SATIŞ TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİDİR
1-KONU: TRT Genel Müdürlüğü TRT Erzurum Müdürlüğü kapsama alanında hizmet vermekte
iken bilahare hizmet dışı kalan verici istasyonlarından IĞDIR-TUZLUCA-UĞURCA TV İstasyonuna
ait alt yapı tesis unsurlarından; Enerji Nakil Hatları demir direkleri, demir direk traversleri, demir direk
konsolları, iletkenleri v.b ve 30 metrelik çelik konstrüksiyon anten kule unsurları ile TİP-A2 binasının
sökülmeden yerinde/mahallinde satışı, fiili durumlarıyla (yol ve diğer olumsuz koşulların dikkate
alınmak suretiyle) yapılacaktır. Satış işlemlerinden sonra bu alt yapı TESİS unsurlarının bedeli peşin
olarak TRT Kurumu ilgili hesap numarasına aktarılacaktır. Bundan sonra, satışa konu alt yapıların,
satışın gerçekleştirildiği özel/tüzel kişiye devredilecektir. Devir işlemleri tarihinden sonraki tarihlerde,
olabilecek idari, hukuki ve diğer bağlayıcı tüm olumsuz durum ve hallerden alt yapıların devrini alan
özel ve ve/ya tüzel kişi sorumlu olacaktır. Satışa esas devir tarihinden sonra, TRT Kurumunun hiçbir
sorumluluğu olmayacaktır.
2-SATIŞA KONU UNSURLARIN YERİ, NİTELİĞİ, TÜRÜ VE MİKTARI: Satışı
yapılacak unsurlar normal yerleşim birimlerinin dışında ve yüksek coğrafyada konuşlanmışlardır. Bu
sebeple bağlantı yolları eğimi normal standart yol eğimine göre fazla olduğu, yol kaplamasının arazinin
jeolojik yapısına bağlı doğal zemin olduğu, yol platformu zemininde her hangi bir iyileştirme
yapılmadığı için zeminin taşıt seyri sefer trafiğine çok uygun olmadığı; öte yandan; alt yapı tesis
unsurlarının niteliği, türü, miktarı; CD ortamında hazırlanan ihale dokümanında yer verildiği gibidir.
ihaleye iştirak edecek özel ve ve/ya tüzel kişi yada kişilerce (isteklilerce) bunlara dair hesap ve
incelemelerin yapıldıktan sonra ihaleye teklif vermelerinin gerektiği, aksi taktirde teklif verdikten
sonraki gerek miktar ve bağlı olaraktan gerek tutarlara ve gerekse de söküm ve benzeri koşullara
yapılacak itirazlar Kurumca kabul edilmeyecektir. Şukadar ki… Yer teslimi esnasında, Kurumca
tespit ve hesap edilen, satışa esas miktarlarda bir azalma (Kurumca yerinde yapılan tespit
çalışmalarından sonraki tarihlerde hırsızlık olayına maruz kalınmak suretiyle götürülen unsurların varit
olması) olduğu tespit edilirse bu durum Kurum personelleri ile Alıcı arasında tutanağa bağlanmak
suretiyle çalınan unsurların bedeli iade edilecektir. (iade hesapları Makine Kimya A.Ş ‘in hurda fiyatları
esas alınarak yapılacaktır.)
3-SATIŞ USUL VE ESASLARI: Satışa konu edilen unsurların satışları sökülmeden
yerinde/mahallinde halihazır durumlarıyla yapılacaktır. Bu bakımdan satışı yapılan unsurların konuşlu
oldukları yerlerinden sökümleri yapılmak suretiyle ekonomiye kazandırma yolunda iş ve işlemlerin
öncesinde, esnasında ve sonrasında sarf edilecek her türlü işçilik, alet, edevat, yükleme, boşaltma, yatay
ve düşey taşıma, nakliye v.b. hizmetler ve tüm harcamalar alıcı tarafa ait olmakla, can, mal, ve çevre
güvenliğine yönelik her türlü riski karşılama yolunda, oluşabilecek her türlü maddi, manevi, idari ve
hukuki durumlardan da keza alıcı taraf sorumlu olacaktır. Satışa konu alt yapı unsurları istenildiği
taktirde, ihale işlemlerinden sonra, sökülmemek suretiyle, konuşlandırıldığı arazi sahibiyle (Hazine)
hukuki bağ kurulduktan sonra, mevcut durumuyla da kullanılabilecektir.
4-YER TESLİMİ: Satışı yapılan unsurların yer teslimi mahallinde yapılacaktır. Yer teslimi
tutanakları karşılıklı olarak mahallinde imza edilecektir.Yer teslimi tarihinden sonra ki tarihlerde satışı
yapılan unsurlara ait doğabilecek her türlü maddi, manevi, idari ve hukuki sorumluluktan alıcı taraf
mesul olacaktır. Yer teslimi tarihinden sonraki iş ve işlemlerin (de montaj, ulaşım, barınma, ve taşıma
v.b. gibi işler) tamamı alıcı tarafından gerçekleştirileceğinden ve bu iş ve işlemlerden Kurum mesul
olmayacağından bu esnadaki iş ve işlemlere Kurum personeli nezaret etmeyecektir. Dolayısıyla yer
teslim tarihinden sonra Kurumun her türlü sorumluluğu ortadan kalkmış olacaktır.Bu hale bağlı
olaraktan bu sorumlulukların ve bağlı hukuki durumların tamamı alıcıya aktarılmıştır.
5-SATIŞIN TÜRÜ VE BEDELİ: Satışa konu verici istasyon alt yapı tesis unsurlarının tamamı
Amortismanlar minha edildikten sonra kalan 87.446,56 TL bedel üzerinden ihaleye çıkılacaktır. Başka
bir ifadeyle ihaleye esas satış bedeli 87.446,56 TL dır.
SAYFA:1/2
6-SATIŞI YAPILACAK VERİCİ İSTASYON ALT YAPI UNSURLARI YERİNİN
GÖRÜLMESİ: Alt yapı unsurlarının yeri ve çevrelerini gezmek, inceleme yapmak, tekliflerini
hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin
sorumluluğundadır. Bu yerlerin ve çevresinin görülmesi ile ilgili tüm masraflar isteklilere aittir.
7-DİĞER HUSUSLAR: Satışa ilişkin her türlü vergi, resim, harç v.b. giderler ile her türlü işçi
sigorta giderleri ile ulaşım giderleri alıcı özel ve ve/ya tüzel kişi yada kişilere aittir. Burada
zikredilmeyen hususlara genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
8-İŞE BAŞLAMA VE BİTİM TARİHİ: Satışa ilişkin sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren
5 gün içinde devir teslimi yapılacaktır. Devir teslim tarihinden sonra verici istasyon alt yapı
unsurlarından dolayı her hangi bir şekilde olabilecek hadiselerden ve bağlı hukuki durumlardan alıcı
özel ve ve/ya tüzel kişi yada kişiler sorumlu olacaktır.
9-ÖDEME: Devir tesliminden önce peşin ve nakden yapılacaktır.
10-TEMİNAT: Teminat %3
24/12/2014
SAYFA:2/2
Download

erz.idari sartname