TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ (EKSTRAKSİYON) SOYA FASULYESİ KÜSPESİ
(SFK) ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİDİR
1.
2.
3.
4.
Satın alınacak SFK, dökme olarak toplam 75 ( Yetmiş Beş ) tondur (± %20). SFK İşletmenin
sığırcılık yem deposuna teslim edilecektir.
Satın alınacak SFK, Ekstraksiyon (Özütleme) Tipi olacak ve değirmende öğütme işlemine tabii
tutulmadan direkt olarak karıştırıcıya katılacak özellikte toz formda olacak ve granül içermeyecektir.
Teklife konu SFK, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ nün (GKGM) Küspe Normları Tebliği’ne
(Ekstraksiyon tipi) uygun olmalı ve aşağıda belirtilen şartlara sahip olmalıdır. Aksi durumda mal iade
edilecektir.
a. Kendine özgü renk, tat ve kokuda olmalı,
b. Bozulmuş olmamalı (Acılaşmış, küflenmiş, kızışmış, yanmış, fermantasyona uğramış ve
böceklenmiş olmamalı.)
c. Yabancı tat ve/veya koku bulunmamalı,
d. Özütleme tipine uygun şekilde olmalıdır.
e. İçeriğindeki çözücü kalıntısı kütlece % 0,5'i geçmemelidir.
Besin madde içerikleri ve diğer kriterler:
Kuru Madde
Nem
Ham Protein
Metabolik Enerji
Ham Yağ
Ham Selüloz
Ham Kül
Üreaz Aktivitesi
Yabancı madde
Aflatoxin b1
Total Aflatoksin
: en az %
: en çok %
: en az %
: en az kcal/kg,
: en çok %,
: en çok %
:en çok %
:en çok, Mg N/gr
: % (m/m), en çok
: en çok, ppm
: en çok ppm
88,0
12,0
44
2800
4,5
7,0
8,0
0,3
1,0
0,02
0,03
Satın alınacak PTK, istenmeyen maddeler bakımından, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün
“Yemlerde İstenmeyen Maddeler Hakkında Tebliğ” ine uygun olacaktır.
5.
Yüklenici, şartname konusu ürüne ait olan ve resmî laboratuvarlardan alınmış bir besin madde (Kuru
Madde, Ham Protein, Ham Yağ, Ham Selüloz, Ham Kül, Metabolik Enerji vb) miktarlarını gösterir
analiz raporu veya bu değerlerin belirtildiği başlıklı, firma yetkilisi isimli, imzalı ve kaşeli bir yazıyı
fiyat teklifiyle birlikte sunacaktır. Fiyat değerlendirmesi bu belgede belirtilen değerler dikkate
alınarak yapılacaktır. Birim protein maliyeti en ucuz olan ürün satın alınacaktır.
6.
Sevkiyatlar İşletmenin depolama olanakları yeterli olmadığından, 40 gün içerisinde İşletme tarafından
belirlenerek satıcı firmaya bildirilecek ve sığırcılık tesislerindeki yem silolarına mesai saatleri içerisinde
(08:00-16:00) teslim edilecektir. İşletmenin bilgisi olmadan yapılacak sevkiyatlar kabul edilmeyecektir.
7.
SFK teslim alındıktan sonra İşletme istediği takdirde kendi belirleyecekleri resmi kuruluşlara
(Üniversiteler, İl Kontrol Laboratuarları, TAGEM Enstitüleri, TÜBİTAK vb.) Mikrobiyolojik,
Toksikolojik ve Mikolojik yönden analiz ettirebileceklerdir. Analiz ücretleri firma tarafından
ödenecektir. Bu analizler neticesinde SFK’nın bakteriler, mantarlar ve Toksik ajanlar yönünden bulaşık
olduğunun tespit edilmesi durumunda alımına derhal son verilecek o zamana kadar teslim alınmış olan
SFK nakliyesi satıcıya olmak üzere satıcıya iade edilecektir. Soya küspesindeki bulaşmaya bağlı
nedenlerden İşletmenin uğrayacağı zararlar (ölen ve kesilen hayvanların bedelleri damızlık değerinden,
sütün satışını engelleyecek durumlarda ise sütün satışının yapılamadığı günlerde üretilen süt miktarının
bedeli vb.) firmadan tahsil edilecektir.
