ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
GÜMÜŞHANE
“Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile ġantiye ġefleri ve Yetki Belgeli Ustalar
Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası “ verilmesi
hususunda gereğini arz ederim/ederiz
...../..../20......
Ad Soyadı veya ġirket KaĢesi Ġmza
GERÇEK KĠġĠ VEYA ġĠRKET
ÜNVANI VE ADRESĠ
: ........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
VERGĠ NO
:................................................................................
VERGĠ DAĠRESĠ
:................................................................................
Ġġ TELEFON
:................................................................................
CEP TELEFON
: ...............................................................................
FAX
: ...............................................................................
E-POSTA ADRESĠ
: ...............................................................................
*ġĠRKETĠN YAMBĠS TEMSĠLCĠSĠ : ...............................................................................
EĞĠTĠM DURUMU (Gerçek KiĢi ise) : ...............................................................................
DİLEKÇE EKLERİ
: 1) …………………………………………………
2) ………………………………………………....
3) …………………………………………………
4) …………………………………………………
*YAMBĠS (Yapı Müteahhitliği BiliĢim Sistemi ) için ġirketlerden Temsilci ismi bildirilmesi
istenmektedir.
Download

Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası