Vet Hekim Der Derg 84(2): -------,2013
Veteriner
Hekimler
Dernegi
Dergisi
Olgu Sunumu / Case Report
Journal of Turkish Veterinary Medical Society
Cilt / Volume : 84 • Sayı / Issue : 2 • Yıl / Year : 2013
İÇİNDEKİLER / CONTENTS
Paketlenmiş tavuk etlerinden hareketli Aeromonas türlerinin saptanması
Detection of motile Aeromonas spp. in prepacked chicken meats
Seher AYTAN, Belgin SARIMEHMETOĞLU
1
Burdur ili süt sığırcılık işletmelerinde hayvan besleme ve beslenme hastalıklarına ilişkin yapısal durum
The structural situation related to animal nutrition and nutritional diseases at dairy cattle farms in Burdur
province
Fatma Karakaş OĞUZ, Mustafa Numan OĞUZ, Cevat SİPAHİ
7
Bir Van ırkı kedinin kuyruk bölgesinde rastlanılan fibrosarkoma olgusu
A case of feline fibrosarcoma on tail in a Van cat
Şule DÜZLÜ, İdil BAŞTAN, M. Fatih BOZKURT, Mehmet ŞAHAL
20
Bir Türk Kangal köpeğinde sekonder anöstrus sorunu ve cabergolin kullanımı ile sağaltımı
These conderanestrus in a Turkish Kangal dogs and treatment with using cabergoline
Seçkin SALAR, Rıfat VURAL, Ayhan BAŞTAN
26
Primipar ineklerde postpartum PGF2α uygulamasının serviks involüsyonu üzerine etkisi
The effect of postpartum PGF2α injection on cervical involution in primiparous heifers
Seçkin SALAR, Ayhan BAŞTAN, Ali DURALOĞLU
31
Yayım Koşulları
37
Yayın Hakkı Devri Formu
38
www.vethekimder.org.tr/dergi
39
Download

İçindekiler - Veteriner Hekimler Derneği