8.
Teslim alınan ürün için İşletme tarafından gerekli görüldüğünde besin maddeleri analizi yaptırılacaktır.
a.
Numune, yem numunesi alma yönetmeliğine uygun bir şekilde alınarak analize
gönderilecektir.
Numune alınması esnasında, Firma isterse İşletmeye kontrol elemanı gönderebilir. Aksi
durumda İşletme personelinin almış olduğu numuneye itiraz edemez.
c. Analiz, resmi kuruluşlara (Üniversiteler, İL Kontrol Laboratuarları, TAGEM Enstitüleri,
TÜBİTAK vb.) yaptırılacak olup, sonuca herhangi bir itiraz kabul edilmeyecektir.
Analiz sonucu, 4. maddede belirtilen besin maddesi değerlerinden veya yüklenici tarafından yazılı
olarak beyan edilmiş değerlerden düşük çıkarsa;
a. Düşük çıkan besin değerlerinin oranlama hesabı karşılığı olan bedel ödenmeyecektir.
b. Hesaplamalar taahhüt edilen değerlerden yüzde olarak en düşük çıkan besin maddeleri
üzerinden yapılacaktır. Ham protein için -1 (bir) birim; Metabolik Enerjide -% 4(dört)
tolerans uygulanır. Düşüklük bu tolerans değerlerini aştığında taahhüt edilen değerden
hesaplanmak üzere cezai işlem uygulanır). Yüklenici bu durumu peşinen kabul eder.
b.
9.
Örneğin:
Ham protein % 44 taahhüt edilmiş ve analiz sonucu % 43 çıktığında herhangi bir cezai işlem
uygulanmaz. Ancak analiz sonucu % 42,9 ve daha düşük çıkarsa
1,1
-------------- X 100 = % 2,5 ’lik protein eksiği vardır.
44
Mal bedelinin % 2,5 ‘i ödenmeyecektir. Diğer besin maddeleri içinde aynı hesaplama yöntemi
kullanılacaktır.
Analiz sonucu gelene kadar Mal bedeli, fatura toplamından %15 kesinti yapılarak ödenecek,
kalan kısmı (%15 lik kesinti) analiz sonuçlarının taahhüt edilen değerlerle aynı çıkması durumunda
ödenecektir. Değerlerin eksik çıkması halinde yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan değer kadar
kesinti yapılarak kalan kısım ödenecektir.
44 – 42,9 = 1,1
.
10. Soya Küspesinde Nem ve Ham Kül oranı taahhüt edilen değerden +1 birim fazla olabilir. Nem
oranı ve Ham Kül deki yükseklik bu değerleri aşarsa (örneğin; nem oranı en fazla %12 taahhüt edilmiş
ve analiz sonucu nem oranı %13,1 çıkarsa; ham kül değeri en fazla %8 taahhüt edilmiş ve analiz
sonucu ham kül oranı %9,1 çıkarsa alıma son verilecek, teslim alınmış olan ürünler nakliyesi satıcıya ait
olmak üzere satıcıya itirazsız iade edilecek ve idari şartname hükümleri uygulanacaktır.
11. Bu Teknik Şartnamede belirtilmemiş olupda İşletme aleyhine oluşacak konularda tasarruf yetkisi
İşletme’ye aittir.
12. Bu Teknik Şartname 12 (on iki) maddeden oluşmakta olup Teklif İsteme Mektubu ile birlikte hüküm
ifade eder.
İLGİLİ FİRMA
TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İMZA-KAŞE
Mehmet NAYİR
Teknik Şef.
Faruk ERKAN
İşletme Müdürü
Download

TEKNİK ŞARTNAME