Veteriner
Hekimler
Derneği
Dergisi
Journal of Veterinary Medical Association
Cilt / Volume : 83 • Sayı / Issue : 1 • Yıl / Year : 2012
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Orta Anadolu Bölgesi Damızlık Sığır Yetiştirici Birliklerine bağlı süt sığırcılık işletmelerinin ekonomik analizi
The economic analysis of dairy cattle enterprises in Centre Anatolia Region which members of cattle breeders
association of Turkey
Hakan MURAT, Engin SAKARYA
5
Avrupa Birliği uyum sürecinde Türkiye’de tavuk unu kullanımına getirilecek yasaklamanın broyler entegrasyonları
üzerinde ekonomik etki analizi
Economic impact assessment of possible feed ban for poultry meal in Turkey during harmonization with European
Union
Halit ÇINAR, Sadi ARAL
15
Dünya ve Türkiye’de tarım ve hayvancılık kooperatiflerinin tarihsel gelişimi, iktisadi önemi ve mevcut durumu
Historical development, economic importance and current status of agriculture and livestock cooperatives in Turkey
and around the World
Mehmet Ferit CAN, Engin SAKARYA
27
Bazı yem maddelerine enzim ilavesinin gerçek metabolize olabilir enerji değerlerine etkisi ve bunların broyler
rasyonlarında kullanılabilirliği
The Effects of enzyme supplementation on some feedstuff’s true metabolizable energy values and its usage in broiler
rations
Fatma KARAKAŞ OĞUZ, Ahmet ERGÜN
37
Avrupa Birliği’nde süt üretiminde kota uygulamalarının gelişimi ve sistemin Türkiye’ye uyarlanması
Implementations of milk quota system in the European Union and the adaptation of milk quota system to Turkey
Çağla Yüksel KAYA KUYULULU
49
Evcil karnivorlarda karşılaşılan antebrachium kırıkları ve sağaltım sonuçlarının klinik ve radyolojik değerlendirilmesi
Clinical and radiographic evaluation of treatment results of the antebrachium fractures in domestic carnivores
Mehmet SAĞLAM, İlker ŞEN
59
Kedilerde karşılaşılan humerus kırıkları ve sağaltım sonuçlarının klinik olarak değerlendirilmesi
Clinical evaluation of humerus fractures and treatment results in cats
Mehmet SAĞLAM, Burcu KENDİR
65
Yayım Koşulları
73
Yayın Hakkı Devri Formu
75
Download

İçindekiler - Veteriner Hekimler Derneği