AKKOR SİRKÜLER
Akkor YMM LTD.ŞTİ.
Tel: (216) 467 10 73
Bağdat Cad. No.353 D:8
Fax: (216) 467 01 73
34728 Caddebostan
E-mail:[email protected]
Kadıköy / İstanbul
web:www.akkorymm.com.tr
Sirküler No : 2014 / 21
Tarih
: 01.07.2014
Konu
: Mali Tatil
Bilindiği üzere 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanuna ilişkin 1 sayılı Genel Tebliği
30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bu düzenlemeye göre 01.07.2013 ile 21.07.2013 tarihleri arasında Mali Tatil uygulanacaktır.
Mali Tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve
idari süreler, Mali Tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati
bitiminde sona ermiş sayılacaktır. Ancak bu süre ramazan bayramına geldiğinden süre
31.07.2014 tarihine kadar uzayacaktır.
Mali Tatil nedeniyle beyan ve ödeme süreleri uzayan bazı önemli beyannameler aşağıdaki
gibidir:
Beyanname türü
Nisan-Mayıs-Haziran /2013 dönemine ait üç aylık
Gelir Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin
Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
Son Beyan Günü
Son Ödeme Günü
31.07.2014
31.07.2014
Haziran / 2013 dönemine ait Gelir / Kurumlar
Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar
Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
Haziran / 2013 dönemine ait İstihkaktan Kesinti
Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli
Mükellefiyeti bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı
Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve
Ödemesi
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
31.07.2014
Haziran / 2013 dönemine ait Katma Değer Vergisi
Beyanı ve Ödemesi
31.07.2014
31.07.2014
Haziran / 2013 dönemine ait SGK 4/a ( SSK ) ve
İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi ve
Ödenmesi
31.07.2014
31.07.2014
Haziran 2013 aylık Ba-Bs formlarının verilmesi
31.07.2014
Gümrük İdareleri, İl Özel İdareleri ve Belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi,
resim ve harçlarla ilgili olarak Mali Tatil uygulanmayacaktır.
Bilgilerinize Sunulur.
Download

Mali Tatil - Akkor YMM