Ait
Katma Değer Vergisinin Ödemesi
30 Temmuz 2015
• Haziran 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Ver-
• 16-30 Haziran 2015 Dönemine İlişkin Petrol
gisinin Ödemesi
ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Ödenmesi
• Haziran 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi
• Haziran 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Ödenmesi
30
31
TEMMUZ
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Haziran 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları
Vergisinin Ödemesi
• Haziran 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
• Haziran 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisinin Ödemesi
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
AĞUSTOS
10 Ağustos 2015
• 16-31 Temmuz 2015 Dönemine Ait Petrol ve
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
11 Ağustos 2015
• 16-31 Temmuz 2015 Dönemine Ait Noterlerce
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• Haziran 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
14 Ağustos 2015
• 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-MayısHaziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
31 Temmuz 2015
• 2014 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Öde-
• 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-MayısHaziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
mesi
• Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
17 Ağustos 2015
• Haziran 2015 Dönemine Ait Haberleşme Ver-
• 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-
gisinin Beyanı ve Ödemesi
• Haziran 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Haziran 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
• 2015 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-MayısHaziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
• Temmuz 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz,
Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
32
33
AĞUSTOS
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Temmuz 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt
Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2015 Dönemine Ait Özel İletişim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigor-
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
AĞUSTOS
24 Ağustos 2015
• Temmuz 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde
ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan
Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Temmuz 2015 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisinin Beyanı
ta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Ke-
• Temmuz 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanı-
sinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
mını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödemesi
20 Ağustos 2015
• Temmuz 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
25 Ağustos 2015
• 1-15 Ağustos 2015 Dönemine Ait Petrol ve
• Temmuz 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Ka-
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
nunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 1-15 Ağustos 2015 Dönemine Ait Noterlerce
• Temmuz 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Temmuz 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Temmuz 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
34
26 Ağustos 2015
• Temmuz 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde
ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan
Tevkifatların Ödemesi
• Temmuz 2015 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisinin Ödemesi
• Temmuz 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
35
AĞUSTOS
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
EYLÜL
31 Ağustos 2015
9 Eylül 2015
• Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Öde-
• 16-31 Ağustos 2015 Dönemine Ait Noterlerce
mesi
• Temmuz 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Temmuz 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Temmuz 2015 Dönemine Ait Haberleşme
10 Eylül 2015
• 16-31 Ağustos 2015 Dönemine Ait Petrol ve
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 5. Taksit ödemesi
15 Eylül 2015
• Ağustos 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz,
Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt
Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
(Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2015 Dönemine Ait Özel İletişim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödemesi
36
37
EYLÜL
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
EYLÜL
21 Eylül 2015
28 Eylül 2015
• Ağustos 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları
• Ağustos 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin
Eğlence Vergisinin Ödemesi
• Ağustos 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Ha-
ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan
Tevkifatların Ödemesi
• Ağustos 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
• 1-15 Eylül 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ağustos 2015 Dönemine Ait Katma Değer
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
vagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 1-15 Eylül 2015 Dönemine Ait Noterlerce Ya-
• Ağustos 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası
pılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
30 Eylül 2015
23 Eylül 2015
• Ağustos 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde
ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan
Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Ağustos 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
38
• Ağustos 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Ağustos 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Ağustos 2015 Dönemine Ait Haberleşme
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
39
EKİM
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
EKİM
9 Ekim 2015
20 Ekim 2015
• 16-30 Eylül 2015 Dönemine Ait Noterlerce
• Eylül 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Ver-
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
gisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset
ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
12 Ekim 2015
• 16-30 Eylül 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere
15 Ekim 2015
• Eylül 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim
ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta
Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
• Eylül 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
23 Ekim 2015
• Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait
Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
(GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer
Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait
GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan
Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
40
41
EKİM
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
KASIM
2 Kasım 2015
• Eylül 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
26 Ekim 2015
• Eylül 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Eylül 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 6. Taksit ödemesi
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait
Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
10 Kasım 2015
• 16-31 Ekim 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Eylül 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
• 16-31 Ekim 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait
Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3.
Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme
Hakkından Yararlananlar İçin)
• Temmuz-Ağustos-Eylül 2015 Dönemine Ait
GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan
Tevkifatların Ödemesi
16 Kasım 2015
• 2015 III. Geçici
Vergi Dönemine (TemmuzAğustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
•
2015 III. Geçici Vergi Dönemine (TemmuzAğustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
•
Ekim 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü
İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
•
Ekim 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve
• Eylül 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli
Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
• 1-15 Ekim 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
42
43
KASIM
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KASIM
Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin
Beyanı ve Ödemesi
•
Ekim 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı
Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
•
Ekim 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi
Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
•
Ekim 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
•
Ekim 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
•
Ekim 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını
Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
•
Ekim 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
17 Kasım 2015
• 2015 III. Geçici
Vergi Dönemine (TemmuzAğustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
•
2015 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
20 Kasım 2015
•
Ekim 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
•
Ekim 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda
Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve
İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
•
Ekim 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
•
Ekim 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere
İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile
Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
44
23 Kasım 2015
•
Ekim 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
•
Ekim 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli
Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
24 Kasım 2015
•
Ekim 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
•
1-15 Kasım 2015 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
25 Kasım 2015
• 1-15 Kasım 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
45
KASIM
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ARALIK
26 Kasım 2015
9 Aralık 2015
• Ekim 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
• 16-30 Kasım 2015 Dönemine Ait Noterlerce
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
• Ekim 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
10 Aralık 2015
• 16-30 Kasım 2015 Dönemine Ait Petrol ve
• Ekim 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
15 Aralık 2015
• Kasım 2015 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin
Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
30 Kasım 2015
• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Top-
• Kasım 2015 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim
lam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve
Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit
Ödemesi
ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• 2015 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
• 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit
Ödemesi
• Kasım 2015 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile
Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2015 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2015 Dönemine Ait Banka ve Sigorta
• Ekim 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Ekim 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Ekim 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2015 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve
Ödemesi
21 Aralık 2015
• Kasım 2015 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
46
47
ARALIK
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
• Kasım 2015 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset
ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2015 Dönemine Ait İlan ve Reklam
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ARALIK
25 Aralık 2015
• 1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2015 Dönemine Ait Müşterek Bahislere
28 Aralık 2015
İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence
Vergisinin Ödemesi
• Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
• Kasım 2015 Dönemine Ait Elektrik ve Hava-
• Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Ver-
gazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• Kasım 2015 Dönemine Ait Yangın Sigortası
Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
23 Aralık 2015
• Kasım 2015 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
gisinin Ödemesi
• Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
31 Aralık 2015
• Kasım 2015 Dönemine Ait İstihkaktan Kesin-
• Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Top-
ti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile
Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz
Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
• 2016 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defter-
lam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve
Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit
Ödemesi
lere İlişkin Açılış Tasdiki
• Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet
24 Aralık 2015
• Kasım 2015 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
• 1-15 Aralık 2015 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
• Kasım 2015 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
• Kasım 2015 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
• 6552 sayılı Kanunun 73. maddesi hükmü uyarınca ödenmesi gereken 7. Taksit ödemesi
48
49
GELİR
G
ELİ
LİR
İR İDARESİ
İDAR
İD
İDA
ARES
ESİ BAŞKANLIĞI
BAŞK
BA
ŞKAN
ANL
A
NLIĞ
ĞII
50
50
GELİR İDARESİ BAŞKAN
BAŞKANLIĞI
BA
NLIĞI
ĞI
51
Download

2015 Vergi Takvimi - Gelir İdaresi Başkanlığı