Tamamlama
Takvimi
Birim İş Sağlığı ve Güvenliği Eylem Planı (50 den az çalışanı olan)
1 İşyeri sağlık ve güvenlik birimi kurulması
1 Mekan¹
2 Malzeme
3 İş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi
4 İşyeri hekimi görevlendirilmesi
2 İş sağlığı ve güvenliği organizasyonu
1 Çalışan temsilcisi ve yedeği seçimi²
2 İşyeri İSG iç yönerge hazırlanması
3 İş sağlığı ve güvenliği bütçesinin oluşturulma
4 İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları
1 Risk değerlendirmesi-acil durum planı
1 Risk değerlendirme ekibi oluşturulması⁴
2 Gerekli kontrol ve ölçümlerin yaptırılması
3 Risk değerlendirme raporu⁴
4 Acil durum planı⁵
5 Destek elamanlarının görevlendirilmesi ve eğitimi⁵
6 Tatbikatlar⁵
7 Risk değerlendirme raporu - acil durum planına göre düzeltici / önleyici faaliyetler
8 Gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği araç ve gereçlerin sağlanması
2 Sağlık gözetimi⁶
3 Çalışma ortamı gözetimi
4 Çalışanların İSG eğitiminin planlaması ve yaptırılması⁷
Temmuz 2014
Temmuz 2015
Temmuz 2014
Temmuz 2014
Temmuz 2014
Temmuz 2014
Ağustos 2014
Eylül 2014
Eylül 2014
Eylül 2014
Eylül 2014
Ekim 2014
Eylül 2014
TemmuzAğustos-Eylül
2014
Her ay
Ağustos-Eylül
2014
5 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirilmesi ile ilgili organizasyonun yapılması⁸
Temmuz 2014
6 İş kazası ve meslek hastalıklarının istatistik, kayıt ve bildirimi için mekanizmanın oluşturulması⁹
Temmuz 2014
İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların
Temmuz 2014
giderilmesi için organizasyonun yapılması¹⁰
8 Alt işveren İş sağlığı ve güvenliği takip sisteminin oluşturulması (varsa)
Temmuz 2014
7
¹
İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma
süresince kullanılmak üzere uygun bir yer. Aynı binada bulunan işyerleri ortaklaşa kullanılabilecek bir mekân
oluşturabilirler. Oluşturulacak mekândan hizmet sunulacak toplam çalışan sayısı 50’den az olması durumunda uygun bir
yer, 50’den fazla olması durumunda ise İşyeri hekimi ile diğer sağlık personeline ve iş güvenliği uzmanına 8 metrekareden
az olmamak üzere toplam iki oda sağlanır. (İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği)
² “İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” hükümlerine
göre
³ ”İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre
⁴ ”İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” hükümlerine göre
⁵ ”İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine
göre
⁶
⁷
”İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre
“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre
⁸ “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu“ Madde 16 hükümlerine göre
⁹ “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu“ Madde 14 hükümlerine göre
¹⁰ “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu“ Madde 4/1/b hükümlerine göre
Download

SÜ İSG envanteri ve EYLEM PLANLARI.xlsx